Ewch i’r prif gynnwys

Moeseg

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol bod pob gwaith ymchwil lle mae pobl yn cymryd rhan, neu sy’n cynnwys deunydd neu ddata dynol, yn destun adolygiad ffurfiol o ran moeseg, ac yn cael cymeradwyaeth cyn y gellir dechrau ar waith o’r math hwnnw.

Mae’n ofynnol ar bob gwaith ymchwil clinigol sy’n cynnwys meinweoedd pobl, neu ddeunydd neu ddata sy’n ymwneud â phobl, i gael ei gymeradwyo drwy gyfrwng mecanwaith LREC/MREC y GIG.

Mae rhaid i ymchwil sy’n cynnwys pobl, felly, sy’n syrthio o fewn unrhyw un o’r chwe chategori isod, gae cymeradwyaeth o LREC/MREC priodol y GIG.

  1. Cleifion a defnyddwyr y GIG. Bwriedir hyn i olygu’r holl bobl fydd, o bosibl, yn cymryd rhan mewn ymchwil, y cawsant eu recriwtio yn rhinwedd triniaeth y claf neu’r defnyddiwr yn y gorffennol – neu ei driniaeth bresennol – gan y GIG, neu drwy ddefnyddio’r GIG. Mae'n cynnwys cleifion y GIG sy’n cael eu trin o dan gytundebau gan sefydliadau yn y sector preifat.
  2. Unigolion a nodir fel bel bod yn ddarpar bobl i gymryd rhan mewn ymchwil, yn rhinwedd eu statws fel perthnasau neu ofalwyr cleifion a defnyddwyr y GIG, fel yn ôl y diffiniad uchod.
  3. Mynediad i ddata, organau neu ddeunydd corfforol arall cleifion y GIG yn y gorffennol a'r presennol.
  4. Deunydd ffetysol ac IVF cynnwys cleifion y GIG.
  5. Y rheini a fu farw’n ddiweddar yn safleoedd y GIG.
  6. Ddefnyddio – neu’r potensial o gael mynediad i – safleoedd neu gyfleusterau’r GIG.

Yn ogystal, mae’n ofynnol ar astudiaethau sy'n cael eu diffinio fel treialon clinigol gan Ddeddf Rheoliadau Meddygaeth at Ddefnydd Dynol (Treialon Clinigol) 2004 a/neu’n cynnwys cleifion sydd â diffyg galluedd meddyliol – neu y byddant, o bosibl, â’r diffyg hwnnw – fel yn ôl Deddf Galluedd Meddyliol 2005, i fod yn destun adolygiad drwy gyfrwng mecanwaith LREC/MREC y GIG.

Drwy gyfrwng y Swyddfa Gartref, mae yna weithdrefnau yn bodoli hefyd ar gyfer ymchwil biomeddygol nad sy’n ymwneud â phobl, ond sydd ag ystyriaethau moesegol. Mae gweithdrefnau ar wahân yn bodoli hefyd; wrth ymchwilio i grwpiau arbennig o'r boblogaeth fel carcharorion, ac mae’n ofynnol cael cliriad moesegol penodol yn y mathau hyn o ymchwil.

Mae’n ofynnol i ymchwil nad sy’n glinigol lle mae pobl yn cymryd rhan, neu ei fod yn cynnwys deunydd neu ddata dynol, i gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Deintyddol.

Mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Deintyddol yn cwrdd bob mis, fel arfer ar yr ail ddydd Mawrth yn y mis.

Dewch o hyd i fwy o fanylion ac arweiniad ynghylch moeseg ymchwil ar gyfer staff.

Dylai ymgeiswyr sy'n cyflwyno prosiectau am gymeradwyaeth foesegol yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â pholisïau Iechyd a Diogelwch y Brifysgol.

Dental School Ethical Guidance 2019

Detailed guidance on ethical approval of research with human participants, human material or human data within the School of Dentistry.

Find more details and guidance on research ethics for staff.

Applicants submitting projects for ethical approval should ensure that they comply with the University Health and Safety policies.

2020 Dental Research Ethics Committee Deadline and Meetings Dates

A list of the Dental Research Ethics Committee's deadline and meetings dates