Ewch i’r prif gynnwys

Datrys Problemau ym maes Gofal Lliniarol Pediatrig (cwrs dysgu cyfunol)

Cwrs byr ar lefel Meistr am ofal lliniarol pediatrig. Mae’r cwrs hwn wedi’i drefnu gan Brifysgol Caerdydd ar y cyd â Hosbis Plant Tŷ Hafan a Rhwydwaith Clinigol a Reolir Cymru Gyfan ar gyfer Gofal Lliniarol i Blant.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae'r cwrs yn agored i feddygon, nyrsys, seicolegwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn gofal diwedd oes / gofal lliniarol a'r rhai sydd wedi ymrwymo i gyflwyno a lledaenu addysg am ofal diwedd oes / gofal lliniarol yn eich sefydliad.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Nod y cwrs yw gwella gofal i gleifion drwy gyflwyno addysg hwylus. Drwy wneud hyn, rydym yn ceisio helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddatrys problemau ym maes gofal lliniarol pediatrig, beth bynnag eu lleoliad neu’r maes sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae wedi’i rannu’n ddwy brif adran - 4 diwrnod o addysgu, gyda mis rhwng pob un, ac amgylchedd dysgu rhithwir i gefnogi darllen, datblygu prosiectau a thrafodaeth rhwng diwrnodau a addysgir. Byddwch yn cael digon o amser i gwblhau’r gwaith cyn y cwrs, a gellir gwneud hyn ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Pynciau dan sylw

  • Dyddiau cynnar: egwyddorion ac athroniaeth gofal lliniarol pediatrig, adnabod angen, cyfeirio at wasanaethau, asesu
  • Cyfnod o sefydlogrwydd / angen cynllunio cyfochrog.  Cynnwys rheoli symptomau
  • Cyfnod diwedd oes gan gynnwys cynllunio gofal ymlaen llaw
  • Cymorth yn dilyn profedigaeth ac ar gyfer staff.

Bydd asesiadau'n cynnwys cyflwyniad a phortffolio opsiynol 3,000 o eiriau.

Manteision

Bydd cynrychiolwyr yn elwa o wybodaeth a hyder cynyddol wrth ofalu am gleifion gydag anghenion gofal lliniarol pediatrig. Bydd myfyrio ar strategaethau sgiliau cyfathrebu a fframweithiau moesegol sy'n sail i arferion yn gwella perfformiad clinigol a phroffesiynol unigolion. Bydd y gweithdai yn helpu cynrychiolwyr i ganolbwyntio ar faterion sy'n benodol i'w tîm neu eu lleoliad eu hunain, ac o fudd i wasanaethau clinigol yn sgîl hynny.

Mae’r diwrnodau a addysgir hefyd wedi’u rhannu’n ddau, felly byddwch yn elwa ar sesiynau dan arweiniad tiwtor a gweithgareddau grŵp.

Lleoliad

Ty Hafan

Heol Hayes

Sili

CF64 5XX

Rydym yn falch iawn o rannu tystebau gan gynrychiolwyr blaenorol ar y cwrs hwn.