Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg

Mae'r rhaglen PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ôl-raddedig wneud cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth yn eu dewis faes astudio a dod yn rhan o gymuned ymchwil ffyniannus sy'n adnabyddus yn rhyngwladol.

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ar draws yr ystod gronolegol a damcaniaethol o Lenyddiaeth Saesneg.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu goruchwylio gan staff academaidd sy'n gweithio o flaen y gad yn eu meysydd ac yn arwain trafodaeth yn amgylcheddau'r ddisgyblaeth sy'n newid yn barhaus.

Anogir myfyrwyr doethurol i wthio y tu hwnt i ffiniau mannau cyffredin critigol, i feddwl yn wahanol ac i gymryd rhan lawn ym mywyd deallusol cyfoethog yr Ysgol. Yn ogystal â gweithio'n agos gyda goruchwyliwr, neu oruchwylwyr ymroddedig, gall myfyrwyr ddatblygu eu prosiectau yng nghyd-destun diwylliant ymchwil rhyngddisgyblaethol deinamig sydd ag adnoddau da.

Nodau'r rhaglen

Pen draw’r PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg yw darn cyson o waith ysgrifenedig sy'n gwneud cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth a dealltwriaeth mewn maes astudio dewisol. Mae myfyrwyr PhD llwyddiannus yn cael eu hyfforddi yn yr arferion beirniadol a damcaniaethol mwyaf soffistigedig i baratoi ar gyfer gyrfa mewn Addysg Uwch neu gyflogaeth broffesiynol sydd angen sgiliau ymchwil uwch a gwybodaeth am bynciau ar y lefel uchaf.

Nodweddion unigryw

 • Diwylliant ymchwil rhyngddisgyblaethol deinamig a chefnogol sy'n cysylltu bywiogrwydd lleoliad llenyddol a diwylliannol Caerdydd â chyd-destunau rhyngwladol ehangach y ddisgyblaeth.
 • Mynediad i ystod amrywiol o gyfleoedd hyfforddiant ymchwil a datblygiad proffesiynol, gan gynnwys: gweithdy traethawd ymchwil wythnosol; cynhadledd ymchwil ôl-raddedig flynyddol a arweinir gan fyfyrwyr; cynhadledd breswyl i fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn Neuadd Gregynog, tŷ gwledig gyda threftadaeth artistig nodedig yng nghefn gwlad gogoneddus canolbarth Cymru.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd addysgu ar y radd israddedig, a gall myfyrwyr PhD ymgymryd â rhaglen unigryw ‘Dysgu Addysgu’ yr Ysgol, sydd wedi’i achredu gan yr Academi Addysg Uwch
 • Mae’r Ysgol yn darparu ystafell bwrpasol ar gyfer myfyrwyr ymchwil gyda chyfleusterau cyfrifiadura, gwybodaeth rhwydweithiol a mynediad at e-bost a’r rhyngrwyd
 • Gall myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wneud cais am gyllid Ysgol i fynychu cynadleddau academaidd a/neu gynnal ymweliadau archifol/llyfrgell.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn 3 blynedd (PhD), 1 flwyddyn (MPhil)
Hyd rhan-amser 5 mlynedd (PhD), 2 flynedd (MPhil)
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Hydref

Sgiliau a ddatblygwyd

Yn ogystal â gweithio'n agos gyda goruchwyliwr, mae myfyrwyr doethuriaeth yn mynychu gweithdy traethawd ymchwil wythnosol, sy'n cynnig hyfforddiant ymchwil sy'n benodol i ddisgyblaeth yn ogystal â chyfleoedd i rannu gwaith ar y gweill gyda myfyrwyr eraill.

Mae'r gweithdai'n cael eu cynnal ochr yn ochr â'r rhaglen hyfforddiant ymchwil a sgiliau proffesiynol integredig, sy'n cynnwys sgiliau rheoli gyrfa, a gynigir gan yr Academi Ddoethurol.

Asesiad

Asesir y PhD drwy gyflwyno traethawd ymchwil o 80,000 o eiriau ac arholiad viva voce.

Asesir y PhD drwy gyflwyno traethawd ymchwil o 50,000 o eiriau ac arholiad viva voce.

‘Rwy’n cael fy nharo’n arbennig gan ein diddordeb cyffredin yn yr hyn sy’n digwydd mewn traddodiadau, methodolegau, dulliau damcaniaethol, disgyblaethau ac arferion gwahanol. Mae’n rhoi mynediad arbennig i Gaerdydd i ymchwil arloesol sy’n ennyn cwestiynau newydd a chyffrous drwy’r amser ar gyfer ein staff, drwy oruchwyliaeth PhD a’n haddysgu dan arweiniad ymchwil, yn ogystal â’n myfyrwyr ar bob lefel.’ (Yr Athro Ann Heimann, Cyfarwyddwr Ymchwil yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth)

Mae ymchwil yr Ysgol yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei ragoriaeth ac roedd ymhlith y deg uchaf am ansawdd ei hymchwil Saesneg Iaith a Llenyddiaeth (gan gynnwys Theori Feirniadol a Diwylliannol, Ysgrifennu Creadigol, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014).

Yn ddiweddar ymunodd Prifysgol Caerdydd â 100 o brifysgolion uchaf y byd ar gyfer astudio Saesneg Iaith a Llen yn Sgorau Prifysgolion y Byd QS 2016.

Amgylchedd ymchwil

Mae ymrwymiad yr Ysgol i ddatblygiad deallusol a phroffesiynol ei myfyrwyr ôl-raddedig yn seiliedig ar ddarparu profiad goruchwylio o ansawdd uchel, hyfforddiant ymchwil lefel uwch a mynediad at yr adnoddau sydd eu hangen i helpu pob myfyriwr i ffynnu'n ddeallusol a gweithio'n gynhyrchiol.

Ceir tystiolaeth o fywiogrwydd cymuned ymchwil Llenyddiaeth Saesneg gan yr ystod amrywiol o grwpiau darllen, canolfannau ymchwil, cyfresi siaradwyr gwadd a phlatfformau ymgysylltu â'r cyhoedd lle mae staff a myfyrwyr yn cymryd rhan, gan gynnwys: Assuming Gender, y Ganolfan Ymchwil Golygyddol a Rhyngdestunol (CEIR), Seminar Rhamantiaeth a'r Ddeunawfed Ganrif Caerdydd (CRECS), y Fenter Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMORI), y Grŵp Ymchwil Modern a Chyfoes (MoCo), yn ogystal â Sôn am Straeon Caerdydd ac Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd.

Yn ogystal, mae'r Ysgol yn cynnal cynhadledd ymchwil flynyddol dan arweiniad myfyrwyr ar gyfer ôl-raddedigion sy'n gweithio mewn Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol, Theori ac Athroniaeth Beirniadol a Diwylliannol, a'r nod yw meithrin sgyrsiau rhyngddisgyblaethol a gwella sgiliau ymchwil a chyflogadwyedd unigol myfyrwyr.

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau sylweddol ym mhob un o'n meysydd pwnc, ynghyd ag adnoddau electronig helaeth. Mae hefyd yn gartref i Gasgliadau ac Archifau Arbennig , sy'n dal casgliadau arbenigol, megis Llyfrau Prin Caerdydd (casgliad o dros 14,000 o eitemau sy'n amrywio o incunabula o'r bymthegfed ganrif i lyfrau gwasg gain yr ugeinfed ganrif), yn ogystal â deunyddiau sy'n ymwneud â Datganoli, Dwyrain a Chanol Ewrop, y Rhyfel Byd Cyntaf, Darluniau, Hanes llafur, Llenyddiaeth a diwylliant Cymru, Dewiniaeth, Hanes Menywod ac Astudiaethau Rhyw, Hanes Meddygaeth a Gwyddoniaeth—a llawer mwy.

Gall myfyrwyr ar y rhaglen PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg fanteisio ar raglen helaeth o hyfforddiant, gan gynnwys y cyfle i gofrestru ar raglen Dysgu i Addysgu mewn Addysg Uwch unigryw'r Ysgol, modiwl lefel Meistr wedi'i achredu gan yr Academi Addysg Uwch.

Mae ganddynt hefyd fynediad i gyfres bwrpasol o ystafelloedd ymchwil gyda chyfleusterau cyfrifiadurol rhagorol, gwybodaeth ar y rhwydwaith a mynediad i e-bost, lwfans ymchwil hael, cyfraniad at gostau llungopïo a defnyddio cyfleusterau argraffu am ddim. Anogir ein myfyrwyr Cartref, yr UE a Rhyngwladol i ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu eu cyflogadwyedd, ym maes Addysg Uwch neu y tu allan iddo, mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol.

Prosiectau ymchwil

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth arbenigol ar draws amrywiaeth damcaniaethol a chronolegol ddisgyblaeth, gyda chryfderau penodol yn y meysydd canlynol:

 • Llenyddiaeth Affricanaidd-Americanaidd
 • hanes llyfrau
 • llenyddiaeth plant
 • theori feirniadol a diwylliannol
 • hanes diwylliannol
 • dyniaethau digidol
 • theori ac ymarfer golygu
 • ysgrifennu arbrofol
 • ffilm ac addasu
 • rhyw ac astudiaethau rhywioldeb
 • gothig
 • hanesyddoliaeth (neo-Elisabethaidd, neo-ganoloesol, neo-Fictoraidd, gwrth-Ramantaidd)
 • astudiaethau darlunio
 • hanes llenyddol
 • llenyddiaeth y ddeunawfed ganrif hir
 • llenyddiaeth a’r amgylchedd
 • llenyddiaeth a'r gyfraith
 • llenyddiaeth a gwyddoniaeth
 • llenyddiaeth a chaethwasiaeth o 1760 hyd heddiw
 • diwylliant llawysgrif
 • dyniaethau meddygol
 • astudiaethau llenyddol a diwylliannol canoloesol (gan gynnwys bywyd tragwyddol)
 • drama fodern
 • llenyddiaeth fodernaidd
 • lenyddiaeth Hen Norseg-Islandeg a Hen Saesneg
 • llenyddiaeth ôl-drefedigaethol
 • llenyddiaeth ôl-fodernaidd
 • llenyddiaeth dadeni
 • llenyddiaeth ramantus
 • Shakespeare
 • Llenyddiaeth Fictoraidd a neo-Fictoraidd
 • diwylliant gweledol
 • ysgrifennu Cymreig yn Saesneg
 • ysgrifennu gan fenywod a hanes llenyddol menywod.

Mwy o wybodaeth am staff a'u meysydd arbenigedd.

Swyddi: Awdur, Darlithydd, Golygydd, Pennaeth, Athro EFL, Athro Saesneg, Darlithydd, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus.

Cyflogwyr: Prifysgolion o Cork (Iwerddon) i Wladwriaeth Wisconsin (UDA), Gwasg Prifysgol Rhydychen, Penguin Random House, Palgrave MacMillan, Ysgol Ffilm Llundain, Virgin Media, Llenyddiaeth Cymru, Croeso Cymru.

Cyflogwyr: Gwasg Prifysgol Rhydychen, Ysgol Ffilm Llundain, Palgrave MacMillan, Prifysgolion o Cork (Iwerddon) at Wladwriaeth Wisconsin (UDA), Virgin Media, Llenyddiaeth Cymru, Croeso Cymru

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae’r Ysgol yn croesawu ymholiadau gan ymgeiswyr sy’n ystyried gwneud cais am gyllid ar gyfer y PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan raddedigion gydag o leiaf 2.1 mewn Llenyddiaeth Saesneg (a/neu ddisgyblaeth berthnasol) ac MA mewn Llenyddiaeth Saesneg (a/neu ddisgyblaeth berthnasol).

Gofynion Iaith Saesneg

Mae'r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Yn achos y rhai nad yw Saesneg yn famiaith iddynt, mae sgôr gyffredinol IELTS o 7.5 gydag o leiaf 7.0 ym mhob is-sgôr yn hanfodol.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Canllaw cam wrth gam i'r brosesymgeisio.

Cynnig ymchwil

Dylid cyflwyno cynnig ymchwil, tua 1,000 gair ar y mwyaf, gyda cheisiadau graddau ymchwil. Dylai hyn gynnwys teitl drafft a sefydlu amcanion allweddol o ran y cwestiynau ymchwil sylfaenol yr ydych yn bwriadu mynd i'r afael â hwy.

Dylai'r cynnig hefyd leoli eich gwaith mewn perthynas â maes ehangach yr ysgoloriaeth bresennol; rhoi ymdeimlad cychwynnol o'r cyfraniad gwreiddiol rydych yn gobeithio ei wneud a rhoi syniad o'ch methodoleg ymchwil arfaethedig. Dylid atodi llyfryddiaeth ragarweiniol o ffynonellau allweddol disgwyliedig hefyd.

Yn ogystal â’r ffurflen gais, y cynnig ymchwil a’r dogfennau ategol, rydym hefyd yn gofyn am draethawd ar bwnc llenyddol o’ch dewis (tua 4,000 o eiriau, yn Saesneg).

Argymhellir eich bod yn anfon e-bost at y gweinyddwr ôl-radd trwy encap-pg@caerdydd.ac.uk gyda’ch cynnig ymchwil cyn gwneud cais ffurfiol.

Rhagor o fanylion am sut rydych yn ysgrifennu eich cynnig ymchwil.

Y broses dderbyn

Mae Cyfarwyddwr Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig mewn Llenyddiaeth Saesneg yn asesu pob cais, gan ystyried ansawdd a dichonoldeb y prosiect ymchwil, yn ogystal â gallu'r staff i'w oruchwylio. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghori â goruchwylwyr posibl. Yna, gwahoddir ymgeiswyr sy'n pasio'r cam asesu cychwynnol am gyfweliad.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

ENCAP Postgraduate Admissions

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig