Ewch i’r prif gynnwys

Seiciatreg plant a phobl ifanc

Ein cenhadaeth ymchwil yw cynnal ymchwil o ansawdd uchel i gynhyrchu canfyddiadau a fydd yn gwella iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Caiff ein holl ymchwil ei ddatblygu ar y cyd â'n Grŵp Cynghori Ieuenctid a'u teuluoedd a'i hintegreiddio ag ymarferwyr clinigol y GIG.

Mae gennym hanes o gysylltiadau cynghori a gweithredu cryf gyda llunwyr polisïau yng Nghymru gan gynnwys drwy swydd bwrpasol yn gweithio ar draws Canolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson, Llywodraeth Cymru, elusennau'r DU a grwpiau Ymgynghori a Chanllawiau rhyngwladol. O ganlyniad, mae gan ein hymchwil hanes o lywio polisi Llywodraeth Cymru ar iechyd meddwl pobl ifanc.

Ariannwyd ein hymchwil gyfredol gan Sefydliad Wolfson, Ymddiriedolaeth Wellcome, MRC/UKRI a NIHR/HCRW.

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil ym maes seiciatreg plant a phobl ifanc yn cwmpasu pedwar maes allweddol:

Ein nodau ymchwil:

 • Archwilio achosion a rhagflaenwyr iselder ymhlith pobl ifanc, gan gynnwys y rhai sydd â'r risg uchaf, asesu sut mae iselder yn datblygu a nodi targedau atal
 • Datblygu a gwerthuso rhaglenni canfod cynnar, ymyrraeth, a seico-addysg mewn cydweithrediad â phobl ifanc ac ymarferwyr
 • Defnyddio dulliau genetig a theuluol i archwilio trosglwyddiad traws-genedlaethau
 • Defnyddio darganfyddiadau genetig (sgoriau polygenig ac amrywiadau rhif copi prin) i helpu haenu iselder a nodi risgiau achosol
 • I gael rhagor o fanylion ar wefan Canolfan Iechyd Meddwl Ieuenctid Wolfson

Ein nodau ymchwil:

 • Archwilio datblygiad, achosion a chanlyniadau ADHD awtistiaeth, a chyflyrau niwroddatblygiadol eraill o blentyndod cynnar hyd at fywyd oedolyn
 • Deall cysylltiadau â gorbryder, iselder a seicosis
 • Ymchwilio i pam mae gwahaniaethau rhyw i’w gweld mewn ADHD gan ddefnyddio dyluniadau astudiaethau genomig ac epidemiolegol

Ein nodau ymchwil:

 • Archwilio datblygiad a chanlyniadau problemau iechyd meddwl ar draws cwrs bywyd mewn carfannau sy'n seiliedig ar boblogaeth
 • Archwilio tueddiadau yn nifer yr achosion o broblemau iechyd meddwl plant a’r glasoed yn y boblogaeth, a’r rhesymau dros y rhain
 • Nodi amlygiadau amgylcheddol achosol gan ddefnyddio ystod o ddulliau casglu achosol gan gynnwys dulliau genetig a dyluniadau addysgiadol gan gynnwys dyluniadau efaill ac IVF
 • Defnyddio darganfyddiadau genetig i wella ein cysyniadoli o seicopatholeg

Ein nodau ymchwil:

 • Ymchwilio i broblemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc a'u bywyd yn yr ysgol
 • Nodi ffyrdd o hyrwyddo iechyd meddwl gorau posibl yn ystod cyfnodau o risg megis y newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd
 • Tynnu sylw at bwysigrwydd oedran plant o fewn eu blwyddyn ysgol ar gyfer problemau iechyd meddwl
 • Archwilio effaith amgylchedd yr ysgol ar iechyd meddwl a lles ymhlith pobl ifanc sydd ag ADHD

Am gyhoeddiadau diweddar, gweler proffiliau aelodau staff unigol Prifysgol Caerdydd isod.

Prosiectau presennol

Photograph of adolescent boy accessing MoodHwb on a tablet

MoodHwb: mood and wellbeing in young people

Fe wnaethom gydweithio â phobl ifanc a rhieni/gofalwyr i ddatblygu rhaglen we i gefnogi pobl ifanc gyda'u hwyliau a'u lles.

ADHD animation

Animating ADHD

We are working together with local ADHD parent support groups to develop an animation video for children aged 7-11 years about what it means to have ADHD.

Mae gennym ystod o setiau data mewnol hydredol ac addysgiadol enetig am blant a'r glasoed, gan gynnwys astudiaeth Rhagfynegiad Cynnar Iselder Glasoed (EPAD), Astudiaeth Prifysgol Caerdydd o Genynnau a'r Amgylchedd ADHD (SAGE), Astudiaeth Caerdydd o Efeilliaid Cymru gyfan a Gogledd Orllewin Lloegr (CASTAnet) a'r Astudiaeth Ymchwil Pontio ac Addasiad Ysgolion (STARS).

Rydym wedi cymryd rhan mewn rhannu data rhyngwladol, gan gynnwys y Consortiwm Genomeg Seiciatrig (PGC) grwpiau gwaith ADHD ac iselder (gellir cael mynediad at ddata drwy'r PGC), y darpar gonsortiwm teuluol risg uchel a'r Consortiwm Trawsddiwylliannol ar Anniddigrwydd.

Rydym wedi ymrwymo i Wyddoniaeth Agored a rhannu data lle bo hynny'n bosibl. Casglwyd llawer o'n setiau data mewnol pan oedd gofynion rhannu data gwahanol yn berthnasol ac felly ni allant fod ar gael yn agored i bawb.

Byddwn yn ystyried ceisiadau i ddefnyddio'r data hwn gan ymchwilwyr sydd mewn sefydliadau Addysg Uwch at ddibenion anfasnachol ac yn prosesu'r rhain yn unol â chaniatâd priodol.

Os hoffech ddefnyddio'r data hwn, anfonwch drosolwg o'ch cwestiwn ymchwil arfaethedig at Brif Ymchwilydd yr astudiaeth. Bydd unrhyw geisiadau yn destun cytundeb trosglwyddo data.

Mae'r astudiaeth Rhagfynegiad Cynnar o Iselder Glasoed (EPAD) wedi'i chynnwys yng Nghatalog Mesurau Iechyd Meddwl, lle mae dogfennaeth lawn ar gael.

Mae data dienw o'r Astudiaeth Ymchwil Pontio ac Addasiad Ysgolion (STARS) ar gael ar archif ddata y DU.

Cynnwys y cyhoedd

Rydym yn gweithio gyda dau Grŵp Cynghori Ieuenctid (YAGs) o bobl ifanc sydd â phrofiadau byw o anawsterau iechyd meddwl neu gyflyrau niwroddatblygiadol, y rhain yw Canolfan Wolfson YAG a'r Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl YAG ar gyfer cyd-ddatblygu a chydgynhyrchu.