Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol

Fel yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob myfyriwr wrth iddynt wireddu eu potensial, waeth beth fo’u cefndir.

Mae ein gwaith Ehangu Cyfranogiad yn canolbwyntio’n benodol ar y rheiny a dangynrychiolir mewn addysg uwch ac unigolion sydd wedi profi anfantais neu darfu addysgol.

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni a digwyddiadau allgymorth sydd wedi’u dylunio’n ofalus i ddileu’r rhwystrau i addysg uwch a chefnogi myfyrwyr yn ystod eu taith addysgol.

Rhaglenni

Gweithgareddau cyn-16

Sioeau teithiol, ymweliadau a phrosiectau sy’n helpu annog myfyrwyr ifanc yng Nghymru i wireddu eu potensial.

Gweithgareddau ôl-16

Rhaglenni, sgyrsiau a ffeiriau sy’n paratoi myfyrwyr y chweched dosbarth a cholegau Cymru at addysg uwch.

Rhaglenni cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rhaglenni sydd wedi'u teilwra'n ofalus ar gyfer pobl ifanc â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth, ceiswyr lloches, gofalwyr ifanc, dysgwyr sy'n oedolion a mwy.

Ysgolion haf, gwyliau a rhaglenni preswyl

Bob blwyddyn, rydym yn cynnal cyfres o ysgolion haf ar y campws yn ystod misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst. O ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19), eleni, byddwn yn lansio ein gŵyl haf rithiol gyntaf, Gŵyl eCampws Festival.

Bydd yr ŵyl ddigidol pythefnos o hyd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ar-lein ac all-lein a luniwyd i’w helpu nhw i baratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol.

Cefnogi athrawon a chynghorwyr

Rydym hefyd yn cynnig gwybodaeth a chymorth i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd er mwyn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer addysg uwch.
Rydym wedi datblygu partneriaethau cryfion gyda sefydliadau er mwyn sicrhau bod ein rhaglenni mor effeithiol ag y gallant fod wrth gyflawni’r canlyniadau gorau posib ar eich cyfer chi a’ch myfyrwyr.

Darganfyddwch ragor am adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau yma.

Mae traean o blant Cymru’n byw mewn tlodi. Dim ond rhyw chwarter o’r bobl ifainc hyn ar hyn o bryd sy’n cael canlyniadau TGAU a fyddai’n rhoi siawns deg iddynt ymgodi o’u tlodi yn eu bywydau fel oedolion.

Yr Athro David Egan Cyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cyfiawnder mewn Addysg

Cysylltwch â ni

Os ydych yn credu y gallech chi neu’ch myfyrwyr elwa o’n cymorth, cysylltwch â ni.

Tîm Ehangu Mynediad