Ewch i’r prif gynnwys

Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain Ar-lein

Cwrs ar-lein yn edrych ar Islam a bywydau bob dydd Mwslimiaid ym Mhrydain, yn ogystal â sut i ddeall crefydd o bersbectif cymdeithasegol.

Bydd y cwrs ar-lein hwn sy’n para chwe wythnos yn addysgu am Fwslimiaid ym Mhrydain a sut i ddeall ac edrych ar Islam o bersbectif cymdeithasegol yn y dosbarth addysg grefyddol (AG).

Bydd yn eich cyflwyno i bwysigrwydd profiadau go iawn o grefydd, hanfodion Islam fel traddodiad crefyddol, amrywiaeth hunaniaethau Mwslimiaid Prydeinig, a sut i ddefnyddio'r mathau gwahanol hyn o ddata ym maes AG.

Matt Vince fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Athrawon sy'n addysgu Islam ar lefel Cyfnod Allweddol 3, neu gyfnodau allweddol eraill
 • Athrawon sy'n awyddus i wella eu gwybodaeth bwnc am Islam
 • Athrawon all fod yn chwilio am gefnogaeth i ddatblygu cynllun gwaith am Islam a Mwslimiaid ar gyfer eu cwricwlwm AG.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylai’r dysgwyr allu gwneud y canlynol:

 • Disgrifio credoau ac arferion sylfaenol yn y traddodiad Islamaidd
 • Deall ac egluro'r ffyrdd y mae Mwslimiaid yn deall ac yn ymarfer Islam mewn cyd-destun Prydeinig
 • Deall agweddau ar hanes Mwslimiaid ym Mhrydain a sut mae hyn wedi siapio cymunedau Mwslimaidd cyfoes
 • Gwerthfawrogi dulliau dadansoddi cymdeithasegol sylfaenol (h.y. cyfweliadau a dadansoddi data)
 • Ymgorffori'r syniadau hyn yn eu haddysgu a dysgu yn y dosbarth.

Pynciau dan sylw

 • Sut allwn ni ddeall crefydd mewn cymdeithas?
 • Beth mae Islam yn ei olygu i Fwslimiaid?
 • Sut mae Mwslimiaid yn dilyn ffynonellau crefyddol doethineb ac awdurdod heddiw?
 • Sut mae Mwslimiaid yn ymarfer eu crefydd?
 • Beth yw hanes Mwslimiaid ym Mhrydain?
 • Ble lleolir cymunedau Mwslimaidd?
 • Beth yw mosg?
 • Sut mae Mwslimiaid yn mynegi eu ffydd yn y celfyddydau?
 • Sut mae Mwslimiaid ym Mhrydain yn profi Islamoffobia?

Offer

Ni fydd angen unrhyw offer arbenigol arnoch ond bydd rhaid i chi gael mynediad at gyfrifiadur gyda chyswllt da â'r rhyngrwyd.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein.

 • Bydd dysgwyr yn defnyddio erthyglau wedi’u darlunio, fideos, cwisiau a fforwm trafod ar-lein.
 • Bydd gweminar byw bob wythnos ar bwnc penodol dan arweiniad arbenigwyr yn y maes, a chyfle i bostio cwestiynau cyn ac ar ôl y gweminar.
 • Cynhelir 2-3 sesiwn bob wythnos fydd yn cymryd tuag awr i'w cwblhau.
 • Bydd y fforwm ar-lein yn galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan i drafod cwestiynau â’i gilydd a thiwtor, heb amserlen gyfyngedig. Drwy 'awr swyddfa' rithiol, bydd tiwtor y cwrs yn ateb cwestiynau o fewn uchafswm o 72 awr.
 • Anogir y rhai sy’n cymryd rhan i ddefnyddio’r fforwm ar-lein i gyflwyno eu profiadau mewn mannau penodol yn y cwrs.
 • Mae disgwyl i'r cwrs bara 6 wythnos.

Manteision

Fe’i cymeradwyir gan Gyngor Mwslimiaid Prydain, Cyngor Mwslimiaid Cymru ac RE Today, un o brif gyrff proffesiynol athrawon Addysg Grefyddol ym Mhrydain.

Mae'r cwrs wedi'i ddatblygu gan dîm yn y Ganolfan Islam-y DU, sy'n arbenigo mewn ymchwil cymdeithasegol yn archwilio Mwslimiaid ym Mhrydain, ochr yn ochr ag arbenigwyr mewn meysydd eraill Astudiaethau Islamaidd.

Ochr yn ochr â'r cwrs mae cynllun gwaith yn llawn adnoddau gan gynnwys PowerPoints i addysgu, cynlluniau gwersi, taflenni gwaith disgyblion ac adnoddau cysylltiedig eraill. Mae gan ddysgwyr hefyd fynediad at adnoddau llyfrgell Prifysgol Caerdydd, yn ogystal â chasgliadau o adnoddau am ddim ar bob pwnc.

Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys cyfle i fyfyrio ar sut i ddefnyddio eich dysgu wrth addysgu AG.  Byddwch yn cael Tystysgrif ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i rwydweithio gydag athrawon AG eraill o bob rhan o'r DU, ac i rannu profiadau a syniadau.

Lawrlwythwch y gyfres hon o ddeunyddiau addysgu am Ddarganfod Mwslimiaid ym Mhrydain. Mae’r gyfres ar gael yn rhad ac am ddim a gallwch olygu’r deunyddiau.