Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau'r Ddaear

Mae ein graddau ôl-raddedig Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i’ch llywio i ganfod meysydd catalysis newydd a chyffrous.

Wedi’i ategu gan gyllid allanol sylweddol, mae amgylchedd ymchwil bywiog Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn rhoi cyfleoedd i’n myfyrwyr PhD ac MPhil weithio gydag arbenigwyr y byd a defnyddio offer ymchwil o safon uchel.

Bob blwyddyn mae tua 15 o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer graddau PhD, sydd yn elwa o gymryd rhan mewn ymarferion addysgu, gweithgareddau’r Ysgol a phrofiadau hyfforddi a sgiliau hanfodol. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014), roedd 94% o’n allbynnau ymchwil Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn cael ei ystyried ‘o’r radd flaenaf’ neu’n ‘rhyngwladol ardderchog’.

Nodweddion unigryw

Mae ein cyfleusterau ac offer yn sail y ymchwil ym mhob cangen o Wyddorau'r Ddaear a'r Môr.

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i long ymchwil arfordirol, mae ein cyfleusterau’n cefnogi ymchwil a gweithgareddau addysgu yn yr Ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys-

 • Labordy seismig 3D- Rydym yn defnyddio data seismig sy’n deillio o’r diwydiant, eglur iawn a thechnegau dehongli a dadansoddi arloesol i fynd i’r afael ag amrywiaeth eang o gwestiynau ymchwil.
 • Cyfleuster microbaladr electron - Gellir defnyddio ein microsgop i ddelweddu gwrthrychau fel mwynau a microffosilau  wedi’u chwyddo yn llawer mwy nag y gallai microsgop optegol.
 • Sganiwr laser daearol - Cynnig gallu mesur uwch mewn amodau atmosfferig anodd.
 • Golau Arweiniol RV - Mae ein llong ymchwil arfordirol yn ein galluogi i ddeall materion morol yn well, o lefel y môr drwy erydu a rheoli arfordirol.
 • Paleohinsawdd a chyfleuster systemau hinsawdd - Gall ein cyfleuster Paleohinsawdd a systemau hinsawdd gynnig elfen olrhain manwl iawn a galluogi dadansoddiadau isotop mewn amrywiaeth o ddeunyddiau naturiol.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3.5 mlynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5-7 blynedd; MPhil: 2-4 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

From deep within the Earth, through the crust, into the oceans and onto the land, the international quality of our research output is highlighted by our ranking of 4th in the UK within our discipline (REF 2014).

Our researchers are broadly divided into three research groups:

 • Solid: Earth and Ocean Science investigates magmatic and hydrothermal processes, subsurface and mantle geodynamics, and the development and sedimentology of sedimentary basins.
 • Living: Earth and Ocean Science considers the processes on the Earth's surface, including in and under its oceans, where life has evolved and profoundly affected environments over billions of years.
 • Changing: Earth and Ocean Science considers the causes and consequences of changes in the Earth system, in the ocean, atmosphere and on land, from the geological past into the present and future.

O ddyfnderoedd y Ddaear, drwy’r gramen, i mewn i’r cefnforoedd ac ar y tir, mae ansawdd rhyngwladol ein cynnyrch ymchwil yn cael ei amlygu yn ein 4ydd safle yn y Deyrnas Unedig yn ein disgyblaeth (REF2014).

Mae ein tair canolfan ymchwil eang yn dwyn ynghyd arbenigedd ar draws yr Ysgol i weithio ar brosiectau arwyddocaol. Mae pob canolfan yn gyfrifol am fynd i’r afael â themâu ymchwil allweddol ar draws gwyddorau’r Ddaear a’r cefnfor.

 • Mae Canolfan y Ddaear Solid ac Adnoddau Naturiol yn delio â chyfansoddiad ac esblygiad deinamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynau a petroliwm.
 • Mae'r Ganolfan Geobioleg a Geocemeg yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei chefnforoedd ac oddi tani, lle mae bywyd wedi esblygu ac amgylcheddau sydd wedi cael effaith ddwys dros biliynau o flynyddoedd.
 • Mae'r Ganolfan Cydnerthu a Newid Amgylcheddol yn ymchwilio i achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y cefnfor, yr awyrgylch ac ar dir , o'r gorffennol daearegol i'r presennol a'r dyfodol.

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth eang o lwybrau cyflogaeth. Mae rhai’n derbyn swyddi ôl-ddoethurol yn y DU a thramor, tra bod eraill yn derbyn swyddi yn y diwydiannau olew a mwynau mewn llawer rhan o’r byd.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae gennym ddau fath o Efrydiaeth PhD:

 • Ysgoloriaethau gyda sicrwydd o gyllid
 • Dyfernir prosiectau sy'n gymwys ar gyfer cyllid NERC drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERS Great Western Four+

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Graddedigion mewn pwnc gwyddoniaeth priodol fel Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol, gydag o leiaf radd Anrhydedd Dosbarth 1af neu 2:1, neu radd athro.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Lle nad yw ceisiadau mewn ymateb i unrhyw bwnc a hysbysebwyd, croesewir cynigion ymchwil ond nid ydynt yn hanfodol, anogir ymholiadau anffurfiol gyda darpar oruchwylwyr hefyd. Dylid cynnwys CV ac unrhyw wybodaeth cyllid gydag ymholiad rhagarweiniol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Swyddfa Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Ernest Chi Fru

Dr Ernest Chi Fru

Senior Lecturer in Earth Sciences

Email
chifrue@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 0058

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig