Yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod a siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil.

Defnyddio ein harbenigedd

Rydym ni’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau. Dysgwch sut gall ein hymchwil eich helpu chi.

Mynediad i gyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil, sydd gyda’r gorau drwy’r byd, ar gael i fusnesau a sefydliadau eu llogi.

Cynorthwyo ymchwilwyr

Rydym yn sichrau bod ein hymchwilwyr yn mwynhau gyrfa foddhaus trwy ein rhaglenni datblygu, ein hadnoddau blaengar a'n gwasanaethau cefnogol ymroddedig.

Uniondeb a Moeseg

Rydym yn sicrhau bod ein gwaith ymchwil o'r ansawdd a'r safonau moesegol uchaf drwy ein fframwaith lywodraethu.

Mae ansawdd ac effaith gwaith ymchwil Caerdydd wedi sicrhau dyrchafiad sydyn yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), gan wthio'r Brifysgol i bump uchaf prifysgolion y DU.

Mae'r Brifysgol wedi dringo 17 lle yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 o'r 22ain safle yn 2008. Mae wedi dyrchafu ynghynt nag unrhyw brifysgol ymchwil arall sy'n rhan o'r Grŵp Russell.

Am y tro cyntaf, mae cynghorau ariannu wedi galw am fesur effaith yr ymchwil ac unwaith eto, mae'r brifysgol wedi perfformio'n rhagorol mewn perthynas â'r dangosydd hwn ac yn yr ail safle o ran prifysgolion y DU.

Ystyrir 87% o'r ymchwil a aseswyd yn flaenllaw ar raddfa fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae’r cyflawniad eithriadol hwn yn cadarnhau safle Caerdydd fel un o brifysgolion gorau’r byd ac yn ein rhoi ar y map yn rhyngwladol ac yn genedlaethol. Rydym ni yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol tu hwnt ac nid ydym yn ofni gosod amcanion heriol. Mae cyflawni’r canlyniad rhagorol hwn yn brawf o holl ragoriaeth a gwaith caled pob aelod staff y brifysgol. Mae’n rhan o weledigaeth strategol eglur iawn y brifysgol a fydd yn gweld ein henw da yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol er budd Caerdydd, Cymru a’r DU.

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Uchafbwyntiau

Mae rhai o uchafbwyntiau ein perfformiad yn cynnwys::

  • Peirianneg Sifil ac Adeiladwaith - yn gyntaf yn y DU o ran ansawdd, gyda 97% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o raddfa fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol. Cafodd ei ymchwil ei fesur ar raddfa 100% yn nhermau effaith.
  • Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth - yn ail yn y DU o ran ansawdd, gyda 92% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o raddfa fyd-eang neu o ansawdd rhagorol yn fyd-eang. Cafodd ei ymchwil ei fesur ar raddfa 90% yn nhermau effaith.
  • Cyfathrebu, Astudiaethau Diwylliannol a'r Cyfryngau, Rheoli'r Llyfrgell a Gwybodaeth - yn ail yn y DU o ran ansawdd, roedd 89% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o raddfa fyd-eang neu'n rhagorol yn nhermau effaith - .
  • Cymdeithaseg - yn drydydd yn y DU, gydag 80% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried yn 'rhagorol' yn ei effaith yn nhermau ei gyrhaeddiad ac arwyddocad.
  • Addysg - yn dod yn gydradd bumed yn y DU, roedd 100% o'r ymchwil yn cael ei ystyried yn ddargludol i gynhyrchu ymchwil o ansawdd byd-eang yn nhermau ei fywiogrwydd a'i gynaladwyedd.
  • *Proffesiynau Perthynol Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth - yn gydradd pedwerydd yn y DU o ran ansawdd, 94% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o ansawdd byd-eang neu o ansawdd rhyngwladol gwych. Enillodd ei ymchwil byd-eang fesur o 90% yn nhermau effaith.
  • Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth - yn gyntaf yn y DU o ran effaith, 84% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o ansawdd byd-eang neu o ansawdd rhyngwladol gwych. Cafodd ei ymchwil byd-eang ei fesur yn 100% yn nhermau effaith.

Unedau Asesu

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Postgraduate research

Units of Assessment

We have submitted to 27 of the 36 Units of Assessment, reflecting our innovative and interdisciplinary research.

Hadyn Ellis building

Submissions by Academic School

Explore our submissions to the Units of Assessment by Academic School.

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau pwysig sy’n wynebu ein cymdeithas, yr economi a’n hamgylchedd.

Pori drwy’n cyhoeddiadau

Edrychwch drwy ein cyhoeddiadau academaidd i ganfod erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes.


Ein huchelgais

Rydym ni’n sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil drwy fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes.

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.