Ewch i’r prif gynnwys

Seiciatreg plant a phobl ifanc

child psych team
The Child and Adolescent Psychiatry team

Ein cenhadaeth ymchwil yw cynhyrchu canfyddiadau a fydd yn gwella iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil ym maes seiciatreg plant a phobl ifanc yn cwmpasu pedwar maes allweddol:

Nod ein hymchwil iselder a gorbryder yw:

 • archwilio'r ffactorau sy'n achosi iselder mewn pobl ifanc, asesu sut mae iselder yn datblygu, a nodi targedau ar gyfer atal y cyflwr
 • datblygu dulliau ar gyfer canfod y cyflwr yn gynnar, ymyriadau, a rhaglenni addysg seicoleg mewn cydweithrediad â phobl ifanc ac ymarferwyr.

Darganfyddiadau ac allbynnau diweddar

Mae ein hymchwil yn y maes hwn yn archwilio datblygiad, achosion, a chysylltiadau â gorbryder ac iselder. Ein nod yw:

 • archwilio hanes naturiol, canlyniadau, a'r ffactorau sy'n achosi ADHD, awtistiaeth a phroblemau cyfathrebu o blentyndod cynnar i fywyd oedolyn;
 • nodi'r ffactorau sy'n achosi ADHD ac ymchwilio i pam mae gwahaniaethau rhwng y rhywiau gan ddefnyddio genomeg a chynlluniau epidemiolegol;
 • ymchwilio i anniddigrwydd difrifol a pham mae’r rhai ag ADHD ac ASD yn wynebu risg uwch o orbryder ac iselder.

Darganfyddiadau ac allbynnau diweddar

Ein nodau ymchwil:

Darganfyddiadau ac allbynnau diweddar

Ein nodau ymchwil:

 • ymchwilio i iechyd meddwl pobl ifanc a’u bywyd yn yr ysgol. Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Seicoleg, DECIPHer a Phrifysgol Abertawe;
 • datblygu dulliau newydd o gynnwys asesiadau iechyd meddwl dilys, cysylltiadau data hydredol a chysylltiadau diogel â chofnodion iechyd electronig mewn ymchwil mewn ysgolion, a phrofi dichonoldeb casglu samplau genetig mewn ystafelloedd dosbarth. Rydym yn gweithio yn y maes hwn drwy’r Astudiaeth Lles Meddyliol Pobl Ifanc: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES);
 • nodi ffyrdd o hyrwyddo iechyd meddwl da yn ystod y cyfnod pontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd a pha mor bwysig yw oedran plant o fewn eu blwyddyn ysgol ar gyfer iechyd meddwl.

Prosiectau presennol

Photograph of two boys writing in school

The Cardiff University Mood and Wellbeing Study

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Photograph of teenagers

Anhwylderau niwroddatblygiadol: beth sy'n digwydd pan fydd plant yn tyfu a pham?

Mae'r prosiect hwn yn asesu problemau niwroddatblygiadol mewn grŵp o tua 8,000 o oedolion sydd wedi cymryd rhan mewn asesiadau ers iddyn nhw fod yn y groth.

Data event

E-garfan Anhwylderau Niwroddatblygiadol Cymru Gyfan

Rydym yn defnyddio data cleifion o gofnodion iechyd a gesglir yn rheolaidd i nodi daroganwyr canlyniadau gwael.

Photograph of a research assistant guiding three children on how to provide a saliva sample

Lles Meddyliol mewn Llencyndod: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES)

Nod yr Astudiaeth Lles Meddyliol mewn Llencyndod: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES) yw gwella dealltwriaeth o sut y gall genynnau a’r amgylchedd effeithio ar les meddyliol pobl ifanc.

Photograph of adolescent boy accessing MoodHwb on a tablet

MoodHwb: mood and wellbeing in young people

We collaborated with young people and parents/carers to develop a web programme to support young people with their mood and well-being.

ADHD animation

Animating ADHD

We are working together with local ADHD parent support groups to develop an animation video for children aged 7-11 years about what it means to have ADHD.

Trefnu hyfforddiant a gwybodaeth

Ein nod yw cefnogi a datblygu pobl dalentog, a’u galluogi i ddod yn wyddonwyr y dyfodol sy'n ymchwilio i iechyd meddwl pobl ifanc.

Rydym wedi ein gwreiddio yn y GIG ac mae gennym gysylltiadau ymchwil, hyfforddiant a chlinigol cryf â byrddau iechyd ledled Cymru. Rydym yn rhoi hyfforddiant mewn iechyd meddwl ieuenctid i fyfyrwyr meddygol israddedig, meddygon arbenigol ym maes seiciatreg plant a phobl ifanc, ac ymarferwyr eraill.

Mae ein gweithgareddau yn y maes hwn yn cynnwys:

 • helpu staff addysgu a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill i ddeall mwy am anawsterau plant a’r mathau o gymorth y gallai fod eu hangen ar y plant hyn drwy ein cysylltiadau â’r Uned Asesu Niwroddatblygiad;
 • llywio’r ffordd y caiff gwasanaethau clinigol eu trefnu, er enghraifft, creu clinigau niwroddatblygiadol traws-ddiagnosis a thraws-ddisgyblaeth i blant a threialu gwasanaeth pontio clinigol i bobl 15 – 25 oed yn llwyddiannus;
 • cyfraniadau drwy grŵp cyfeirio arbenigol at adolygiad cenedlaethol gan y llywodraeth o’r ddarpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed a chyflwyniad i is-bwyllgor o ASau yn San Steffan fel rhan o ymgyrch Senedd Ieuenctid y DU ar wasanaethau iechyd meddwl;
 • Yr Athro Thapar yw cyd-olygydd y gwerslyfr blaenllaw a ddefnyddir gan ymarferwyr sy'n hyfforddi i arbenigo mewn seiciatreg plant a'r glasoed; Rutter's Child and Adolescent Psychiatry.

Rydym yn cyfrannu at ymgysylltu â'r cyhoedd drwy Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol, ein partneriaeth â'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a thrwy gymryd rhan yn nigwyddiad Gemau’r Ymennydd blynyddol Prifysgol Caerdydd.

Ein tîm

Yr Athro Anita Thapar

Yr Athro Anita Thapar

Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
thapar@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8478
Yr Athro Stephan Collishaw

Yr Athro Stephan Collishaw

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
collishaws@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8436
Yr Athro Frances Rice

Yr Athro Frances Rice

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
ricef2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8384
Dr Kate Langley

Dr Kate Langley

Senior Lecturer

Email
langleyk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6259
Dr Ajay Thapar

Dr Ajay Thapar

Psychiatrist, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
thaparak@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8490
Dr Rhys Bevan-Jones

Dr Rhys Bevan-Jones

Uwch Gymrawd Ymchwil Clinigol, Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Siarad Cymraeg
Email
bevanjonesr1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88451
Dr Joanna Martin

Dr Joanna Martin

Research Associate, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
martinjm1@caerdydd.ac.uk
Dr Lucy Riglin

Dr Lucy Riglin

Research Associate, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
riglinl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8419
Dr Sharifah Shameem Agha

Dr Sharifah Shameem Agha

Honorary Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
aghas10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8453
Dr Joanne Doherty

Dr Joanne Doherty

Clinical Research Fellow, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
dohertyjl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8455
Dr Olga Eyre

Dr Olga Eyre

Clinical Research Fellow, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
eyreo2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8452
Bryony Weavers

Bryony Weavers

Research Assistant, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
weaversb1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8318
Alice Stephens

Alice Stephens

Research Assistant, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
stephensa7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8389
Emma Meilak

Emma Meilak

Public Involvement Officer / Administrative Officer, Wolfson Centre for Young People's Mental Health

Email
meilake@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8479
Caroline Warren

Caroline Warren

PA to Professor Anita Thapar

Email
childpsychsec@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8478

Cydweithwyr mewnol

Yr Athro Simon Murphy

Yr Athro Simon Murphy

Athro Gwella Iechyd Cyhoeddus, Prif Archwiliwr (PI) ar gyfer PHIRN a Chyd-Gyfarwyddwr Caerdydd ar gyfer DECIPHer

Email
murphys7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79144
Yr Athro Michael O'Donovan

Yr Athro Michael O'Donovan

Deputy Director, Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences. Deputy Director, MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics

Email
odonovanmc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8320
Richard Anney

Richard Anney

Senior Lecturer in Bioinformatics, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
anneyr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 208 8390
Marianne van den Bree

Marianne van den Bree

Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
vandenbreemb@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8433
Yr Athro Stephanie van Goozen

Yr Athro Stephanie van Goozen

Professor

Email
vangoozens@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 4630
Yr Athro Katherine Shelton

Yr Athro Katherine Shelton

Senior Lecturer

Email
sheltonkh1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 6093

Cydweithredwyr allanol