Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Agored Rhithwir i Israddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Croeso

Cyflwyniad gan Ddeon y Gymraeg

Dyma Deon y Gymraeg, Huw Williams, yn cynnig gair o groeso ichi. Mae'n falch iawn i ategu pwyslais yr Is-Ganghellor ar yr agweddau hynny sy'n gwneud Prifysgol Caerdydd yn lle neilltuol i astudio.

Sgyrsiau byw

Ymunwch â'n sgyrsiau, gyda chyfle i ateb cwestiynau, ar Zoom.

Sesiynau galw heibio a sgwrs fyw ar 19 Medi; 11:00 - 14:00 BST

Oes cwestiwn gennych chi? Dyma gyfle i chi gael cyngor arbenigol gan ein staff neu sgwrsio â’n myfyrwyr presennol. Rydym hefyd yn cwmpasu nifer o'r cwestiynau cyffredin sy'n cael eu gofyn yn ein sgyrsiau Diwrnod Agored byw a'r rhai wedi'u recordio o flaen llaw.

Gwybodaeth am y pwnc a sesiynau byw

Gwyliwch gyflwyniadau’r diwrnod agored a darlithoedd enghreifftiol, sgwrsio’n fyw â’n staff academaidd a’n myfyrwyr presennol, a gweld beth sydd ar gynnig ar draws ystod eang o bynciau gradd.

Beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw?

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am beth sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio gyda ni.

O’i bri academaidd o fod yr unig Brifysgol Gymreig yng Ngrŵp Russell, i gyfleoedd cymdeithasol a byw yn y brifddinas, cewch ragor o wybodaeth am pam mae cymaint o fyfyrwyr yn syrthio mewn cariad â Phrifysgol Caerdydd.

Ewch ar daith 360 o'r Brifysgol

Gweld ein cyfleusterau blaenllaw a chlywed gan ein myfyrwyr presennol.

Rhesymau dros astudio gyda ni

Dewch i wybod pam y dylech ein dewis ni ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr wedi’u hudo gan brifddinas Cymru. Dewch i ddarganfod pam.

Ein campysau

Mae gennym ddau gampws: Parc Cathays yng nghanol y ddinas, a Pharc y Mynydd Bychan, cartref Ysbyty Athrofaol Cymru.

briefcase

Y graddedigion y mae’r galw mwyaf amdanynt yn y DU

Mae 95.7% o’n myfyrwyr mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg HESA, 2016/17)

academic-school

Un o'r prifysgolion harddaf yn y DU - (Times Higher Education 2018)

Byddwch yn astudio mewn prifddinas sy’n enwog am ei chyfeillgarwch, ei diwylliant a’i mannau gwyrdd - mae gennym fwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas graidd arall yn y DU

bike

Campws sy'n hawdd ei grwydro

Mae Castell Caerdydd ac ardaloedd siopa'r ddinas o fewn tafliad carreg o'n campws Cathays

Profiad campws diogel 20/21

Rydym yn gweithio’n galed i roi mesurau amddiffynnol ar waith fel bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Ceisiadau a derbyn myfyrwyr

Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Byddwn yn eich tywys drwy’r broses ymgeisio gyda Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Mwy o wybodaeth am wneud cais ac ysgrifennu datganiad personol.

Cyflwyno cais i'r brifysgol

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am wahanol elfennau’r broses o wneud cais, terfynau amser UCAS, sut mae gwneud cais, y mathau o gynigion a wneir a sut mae ymateb. Byddwn hefyd yn trafod y ffurflen gais, gwallau cyffredin ac yn cynnig cyngor ynghylch gwneud cais llwyddiannus.

Llety

Dechreuwch eich bywyd fel myfyriwr mewn amgylchedd difyr, bywiog, gan gwrdd â llwyth o bobl newydd o wahanol gefndiroedd. Bydd pob myfyrwyr sydd wedi derbyn cynnig cadarn neu gynnig yswiriant yn cael gwarant o ystafell wely deiliadaeth sengl yn ein preswylfeydd, cyn belled ag y byddant yn cadw at y terfynau amser sy'n gysylltiedig.

Llety Prifysgol Caerdydd

Yn y cyflwyniad hwn, cewch wybod sut i wneud cais am lety, yn ogystal â manylion am ein neuaddau a'n tai preswyl. Byddwn hefyd yn sôn am sut rydym yn prosesu ceisiadau a phryd byddwch yn debygol o gael cynnig am eich ystafell.

Porwch drwy ein llety

Cymryd cipolwg 360 gradd y tu mewn i’n neuaddau a’n tai, a chymharu prisiau, lleoliadau a rhagor.

Bywyd mewn llety myfyriwr

Ymdrwythwch mewn cymuned gefnogol, groesawgar a chymryd rhan mewn digwyddiadau i’ch helpu i ymgartrefu.

Ein Tîm Bywyd Preswyl

Mae ein tîm o fyfyrwyr presennol yn cynnig cefnogaeth i’w cymheiriaid ac yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol drwy gydol y flwyddyn.

Cyllid myfyrwyr

Os oes angen help arnoch i dalu am eich ffioedd dysgu a’ch costau byw, mae sawl opsiwn gennych, gan gynnwys benthyciadau, grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau. Angen cymorth arbenigol? Gall ein tîm Cyngor ac Arian eich helpu i lywio'r ffordd drwy unrhyw faterion ynghylch cyllid myfyrwyr y gallwch eu hwynebu.

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw, yn ogystal â gwybodaeth am y gost o fyw yng Nghaerdydd. Mae'r cyflwyniad hwn hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrsiau Meddygaeth a Deintyddiaeth hyd at bedwaredd flwyddyn y cwrs.

Esboniad o Gyllid Myfyrwyr

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw, yn ogystal â gwybodaeth am y gost o fyw yng Nghaerdydd. Mae'r cyflwyniad hwn hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrsiau Meddygaeth a Deintyddiaeth hyd at bedwaredd flwyddyn y cwrs.

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd, Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol.

Ariannu cwrs gofal iechyd

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd, Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol.

Cyllid i fyfyrwyr israddedig

Rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael, gan gynnwys benthyciadau, grantiau, bwrsariaethau, ysgoloriaethau a chefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches.

Ffioedd dysgu

Mae’r rhain yn talu am yr holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholiadau.

Y tîm Cyngor ac Arian

Gall ein myfyrwyr gael gafael ar gyngor rhad ac am ddim, diduedd a chyfrinachol ar ystod eang o faterion ariannol.

Cyfrifiannell costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Cefnogi a lles myfyrwyr

O gwnsela a chyngor gyrfaol i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol, rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau y gallwch gael gafael arnynt yn ystod eich amser yma, neu ar ôl i chi raddio.

Cyflwyniad i’n Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia

Mae gennym fwy na 3,000 o fyfyrwyr cofrestredig yn defnyddio ein gwasanaethau. Os ydych yn teimlo y gallai fod angen cefnogaeth arnoch yn y brifysgol, neu os ydych wedi cael cefnogaeth yn flaenorol ac eisiau iddi barhau, gwyliwch y cyflwyniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am beth allwn ni ei wneud i chi.

Cyngor i ymgeiswyr anabl

Pethau i'w hystyried cyn i chi wneud cais a gwybodaeth am sut i wneud addasiadau unigol ar gyfer eich cyfnod yn y brifysgol.

Cynllun Mentor Myfyrwyr

Fel myfyriwr israddedig yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael mentor sy’n fyfyriwr, fydd yn eich helpu i ddod i arfer â bywyd yn y Brifysgol.

Cyngor gyrfaol yn ystod eich astudiaethau

Gallwn eich helpu i ddechrau busnes, trefnu profiad gwaith yn ystod eich gradd, dod o hyd i swydd a gallwn gynnig cefnogaeth yrfaol wedi’i theilwra atoch chi.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Undeb ein Myfyrwyr yw’r trydydd gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2020), ac mae’n gartref i dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr a 60 o glybiau chwaraeon, adloniant byw, yn ogystal â gwasanaethau lles, gyrfaoedd a chyngor.

Fe gynhelir gan fyfyrwyr, i fyfyrwyr. Mae’n cynrychioli llais y myfyrwyr yn y Brifysgol, gan ymgyrchu dros faterion sy’n bwysig i chi.

Myfyrwyr Rhyngwladol ac o’r UE

Gyda thros 7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o wledydd, rydym yn brifysgol fyd-eang go iawn.

I’ch helpu i fwrw eich gwreiddiau ym mywyd y myfyrwyr, mae ein tîm cefnogi myfyrwyr rhyngwladol yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau croesawu, ac yn trefnu gwasanaeth coets rhad ac am ddim o feysydd awyr Heathrow a Chaerdydd pan fyddwch yn cyrraedd. Maent hefyd yn cynnig cyngor arbenigol ar amrywiaeth eang o faterion ariannol, mewnfudo a lles.

Gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol

Yn y cyflwyniad hwn, mae ein Swyddfa Ryngwladol yn cynnig cyngor defnyddiol, ac yn dangos pam bod Prifysgol Caerdydd, a'r brifddinas ei hun, yn lleoliad perffaith i astudio, gweithio ac i fyw ynddo.

Canllawiau yn benodol i'ch gwlad

Mwy o wybodaeth am ofynion mynediad, cefnogaeth o fewn eich gwlad, digwyddiadau a mwy.

Cymorth iaith Saesneg

Os oes angen i chi wella eich sgiliau iaith Saesneg, mae gennym ystod o gyrsiau i’ch helpu i fodloni ein gofynion iaith Saesneg.

Rhaglenni Sylfaen a Chyn-Meistr

Gall rhaglen sylfaen neu gyn-meistr ddarparu llwybr amgen i chi i'n cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig.

Astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor

Ni waeth beth fo eich cwrs, gallwch fachu ar y cyfle i fynd dramor, lle gallwch ddarganfod diwylliannau newydd, dysgu iaith newydd a gwneud ffrindiau oes. Mae gennym gysylltiadau â thros 300 o sefydliadau, ac mae ein myfyrwyr wedi ymweld â thros 50 gwlad y llynedd, yn Ewrop a thu hwnt. Rydym yn cynnig ystod o fwrsariaethau hefyd, i helpu i dalu am y costau.

Treulio amser dramor gyda Chyfleoedd Byd-eang

Yn y cyflwyniad hwn, bydd ein Tîm Cyfleoedd Byd-eang yn cyflwyno’r ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael ac yn ystyried y manteision o gael profiad rhyngwladol.

Eich cyfle i weld y byd

Dod o hyd i’ch antur nesaf, herio eich hun a hybu eich gyrfa.

Blogiau ein teithwyr ledled y byd

Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr sydd wedi treulio amser yn gweithio, astudio neu wirfoddoli dramor.

Dysgwch iaith am ddim

Ochr yn ochr â’ch prif raglen gradd, gallwch gymryd un o’n cyrsiau Ieithoedd i Bawb rhad ac am ddim mewn Arabeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Japaneg, Tsieinëeg Mandarin, Portiwgaleg, Rwsieg a Sbaeneg. Os hoffech chi ddysgu Cymraeg, gallwch gofrestru am gwrs Cymraeg i Bawb, sydd hefyd yn ffitio o gwmpas eich ymrwymiadau academaidd.

Rydym yn darparu ar gyfer pob gallu, o gyrsiau i ddechreuwyr i rheiny o safon uwch.

Gwyliwch y cyflwyniad diwrnod agored hwn i ddysgu mwy am y cyrsiau hyn, sy'n eich galluogi i ddysgu iaith newydd neu i wella sgiliau iaith sydd gennych eisoes, yn rhad ac am ddim.

Ieithoedd i Bawb - Cyrsiau iaith rhad ac am ddim i fyfyrwyr

Gwyliwch y cyflwyniad diwrnod agored hwn i ddysgu mwy am y cyrsiau hyn, sy'n eich galluogi i ddysgu iaith newydd neu i wella sgiliau iaith sydd gennych eisoes, yn rhad ac am ddim.

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cwrs Cymraeg i Bawb, sy'n gyfle gwych i astudio'r Gymraeg ac i ddysgu am hanes a diwylliant Cymru yn ystod eich cyfnod yma.

Cymraeg i Bawb

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cwrs Cymraeg i Bawb, sy'n gyfle gwych i astudio'r Gymraeg ac i ddysgu am hanes a diwylliant Cymru yn ystod eich cyfnod yma.

Ein cyrsiau Ieithoedd i Bawb

Agorwch fyd o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer un o'n cyrsiau iaith yn rhad ac am ddim.

Ein cwrs Cymraeg i Bawb

Mae llawer o gyflogwyr a chwmnïau’n chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a dyma eich cyfle i fanteisio ar ddarpariaeth arbenigol a phroffesiynol.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae gennym bron 100 o gyrsiau gradd - gan gynnwys y rheiny ym meysydd meddygaeth, y gyfraith a newyddiaduraeth - sy’n cynnig rhai neu bob un o’u modiwlau yn Gymraeg. Mae byw mewn prifddinas ddwyieithog yn golygu y byddwch hefyd yn cael llawer o gyfleoedd i brofi diwylliant Cymraeg bywiog, ar y campws ac oddi arni.

Darllewch am sut yr ydym yn cyfrannu'n gadarnhaol at ddatblygiad yr iaith Gymraeg. Ac os ydych am ddysgu Cymraeg, gallwch gofrestru ar gyfer ein cwrs Cymraeg i Bawb, fel y gallwch ddysgu’r iaith, yn rhad ac am ddim, ochr yn ochr â’ch astudiaethau

Dylech nodi mai yn Gymraeg yn unig y mae'r fideos a'r cyflwyniadau ar gael.

Defnyddio'ch Cymraeg yn y brifysgol

Yn y cyflwyniad hwn, cewch wybodaeth am y math o gyrsiau sydd ar gael i'w hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â chipolwg o fywyd cymdeithasol ein myfyrwyr Cymraeg eu hiaith.

Mae'n esbonio'r mantais o astudio rhan o'i gwrs Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma Ben, llysgennad y Coleg Cymraeg

Mae'n esbonio'r mantais o astudio rhan o'i gwrs Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pwy yw pwy ymysg swyddogion cymdeithasau Cymraeg y Brifysgol.

Cwrdd â'r myfyrwyr

Pwy yw pwy ymysg swyddogion cymdeithasau Cymraeg y Brifysgol.

Mae Siwan ac Elen yn sôn am eu profiadau o astudio drwy'r Gymraeg a'r effaith mae defnyddio'r Gymraeg yn ei gael ar gleifion.

Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y maes nyrsio

Mae Siwan ac Elen yn sôn am eu profiadau o astudio drwy'r Gymraeg a'r effaith mae defnyddio'r Gymraeg yn ei gael ar gleifion.

Rhesymau dros astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gwellwch eich opsiynau o ran gyrfa ac astudio, yn ogystal ag agor y drws at fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt.

Cymryd rhan

Mae’r holl glybiau, cymdeithasau, gigs, gwyliau a chyfleoedd eraill yn agored i’r myfyrwyr hynny sy’n caru diwylliant Cymraeg.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cangen Caerdydd

Mae cangen Caerdydd y corff cenedlaethol hwn yn gyfrifol am ddatblygu addysg ac ysgoloriaethau Cymraeg yn y Brifysgol.

Chwaraeon

Mae cyfleoedd diderfyn i chi gymryd rhan - ar y campws ac oddi arno - p’un ai cynghrair pêl-droed 7 yr ochr, parhau â’ch gyrfa chwaraeon elît neu heicio llwybr arfordirol 870 milltir o hyd Cymru.

Mae ein cyfleusterau ar bedwar safle ar y ddau gampws, ac yn cynnwys pentref ymarfer, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen, a chaeau chwarae 33 erw.

Rydym wrthi'n trefnu'r addasiadau angenrheidiol ar gyfer ein cyfleusterau chwaraeon ar gyfer eleni, ond roedden am rhoi blas i chi o beth sydd gennym i'w gynnig. Dylech nodi efallai na fydd modd cynnal rhai gweithgareddau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa bresennol.

Cymryd rhan mewn Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

Trosolwg o'r cyfleoedd sydd ar gael ym maes chwaraeon ym Mhrifysgol Caedydd, p'un ai ydych yn bwriadu ymuno â chlwb chwaraeon, ymuno ag un o'n campfeydd, am gymryd rhan mewn modd hamddenol, neu'ch bod chi'n athletwr o'r safon uchaf.
Dyma syniad i chi o'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael, waeth beth yw eich gallu.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

Dyma syniad i chi o'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael, waeth beth yw eich gallu.

Gallwn helpu myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ochr yn ochr â'u haddysg.

Ein Rhaglenni Perfformiad Uchel

Gallwn helpu myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ochr yn ochr â'u haddysg.

Dyma ddigwyddiad chwaraeon mwyaf y genedl i fyfyrwyr ac mae’n cynnwys timau o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wrth iddynt gystadlu mewn dros 30 o chwaraeon gwahanol o flaen 15,000 o gefnogwyr.

Gornest Prifysgolion Cymru

Dyma ddigwyddiad chwaraeon mwyaf y genedl i fyfyrwyr ac mae’n cynnwys timau o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wrth iddynt gystadlu mewn dros 30 o chwaraeon gwahanol o flaen 15,000 o gefnogwyr.

Next steps

screen

Ymunwch â ni ar Facebook

Cadwch i'r funud o ran beth sy'n digwydd ar y campws

people

Dilynwch ni ar Instagram

Tagiwch eich lluniau gyda @cardiffuni a #cardiffuni er mwyn i ni eu rhannu.

people

Darllenwch ein blogiau myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon ateb eich cwestiynau.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.