Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Ôl-ddoethurol Marie Skłodowska-Curie

Mae ceisiadau ar gyfer Cymrodoriaethau Ôl-ddoethurol Marie Skłodowska-Curie 2024 ar agor ar hyn o bryd.

Diben y cymrodoriaethau hyn yw helpu ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa i wella eu datblygiad gyrfaol a'u rhagolygon drwy weithio dramor.

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn cyflwyno cais Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Marie Skłodowska-Curie (MSCA PF) ar gyfer galwad Prifysgol Caerdydd 2024, sef y sefydliad derbyn.

Ym Mhrifysgol Caerdydd byddwch yn gweithio mewn diwylliant ymchwil ffyniannus ac yn mwynhau pecyn cymorth cynhwysfawr i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch amser yng Nghaerdydd.

Ynghylch y cynllun

Rydym yn cynnig dau fath o Gymrodoriaeth Ôl-ddoethurol MSCA a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r ddwy yn caniatáu secondiadau a/neu leoliad anacademaidd.

Cymrodoriaethau Ewropeaidd

Bydd y  Cymrodoriaethau Ewropeaidd:

 • yn para am un neu ddwy flynedd
 • yn cael eu cynnal mewn sefydliad yn un o aelod-wladwriaethau'r UE neu mewn gwlad sy'n gysylltiedig â Horizon Europe
 • yn agored i ymchwilwyr o bob cenedligrwydd

Cymrodoriaethau Byd-eang

Bydd y Cymrodoriaethau Byd-eang:

 • yn para am 2-3 blynedd ynghyd â:
  • yn cynnwys cyfnod dramor a gynhelir mewn sefydliad y tu allan i Ewrop
  • yn cynnwys cyfnod dychwelyd blwyddyn a gynhelir mewn sefydliad yn un o aelod-wladwriaethau'r UE neu wlad gysylltiedig
 • yn agored i wladolion neu drigolion hirdymor aelod-wladwriaethau'r UE neu wledydd sy’n gysylltiedig â Horizon Europe

I gael rhagor o wybodaeth am y cymrodoriaethau, ewch i dudalennau gwe’r MSCA.

Pwy sy’n cael ymgeisio?

I wneud cais, mae’n rhaid i ymchwilwyr feddu ar PhD ac uchafswm o 8 mlynedd o brofiad ymchwil ar adeg dyddiad cau’r galwad.

Mae’n rhaid i ymchwilwyr hefyd gydymffurfio â'r rheol o ran symudedd – mae’n rhaid iddynt beidio â bod wedi byw na chynnal eu prif weithgaredd yng ngwlad y sefydliad sy'n derbyn am fwy na blwyddyn yn ystod y 3 blynedd yn union cyn dyddiad cau'r galwad.

Cysylltwch â'n tîm i wybod a ydych yn gymwys drwy ebostio msca@caerdydd.ac.uk.

Sut i wneud cais?

Y dyddiad cau mewnol ar gyfer galwad 2024 yw 29 Mai 2024.

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan ymchwilwyr sydd â chefnogaeth goruchwyliwr academaidd.

Mae'n rhaid i ymchwilwyr nodi mai prif ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd fyddai’r Goruchwyliwr a chysylltu â nhw'n uniongyrchol i wybod a fydd yn cefnogi'r cais. Ewch i dudalennau ein Hysgolion Academaidd i ganfod goruchwyliwr posibl ar gyfer eich prosiect.

Wedyn, gall ymchwilwyr sydd â chymorth goruchwyliwr gyflwyno eu mynegiant o ddiddordeb drwy lenwi'r ffurflen gais ar-lein ac ebostio trosolwg dwy dudalen o’r ymchwil ynghyd â CV dwy dudalen at dîm msca@caerdydd.ac.uk.

Bydd eich cais yn cael ei anfon i’r Ysgol Academaidd/Sefydliad Ymchwil o’ch dewis i’w adolygu ac i gadarnhau a yw’n cefnogi eich cynnig.

Gallwch ddisgwyl ateb erbyn canol mis Mehefin.

Gwnewch gais nawr

Cefnogaeth i ymgeiswyr dethol

Gall Tîm Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd gynnig cymorth ac arweiniad i ymgeiswyr sy'n mynd drwy'r broses ddethol fewnol yn llwyddiannus.

Gallwn eich helpu i ddelio â:

 • rhoi adborth ar Ran A – gall tîm yr UE wirio a yw'r wybodaeth yn Rhan A o'ch cais yn gyflawn ac yn gywir
 • rhannu adnoddau megis ein Canllaw Ysgrifennu cynhwysfawr ar gyfer yr MSCA, gan gynnwys enghreifftiau o gynigion llwyddiannus a thempled Rhan B wedi’i anodi
 • ein Clinig Galw Heibio MSCA – rydym yn cynnig sesiynau galw heibio rhithwir pan fyddwch yn gallu gofyn cwestiynau am y broses ymgeisio
 • rhoi arweiniad ar y broses ymgeisio a’r nodiadau atgoffa o ran y dyddiadau cau yn ogystal ag ymholiadau eraill

Pam ein dewis ni?

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gyflawni rhagoriaeth ymchwil ar draws nifer o ddisgyblaethau. Rydym yn aelod o Grŵp Russell, sef prifysgolion y DU sy'n canolbwyntio’n helaeth ar ymchwil, ac yn yr asesiad diweddaraf o ragoriaeth ymchwil prifysgolion ledled y DU, cadarnhaodd ein hymchwil ein bod ymhlith yr 20 prifysgol orau yn y DU o ran safon, effaith ac amgylchedd.

Yng Nghaerdydd, mae gennym brofiad helaeth o gynnal Cymrodyr MSCA ar draws ystod o feysydd ymchwil, gan gynnwys Archaeoleg, Catalysis, Niwrowyddoniaeth Wybyddol, Peirianneg Genetig, Peirianneg Deunyddiau, Datblygu Cynaliadwy a mwy.

Mae'r Brifysgol yn cynnig cyd-destun cefnogol a chynhwysol i gymrodyr ôl-ddoethurol. Boed yn wasanaethau cymorth cynhwysfawr neu raglenni mentora, mae cymrodyr yn derbyn yr arweiniad a'r adnoddau sydd eu hangen i ragori yn eu hymchwil a'u datblygiad proffesiynol.

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm Ewropeaidd.

Tîm Ewropeaidd MSCA