Ewch i’r prif gynnwys

Datrys Problemau ym maes Gofal Lliniarol Pediatrig (cwrs dysgu cyfunol)

Cwrs byr ar lefel Meistr am ofal lliniarol pediatrig. Mae’r cwrs hwn wedi’i drefnu gan Brifysgol Caerdydd ar y cyd â Hosbis Plant Tŷ Hafan a Rhwydwaith Clinigol a Reolir Cymru Gyfan ar gyfer Gofal Lliniarol i Blant.

Cynhelir y cwrs hwn wyneb-yn-wyneb yn Nhŷ Hafan, Caerdydd. Mae pob sesiwn yn cael ei chynnal rhwng 09:00 a 16:30. Mae'r cwrs hefyd yn gofyn astudio’n annibynnol rhwng y diwrnodau dysgu wyneb-yn-wyneb. Gallwch wneud hyn ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
10 Mawrth 2025 Wyneb yn wyneb. 10 Mawrth, 7 Ebrill, 12 Mai, 9 Mehefin 2024
Ffi
£550

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae'r cwrs yn agored i feddygon, nyrsys, seicolegwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Mae ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn gofal diwedd oes / gofal lliniarol a'r rhai sydd wedi ymrwymo i gyflwyno a lledaenu addysg am ofal diwedd oes / gofal lliniarol yn eich sefydliad.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Nod y cwrs yw gwella gofal i gleifion drwy gyflwyno addysg hwylus. Drwy wneud hyn, rydym yn ceisio helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddatrys problemau ym maes gofal lliniarol pediatrig, beth bynnag eu lleoliad neu’r maes sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n ddwy brif ran – 4 diwrnod dysgu wyneb-yn-wyneb (gyda mis rhwng pob un) a dysgu rhithwir i gefnogi darllen, datblygu prosiectau a thrafod rhwng y diwrnodau addysgu.

Mae hefyd yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gofal diwedd oes / gofal lliniarol neu’r rhai sydd wedi ymrwymo i gyflwyno a lledaenu addysg gofal diwedd oes / gofal lliniarol pediatrig yn eich sefydliad.

Pynciau dan sylw

  • dyddiau cynnar: egwyddorion ac athroniaeth gofal lliniarol pediatrig, adnabod angen, cyfeirio at wasanaethau, asesu
  • cyfnod o sefydlogrwydd / angen cynllunio cyfochrog.  Cynnwys rheoli symptomau
  • cyfnod diwedd oes gan gynnwys cynllunio gofal ymlaen llaw
  • cymorth yn dilyn profedigaeth ac ar gyfer staff

Sut mae'r cwrs yn cael ei addysgu

Dyma raglen sydd wedi'i sefydlu’n gadarn. Mae sesiynau wyneb-yn-wyneb yn tueddu i ddilyn y strwythur hwn (ond nodwch y gallai hyn newid ychydig ar gyfer pob rhaglen).

Sesiwn y bore

Sgiliau a gwybodaeth: cyfuniad o hwyluswyr rhaglenni a siaradwyr allanol

Sesiwn y prynhawn

Gweithdy prosiect: sesiwn strwythuredig sy’n gofyn mynd ati mewn grwpiau i ddatrys problemau prosiectau unigol

Themâu dysgu wyneb-yn-wyneb:

Mis un: Dyddiau cynnar: egwyddorion ac athroniaeth gofal lliniarol pediatrig, nodi anghenion, cyfeirio at wasanaethau, asesu

Mis dau: Cyfnod o sefydlogrwydd / yr angen i gynllunio’n gyfochrog (gan gynnwys rheoli symptomau)

Mis tri: Cyfnod diwedd oes a gwaith cynllunio gofal uwch

Mis pedwar: Cymorth yn dilyn profedigaeth ac ar gyfer staff

Nod y sesiynau wyneb-yn-wyneb yw eich cyflwyno i gysyniadau na ellir eu haddysgu’n rhwydd mewn amgylchedd dysgu rhithwir, gan gynnwys heriau moesegol, y broses gwneud penderfyniadau, sgiliau cyfathrebu a sgiliau datrys problemau.

Manteision

Byddwch yn elwa o well dealltwriaeth a hyder wrth ofalu am gleifion ag anghenion gofal lliniarol pediatrig.

Bydd ystyried eich sgiliau cyfathrebu a fframweithiau moesegol sy'n sail i ymarfer yn gwella eich perfformiad clinigol a phroffesiynol. Bydd y gweithdy’n eich helpu i ganolbwyntio ar faterion sy'n benodol i'ch tîm neu eich lleoliad ac o fudd i wasanaethau clinigol yn sgîl hynny.

Wrth gael eich addysgu, bydd cyfleoedd i wella eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys astudio'n annibynnol, ymarfer mewn ffordd fyfyriol, trafod â myfyrwyr eraill, cymryd rhan mewn gweithdai, cwblhau tasgau/ymarferion, ymarfer sgiliau cyfathrebu, hunanasesu, adolygu deunydd dysgu a mynd i ddarlithoedd.

Tîm craidd y rhaglen

Dr Jo Griffiths – Dr Griffiths yw’r prif diwtor pediatreg ac arweinydd y modiwl Addysg Gofal Lliniarol Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymgynghorydd yw hi ym maes gofal lliniarol i blant yng Nghymru sy’n gweithio'n agos gyda'r GIG a hosbisau.

Dr Fiona Rawlinson – Mae Dr Rawlinson yn Uwch-ddarlithydd Clinigol, yn Ddarllenydd ac yn Ymgynghorydd Gofal Lliniarol. Hi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Addysg Gofal Lliniarol Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei phrif ddiddordebau yw gofal lliniarol, addysg feddygol, arloesi a chydweithio.

Rydym yn falch iawn o rannu tystebau gan gynrychiolwyr blaenorol ar y cwrs hwn.