Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Ddermoscopi (ar-lein)

Mae dermoscopi yn offeryn diagnostig an-fewnwthiol a ddefnyddir yn eang i helpu gyda diagnosis o glwyfau'r croen a phrofwyd ei fod yn cynyddu cywirdeb diagnosis melanoma.

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
2 Medi 2024 Ar-lein. Cynhelir y cyrsiau ar-lein am 12 wythnos
Ffi
£1195

Ar gyfer pwy mae hwn

Bwriedir y cwrs hwn yn benodol i feddygon sy'n ymwneud â gofalu am gleifion dermatoleg sydd â chlwyfau'r croen, ac sydd â diddordeb mewn rheoli clwyfau croen diniwed a malaen, neu sy'n dymuno dysgu am ddermoscopi i wella eu sgiliau diagnosis melanoma.

Mae'r cwrs hefyd ar gyfer nyrsys arbenigol sy'n gweithio mewn Clinigau Canser y Croen, yn amodol ar gymhwyster priodol. I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Nod y rhaglen hon yw datblygu'r gallu i ddefnyddio dermatosgop i wneud y canlynol:

 • gwahaniaethu rhwng clwyfau croen melanositig a rhai anfelanositig
 • gwahaniaethu rhwng clwyfau croen malaen a rhai diniwed
 • cynorthwyo gyda diagnosau cynnar o felanoma
 • cynorthwyo gyda phenderfyniadau rheoli yn ymwneud â chlwyfau croen â phigment
 • cynorthwyo gyda diagnosisau o rai clwyfau croen anfelanositig

Pynciau dan sylw

Mae chwe phwnc wedi cael eu hysgrifennu gan ddermatolegwyr blaenllaw ym maes dermosgopi. Disgwylir i gyfranogwyr gwblhau pwnc bob pythefnos.

Mae nodweddion y cwrs yn cynnwys y canlynol:

 • deunyddiau pwnc manwl â nodau ac amcanion penodol
 • "Dermatosgop Rhithwir" sy'n cynnwys cronfa fawr o ddelweddau dermosgopig
 • achosion clinigol a chwisiau rhyngweithiol (sy'n rhoi adborth ar unwaith am berfformiad) ar gyfer pob modiwl
 • darlithoedd arbenigol rhyngweithiol byw yn defnyddio meddalwedd Adobe Connect©
 • fforymau trafodaeth grŵp a arweinir gan diwtoriaid arbenigol
 • anogir dysgu cydweithredol yn gryf
 • bydd cyfranogwyr yn gallu trafod achosion anodd neu ddiddorol y byddant yn dod ar eu traws yn eu hymarfer eu hunain (argymhellir iddynt ddefnyddio camera)
 • bydd tiwtoriaid hefyd yn rhannu achosion o'u clinigau
 • nod fforymau yw galluogi myfyrwyr i ddysgu gan ei gilydd a chael adborth gan diwtoriaid

Mae pob pwnc yn cynnwys cyfres o gwestiynau amlddewis. Mae'n rhaid i gyfranogwyr gwblhau'r cwestiynau cyn symud ymlaen i'r pwnc nesaf. Bydd y cyfranogwyr sy'n bodloni'r gofynion hyn yn gymwys ar gyfer yr arholiad terfynol.

Ar ddiwedd y cwrs bydd arholiad ar-lein yn darparu sail ar gyfer yr asesiad crynodol. Bydd cyfranogwyr sy'n llwyddo i gwblhau'r arholiad terfynol yn derbyn tystysgrif i nodi eu bod wedi’i gwblhau.

WythnosTestunDermatosgop rhithwir ar gaelDarlith ar-lein
0Paratoi cyn y cwrs   
1Pwnc 1 Wythnos 1 
2-3Pwnc 2Yn amodol ar gwblhau MCQ 1Delweddau newydd ar gael o Wythnos 2Wythnos 3: Darlith y DU
4-5Pwnc 3Yn amodol ar gwblhau MCQ 2  
6-7Pwnc 4Yn amodol ar gwblhau MCQ 3Delweddau newydd ar gael o Wythnos 6 
8-9Pwnc 5Yn amodol ar gwblhau MCQ 4 Wythnos 9: Darlith y DU
10-11Pwnc 6Yn amodol ar gwblhau MCQ 5  
12Wythnos ArholiadYn amodol ar gwblhau MCQ 6  
13XWythnos ailsefyll (os oes angen)   

Sylwch: mynediad i wefan y cwrs ar gael am wythnos yn dilyn diwedd y rhaglen.

Meini prawf cymhwysedd

Rhaid i ymgeiswyr fodloni'r holl feini prawf canlynol er mwyn cael eu hystyried yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn:

 • meddu ar radd feddygol
 • gweld cleifion sydd â chlwyfau croen yn rheolaidd
 • meddu ar allu rhagorol yn yr iaith Saesneg
 • meddu ar gyfrifiadur, neu gyda mynediad at un, sydd â chyswllt gwe cyflymder uchel

Nid oes angen i chi fod wedi cwblhau cwrs dermatoleg neu ddermosgopi'n flaenorol ond bydd angen rhywfaint o wybodaeth am ddermatoleg er mwyn cyfranogi'n effeithiol.

Offer

Argymhellir mynediad at ddermatosgop yn gryf er mwyn cymryd rhan yn y cwrs hwn. Argymhellir mynediad at gamera hefyd i rannu eich delweddau dermatosgopig â'r gymuned ar-lein ond nid yw hyn yn hanfodol.

Manteision

 • cwrs cwbl ar-lein yw hwn, sy'n cael ei gynnal dros 12 wythnos, gydag asesiadau ar-lein
 • dysgu’n hyblyg, yn eich amser eich hun
 • cewch gipolwg ar y technegau diweddaraf gan arbenigwyr rhyngwladol ym maes dermoscopi, sy'n ysgrifennu'r pynciau ar gyfer y cwrs hwn
 • profiad o ddarlithoedd arbenigol rhyngweithiol byw
 • gweithio a dysgu ar y cyd gyda'ch cyfoedion o bob cwr o'r byd mewn fforymau trafodaeth grŵp dan arweiniad tiwtoriaid arbenigol

Canslo, trosglwyddo a chyfnewid

Mae'r cwrs hwn yn un 'arbennig' yn nhermau ein polisi canslo, trosglwyddo a chyfnewid. Dyma grynodeb o'r termau sy'n berthnasol i'r cwrs hwn. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn ein telerau ac amodau. Bydd Pennaeth yr Uned DPP yn ystyried amgylchiadau eithriadol.

Canslo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaith% ffioedd y cwrs sy’n daladwy
Dros 20 Ffi weinyddol o £50
20-1 Os na allwn gael rhywun i gadw eich lle: 70%, yn ogystal ag unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau cyn y cwrs sydd eisoes wedi’u hanfon ar yr unigolyn neu’r Cleient, oni bai bod y deunyddiau yn cael eu dychwelyd atom o fewn 10 Diwrnod Gwaith mewn cyflwr newydd sbon.
0 100%

Trosglwyddo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 15 N/A
Llai na 15 Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Cyfnewid

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 20 £50 yn ogystal ag unrhyw wahaniaeth rhwng y ddau gwrs
Llai na 20 Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.
Cwrs ar-lein 16 wythnos ar gyfer meddygon sy'n rhoi gofal i gleifion dermatoleg â chyflyrau gwallt ac ewinedd.