Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol

Mae’r adran yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr â diddordeb mewn ymgymryd ag ymchwil tuag at gyrraedd gradd uwch. I fodloni’r nod hwn mae’r adran yn cynnig arbenigedd o lefel uchel i fyfyrwyr a chefnogaeth mewn amrywiaeth o bynciau ymchwil.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth, hyfforddiant ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn ymchwil clinigol neu wyddonol.

Nodweddion unigryw

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau màs critigol, yn darparu amgylchedd ymchwil rhyngweithiol iawn, gyda lefel uchel o gefnogaeth dechnegol a chyfleusterau ymchwil a labordai sy’n sicrhau hyfforddiant ymchwil gorau posibl.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser Cyfleoedd ar gael
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Meysydd ymchwil

Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd y Cyhoedd

Mae Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd Cyhoeddus yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Deintyddiaeth (MPhil, PhD).

Gwyddorau Biofeddygol a'r Geg

Mae ein Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Deintyddiaeth (MPhil, PhD).

Prosiectau ymchwil

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer nifer o brosiectau PhD yn Yr Ysgol Deintyddiaeth. Mae'r prosiectau hyn yn agored i fyfyrwyr DU/UE ac i fyfyrwyr tramor.

Er bod prosiectau a ariennir wedi’u dylunio ar gyfer astudiaeth llawn amser, mae croeso i chi drafod y posibilrwydd o gyflawni unrhyw brosiect yn rhan amser gyda’r goruchwyliwr cyn cyflwyno eich cais. Gallwch ddod o hyd i’w gwybodaeth gyswllt drwy ddilyn y dolenni proffil ar waelod pob disgrifiad prosiect isod.

Mae’r prosiectau canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Microbial Diseases

Within the Microbial Disease Research Group there is a strong focus on investigating the involvement and management of biofilms in clinical infection. 

Pathogenesis niwroddirywiad

Nod y prosiect PhD arfaethedig yw datblygu modelu ac atebion algorithmig newydd ar gyfer y broblem optimeiddio uchod drwy ddefnyddio ymchwil sy'n bodoli eisoes ym maes damcaniaeth optimeiddio a rhwydwaith.

Biofarcwyr newydd ar gyfer arthritis

Bydd y prosiect PhD hwn ymchwilio i newidiadau protein ansoddol sy'n unigryw i batholegau dirywiol ar y cyd.

Rheoleiddio bôn-gelloedd canser drwy broteolysis

Yn ddiweddar nodwyd bod bôn-gelloedd canser yn gyfrifol am ail-achosion o’r clefyd a lledaenu metastatig.

Mecanweithiau sy’n sail i iacháu clwyfau ‘di-graith’ ffafriol yn y mwcosa geneuol

Nod y prosiect yw nodi’r genynnau allweddol a’r llwybrau signalu sy’n sylfaenol i ymatebion gwella clwyfau heb graith ffafriol yn ffibroblastau mwcosaidd y geg.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer graddedigion mewn pynciau gwyddonol, clinigol neu beirianneg, e.e. biowyddorau, cemeg, meddygaeth, deintyddiaeth, fferylliaeth.

Fel arfer dylai ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda, MSc neu gyfwerth a gallu dangos cymhwysedd ymchwil ar gyfer lefel mynediad gradd meistr neu ddoethuriaeth.

Gofynion Iaith Saesneg

Ar gyfer rhaglenni ymchwil nad ydynt yn glinigol rydym angen sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 o leiaf (gyda dim llai na 5.5 yn unrhyw un o’r 4 is-adran) neu gymhwyster cyfatebol. Ar gyfer rhaglenni clinigol rydym yn gofyn am isafswm sgôr IELTS o 7 ar y cyfan (gydag isafswm sgôr o 6 yn mhob un o’r pedwar is-adrannau.)

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Prosiect ymchwil a hysbysebwyd

Yn yr adran cynnig ymchwil  yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yr ydych chi’n dymuno cael eich ystyried amdano.

O dan ‘Teitl/pwnc y prosiect ymchwil arfaethedig’, teipiwch deitl y prosiect ac yn y gofod ar gyfer y cynnig ymchwil, ailadroddwch deitl y prosiect a darparu datganiad yn nodi pam ei bod â diddordeb yn y prosiect (500 gair).

Yn lle datganiad personol, mae’n rhaid i chi ysgrifennu pam eich bod am ymgymryd â’r math penodol o astudiaeth ymchwil PhD, e.e. mewn labordy, (tua 500 gair).

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion ac uwchlwytho unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais

Caiff ceisiadau eu hasesu ar sail rhaglen dreigl. Oherwydd ceisiadau fisa ar gyfer myfyrwyr tramor sy’n bw y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd i ganiatáu mynediad i’r DU mae gennym y dyddiadau cau canlynol:

  • Ar gyfer mynediad mis Ionawr 2017: dyddiad cau 15 Gorffennaf 2016.
  • Ar gyfer mynediad Ebrill 2017: dyddiad cau 16 Medi 2016.
  • Ar gyfer mynediad Gorffennaf 2017: dyddiad cau 30 Tachwedd 2016.
  • Ar gyfer mynediad Hydref 2017: dyddiad cau 30 Ebrill 2017.

Mae hyn yn galluogi myfyrwyr sy’n llwyddiannus mewn cyfweliad i gael fisa dilys yn amserol, fel y gallant ddechrau ar eu dyddiad mynediad dewisol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Dentistry Admissions Officer

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol