Ewch i’r prif gynnwys

2012

University praised for homework club support

Canmolodd Comisiynydd Plant Cymru waith myfyrwyr y Brifysgol yn cefnogi clwb gwaith cartref mewn cymuned leol.

Sefydlwyd y clwb gan Gymunedau'n Gyntaf Adamsdown a Chymdeithas Affricanaidd Adamsdown, ac mae myfyrwyr y Brifysgol yn cefnogi ac yn annog plant gyda'u gwaith cartref, eu paratoadau ar gyfer arholiadau a gweithgareddau dysgu eraill.

Ei nod yw codi cyrhaeddiad a chyflawniad gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau canol dinas, yn enwedig plant o deuluoedd sydd ag ychydig neu ddim hanes o fynd i brifysgol.

Mae'r clwb, sy'n cael ei gynnal yng Nghanolfan Adnoddau Adamsdown, bellach yn cael ei ddefnyddio fel enghraifft y dylai sefydliadau addysg uwch eraill ei addasu, er mwyn lliniaru tlodi plant.

Gan ysgrifennu yn Strategaeth Tlodi Plant 2012 a Thu Hwnt, mae Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn rhoi ymrwymiad i ysgrifennu at Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru i amlygu'r gwaith mae Prifysgol Cymru wedi ei wneud yn cefnogi Clwb Gwaith Cartref Adamsdown yng Nghaerdydd ac "i ofyn iddynt ystyried creu partneriaethau tebyg fel rhan o'u gwaith ar fynd i'r afael â thlodi plant."

Dywedodd Ben Ford, myfyriwr Saesneg ac Athroniaeth ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymwneud â'r clwb gwaith cartref: "Gan fy mod yn dod o gefndir ehangu mynediad, mewn ysgol â dalgylch anodd ymhell o brifysgol, byddai cymorth allgyrsiol un i un wedi bod o gymorth mawr i annog plant dihyder i ddal ati yn academaidd a chyflawni eu potensial.

"Mae gwirfoddoli'n brofiad gwerth chweil, o ran gwneud gwahaniaeth i addysg plentyn drwy roi'r cymorth maent yn ei haeddu iddynt, a'u hannog ac ateb cwestiynau ynglŷn â mynychu prifysgol."

Dywedodd Sue West, Cydlynydd Cymunedau'n Gyntaf Adamsdown: "Mae'r Clwb wedi bod yn llwyddiant syfrdanol. Mae disgyblion wedi dweud eu bod yn mwynhau pynciau a oedd yn anodd iddynt (pynciau fel mathemateg a gwyddoniaeth), yn fwy yn awr ar ôl ymuno, ac maent yn cael gwell graddau ac wedi cynyddu eu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

"Mae'r bartneriaeth gyda'r Brifysgol wedi bod yn allweddol i lwyddiant y Clwb, ac mae wedi datblygu erbyn hyn i'n galluogi i gynyddu ein gweithgareddau i gefnogi rhieni'r plant drwy ddysgu hefyd".

Experiencing global healthcare

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr meddygol Caerdydd gael profiad personol o ofal iechyd mewn gwledydd eraill, yn ogystal â sgiliau a phrofiadau newydd, wedi cael hwb elusennol o £10,000.

Mae Ysgol Feddygaeth y Brifysgol wedi derbyn rhodd elusennol gan The Hospital Saturday Fund i roi hwb i'w rhaglen 'Dewisol'.

"Mae'r rhaglen 'Dewisol' wedi'i hen sefydlu ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr brofi a gweld arferion clinigol a dulliau o ddarparu gofal iechyd yn fyd-eang," meddai'r Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygaeth.

"Er gwaethaf y diddordeb brwd a fynegir gan ein myfyrwyr yn y rhaglen 'Dewisol', mae costau'n cyfyngu ar nifer y myfyrwyr a gaiff achub ar y cyfle unigryw hwn.

"Rydym yn falch iawn o gael y cyllid ychwanegol hwn gan The Hospital Saturday Fund. Bydd yn rhoi hwb ariannol y mae mawr angen amdano i'n rhaglen 'Dewisol' ac yn caniatáu i hyd yn oed mwy o'n myfyrwyr meddygol, a fydd yn feddygon Cymru yn y dyfodol, gael sgiliau a phrofiadau newydd hollbwysig," ychwanegodd.

Mae'r flwyddyn olaf fel myfyriwr meddygol wedi'i chynllunio i gynyddu hyder a sgiliau cyfathrebu myfyrwyr fel bod ganddynt y sgiliau clinigol angenrheidiol i weithio fel Meddyg Iau.

Yn ogystal â lleoliadau ffurfiol mewn ysbytai ac yn y gymuned, gall myfyrwyr hefyd ddewis ymgymryd â chyfnod 'dewisol' wyth wythnos sy'n cynnig y cyfle i ennill sgiliau newydd a phrofi gwasanaeth iechyd gwlad arall.

Wrth gyflwyno'r dyfarniad, meddai Paul Jackson, Prif Weithredwr The Hospital Saturday Fund: "Mae The Hospital Saturday Fund yn falch iawn o gefnogi'r Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Mae'n dda gwybod y bydd ein rhodd yn mynd tuag at hyfforddi meddygon yfory."

Mae'r rhaglen 'Dewisol' eisoes yn nodwedd sefydledig o radd feddygol Caerdydd.

Mae myfyrwyr meddygol Caerdydd sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen yn y gorffennol wedi ymarfer meddygaeth mewn gwledydd sy'n datblygu yn Affrica; archwilio clefydau heintus yn Ne-ddwyrain Asia; a phrofi heriau ymarfer meddygaeth yn y gwyllt yn Awstralia.

Ychwanegodd John Robertson, Cyfarwyddwr Datblygiad a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr: "Mae'r Brifysgol yn ddiolchgar iawn i'r Hospital Saturday Fund oherwydd rhoddion fel y rhain sy'n gwneud gwir wahaniaeth i brofiad myfyrwyr, gan ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ychwanegol na fyddent wedi bod ar gael fel arfer."

The University's fifth Hadyn Ellis Distinguished Lecture took place on Wednesday 21 November 2012. This year the lecture was delivered by The Right Honourable The Lord David Puttnam CBE FRSA.

Lord David Puttnam is one of Britain's most distinguished film producers with award-winning successes such as Chariots of Fire and Bugsy Malone. Lord Puttnam sits on the Labour benches in the House of Lords and has publicly commented on the future of media regulation and the post-Leveson world. His lecture was entitled The Lessons of Leveson - The future of media regulation in the internet age.

Exploring the Past

Mae cynllun unigryw sy'n cynnig cyfle i oedolion sy'n ddysgwyr gael mynediad at addysg uwch wedi helpu saith dysgwr lleol sy'n oedolion, i drawsnewid eu bywydau a symud ymlaen at gynllun gradd.

Mae cynllun Llwybr Archwilio'r Gorffennol wedi ennill sawl gwobr ac yn dathlu ei ail flwyddyn gan sicrhau lleoedd gradd ar gyfer dau oedolyn sy'n ddysgwyr eisoes yn 2010/11.

Mae'n cael ei gynnal ar y cyd gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes a'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, ac fe'i ddyluniwyd i roi cyfle i ddysgwyr sy'n oedolion brofi yn uniongyrchol addysgu sy'n cael ei lywio gan ymchwil a symud ymlaen i astudio gradd mewn archaeoleg, hanes neu grefydd.

Joanne Wesley-Williams yw un o'r saith myfyriwr sydd wedi llwyddo i gwblhau Llwybr Archwilio'r Gorffennol drwy Ganolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes ac mae bellach wedi dechrau ar radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fel llawer o ddysgwyr eraill sy'n oedolion, ni wnaeth Joanne ati i astudio mewn addysg uwch ar ôl gadael ysgol. Felly, penderfynodd roi cynnig ar y Llwybr fel ffordd yn ôl at addysg a defnyddiodd hyn fel modd i wella ei bywyd.

Dywedodd Joanne: "Fel mam i dri phlentyn ifanc mae'n bwysig bod yn fodel rôl cadarnhaol, ond o ran addysg nid oedd gennyf unrhyw beth i glochdar amdano ar ôl gadael ysgol 25 mlynedd yn ôl gyda'm arholiadau TGAU yn unig. Rwyf bellach wedi dod o hyd i ffordd i newid hyn ac rwy'n teimlo fy mod mewn sefyllfa llawer gwell i annog fy mhlant i astudio'n galed ar gyfer y dyfodol.

"Mae pob cwrs wedi cynnig gwahanol set o sgiliau i mi, gan ehangu fy ngwybodaeth a hybu fy hyder. Erbyn i mi orffen rhai modiwlau roeddwn yn credu fy mod yn barod i ymestyn fy addysg ac yn awr mae gennyf agwedd hollol newydd at y dyfodol. Rwyf wedi cael cynnig y cyfle i ddychwelyd at astudio ac yn gobeithio dilyn gyrfa newydd yn gwneud rhywbeth rwyf yn hoff iawn ohono."

Mae Llwybr Archwilio'r Gorffennol yn cynnig cyfleoedd go iawn i fyfyrwyr newid eu bywydau ac yn cael ei gydnabod gan Gymdeithas Dysgu Gydol Oes y Prifysgolion – sef y corff cenedlaethol sy'n cynrychioli addysg rhan amser mewn prifysgolion. Derbyniodd y Llwybr wobr gymeradwyaeth uchel gan UALL yn Ebrill 2012.

Mae'r cyrsiau'n cael eu haddysgu gan bobl sydd â gwybodaeth arbenigol am y pwnc yn ogystal â'r gallu i gefnogi ac ysbrydoli dysgwyr sy'n oedolion o fewn amserlen, fframwaith ac amgylchedd hyblyg. Bydd mwy o gyrsiau'n cychwyn ym mis Ionawr 2013.

Professor Jonathan Shepherd

Legislative proposals aimed at ending violence against women, domestic abuse and sexual violence in Wales have been informed by two Cardiff academics.

Dr Amanda Robinson of the School of Social Sciences and Professor Jonathan Shepherd of the School of Dentistry were part of the Welsh Government's Task and Finish Group for the Violence against Women and Domestic Abuse (Wales) Bill.

Domestic abuse alone is estimated to cost Wales more than £800 million each year. Launched by Minister for Local Government and Communities Carl Sargeant, the White Paper sends a clear message that early intervention is necessary to prevent both a huge financial burden on public services and also reduce the devastating emotional and physical impact on victims.

The intention of the Bill is to put the following three specific themes on a legal footing:

  • Stronger leadership across Public Sector Services in Wales that is independent, can monitor and challenge performance, and provide a strategic overview
  • Better education and awareness from 'cradle to grave', which includes the public, frontline staff and professionals
  • Strengthening and integrating services that are consistent, effective and of a quality standard.

Proposals within these three areas include the appointment of an Independent Ministerial Adviser for Ending Violence Against Women (the first appointment of its kind in the UK); ensuring education on healthy relationships is delivered in all schools; an independent review of services for victims to inform future funding and strategic direction; the development of a National Training Framework to ensure a consistent approach to the training of frontline staff across Wales and a duty to be placed on public sector employers to have a workplace policy for violence against women, domestic abuse and sexual violence.

Dr Amanda Robinson

Dr Amanda Robinson played a key role within the Task and Finish Group, and was the lead author of a substantial evidence-based report which has been published alongside the Welsh Government's White Paper. Speaking about her involvement Dr Robinson said: "This Bill has been widely anticipated across the UK, Europe and beyond, both for its symbolic value and its practical content. Welsh Government is setting a pioneering example in which we can all be proud. My involvement in the legislative process has been both fascinating and a privilege, and one that I look forward to continuing."

Professor Shepherd, a surgeon who directs the University's violence research group, said, "This has been a welcome chance to transfer new knowledge generated by the University rapidly and directly into government policy. Our new processes for increasing detection in A&E of people injured in domestic violence, and for providing the privacy they so badly need, are important examples which have wide benefits."

Celebrating Excellence

Mae Nick Hinsley a Tony Lloyd yn ddau borthor yn yr Ysgol Gerdd. Mae Nick wedi ymgymryd â'r rôl ers 21 mlynedd, a Tony ers 12 mlynedd. Drwy gydol yr amser hynny maent wedi profi i fod yn aelodau integredig o'r Ysgol Gerdd i'r fath raddau nes bod eu henwebwr yn dweud "mewn llawer o ffyrdd nhw yw'r Ysgol Gerdd".

Mae Nick a Tony yn ddau aelod o staff y Brifysgol sy'n derbyn cydnabyddiaeth am eu hymrwymiad a'u cyraeddiadau yng Ngwobrau cyntaf Dathlu Rhagoriaeth.

Dyfarnwyd y wobr gan y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure mewn seremoni ar 23 Hydref yn Neuadd Aberdâr. Rhoddwyd gwobrau mewn 13 categori gan wobrwyo aelodau unigol, cyflawniadau tîm, a chydweithredu mewn ymchwil, dysgu ac addysgu, arloesedd ac ymgysylltu, a'r modd mae'r Brifysgol yn gweithredu.

Rhoddwyd gwobrau i gyfanswm o 27 o unigolion a grwpiau, a phob un ohonynt wedi cael eu henwebu gan eu cydweithwyr am fynd gam ymhellach na'r disgwyl ac am ddangos ymrwymiad a chyfraniad rhagorol i'r Brifysgol.

Wrth siarad am y seremoni, dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure: "Roedd yn bleser o'r mwyaf i arwain noson wobrwyo gyntaf Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd. Cafodd dros 60 o aelodau a grwpiau staff eu henwebu ar gyfer y Gwobrau ac rydym yn eu llongyfarch i gyd. Maent yn cynrychioli'r safon uchaf o ran ymdrech, rhagoriaeth, arloesedd ac arfer dda. Mae eu cyfraniadau sylweddol parhaus yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi'n fawr."

Dewch i gyfarfod â rhai o'r enillwyr a deall pam bod eu cydweithwyr wedi eu henwebu.

Dr Elizabeth Chadwick

Dr Elizabeth Chadwick, yr Ysgol Fiowyddoniaeth, y dyfarnwyd gwobr yng nghategori Gwella Profiad y Myfyriwr yn Aruthrol iddi

Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, mae Dr Liz Chadwick, Ysgol Fiowyddorau wedi sefydlu Prosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd, prosiect ymchwil a monitro a gynhaliwyd gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, fel tîm ymchwil a gydnabuwyd yn rhyngwladol. Yn ganolog i'w holl weithgareddau y mae cymhwyso addysgu a arweinir gan ymchwil, cynyddu cyflogadwyedd myfyrwyr israddedig a meithrin datblygiad gyrfa ymchwilwyr ifanc. Mae'r hyfforddiant ymchwil 'tu ôl i'r llen' y mae hi'n ei ddarparu yn rhoi amgylchedd croesawgar heb risg i fyfyrwyr er mwyn iddynt ennill sgiliau ymarferol rhyng-ddisgyblaeth. Mae hyn yn gwella hyder myfyrwyr yn fawr, yn meithrin brwdfrydedd ar gyfer gwyddoniaeth ac yn darparu lle ar gyfer creadigrwydd ac ymchwil sydd wedi mynd y tu hwnt i'r Ysgol Fiowyddoniaeth.

Oherwydd poblogrwydd gweithgareddau'r Prosiect Dyfrgwn, mae Liz eisoes wedi rhoi cymorth i dros 100 o fyfyrwyr gwirfoddol ac mae milfeddygon ac ymgynghorwyr yn ymweld â hi'n aml. Mae ganddi hi allu naturiol i ennyn cyffro am ei gwaith mewn unigolion ac yn aml ei chyflwyniad hi sydd fwyaf poblogaidd ymhlith plant ysgol.

Tra roedd hi ar ei chyfnod mamolaeth, fe wnaeth Liz barhau â gwaith y Prosiect Dyfrgwn gan osod esiampl berffaith i ferched ym maes gwyddoniaeth a dangos sut mae'r Brifysgol yn cefnogi egwyddorion Athena Swan.

Cafodd ei henwebu ar gyfer y wobr hon gan nifer o staff a ddywedodd eu bod "wedi syfrdanu gan ymrwymiad diffwdan Dr Chadwick. Rydym ni i gyd yn elwa'n aruthrol ar ei gwaith, ond yn fwyaf pwysig mae hi'n creu amgylchedd gwaith hapus a llwyddiannus i bawb".

Nick Hinsley and Tony Lloyd

Derbyniodd Nick Hinsley a Tony Lloyd o'r Ysgol Gerdd, wobr yng nghategori Cynnal Rhagoriaeth.

Cafodd Nick Hinsley a Tony Lloyd, dau borthor o'r Ysgol Gerdd, eu henwebu ar y cyd ar gyfer y wobr hon.

Ynghyd â chyflawni eu dyletswyddau diogelwch a'u dyletswyddau yn y dderbynfa, mae ganddynt ddiddordeb brwd yn y pwnc gan sicrhau bod gweithgareddau yn rhedeg yn esmwyth mewn amrywiaeth o adrannau, digwyddiadau'r Ysgol a'r Brifysgol, gan roi cefnogaeth a chlust gyfeillgar i fyfyrwyr, a datrys problemau ystadau a gofod yn greadigol.

Efallai mai un o arwyddion mwyaf pwysig o gyfraniad Nick a Tony yw'r parch mawr sydd gan fyfyrwyr cerdd tuag atynt. Mae nifer y cardiau diolch yng nghaban y porthorion yn brawf o hyn, ac mae sylwadau arnynt fel y rhai canlynol yn dweud y cyfan:

"Nick a Tony, rydych chi'n wych! Roedd yn bleser cerdded i mewn i fynediad yr Ysgol Gerdd a'ch gweld chi'ch dau - byddech chi bob amser yn llwyddo i roi gwen ar fy wyneb."

"Nick a Tony, rydych chi'n anhygoel!"

"Diolch yn fawr iawn am bopeth - bob amser yn datrys problemau ac yn ein cyfarch gyda hiwmor di-derfyn".

Mae Nick a Tony hefyd yn rhoi cefnogaeth aruthrol i staff academaidd, staff gweinyddol a staff sy'n gweithio yn llyfrgell yr Ysgol, yn aml yn rhagweld problemau cyn iddynt ddod i'r wyneb er mwyn sicrhau bod pethau'n rhedeg yn llyfn. Ynghyd â'u gwaith diflino y tu cefn llwyfan, nhw yw wyneb cyhoeddus yr Ysgol yn ystod cyngherddau cyhoeddus a phan fydd grwpiau, myfyrwyr o ysgolion eraill ac academyddion gwadd yn ymweld. Maent yn gweithio'n ddiflino er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn cael profiad da.

Gofynnwyd i grŵp Facebook yr Ysgol pam mai Nick a Tony yw'r porthorion gorau ar y campws. Yr ymateb: "Am mai Nick a Tony ydyn nhw! Dau ddyn annwyl, cyfeillgar a direidus! Byddai'r Adran ar ei cholled hebddynt!"

Professor Terry Threadgold

Rhoddwyd gwobr i'r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor, Staff ac Amrywiaeth yng nghategori Cyflawniad Gydol-oes

Disgrifir yr Athro Terry Threadgold, Is-Ganghellor Staff ac Amrywiaeth gan ei henwebwr fel "y math o arweinydd go iawn a fydd yn gwneud i chi edrych yn ôl dros eich gyrfa a bod yn ddiolchgar i chi gael y cyfle i gydweithio â hi."

Mae gyrfa Terry yn fyd-eang. Roedd hi'n fyfyriwr israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Sydney cyn cael ei phenodi i'w swydd darlithio gyntaf yn yr Adran Saesneg. Tra bu hi yn Sydney, fe weithiodd hi gydag eraill er mwyn sefydlu'r Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Menywod ac Astudiaethau Perfformiad, ac roedd hi'n Bennaeth Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Iaith, cyn iddi adael Sydney i fynd i Brifysgol Monash, Victoria yn 1993. Yno roedd hi'n Bennaeth yr Adran Saesneg, yn Ddirprwy Ddeon Astudiaethau Graddedig, Cyfarwyddwr yr Ysgol Graddedigion, ac yn Ddeon Cyfadran y Celfyddydau.

Roedd gwaith ymchwil Terry yn Awstralia yn cynnwys gwaith ar ferched a heneiddio, ar risg, cyfathrebu a'r defnydd o chwistrellu cyffuriau. Mae ei llyfr, Feminist Poetics: Poeisis, Performance, Histories, yn astudiaeth o hil, cenedl a hunaniaeth yn Awstralia, yn parhau yn destun allweddol ym maes astudiaethau diwylliannol ffeministiaeth a dadansoddiad disgwrs beirniadol.

Ymunodd Terry â Phrifysgol Caerdydd yn 1999 fel Athro Ymchwil, ac yn ddiweddarach cafodd swydd Pennaeth Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd, rhwng 2003 a 2007. Yn ystod y cyfnod hwn, cyhoeddwyd ei llyfr mwyaf diweddar, Shoot First and Ask Questions Later: Media Coverage of the 2003 Iraq War. Mae hi hefyd wedi bod yn Bennaeth yr Ysgol Saesneg, yr Ysgol Cyfathrebu ac Athroniaeth a Hanes, a'r Ysgol Archaeoleg a Chrefydd - yr unig ferch i fod yn Bennaeth tair Ysgol yng Nghaerdydd.

Yn 2007, penodwyd Terry yn Ddirprwy Is-Ganghellor Staff ac Amrywiaeth. Mae hi wedi arwain prosiectau sydd wedi cyfrannu'n helaeth at y Brifysgol, gan gynnwys arwain y gwaith o ddatblygu Model Llwyth Gwaith y Brifysgol, creu model llwybr gyrfa i staff academaidd, yr holl agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y Brifysgol gan gynnwys annog rhwydweithiau staff, cydnabyddiaeth ym Mynegai Cydraddoldeb Gweithle Stonewall, cyflawniad Athena Swan a datblygu rôl merched mewn pynciau STEM, pynciau drwy waith adeiladu hyder a gwaith penodol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn perthynas â REF 2014. Terry hefyd oedd aelod arweiniol yr uwch staff a sicrhaodd fod y Brifysgol yn llwyddo i ennill cydnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl a thrwy'r gwaith hynny yn cyfrannu at Fframwaith Arweinyddiaeth a Rheoli a rhaglenni datblygiad staff.

Mae hyn oll ond yn cyffwrdd â chyfoeth gwybodaeth a rhagoriaeth a chyflawniadau'r Athro Threadgold yn ystod ei gyrfa. Yma yng Nghaerdydd mae hi wedi bod yn gyfrifol am sicrhau bod gan staff a myfyrwyr amgylchedd gwaith positif a'u bod yn hapus yn y gweithle. Ac wrth gwrs, hi hefyd a gafodd y syniad am y cynllun Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth hwn, ac rydym wrth ein bodd ei bod wedi cael ei henwebu a'i chynnwys ar y rhestr fer.

Best Performing Postgraduate Course

Enwyd hyfforddiant ôl-raddedig Caerdydd ar gyfer Newyddiaduraeth Papurau Newydd fel y cwrs Ôl-raddedig Addysg Uwch Gorau yn 2011-2012 gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ).

Mewn seremoni a gynhaliwyd yn Nottingham, cydnabu'r NCJT gwrs Caerdydd fel y cwrs ôl-raddedig gorau mewn Prifysgol gan fod myfyrwyr Caerdydd yn ennill marciau uwch na'u cymheiriaid ar hyd a lled y wlad.

Derbyniodd Cyfarwyddwr Canolfan Newyddiaduraeth Caerdydd, yr Athro Richard Sambrook, y wobr ar ôl cinio gala yng Nghynhadledd Sgiliau Newyddiaduraeth NCTJ.

Gan siarad am y wobr, dywedodd yr Athro Sambrook: "Mae'r ffaith bod ein myfyrwyr papur newydd wedi cael marciau uwch gan NCTJ nag unrhyw gwrs ôl-raddedig arall mewn prifysgol yn brawf o ansawdd ein hyfforddiant a'n haddysgu.

"Nid dyma'r tro cyntaf i ni ennill y wobr hon ac mae enw da Caerdydd fel arweinydd ym maes hyfforddiant ôl-raddedig yn golygu mwy nag erioed ar gyfer y rhai sy'n awyddus i ddechrau dringo'r ysgol yrfaol.

"Mae rhoi'r sêl bendith hwn i Gaerdydd yn golygu ein bod yn cyflawni ein hamcan yn rheolaidd o ddod o hyd i swyddi ym maes newyddiaduraeth ar gyfer pob un o'n graddedigion sy'n dilyn Diploma/Gradd Meistr mewn Newyddiaduraeth."

Gan gyflwyno'r gwobrau, dywedodd prif weithredwr NCTJ, Joanne Butcher: "Nid ar chwarae bach y mae ennill achrediad ac ymrwymo'n gyhoeddus i ddarparu'r cyfan y mae ar NCTJ ei angen. Gwyddom pa mor feichus a heriol yw'r safon honno ac yn deall y sylw cyhoeddus sydd ynghlwm wrthi."

Gellir dilyn hyfforddiant ôl-raddedig Caerdydd fel Diploma mewn Newyddiaduraeth sy'n para naw mis neu fel Gradd Meistr mewn Newyddiaduraeth sy'n para am flwyddyn ac mae tri opsiwn ar gael – darlledu, cylchgronau neu bapurau newydd. Mae'r cwrs sy'n seiliedig ar ymarfer yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau y mae eu hangen arnynt ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y cyfryngau modern, ynghyd â gwerthoedd newyddiaduraeth – cywirdeb, gonestrwydd, tegwch a safonau cynhyrchu uchel.

Iris prize logo

The work of some of the world's best emerging and award-winning film makers will be showcased as part of a major University screening.

The Cardiff School of European Languages, Translation and Politics, in partnership with Cardiff's Iris festival, will screen four of this year's Iris Prize award winners.

The Iris Prize is Cardiff's International gay and lesbian short film prize. In its sixth year, the Iris Prize continues to be the world's largest short film prize, valued at £25,000.

It is the only short film prize in the world which allows the winner to make a new film.

Dr Ryan Prout, Senior Lecturer in the School of European Languages, Translation and Politics, who organised the screenings said: "Iris' enthusiasm for supporting new and emerging film talent is only matched by the quality of the work they receive.

"Iris represents the best of the best emerging film making talent and we are delighted to host a showcase of this year's award winning films," he adds.

The University will host a screening of four of the best films from the Iris festival 2012, followed by a questions and answers session with the director of A Stable for Disabled Horses, Fabio Youniss and led by Postgraduate students from the School.

Fabio Youniss is a filmmaker with 10 years experience making promos, corporate films, viral videos and documentaries. He works mainly as a director, but also edits and produces. As well as working for brands, fashion houses and music labels he also writes and directs his own short films.

His short film A Stable for Disabled Horses was awarded the Best UK Short at the 2012 Iris festival, and he was invited to be a member of the 2013 Iris Prize International Jury.

The screenings, which take place on Wednesday 12th December, 5pm at 65-68 Park Place, will feature the following short films:

A Stable for Disabled Horses- Fabio Youniss

Directed by the UK's Fabio Youniss, the film features the lead character Kenoute's decision to move back to Norway. On his return his best friend Benny throws him a surprise party. It soon becomes apparent that Benny has a secret that their friendship might not survive but which he has to get off his chest before Kenoute leaves for good.

The Wilding- Grant Scicluna

Produced by Australian Director, Grant Scicluna, the film features juvenile inmate Malcolm's offer of parole and his emotions between his chance for freedom and protecting the one he loves.

These Empty Streets- Jarrah Gurrie

Austrialian Director,Jarrah Gurrie's film features lead character Susie who while searching for her missing son Stuart, encounters his crush - Pauly, a wayward traveller. Stuart meanwhile, is plotting his escape from small town melancholy. When all three are reunited, in a compromising situation, Susie is forced to face that her boy has grown up. She must let him go.

Yeah Kowalski
 
Directed by US Director, Evan Roberts the lead character, Gabe Kowalski is a late bloomer, who goes to great lengths to impress his classmate crush, Shane.

Booking:

This event is open to the public, but places are limited. Refreshments will be available.

To confirm a place, please e-mail: JamesA@cardiff.ac.uk or telephone: 02920 874248.

Karen Cooke

Lansiwyd cynllun newydd wedi cael ei lansio er mwyn rhoi'r cyfle i staff ddangos eu cefnogaeth i gydweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Mae Karen Cooke, Cadeirydd Enfys, rhwydwaith staff LGBT+ yn esbonio mwy.

"Rydym i gyd am deimlo ein bod yn cael cefnogaeth gan ein cydweithwyr. Gan fod nifer ohonom ni'n treulio mwy o amser yn y gweithle nag yn y cartref, mae teimlo ein bod yn cael ein derbyn ac yn cael cefnogaeth gan ein cydweithwyr yn bwysig iawn.

"Amcan y cynllun Ffrind Enfys yw rhoi'r cyfle i staff nad ydynt yn perthyn i Enfys gefnogi'r gwaith rydym yn ei wneud. Wrth gefnogi'r cynllun a dangos eu Cerdyn Ffrind, mae staff yn rhoi neges gadarnhaol i gydweithwyr LGBT.

"Cefais i'r syniad gan gydweithiwr o Brifysgol Vancouver Island. Roedd ganddi hi brofiad o weithio ar gynllun tebyg a dywedodd hi fod yr effaith a gafodd hyn ar fyfyrwyr LGBT yn eithriadol o fuddiol. Wrth sylwi ar y Cardiau Ffrind, roedd myfyrwyr yn teimlo bod ganddynt aelodau o staff i siarad â nhw, heb orfod poeni am eu hymateb. Mae parhau i greu'r math hwn o amgylchedd yn y Brifysgol yn hynod o bwysig.

"Felly sut ydych chi'n gallu cymryd rhan? Os oes unrhyw un am fod yn Ffrind i'r Enfys gallant anfon e-bost at enfys@cardiff.ac.uk a byddwn yn anfon pecyn gwybodaeth a fydd yn cynnwys Cerdyn Ffrind er mwyn iddynt ei roi mewn lle amlwg. Byddwn hefyd yn eu hychwanegu at restr bostio ac yn eu gwahodd i ddigwyddiadau rydym yn eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, yr un cyntaf fydd ein Mis Hanes LGBT ym mis Chwefror.

"Rwy'n falch iawn o ddweud bod ein His-Ganghellor eisoes wedi dangos ei gefnogaeth ar gyfer lansio cynllun Ffrind Enfys. Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd llawer ohonoch yn dilyn ei esiampl wrth ymuno â ni i sicrhau bod ein Prifysgol yn cefnogi cydraddoldeb."

- Karen Cooke, Cadeirydd Enfys, rhwydwaith staff LGBT+

RAG week

"Nid yw bywyd byth yn dawel yn Undeb y Myfyrwyr, ond roedd yr wythnos diwethaf ychydig yn fwy difyr na'r arfer.

Mae'r wythnos RAG flynyddol yn ddigwyddiad a gynhelir 100% gan fyfyrwyr er mwyn codi miloedd o bunnoedd i wahanol elusennau mewn ffyrdd hwylus a chyffrous.

Doedd eleni'n sicr ddim yn eithriad. Nos Lun heidiodd cannoedd o fyfyrwyr i CF10 er mwyn gwylio a chwerthin wrth i ddynion geisio greu argraff dda ar ferched mewn gêm debyg i 'Take me Out'.

Ddydd Mawrth cawsom raffl RAG gan gynnig gwobrau gwerth £1000 ac ar ddydd Mercher aethom i gyd i'r clwb nos poblogaidd Lash, gan fanteisio ar natur gystadleuol timau chwaraeon y Brifysgol i'w hannog i herio ei gilydd.

Aeth pethau o ddrwg i waeth ar ddydd Iau pan gymerodd rhai (gan gynnwys minnau) ran mewn gêm 'Myfyrwyr v Bwyd', cystadleuaeth i fwyta prydiau bwyd anferthol. Fel cystadleuydd, galla i gadarnhau fy mod i'n dal i ddioddef!

Ddydd Gwener gwelwyd elfen fwyaf pryfoclyd ein hymdrechion i godi arian, y dasg oedd i fyfyrwyr wisgo dillad clown a dilyn unigolion o gwmpas y lle nes iddyn nhw dalu i gael llonydd. Roedd rhaid i Harry Newman, Llywydd yr Undeb, dalu £70 i'w glown cyn iddo roi llonydd iddo.

Yna, ddydd Sadwrn, i goroni'r cyfan, daeth wythnos RAG i ben gyda'r daith gyntaf 'AR GOLL' - digwyddiad a oedd yn ymwneud â gorchuddio llygaid 60 o wirfoddolwyr a'u hanfon ar fws am 3 awr i ganol unman a'u gadael i fodio taith adref. Llwyddodd y dasg heriol ond hwylus hon i godi £4000.

Mae swm yr arian a godwyd yn parhau i gynyddu, ond mae'n amlwg y bu'n wythnos lwyddiannus tu hwnt ac fe wnaethom ni godi arian ar gyfer nifer o elusennau da a hoffwn i ddiolch i bawb a gymerodd rhan."

- Adam Curtis, Swyddog Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr