Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i roi organau

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn un o gyfres o dri gan y tîm Gofal Critigol yn yr Ysgol Meddygaeth. Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i roi organau ac mae'n cynnwys pynciau fel cydsyniad, fframweithiau cyfreithiol a moesegol, ac arfer gorau.

Cwrs dysgu hunangyfeiriedig yw hwn, sy'n cynnwys tua 7-10 awr o astudio. Bydd y cynnwys ar gael trwy'r wythnos i chi weithio drwyddo yn eich amser eich hun. Bydd yn cynnwys elfen fyw gan y tîm Gofal Critigol ddydd Llun.

Cynigir pob sesiwn ar gyfradd gychwynnol o £50 yr un (ac mae gostyngiad o 10% ar gael os ydych yn cadw lle mewn dau gwrs neu ragor).

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
11 Hydref 2021 18, 19, 20, 21, 22 Hydref 2021
Ffi
£50 (gostyngiad ar gael pan fyddwch chi'n cadw lle ar fwy nag un sesiwn)

Ar gyfer pwy mae hwn

Addas ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rhoi organau sy'n ceisio ehangu eu gwybodaeth am y pwnc.

Gall fod yn arbennig o berthnasol i'r rhai sy'n gweithio mewn meysydd gofal acíwt a chritigol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

  Ar ôl i chi gwblhau’r gweithdy, byddwch yn gallu:

  • Disgrifio cyd-destun rhoi organau yn y DU, gan gynnwys:
   • Caniatâd/awdurdodiad
   • Y fframweithiau cyfreithiol a moesegol, safonau cenedlaethol a chanllawiau arfer gorau
   • Safbwyntiau diwylliannol/crefyddol.
  • Disgrifio’r diagnosis o farwolaeth gan ddefnyddio meini prawf niwrolegol
  • Disgrifio dulliau arfer gorau o roi organau ar ôl marwolaeth niwrolegol / yr ymennydd (DBD) a rhoi organau ar ôl marwolaeth cylchrediad y gwaed (DCD) gan gynnwys:
   • Adnabod rhoddwyr posibl ac atgyfeirio at arbenigwyr mewn rhoi organau
   • Asesiad rhoddwyr ar gyfer addasrwydd a gwrtharwyddion
   • Torri newyddion drwg a'r dull teuluol
   • Cael caniatâd/awdurdodiad
   • Rôl optimeiddio rhoddwyr ar ddeilliannau'r organau a drawsblannir
   • Dyrannu organau i'w trawsblannu
  • Diffinio a chydnabod y potensial ar gyfer rhoi meinweoedd mewn ardaloedd clinigol amrywiol a'r gymuned a nodi meinweoedd y gellir eu rhoi i'w trawsblannu.

Manteision

Mwy o wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch rhoi organau.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio'n benodol i'w gyflwyno’n gwbl rithwir; byddwch yn elwa ar sesiynau dan arweiniad tiwtoriaid, sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw ac ymarferion rhyngweithiol.

Anogir trafodaeth er mwyn i chi gael y cyfle i rwydweithio a chyfnewid syniadau gyda'ch cyfoedion.

Rydym wedi cyfyngu ar nifer y lleoedd er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau posibl.

Mae hwn yn un o gyfres o dri chwrs DPP ar-lein mewn Gofal Critigol.