Ewch i’r prif gynnwys

Offer cyfathrebu ar gyfer gofal lliniarol a diwedd oes (diwrnod 1 yn unig)

Noder: mae'r amlinelliad hwn o'r cwrs (a'r ffi) yn ymwneud â Diwrnod 1 o’r cwrs deuddydd yn unig. Byddem yn argymell bod cynadleddwyr yn mynd i’r rhaglen lawn os yn bosibl.

Mae sgiliau cyfathrebu effeithiol yn rhan sylfaenol o’r hyn y mae gweithiwr iechyd proffesiynol neu weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yn ei wneud wrth roi gofal lliniarol a gofal diwedd oes. Bydd y cwrs hwn  yn hwyluso, y dysgu ynghylch a’r ddealltwriaeth o, gasgliad cynhwysfawr o ddulliau cyfathrebu, ac yn hwyluso o ran sut i’w cymhwyso’n ymarferol; hyn oll er mwyn rhoi cymorth gyda phob sgwrs.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb, a hynny er mwyn gallu cael gwell dealltwriaeth o, a myfyrio ar, sgiliau cyfathrebu wyneb yn wyneb.

Cynhelir y cwrs am 2 ddiwrnod a byddem yn argymell bod cynadleddwyr yn mynd i'r rhaglen lawn, ond mae'n bosibl mynd i un diwrnod yn unig. Y ffi am bob diwrnod unigol yw £175.

Diwrnod 2 yn unig

2 ddiwrnod

Fiona Rawlinson fydd eich hyfforddwr.

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
26 Mawrth 2024 Wyneb yn wyneb. Diwrnod 1 yn unig (09:00 - 16:30)

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae’n addas ar gyfer pob gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n gweithio ym maes gofal oedolion a phediatrig.  Ein nod yw cael dull integredig aml-gyfrwng, aml-broffesiwn; rydym wedi canfod y gall hyn wella gwaith tîm a dealltwriaeth rhwng gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws gwahanol dimau, gan gadw'r claf yn ganolog o ran gwneud penderfyniadau ynghylch triniaeth a rheoli.

Cynigir gostyngiad i fyfyrwyr (ffi cwrs 2 ddiwrnod: £210, ffi fesul diwrnod: £125); cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Noder: mae'r amlinelliad hwn o'r cwrs (a'r ffi) yn ymwneud â Diwrnod 1 o’r cwrs deuddydd yn unig. Byddem yn argymell bod cynadleddwyr yn mynd i’r rhaglen lawn os yn bosibl.

Bydd y cwrs wyneb yn wyneb, 2 ddiwrnod o hyd hwn yn hwyluso, y dysgu ynghylch a’r ddealltwriaeth o, gasgliad cynhwysfawr o ddulliau cyfathrebu, ac yn hwyluso o ran sut i’w cymhwyso’n ymarferol; hyn oll er mwyn rhoi cymorth gyda phob sgwrs.

Mae 'pecyn cymorth 6 phwynt Caerdydd' – casgliad o ddulliau effeithiol o ran sgiliau cyfathrebu, yn ganolog i'r addysgu ac yn rhoi cyfle i weld allbwn ysgolheigaidd adnabyddadwy ac academaidd o'r cyrsiau.  Mae defnyddio pecyn cymorth 6 phwynt Caerdydd fel sail ar gyfer addysgu yn ein galluogi i ddangos y dulliau ym mhob un o'r gwahanol fathau o ymgynghori a allai ddigwydd mewn gofal lliniarol a gofal diwedd oes.

Pynciau dan sylw

Noder: mae'r amlinelliad hwn o'r cwrs (a'r ffi) yn ymwneud â Diwrnod 1 o’r cwrs deuddydd yn unig. Byddem yn argymell bod cynadleddwyr yn mynd i’r rhaglen lawn os yn bosibl.

Yn Ystod Diwrnod 1 byddwn yn ymdrin â:

  • Technegau cyfathrebu sylfaenol a defnyddio pecyn cymorth 6 phwynt Caerdydd
  • Rhannu newyddion drwg.

Yn Ystod Diwrnod 2 byddwn yn ymdrin â:

  • Rheoli ansicrwydd
  • Rheoli'r ymateb emosiynol i salwch sy'n cyfyngu ar fywyd h.y. dicter, gwadu a chydgynllwynio
  • Dechrau sgyrsiau sensitif am gynlluniau ar gyfer gofal yn y dyfodol, a marwolaeth.

Sut fyddwch chi’n dysgu?

Byddwn yn defnyddio cyfuniad o: sesiwn grŵp mawr, arddangosiad rhyngweithiol, a gwaith mewn grwpiau bychain er mwyn ymarfer a myfyrio ar sgiliau. Bydd yr holl waith grŵp yn cael ei hwyluso mewn modd sensitif gan hwyluswyr profiadol. Byddwn yn gofyn i chi fyfyrio ar y pryd, ar yr effaith y bydd y sesiynau'n ei chael ar eich arfer o ddydd i ddydd, a thrwy holiadur 6 wythnos ar ôl yr addysgu.

Manteision

Bydd y sawl sydd ar y cwrs yn elwa o wybodaeth a hyder cynyddol wrth ofalu am gleifion sydd ag anghenion gofal lliniarol. Bydd adfyfyrio ar strategaethau sgiliau cyfathrebu a fframweithiau moesegol sy'n sail i arfer, yn gwella perfformiad, a bydd y sesiwn ar wella elfen o roi gofal lliniarol o fewn y tîm neu'r lleoliad yn fuddiol i'r gwasanaethau clinigol.

This 2-day face-to-face course will support your understanding and practical application of a comprehensive set of communication tools to help with conversations that may occur when caring for patients with palliative and end of life needs.