Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau'r Ddaear

Mae ein graddau ôl-raddedig Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i’ch llywio i ganfod meysydd catalysis newydd a chyffrous.

Wedi’i ategu gan gyllid allanol sylweddol, mae amgylchedd ymchwil bywiog Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn rhoi cyfleoedd i’n myfyrwyr PhD ac MPhil weithio gydag arbenigwyr y byd a defnyddio offer ymchwil o safon uchel.

Bob blwyddyn mae tua 15 o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer graddau PhD, sydd yn elwa o gymryd rhan mewn ymarferion addysgu, gweithgareddau’r Ysgol a phrofiadau hyfforddi a sgiliau hanfodol. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014), roedd 94% o’n allbynnau ymchwil Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn cael ei ystyried ‘o’r radd flaenaf’ neu’n ‘rhyngwladol ardderchog’.

Nodweddion unigryw

Mae ein cyfleusterau ac offer yn sail y ymchwil ym mhob cangen o Wyddorau'r Ddaear a'r Môr.

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i long ymchwil arfordirol, mae ein cyfleusterau’n cefnogi ymchwil a gweithgareddau addysgu yn yr Ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys-

 • Labordy seismig 3D- Rydym yn defnyddio data seismig sy’n deillio o’r diwydiant, eglur iawn a thechnegau dehongli a dadansoddi arloesol i fynd i’r afael ag amrywiaeth eang o gwestiynau ymchwil.
 • Cyfleuster microbaladr electron - Gellir defnyddio ein microsgop i ddelweddu gwrthrychau fel mwynau a microffosilau  wedi’u chwyddo yn llawer mwy nag y gallai microsgop optegol.
 • Sganiwr laser daearol - Cynnig gallu mesur uwch mewn amodau atmosfferig anodd.
 • Golau Arweiniol RV - Mae ein llong ymchwil arfordirol yn ein galluogi i ddeall materion morol yn well, o lefel y môr drwy erydu a rheoli arfordirol.
 • Paleohinsawdd a chyfleuster systemau hinsawdd - Gall ein cyfleuster Paleohinsawdd a systemau hinsawdd gynnig elfen olrhain manwl iawn a galluogi dadansoddiadau isotop mewn amrywiaeth o ddeunyddiau naturiol.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3.5 mlynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5-7 blynedd; MPhil: 2-4 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

From deep within the Earth, through the crust, into the oceans and onto the land, the international quality of our research output is highlighted by our ranking of 4th in the UK within our discipline (REF 2014).

Our researchers are broadly divided into three research groups:

 • Solid: Earth and Ocean Science investigates magmatic and hydrothermal processes, subsurface and mantle geodynamics, and the development and sedimentology of sedimentary basins.
 • Living: Earth and Ocean Science considers the processes on the Earth's surface, including in and under its oceans, where life has evolved and profoundly affected environments over billions of years.
 • Changing: Earth and Ocean Science considers the causes and consequences of changes in the Earth system, in the ocean, atmosphere and on land, from the geological past into the present and future.

O ddyfnderoedd y Ddaear, drwy’r gramen, i mewn i’r cefnforoedd ac ar y tir, mae ansawdd rhyngwladol ein cynnyrch ymchwil yn cael ei amlygu yn ein 4ydd safle yn y Deyrnas Unedig yn ein disgyblaeth (REF2014).

Mae ein hymchwilwyr wedi’u rhannu’n fras yn dri grŵp ymchwil:

 • Solid: Mae Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn archwilio prosesau magmatig a hydrothermol, geoddeinameg dan yr arwyneb a’r fantell, a datblygiad a gwaddodeg basnau gwaddodol.
 • Byw: Mae Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn ystyried prosesau ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei foroedd ac o dan ei foroedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n dirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.
 • Newid: Mae Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn ystyried achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr awyrgylch ac ar y ddaear, o’r gorffennol daearegol i’r presennol a’r dyfodol.

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth eang o lwybrau cyflogaeth. Mae rhai’n derbyn swyddi ôl-ddoethurol yn y DU a thramor, tra bod eraill yn derbyn swyddi yn y diwydiannau olew a mwynau mewn llawer rhan o’r byd.

Arian

Mae gennym ddau fath o Efrydiaeth PhD:

 • Ysgoloriaethau gyda sicrwydd o gyllid
 • Dyfernir prosiectau sy'n gymwys ar gyfer cyllid NERC drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERS Great Western Four+
There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Graddedigion mewn pwnc gwyddoniaeth priodol fel Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol, gydag o leiaf radd Anrhydedd Dosbarth 1af neu 2:1, neu radd athro.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Lle nad yw ceisiadau mewn ymateb i unrhyw bwnc a hysbysebwyd, croesewir cynigion ymchwil ond nid ydynt yn hanfodol, anogir ymholiadau anffurfiol gyda darpar oruchwylwyr hefyd. Dylid cynnwys CV ac unrhyw wybodaeth cyllid gydag ymholiad rhagarweiniol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Earth and Ocean Sciences – School Office

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Ernest Chi Fru

Dr Ernest Chi Fru

Senior Lecturer in Earth Sciences

Email:
chifrue@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 0058
Dr Sindia Sosdian

Dr Sindia Sosdian

Lecturer

Email:
sosdians@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4330

Gwneud cais

Gwneud cais nawr

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol