Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd ein rhaglen yn apelio at y rhai sydd am ymchwilio i hanfodion addysg effeithiol ar gyfer y proffesiynau iechyd mewn lleoliad deinamig, ysgogol a chefnogol.

Rydyn ni wedi ymrwymo, drwy ein MSc mewn Addysg Feddygol, i hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. A ninnau wedi sefydlu’r Radd Meistr gyntaf mewn Addysg Feddygol yn y DU, rydyn ni’n parhau i arwain, gan ddarparu rhaglenni arloesol ar gyfer yr holl weithwyr meddygol, deintyddol ac iechyd proffesiynol sy’n ceisio proffesiynoli rôl y clinigwr fel athro.

Mae’r cwrs hwn yn cydnabod cyd-destunau amrywiol, cymhleth a heriol i’r rheini sy’n newydd i rolau a chyfrifoldebau addysgwyr a’r rheini sydd â blynyddoedd lawer o brofiad. Nod cyffredinol y cwrs yw datblygu cymuned o addysgwyr sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo gwelliannau o ran ""beth"" a ""sut"" rydyn ni’n addysgu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y dyfodol.

Mae'r cwrs yn ymarferol iawn a'i nod yw modelu arfer gorau mewn dysgu ac addysgu ac mae'n defnyddio ystod eang o ddulliau arloesol o gefnogi a datblygu dysgwyr. Bydd cyfres gynhwysfawr o fodiwlau wyneb yn wyneb yn eich galluogi i gyfrannu at ddeialogau beirniadol sy'n hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach o theori ac egwyddorion addysgol a gymhwysir at ymarfer clinigol. Mae hyn yn caniatáu digon o amser i fyfyrio ar eich ymarfer eich hun ac i rannu profiad a syniadau newydd â chydweithwyr.

Ar ôl cwblhau’r modiwlau hyn yn llwyddiannus, mae elfen MSc y cwrs. Bydd yr elfen hon o'r cwrs yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau dylunio a chynnal prosiect addysgol, gan arwain yn y pen draw at gyflwyno traethawd hir. Mae llawer o'r prosiectau'n cynnig sail ar gyfer arloesi ymarferol yn y gweithle a gallant hefyd ehangu'r ymgysylltu a'r cyfraniadau i'r byd addysg feddygol ehangach.

Nodweddion unigryw

 • Benefit from our longstanding expertise and more than two decades of experience of running medical education courses that integrate research and scholarship
 • Specifically designed for clinicians and healthcare professionals, with flexibility to meet your individual needs and circumstances
 • Sequenced modules with immersive teaching days to promote development and support educational leadership roles and responsibilities
 • Assessment tasks linked to your own educational practise, allowing you to apply theory and concepts to your clinical setting
 • Opportunity to study alongside healthcare professionals from diverse backgrounds to promote understanding and sharing of good practice
 • Support from an academic team of dedicated educationalists, active in professional associations who have a breadth of experience
 • Optional attendance at a short Effective Teaching Skills course (limited availability)
 • Positioned within Cardiff University School of Medicine and located at University Hospital of Wales, we are well placed to support the education and training of clinicians and clinical educators
 • Accredited by Academy of Medical Educators (AoME) and aligned to GMC Trainer criteria
 • Accredited by the UK Higher Education Academy, conferring Fellowship upon successful completion of Year 1

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • an honours degree in a healthcare-related field, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or be working in a healthcare-related field and hold professional registration with a recognised body.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in writing and 5.5 in all other subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

This programme has been designed for teachers, trainers, educational supervisors, course coordinators, clinical, and college tutors so you will also need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in healthcare contexts via the personal statement. This should cover details of your teaching, assessment, and related educational responsibilities. In your personal statement tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:
1. What experience do you have as a health professional? You should have at least one years' post-graduation general medical experience.
2. Why do you wish to follow this course?
3. What post-qualification experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and teaching experience and if you meet the entry requirements we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs MSc amser llawn yn cynnwys astudio'r holl fodiwlau mewn un flwyddyn academaidd (Medi-Mehefin) a derbyn traethawd hir cymeradwy (Gorffennaf-Medi). Bydd cwblhau'r modiwlau'n llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r gydran MSc a chynnal prosiect addysgol, a fydd yn arwain at gyflwyno traethawd hir yn y pen draw.

Fel arfer, mae modiwlau'n para dau ddiwrnod yr un ac yna ceir cyfnod o astudio annibynnol. Mae sesiwn gyntaf pob uned ddeuddydd yn cyfuno'r modiwl blaenorol a'r cyfnod astudio annibynnol. Mae’r broses tri cham yn datblygu ac yn sicrhau dealltwriaeth o bwnc y modiwl. Mae hefyd yn cynnig y cyfle a’r amser i roi cynnig ar gysyniadau a sgiliau newydd, a daw i ben drwy fyfyrio ar brofiadau a dealltwriaeth gyda chydweithwyr a’u rhannu.

Daw’r modiwlau i ben drwy gynnal prosiect addysgu ymarferol, symposiwm dan arweiniad myfyrwyr ar fater cyfoes ym maes addysg feddygol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Addysgir y modiwlau'n bennaf mewn grwpiau bach, sy'n cael eu hwyluso gan y tîm addysgu craidd. Mae cyfle i gynnal trafodaethau, dadleuon, cyflwyniadau hyfforddwyr, tiwtorialau, astudiaethau achos a rhyngweithio rhwng cyfoedion, a gynllunnir i wella dysgu yn ogystal ag astudio’n annibynnol a dan arweiniad. Mae cymryd rhan, cydweithio a chymhwyso ymarferol yn nodweddion allweddol o'r cwrs, a byddwch yn cael eich annog i roi cynnig ar ddulliau newydd o ddysgu ac addysgu. Bydd cyfosod eich gwybodaeth a chymhwyso theori at ymarfer yn eich lleoliad addysgu clinigol eich hun yn un o ofynion canolog asesiadau ffurfiol a gwaith ffurfiannol. Bydd cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm a chydweithio ar gael drwy dasgau, gweithgareddau a chymryd rhan yn gyffredinol mewn dadleuon ac archwilio materion â thiwtoriaid a chyfoedion.

Mae’n ofynnol cwblhau astudiaeth empirig neu lenyddiaeth ar raddfa fach ar gyfer y cam traethawd hir. Bydd goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i chi i gefnogi eich astudiaethau ar ôl cwblhau'r modiwlau yn llwyddiannus.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd i lywio’r dysgu (ffurfiannol) ac i asesu’r dysgu (crynodol) ac mae'r holl dasgau aseiniadau yn gysylltiedig â'ch ymarfer addysgol Er enghraifft, gall aseiniadau nodweddiadol ymwneud â dylunio a chynhyrchu rhai cyfryngau cyfarwyddiadol ar gyfer angen addysgu penodol rydych yn ei nodi, gan adolygu dull asesu rydych chi’n ei ddefnyddio’n feirniadol a myfyrio ar eich profiad o gymryd rhan mewn adolygiad o addysgu gan gymheiriaid, cynllunio cynnig ymchwil ar gyfer prosiect addysgol yn eich cyd-destun addysgu clinigol.

Mae safon foddhaol yn ofynnol yn y modiwlau er mwyn symud ymlaen i'r traethawd hir. Bydd gofyn cwblhau astudiaeth empirig neu lenyddiaeth ar raddfa fach ar gyfer y cam hwn, a fydd yn arwain at gyflwyno traethawd hir.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i chi a fydd yn cefnogi eich cynnydd ar y cwrs, gan fonitro eich cynnydd cyffredinol, trafod materion perthnasol a rhoi cyngor, arweiniad a chymorth. Mae amrywiaeth o dasgau a gweithgareddau ymarferol i'ch galluogi i archwilio a thrafod ystod o faterion addysgol a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau grŵp gyda thiwtoriaid a chyfoedion. Bydd tiwtoriaid personol yn gwneud sylwadau ar eich dyddiadur myfyriol, ac mae hyn yn gyfle i gael trafodaeth am eich rolau addysgol, eich cyfrifoldebau a’ch profiadau yn eich lleoliad clinigol.

Byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr i gefnogi eich astudiaethau yn ystod y cam traethawd hir.

Adborth

Byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich holl aseiniadau ac ar eich traethawd hir. Hefyd, mae llawer o gyfleoedd drwy gydol y cwrs i dderbyn adborth gan gymheiriaid a thiwtoriaid.

Ar ddechrau'r cwrs byddwch yn cwblhau aseiniad ymarfer, wedi'i gynllunio i'ch helpu i werthfawrogi natur gofynion y cwrs a llywio'ch dysgu/datblygiad. Yn ogystal, byddwch yn derbyn adborth ffurfiannol drwy weithgarwch contract dysgu, cofnodion dyddiadur myfyriol, arsylwadau addysgu, tiwtorialau ac adolygiadau gan gymheiriaid.

Bydd sesiynau cyfosod modiwlau hefyd yn aml yn golygu rhoi adroddiad byr neu gyflwyniad i gydweithwyr am berthnasedd modiwl i'ch cyd-destun eich hun; trafod heriau addysgol penodol i lywio gwelliannau a newid addysgol.

Yn ystod cydran y traethawd hir byddwch yn cael cyfle i gael adborth ar ddyluniad y prosiect a phenodau traethawd hir drafft.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Nod cyffredinol y cwrs yw eich helpu i wneud y canlynol:

 • Arfarnu eich ymarfer eich hun yn feirniadol ac ymarfer pobl eraill, fel addysgwyr clinigol ac arweinwyr addysgol, er mwyn gwella perthnasoedd dysgu ac addysgu gyda chydweithwyr/hyfforddeion
 • Cyfosod cysyniadau er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ymhellach er mwyn cychwyn datblygiadau addysgol sy'n ymateb i anghenion a heriau addysg glinigol
 • Datblygu'r gallu i ymgysylltu ag ymchwil, ysgolheictod ac ymarfer a delio â chymhlethdodau, anghysonderau a bylchau yn y sylfaen dystiolaeth gyfredol.

Yn fwy penodol, nod y cwrs yw:

 • Datblygu a chydnabod yn ffurfiol y profiad, y sgiliau a’r arweinyddiaeth mewn addysg glinigol
 • Darparu dealltwriaeth o theorïau, dulliau ac ymarfer addysgol ar draws y proffesiynau clinigol sy'n llywio ymarfer addysgol cyfredol
 • Hyrwyddo hunanymwybyddiaeth feirniadol a myfyrio ar ymarfer addysgol i lywio newid addysgol
 • Datblygu sgiliau addysgol fel addysgwr clinigol ac arweinydd addysgol
 • Dangos eich dealltwriaeth o gysyniadau drwy ddylunio, cynllunio a chyflwyno sesiynau sy'n canolbwyntio ar y dysgwr gan ddefnyddio ystod o strategaethau/egwyddorion addysgol
 • Sicrhau dealltwriaeth o sut i greu newid effeithiol mewn addysg gofal iechyd
 • Darparu’r sgiliau i ddylunio, datblygu a dadansoddi cyfryngau a thechnolegau addysgol yn feirniadol er mwyn gwella'r broses ddysgu-addysgu.
 • Hyrwyddo gwerthusiad beirniadol o ddiben, dyluniad, cymhwysiad a dehongliad ystod o ddulliau asesu sydd ar gael i addysgwyr clinigol
 • Datblygu'r sgiliau addysgol sydd eu hangen i roi adborth adeiladol i ddysgwyr
 • Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn werthuswr addysgol mewn cyd-destunau clinigol
 • Datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gynllunio, gweithredu a gwerthuso digwyddiad addysgol gyda chydlyniad, integreiddiad a pherthnasedd
 • Darparu dealltwriaeth o gyfeiriadau athronyddol ymchwil addysgol ac ystod o fethodolegau ymchwil i allu dethol a defnyddio strategaethau priodol i gynllunio a chynnal ymchwil addysgol.

Mae’r radd Meistr yn cwmpasu’r uchod i gyd, ac yn anelu at:

 • Arloesi mewn addysg glinigol drwy gynllunio, gweithredu a gwerthuso prosiect ymchwil addysgol ar raddfa fach (empirig neu’n seiliedig ar lenyddiaeth).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,400 £2,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae dros 500 o glinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill wedi ymuno â'n cyrsiau o bob cwr o'r byd. Mae llawer o raddedigion yn defnyddio'r wybodaeth a gyflwynir ar y cwrs i newid eu dulliau addysgu mewn ffyrdd arloesol. Mae eraill yn mynd ymlaen i swyddi uwch a rhagor o gyfrifoldeb dros arwain a hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Dyma beth sydd gan rai o'n cynfyfyrwyr i'w ddweud am sut mae'r cwrs wedi bod o fudd iddyn nhw'n broffesiynol...

“Ychydig fisoedd ar ôl cwblhau MSc, cefais fy mhenodi yn Arweinydd y Diploma mewn Dermatoleg Ymarferol (DPD) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r DPD yn gwrs dysgu o bell ar-lein ac mae 300 o feddygon teulu yn dilyn y cwrs bob blwyddyn ac mae cyllideb flynyddol o £1miliwn ar ei gyfer. Erbyn hyn rwy’n arwain tîm cydlynu sy’n cynnwys 4 o weinyddwyr, technolegydd dysgu a thros 80 o diwtoriaid allanol. Bydd cynnwys cynhwysfawr MSc Addysg Feddygol Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys y modiwlau ar asesu a gwerthuso cyrsiau, yn ddefnyddiol iawn i mi bob dydd.” 
John Ingram, Ymgynghorydd Dermatoleg, y DU

"Ers dychwelyd i Wlad Thai lle rwy'n feddyg teulu ac yn ddarlithydd yn y Gyfadran Meddygaeth ym Mhrifysgol Tywysog Songkla (PSU), rwy’n falch dros ben fy mod wedi gallu defnyddio cymaint o’r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a gefais yng Nghaerdydd er mwyn gwella’r addysg feddygol yma. Rwyf wedi sefydlu'r Grŵp Diddordeb Addysg Feddygol Thai i alluogi rhwydweithio cymdeithasol ymhlith y gymuned feddygol. Rwyf hefyd wedi bod yn cydweithio â'r Uned Addysg Feddygol yn fy ysgol meddygaeth i ddatblygu gwefan Adnoddau Addysg Feddygol PSU i ddarparu mynediad hawdd at wybodaeth ddibynadwy am addysg feddygol. Rwy'n falch iawn o'r fenter hon sydd heb os wedi'i hategu gan yr addysg a gefais drwy'r MSc yng Nghaerdydd.” 
Krishna Suvarnabhumi, Meddyg Teulu, Prifysgol y Tywysog Songkia, Gwlad Thai

"Roedd yn gwrs egnïol a atgyfnerthodd fy sgiliau addysgu ac mae wedi rhoi hwb sylweddol i mi yn broffesiynol ac yn bersonol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio a'i drefnu'n dda iawn ac mae'n cael ei addysgu gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes hwn. Roedd staff y rhaglen yn gefnogol iawn ac yn cydnabod ein cefndiroedd amrywiol. Am yr holl resymau hynny, byddwn yn argymell y cwrs hwn yn fawr i unrhyw un sy'n bwriadu gwella ei yrfa fel addysgwr ym maes y proffesiwn iechyd.” 
Yaser Zeitoun, Deintydd, DU

"Roedd dod i Brifysgol Caerdydd ar gyfer fy MSc mewn Addysg Feddygol yn un o'r penderfyniadau gorau rydw i wedi’u gwneud. Mae'r rhaglen MSc wedi'i strwythuro a'i chynllunio mor dda fel ei bod yn eich herio go iawn heb fod yn ormod. Yn broffesiynol, mae wedi cael dylanwad aruthrol ar fy ngyrfa fel academydd. Rwy'n teimlo'n fwy hyderus nawr fel athro a hwylusydd dysgu. Mae'r MSc wedi fy helpu i symud ymlaen fel academydd. Fe'm penodwyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Sicrhau Ansawdd ar gyfer fy sefydliad ac rwyf wedi cael fy nyrchafu'n Bennaeth Adran ac Athro Cyswllt yn dilyn fy MSc o Gaerdydd. Mae’r datblygiad hwn wedi digwydd i raddau helaeth o ganlyniad i’r radd Meistr o Brifysgol Caerdydd, ac roedd hi’n fraint cael dysgu gan y tiwtoriaid gwych.”
Syed Hammad Hassan, Deintydd, Pacistan

"Rwy'n credu y bydd y cwrs yn cael effaith fawr ar fy ngyrfa ac ar fy mywyd. Rwyf bellach wedi cael fy ngwahodd i fod ar bwyllgor addysg a hyfforddiant Cymdeithas Llawfeddygaeth Prydain (BSSH). Ar hyn o bryd rydym yn datblygu cwricwlwm ar gyfer llawdriniaeth i'w ddefnyddio ochr yn ochr ag e-ddysgu ar raglenni iechyd. Mae hwn yn brosiect cyffrous. Ni fyddwn byth wedi breuddwydio am allu bod yn rhan ohono flwyddyn yn ôl.”
Jill Webb, Llawfeddyg Ymgynghorol Cosmetig, y DU

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Deintyddiaeth, Addysg, Gofal iechyd, Addysg feddygol a deintyddol, Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.