Ewch i’r prif gynnwys

Moeseg

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol bod pob gwaith ymchwil lle mae pobl yn cymryd rhan, neu sy’n cynnwys deunydd neu ddata dynol, yn destun adolygiad ffurfiol o ran moeseg, ac yn cael cymeradwyaeth cyn y gellir dechrau ar waith o’r math hwnnw.

Mae’n ofynnol ar bob gwaith ymchwil clinigol sy’n cynnwys meinweoedd pobl, neu ddeunydd neu ddata sy’n ymwneud â phobl, i gael ei gymeradwyo drwy gyfrwng mecanwaith LREC/MREC y GIG.

Mae rhaid i ymchwil sy’n cynnwys pobl, felly, sy’n syrthio o fewn unrhyw un o’r chwe chategori isod, gae cymeradwyaeth o LREC/MREC priodol y GIG.

  1. Cleifion a defnyddwyr y GIG. Bwriedir hyn i olygu’r holl bobl fydd, o bosibl, yn cymryd rhan mewn ymchwil, y cawsant eu recriwtio yn rhinwedd triniaeth y claf neu’r defnyddiwr yn y gorffennol – neu ei driniaeth bresennol – gan y GIG, neu drwy ddefnyddio’r GIG. Mae'n cynnwys cleifion y GIG sy’n cael eu trin o dan gytundebau gan sefydliadau yn y sector preifat.
  2. Unigolion a nodir fel bel bod yn ddarpar bobl i gymryd rhan mewn ymchwil, yn rhinwedd eu statws fel perthnasau neu ofalwyr cleifion a defnyddwyr y GIG, fel yn ôl y diffiniad uchod.
  3. Mynediad i ddata, organau neu ddeunydd corfforol arall cleifion y GIG yn y gorffennol a'r presennol.
  4. Deunydd ffetysol ac IVF cynnwys cleifion y GIG.
  5. Y rheini a fu farw’n ddiweddar yn safleoedd y GIG.
  6. Ddefnyddio – neu’r potensial o gael mynediad i – safleoedd neu gyfleusterau’r GIG.

Yn ogystal, mae’n ofynnol ar astudiaethau sy'n cael eu diffinio fel treialon clinigol gan Ddeddf Rheoliadau Meddygaeth at Ddefnydd Dynol (Treialon Clinigol) 2004 a/neu’n cynnwys cleifion sydd â diffyg galluedd meddyliol – neu y byddant, o bosibl, â’r diffyg hwnnw – fel yn ôl Deddf Galluedd Meddyliol 2005, i fod yn destun adolygiad drwy gyfrwng mecanwaith LREC/MREC y GIG.

Drwy gyfrwng y Swyddfa Gartref, mae yna weithdrefnau yn bodoli hefyd ar gyfer ymchwil biomeddygol nad sy’n ymwneud â phobl, ond sydd ag ystyriaethau moesegol. Mae gweithdrefnau ar wahân yn bodoli hefyd; wrth ymchwilio i grwpiau arbennig o'r boblogaeth fel carcharorion, ac mae’n ofynnol cael cliriad moesegol penodol yn y mathau hyn o ymchwil.

Mae’n ofynnol i ymchwil nad sy’n glinigol lle mae pobl yn cymryd rhan, neu ei fod yn cynnwys deunydd neu ddata dynol, i gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Deintyddol.

Mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Deintyddol yn cwrdd bob mis, fel arfer ar yr ail ddydd Mawrth yn y mis.

Dewch o hyd i fwy o fanylion ac arweiniad ynghylch moeseg ymchwil ar gyfer staff.

Dylai ymgeiswyr sy'n cyflwyno prosiectau am gymeradwyaeth foesegol yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â pholisïau Iechyd a Diogelwch y Brifysgol.