Ewch i’r prif gynnwys

Gofal Lliniarol

Mae’r tîm cyflwyno MSc/Diploma wedi datblygu’r cwrs DPP wyneb yn wyneb hwn dros ddau ddiwrnod mewn ymateb i forbidrwydd a marwoldeb cynyddol mewn cyflyrau na ellir eu gwella.

Mae'n cynnig sylfaen dda mewn meddygaeth a gofal lliniarol, gan gynnwys canser, dementia, cyflyrau resbiradol diwedd oes a chyflyrau cardiaidd diwedd oes.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae'r cwrs aml-broffesiynol byr hwn yn addas i'r holl weithwyr iechyd proffesiynol mewn lleoliadau gofal iechyd gan gynnwys meddygon teulu, ymgynghorwyr a nyrsys arbenigol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

  • Rhagor o wybodaeth a hyder wrth ofalu am gleifion sydd ag anghenion gofal lliniarol
  • Sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys gweithio gyda theuluoedd cleifion mewn gofal lliniarol.

Pynciau dan sylw

  • Sgiliau Cyfathrebu
  • Rheoli moeseg, poen a deliriwm
  • Gofal ym mlwyddyn olaf bywyd (symptomau, cynllunio, teuluoedd, effaith profedigaeth)
  • Gwella ansawdd - sesiwn ryngweithiol lle gofynnir i bob cynrychiolydd sôn am faes gofal lliniarol yr hoffent wella ynddo.

Bydd yr addysgu'n seiliedig ar achosion gyda ffocws clinigol.

Manteision

Bydd cynrychiolwyr yn elwa o wybodaeth a hyder cynyddol wrth ofalu am gleifion gydag anghenion gofal lliniarol. Bydd adfyfyrio ar strategaethau sgiliau cyfathrebu a fframweithiau moesegol sy'n sail i ymarfer yn gwella perfformiad a bydd y sesiwn ar wella elfen o gyflwyno gofal lliniarol o fewn y tîm neu'r lleoliad yn fuddiol i'r gwasanaethau clinigol.

Mae sesiynau blaenorol wedi cael adborth rhagorol.  Yn benodol, mae'r grŵp rhyngddisgyblaethol o ddysgwyr wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o wahanol rolau mewn tîm a gweithio mewn tîm yn fwy effeithiol.

Cyrsiau byr i feddygon a staff gofal iechyd, wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau arwain.