Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddoniaeth Archaeolegol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Meistrolwch sgiliau gwyddonydd archeolegol mewn rhaglen ddeinamig sy’n cael ei haddysgu gan ymarferwyr blaenllaw.

rosette

Lluniwyd â phwyslais ar yrfaoedd

Byddwch yn meistroli sgiliau gwyddonydd archaeolegol mewn rhaglen ddeinamig dan arweiniad arbenigwyr blaenllaw.

structure

Gwyddonol, thematig ac yn seiliedig ar gyfnodau

Mae ein hyfforddiant yn rhoi sylfeini rhagorol ichi a’r hyblygrwydd i arbenigo.

star

Addysgir gan arbenigwyr

O astudiaethau biomoleciwlaidd ac osteoarchaeoleg i sŵarchaeoleg, addaswch i weddu i'ch diddordebau.

tick

Labordai pwrpasol

Cyfres o labordai gan gynnwys Microsgopeg Sganio Electronau, Trawsnewid Fourier Isgoch a thechnolegau delweddu.

Mae ein rhaglen MSc Gwyddoniaeth Archaeolegol yn cyfuno hyfforddiant gwyddonol ag astudiaethau thematig sy’n seiliedig ar gyfnod. Bydd hynny’n rhoi’r rhyddid i chi deilwra eich astudiaethau er mwyn gweddu i’ch dyheadau fel gwyddonydd archaeolegol neu ymchwilydd.

Byddwch yn cael profiad uniongyrchol a dealltwriaeth ymarferol drylwyr o’r egwyddorion gwyddonol a’r technegau dadansoddol sydd wrth wraidd gwyddoniaeth archaeolegol.

Rydym yn creu sylfaen gadarn i chi allu manteisio i’r eithaf ar effaith eich ymchwil a symud eich gyrfa yn ei blaen. P’un ai a ydych yn bwriadu mynd ar drywydd agweddau cyffredinol neu arbenigo mewn archaeoleg biomoleciwlaidd, osteoarcheoleg neu sŵoarcheoleg, gallwch greu eich portffolio eich hun, gan gyfuno modiwlau fesul cyfnod, thema a sgil.

Mae ein harbenigwyr yn arwain ar ystod gyffrous o brosiectau arloesol sy’n rhychwantu cynhanes cynnar hyd at heddiw mewn pedair prif thema: ffordd o fyw pobl ac anifeiliaid; tai a’r amgylchedd adeiledig; materoldeb; ac arwyddocâd cymdeithasol cronoleg.

Mae ein cyfres o seminarau ymchwil archaeoleg nodedig yn cynnig cyfleoedd pellach i ymgysylltu â’r datblygiadau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol diweddaraf.

Wrth weithio ar eich astudiaethau yn ein cyfres o labordai pwrpasol, sy’n cynnwys cyfleusterau bioarchaeoleg a bioanalytig a chasgliadau cyfeirio cynhwysfawr, bydd gennych fynediad at gyfoeth o offer arbenigol. Mae adnoddau mewnol yn amrywio o microsgopeg sganio electronau a fourier trawsnewid isgoch i offeryniaeth raman spectroscopy a chyfleusterau pelydr-x. Ochr yn ochr ag offer paratoi sampl ac ystafell ffotograffiaeth bwrpasol, rydym yn cynnig technolegau delweddu arbenigol o ficrosgopeg digidol a GIS hyd at ddarlunio digidol.

Mae ein prosiectau arloesol yn aml yn cynnwys cydweithrediadau gwobrwyol gyda phartneriaid sy’n cynnwys Cadw, Historic England, Amgueddfa Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Wrth ddathlu canmlwyddiant Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020, rydym ymhlith y 150 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) gyda’n hymchwil yn y 12fed safle yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4929
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic Requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as Ancient History, Archaeology, Biology, Chemistry, Conservation, Geology, Geography, Heritage, History, Zoology, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language requirements: 
IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline: 
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process: 
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

MSc Archaeological Science commences with stage one, a seven month, taught component taken between September and May. You will complete taught modules totalling 120 credits, which can lead to the award of a Postgraduate Diploma in Archaeological Science.

On completing stage one, you apply and further develop advanced skills and expert knowledge by undertaking a four-month research project between May-September (stage two). You will choose your own MSc project and this will culminate in the submission of an MSc Dissertation.

Stage one will equip you with a range of methodological, discipline-specific and transferable skills, including communication and scientific data handling skills. You will progress from graduate standard at entry to a research base level by completion of this stage, and will be tasked with increasingly complex challenges with which to test your emerging skills. Stage one also provides you with discipline-specific knowledge in preparation for the research stage in Stage two.

Stage two comprises a 60 credit Archaeological Science Dissertation (16-20,000 words, topic or theme chosen in consultation with academic staff)

Topics can range from entirely theoretical evaluations of archaeological science values, through assessment of materials, to a case study based project related to an object, assemblage, collection or site. Hence, the differentiation from graduate-based learning develops systematically into research-based learning as the programme progresses.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Yn semester yr hydref, mae gennych ddewis o ddau fodiwl 20 credyd mewn gwyddoniaeth archeolegol, ac mae’n rhaid i chi ddewis o leiaf un ohonynt (e.e. Osteoarchaeoleg Dynol a Sŵarchaeoleg). Ar yr un pryd, byddwch yn astudio modiwl sgiliau astudio craidd, gorfodol, sydd werth 20 credyd. Bydd yn darparu hyfforddiant hanfodol mewn sgiliau ymchwil, cyflwyno a chynllunio ar lefel gradd meistr.

Yn semester y gwanwyn, mae 20 credyd arall o fodiwlau gwyddoniaeth archeolegol ar gael i wneud yn siŵr eich bod yn astudio’r lleiafswm gofynnol o 40 credyd o fodiwlau gwyddoniaeth a addysgir. Byddwch hefyd yn cwblhau modiwl craidd 20 credyd ar archaeoleg a hyfforddiant cadwraeth penodol (sy'n cwmpasu meintioli, cyfathrebu, cyflogaeth a sgiliau ymchwil annibynnol).

Yn ddibynnol ar nifer y modiwlau gwyddoniaeth archeolegol a ddewiswyd gennych (40 credyd yw'r lleiafswm), byddwch yn ategu eich sgiliau craidd a'ch hyfforddiant gwyddoniaeth gydag 20 neu 40 credyd arall o ystod eang o fodiwlau dewisol. Mae’r modiwlau hyn yn cynnwys modiwlau cyfnodol (o'r cyfnod cynhanes i'r oesoedd canol, thematig (e.e. Marwolaeth a Choffáu neu’r Celtiaid), sgiliau (fel darlunio, cyfrifiadura a GIS) a modiwlau gwyddorau treftadaeth. Gellir dewis astudio’r modiwlau dewisol hyn yn y naill semester neu’r llall a bydd rhai yn cael eu cynnal ar draws y ddau semester.

Ar ôl cwblhau cam a addysgir ar y rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at eich traethawd hir. Mae modiwl y traethawd hir yn canolbwyntio ar gymhwyso'r wybodaeth am sgiliau a enillwyd yng ngham un drwy ymchwil, gan arwain at gyflwyno traethawd hir 16-20,000 gair, sydd werth 60 credyd. Bydd eich goruchwyliwr yn eich arwain, eich cefnogi a'ch annog drwy gydol y broses hon.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is delivered via lectures, laboratory sessions, interactive workshops and tutorials, in addition to visits to relevant local resources such as the National Museum Wales and local heritage organisations.

Lectures take a range of forms but generally provide a broad structure for each subject, an introduction to key concepts and relevant up-to-date information. The Archaeological Science Master's provides students with bespoke training in scientific techniques during laboratory sessions. This includes developing practical skills in the identification, recording and analysis of archaeological materials during hands on laboratory sessions. These range from macroscopic e.g. bone identification, to microscopic e.g. material identification or status with light based or scanning electron microscopy, to sample selection, preparation and analysis e.g. isotopic or aDNA and include health and safety and laboratory management skills. Students will be able to develop specialist practical skills in at least one area of study. In workshops and seminars, you will have the opportunity to discuss themes or topics, to receive and consolidate feedback on your individual learning and to develop skills in oral presentation.

This programme is based within the School of History, Archaeology and Religion and taught by academic staff from across Cardiff University and by external speakers. All taught modules within the Programme are compulsory and you are expected to attend all lectures, laboratory sessions and other timetabled sessions. Students will receive supervision to help them complete the dissertation, but are also expected to engage in considerable independent study.

Sut y caf fy asesu?

The 120 credits of taught Modules within Stage 1 of the programme are assessed through in-course assessments, including:

 • Extended essays
 • Oral presentations
 • Poster presentations
 • Statistical assignments
 • Critical appraisals
 • Practical skills tests
 • Data reports
 • Research designs

You must successfully complete the taught component of the programme before progressing to Stage 2 where assessment is:

 • Dissertation (16-20,000 words)

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob Modiwl yn y Rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Prifysgol Caerdydd yn helaeth, sef Blackboard. Yma bydd myfyrwyr yn dod o hyd i ddeunyddiau cwrs a dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig. Bydd myfyrwyr yn cael eu goruchwylio wrth iddyn nhw weithio ar eu traethawd hir. Bydd goruchwyliaeth yn cynnwys trefnu cyfarfodydd rheolaidd i drafod cynnydd, rhoi cyngor ac arweiniad; a darparu adborth ysgrifenedig ar gynnwys traethawd hir drafft.

Adborth
Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth ysgrifenedig ar bob asesiad, yn ogystal ag adborth llafar ar gyflwyniadau llafar/poster a asesir, a bydd hyn ar gael cyn pen pedair wythnos i gyflwyno’r gwaith.

Tiwtor Personol

Rydyn ni’n cynnig amser un-i-un yn ystod oriau swyddfa penodol yn ystod wythnosau addysgu, ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost. Yn ogystal, gallwch wneud apwyntiadau i weld eich tiwtor personol ar sail un-i-un am unrhyw fater. Mae ein tîm gwasanaethau proffesiynol hefyd ar gael i roi cyngor a chymorth. Eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt i drafod unrhyw broblemau sy'n codi gyda'r cwrs. Dylid cyfeirio ymholiadau pellach at Gyfarwyddwr Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol.

Cymuned Ymchwil

Mae rhaglen seminar ymchwil weithredol mewn Archaeoleg a Chadwraeth, ynghyd â seminarau ymchwil rhyngddisgyblaethol i ôl-raddedigion, yn darparu cyfleoedd i drafod ar draws yr Ysgol a'r Brifysgol, ac yn darparu amgylchedd creadigol lle cewch eich annog i ddatblygu eich syniadau eich hun.

Cyfleusterau

Byddwch yn cael cotiau labordy a mynediad i'n labordai bioarchaeoleg a bioanalytig. Mae'r rhain yn gartref i gasgliad mawr o ddeunydd ysgerbydol, molysgaidd a botanegol o samplau modern, a ddefnyddir fel ffynhonnell gymharol ar gyfer adnabod sbesimenau archaeolegol. Mae'r rhain hefyd yn darparu cyfres lawn o offer ar gyfer paratoi a dadansoddi sampl bioarchaeolegol, er enghraifft offer sychrewi, offer drilio, sgriffio ag aer, caeadau echdynnu, poptai a blociau poeth.

Mae labordai pelydr-X a microsgobeg ar wahân sy'n cynnwys casgliad rhagorol o offer dadansoddi (e.e. FTIR) yn ogystal â SEM a microsgobeg golau. Mae ein cyfarpar ffotograffig, ein cyfleusterau cyfrifiadura a’n hystafell ddarlunio ddigidol i gyd yn gwella’r broses o ddelweddu deunyddiau a chanlyniadau. Mae ein casgliadau hefyd yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau 3D wedi’u hargraffu, fel fersiynau macro o rawn paill microsgopig. Mae ystafell i ôl-raddedigion yn cynnig lle pwrpasol ar gyfer gwaith unigol a chyswllt anffurfiol â myfyrwyr eraill.

Y tu allan i’r ysgol, bydd gennych fynediad at amrywiaeth o adnoddau ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys paratoi a dadansoddi aDNA, sbectrosgopeg màs, TEM, MicroCT a mwy. Dadansoddir amrywiaeth o isotopau mewn cydweithrediad ag Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr, gan gynnwys carbon, nitrogen, ocsigen a strontiwm. Yn olaf, mae gan lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd dros 1.3 miliwn o lyfrau printiedig a 775k o lyfrau a chyfnodolion ar-lein gan gynnwys casgliad archaeolegol helaeth, sefydledig ac eang.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr sy'n benodol i wyddoniaeth archaeolegol yn ogystal â ""sgiliau cyflogadwyedd"" generig. Drwy'r rhaglen, byddwch yn datblygu sgiliau labordy technegol ac yn cael cyfleoedd i ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, yn ysgrifenedig ac ar lafar. Byddwch yn meithrin sgiliau penodol, fel y gallu i gasglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol cymhleth. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau gwerthfawr sy'n seiliedig ar ymchwil labordy, drwy gwblhau traethawd hir.

Bydd graddedigion y Rhaglen hon yn gallu:

 • Cynhyrchu a dadansoddi data gwaith ymchwil gwyddonol sylfaenol mewn labordy
 • Archwilio a gwerthuso egwyddorion a dulliau'r prif ffyrdd o ddadansoddi mewn gwyddoniaeth archaeolegol
 • Cyfosod ymchwil gwyddoniaeth archaeolegol wrth ymchwilio i gymdeithasau’r gorffennol
 • Trafod yr egwyddorion craidd, y themâu cyfredol a’r materion dadleuol mewn gwyddoniaeth archaeolegol
 • Llunio cynlluniau ymchwil gwyddoniaeth archaeolegol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau
 • Mynd ati i werthuso gwybodaeth yn feirniadol sydd ar flaen y gad o ran ystod o wyddoniaeth archaeolegol
 • Cynnal a chyflawni methodolegau amrywiol mewn labordai sy'n berthnasol i ymchwil gwyddoniaeth archaeolegol.
 • Casglu, gwerthuso, cyfosod a dehongli data ansoddol a meintiol mewn amrywiaeth o ffyrdd; ac asesu dulliau o gasglu data newydd pan fo angen.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of this programme you will demonstrate:

 • The ability to judge and critique the interpretative potential and limits of a suite of analyses in archaeological science
 • The ability to appraise scientific methods, data and formulate an interpretation based on this
 • The ability to produce, recommend and defend programmes of scientific analysis in academic and commercial archaeology

Intellectual Skills:

On successful completion of this programme you will demonstrate:

 • A critical awareness of practical, analytical and interpretative approaches in archaeological science
 • Independent analysis and interpretation
 • The ability to devise analytical strategies considering materials, stakeholders, finance, ethics and cultural context
 • The ability to synthesise wide-ranging information pertaining to archaeological science to verify interpretation

Professional Practical Skills:

On successful completion of this programme you will demonstrate:

 • The ability to source, synthesise and critically assess data from subject specific journals and books, including research and advanced scholarship
 • Advanced laboratory and/or field skills in the study of archaeological artefacts, materials and/or ecofacts
 • Proficiency in a selected range of methods and techniques within archaeological science
 • The ability to produce and critically analyse original scientific datasets using statistical and graphical approaches to inform interpretation
 • The ability to compose research designs for programmes of analysis in academic and commercial archaeology

Transferable/Key Skills:

On successful completion of this programme you will demonstrate:

 • The ability to use bibliographic and other research techniques to interrogate specialist topics in detail
 • Clear, concise and persuasive oral and written presentations to suit a range of audiences
 • The ability to produce independent analysis and interpretation drawing on primary source material
 • The ability to operate safely in laboratory environments; to understand, produce and follow standards and H&S procedures such as Risk Assessments
 • Critical self-awareness: self-reflection; self-management; time management; and the ability to continue to learn through reflection on practice and experience
 • The ability to act autonomously in planning, defending, implementing and analysing work

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae graddedigion y radd hon a rhaglenni gradd tebyg wedi mynd ati i ddilyn gyrfaoedd o fewn y sector treftadaeth ac archaeoleg ac mewn ystod o broffesiynau.

Mae cyrchfannau graddedigion diweddar ar draws yr Ysgol yn cynnwys Cadw, Cyngor Archaeoleg Prydain, Archifau Morgannwg, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Galeri Tate, Llywodraeth Cymru ac ystod o brifysgolion y DU a thramor.

Roedd 91% o raddedigion yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Lleoliadau

There are no formal placement or study abroad opportunities associated with this programme. However, such opportunities could be facilitated, particularly as part of the dissertation research.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2022 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Archaeology


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.