Ewch i’r prif gynnwys

Current projects

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Learn more about our current research projects from across our research themes and with our collaborators around the world.

Takeda

Takeda
Professor Emiliangelo Ratti, head of Neuroscience Therapeutic Area for the Takeda Corporation worldwide.

Cardiff University has formed a partnership with Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) for a drug discovery collaboration to identify new approaches for treating schizophrenia and other psychiatric disorders.

The collaboration will combine the University's large scale genomic data and world-class expertise in psychiatric genetics, genomics, clinical and basic neuroscience with Takeda’s extensive drug discovery and clinical development capabilities.

The collaboration will allow Takeda access to world-leading biological psychiatry research and the related infrastructure across the University, including the

Enquiries

For more information regarding the Takeda partnership, please contact:

Yr Athro Lawrence Wilkinson

Yr Athro Lawrence Wilkinson

Scientific Director, Neuroscience and Mental Health Research Institute.

Email
wilkinsonl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2068 8461
Photograph of a research assistant guiding three children on how to provide a saliva sample

Lles Meddyliol mewn Llencyndod: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES)

Nod yr Astudiaeth Lles Meddyliol mewn Llencyndod: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES) yw gwella dealltwriaeth o sut y gall genynnau a’r amgylchedd effeithio ar les meddyliol pobl ifanc.

Photograph of two boys writing in school

The Cardiff University Mood and Wellbeing Study

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Anhwylderau niwroddatblygiadol: beth sy'n digwydd pan fydd plant yn tyfu a pham?

Bydd anhwylderau niwroddatblygiadol megis anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd ac anhwylder sbectrwm awtistiaeth yn effeithio ar o leiaf un o bob 10 o blant.

Roedd tyb y bydden nhw’n dechrau yn y blynyddoedd cynnar ac yn pallu erbyn y glasoed. Erbyn hyn, fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod eu bod yn effeithio ar oedolion hefyd, er nad oes llawer yn hysbys am hynny eto. I ddechrau, rhaid gwybod beth sy'n ‘arferol’ neu'n nodweddiadol.

Dull yr ymchwil

Am y tro cyntaf, byddwn ni’n ystyried problemau niwroddatblygiadol ymhlith tua 8,000 o oedolion 26 oed sydd wedi’u hasesu yn rheolaidd ers iddyn nhw fod yn y groth. At hynny, byddwn ni’n asesu gorbryder, iselder ac anniddigrwydd yn ôl yr un meini prawf a ddefnyddiwyd yn ystod plentyndod a llencyndod.

Byddwn ni'n disgrifio problemau niwroddatblygiadol pobl 26 oed, yn ogystal â nodi lle mae gorbryder, iselder a phroblemau eraill iechyd y meddwl yr un pryd. Byddwn ni’n dysgu sut mae problemau niwroddatblygiadol yn ymwneud â phroffiliau niwroddatblygiadol plant a’r glasoed ac yn gweithio gyda charfannau poblogaethau gwledydd eraill i ofalu bod ein canfyddiadau’n gadarn.

Byddwn ni’n asesu faint mae profiadau’r blynyddoedd cynnar (yn y groth ac wedyn) yn effeithio ar iechyd niwroddatblygiadol gydol oes (hyd at 26 oed, o leiaf) hefyd, trwy amryw ddulliau nodi achosion megis Mendelian Randomization.

Byddwn ni’n ystyried effaith genynnau, hefyd. Trwy astudio gwahanol boblogaethau, bydd modd cryfhau'r math hwn o ymchwil yn rhyngwladol. Wellcome Trust sy’n noddi’r gwaith trwy gronfa er cydweithio.

Deilliannau arfaethedig

Yn gyntaf, byddwn ni'n disgrifio hanes naturiol anhwylderau niwroddatblygiadol o blentyndod i fywyd oedolyn (rhwng 4 a 26 oed) mewn carfan yn y deyrnas hon lle mae pobl wedi’u hasesu sawl gwaith ar amryw oedrannau.

Wedyn, byddwn ni’n edrych ar effeithiau dros y tymor hwy gan gynnwys cysylltiadau ag iselder.

Yn olaf, byddwn ni'n defnyddio dulliau epidemiolegol newydd i weld pa beryglon yn y blynyddoedd cynnar a allai arwain at broblemau.

Tîm ymchwil

Dr Lucy Riglin

Dr Lucy Riglin

Research Associate, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
riglinl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8419
Yr Athro Anita Thapar

Yr Athro Anita Thapar

Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
thapar@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8478

Rydym yn cydweithio ar y prosiect hwn gydag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bryste, gan gynnwys:

Cyd-ymchwilwyr

  • Professor George Davey Smith
  • Dr Evie Stergiakouli
  • Professor Kate Tilling

Ymchwilwyr ôl-ddoethurol

  • Dr Beate Leppert
Data event

E-garfan Anhwylderau Niwroddatblygiadol Cymru Gyfan

Rydym yn defnyddio data cleifion o gofnodion iechyd a gesglir yn rheolaidd i nodi daroganwyr canlyniadau gwael.

ADHD animation

Animating ADHD

We are working together with local ADHD parent support groups to develop an animation video for children aged 7-11 years about what it means to have ADHD.

An older woman and young woman sitting closely and speaking at a table

Mae’r Prosiect Ymchwil Gydweithredol i Gydafiachedd ar draws y Rhychwant Oes (LINC) yn astudio cydafiachedd corfforol a meddyliol ar draws y rhychwant oes.

Mae cydafiachedd yn golygu bod gan unigolyn ddau neu fwy o gyflyrau iechyd cronig ar yr un pryd. Mae gan unigolion o’r fath anghenion cymhleth sy’n anodd ac yn ddrud eu trin. O'r herwydd, mae cydafiachedd yn flaenoriaeth i lawer o wledydd.

Mae dioddef o gyflwr corfforol ar y cyd â chyflwr iechyd meddwl yn rhywbeth cyffredin.

Rhywbeth arbennig o gyffredin yw dioddef o iselder a gorbryder ar y cyd â chlefyd cardiofasgwlaidd, ond nid ydym yn deall yn iawn sut a pham mae’r cyfuniad hwn o gyflyrau mor gyffredin.

Mae LINC yn ceisio helpu i ateb y cwestiynau hyn.

Ein hymchwil ni

Gall LINC wneud hyn gan ei fod yn brosiect cydweithredol. Mae'r prosiect yn elwa o arbenigedd ym meysydd meddygaeth ac ymchwil, a hynny mewn sawl sefydliad ymchwil. Mae hefyd yn gallu gweld data arhydol manwl a fydd yn ei helpu i ymchwilio i’r canlynol:

  1. Sut mae iselder a gorbryder a chlefyd cardiofasgwlaidd yn datblygu yn yr un person ar wahanol gamau bywyd (h.y. plentyndod, oedolaeth ifanc, oedolaeth hwyr)?
  2. Beth yw’r ffactorau risg genetig, niwroddatblygiadol ac amgylcheddol ar gyfer datblygu iselder a gorbryder a chlefyd cardiofasgwlaidd?
  3. Pa bethau sy’n cael effaith ar risg rhywiau a grwpiau ethnig gwahanol o ddatblygu iselder a gorbryder a chlefyd cardiofasgwlaidd, a sut?

Bydd LINC yn gwneud ei ymchwil ar y cyd â rhanddeiliaid ac yn gweithio’n agos gyda’r cyhoedd a grwpiau o gleifion i rannu ei ganlyniadau a dylanwadu ar bolisïau. Nod sylfaenol LINC yw hwyluso’r gwaith o ymyrryd yn gynnar mewn ffordd sydd wedi’i thargedu er mwyn lleihau’r risg o gydafiachedd ymhlith unigolion.

Prif ymchwilydd:

Marianne van den Bree

Marianne van den Bree

Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
vandenbreemb@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8433

Aelod-sefydliadau cydweithredol a chyd-ymchwilwyr:

Prifysgol Caerdydd (Ysgol Meddygaeth ac Ysgol Busnes Caerdydd)

Yr Athro James Walters

Yr Athro James Walters

Clinical Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
waltersjt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8434

Prifsygol Bristol

Yr Athro John Macleod
Yr Athro Nicholas Timpson
Dr Rupert Payne
Dr Julie Clayton
Yr Athro Golam Khandaker

Prifysgol Exeter

Yr Athro Ines Barroso

Prifysgol Leeds (Ysgol Seicoleg)

Yr Athro Mark Mon-Williams

Prifysgol Llundain Brenhines Mary

Yr Athro David van Heel

Dr Sarah Viner

Wellcome Trust Sanger Institute

Dr Hilary Martin

Ysbyty Seiciatrig Prifddinas-Ranbarth Denmarc

Yr Athro Thomas Werge
Dr Andrés Ingason