Ewch i’r prif gynnwys

Awgrymiadau Codi Arian

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein hawgrymiadau wedi'u cynllunio i'ch helpu i godi arian a chyrraedd eich targed mor hawdd â phosibl. Mae gwybodaeth ymarferol hefyd ar sut i wneud yn siŵr eich bod yn codi arian yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Cofiwch atgoffa eich rhoddwyr i ychwanegu Cymorth Rhodd.

Mae Cymorth Rhodd yn gynllun gan y llywodraeth sy’n galluogi elusennau i hawlio 25c am bob £1 o arian y bydd trethdalwyr yn ei roi i chi. Mae hynny'n golygu bod pob £1 a roddir i'ch ymgais codi arian yn werth £1.25! Cofiwch annog eich rhoddwyr i ddefnyddio Rhodd Cymorth os ydynt yn gymwys. Os ydych chi'n gofyn am roddion yn gyfnewid am nwyddau neu wasanaethau, megis raffl neu werthiant cacennau, ni fydd hyn yn gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd.

Wrth godi arian, defnyddiwch Arian Cyfatebol (Matched Funding) i facsimeiddio’r swm a gesglwch.

Mae llawer o sefydliadau'n cynnig cynllun Arian Cyfatebol. Mae hyn yn golygu y byddant yn cynnig rhodd ac yn helpu i gynyddu eich cyfanswm. Mae'n ffordd gyflym a hawdd o gyrraedd eich targed, ac mae'n gadael i gyflogwyr ddangos eu bod yn cefnogi eu staff ac achos gwych, ac mae hyn yn cyfrannu at eu nodau cyfrifoldeb corfforaethol. Mae'n gais syml ac mae gennym lythyr templed arian cyfatebol. Cysylltwch os hoffech gopi.

Rhannwch eich stori

Cofiwch ddweud wrth bobl pam eich bod yn codi arian a beth mae'r achos yn ei olygu i chi. Os oes gennych brofiad uniongyrchol neu os ydych yn codi arian er cof neu'n cefnogi rhywun annwyl, rhowch wybod i bobl. Bydd hyn yn gyfle i’ch cefnogwyr ddeall pam fod yr achos yn agos at eich calon ac yn fwy tebygol o roi.

Rhowch wybod i bawb.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o ddweud wrth bobl eich bod yn codi arian, ond cofiwch hefyd am gylchlythyr eich cwmni neu ysgol, a hefyd ebyst. Os yw eich ymdrech codi arian yn ddigon mawr, gallech hyd yn oed siarad â'ch papur newydd neu orsaf radio leol. Os ydych chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, beth am gyflwyno erthygl i Gair Rhydd neu weld a oes cyfle i siarad ar Xpress Radio.

Cefnogaeth gan fusnes lleol

Mae busnesau lleol yn aml yn hapus i gefnogi codwyr arian drwy gynnig nawdd, gwobrau raffl, eu lleoliad, neu wasanaethau eraill yn rhad ac am ddim. Meddyliwch am gwmnïau a allai helpu a'r hyn y gallwch ei gynnig iddynt yn gyfnewid am hynny. Os hoffech lythyr awdurdod i'w roi i fusnesau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cyflwyno’r arian rydych wedi’i gasglu

Os ydych chi'n defnyddio JustGiving, bydd eich arian yn trosglwyddo'n awtomatig. Gallwch hefyd ddewis cyflwyno’ch arian ar-lein, ond cofiwch ddweud wrthym eich bod wedi codi arian, a'r hyn rydych wedi'i wneud yn y blwch 'sylwadau'. Gallwch hefyd gyflwyno’ch arian dros y ffôn neu ei bostio.

Materion ymarferol

Rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n edrych ymlaen yn eiddgar i ddechrau, ond gwnewch yn siŵr bod beth bynnag a wnewch yn cyd-fynd â chanllawiau iechyd a diogelwch ac unrhyw gyfyngiadau COVID-19 lleol. Os penderfynwch wneud unrhyw beth â bwyd, ystyriwch hylendid bwyd ac alergeddau. Ar gyfer rafflau, loterïau a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gamblo, gwiriwch reolau'r Comisiwn Gamblo.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os ydych eisiau trafod eich cynlluniau codi arian #TeamCardiff , cysylltwch â ni a gallwn gynnig yr holl gyngor a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Picture of Stephanie Cuyes

Stephanie Cuyes

Swyddog Codi Arian Cymunedol

Telephone
+44 29208 76551
Email
CuyesS@caerdydd.ac.uk