Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun benthyciadau i staff rhyngwladol

Rydym wedi cyflwyno cynllun benthyciadau di-log i gynorthwyo gyda'r gost sy'n gysylltiedig â mewnfudo.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gymuned amrywiol a chynhwysol ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein cydweithwyr rhyngwladol.

Mae'r Brifysgol wedi cyflwyno'r fenter hon i gefnogi staff presennol, a lle y bo'n briodol, darpar staff a'u dibynyddion agosaf sydd â chostau cysylltiedig â mewnfudo i'r DU yn ystod eu cyflogaeth yn y Brifysgol neu wrth ymgymryd â chyflogaeth gyda ni. Mae'r fenter hon ar ffurf benthyciad di-log ac mae ar gael i staff ym mhob llwybr gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar gyfer staff newydd, bydd y Brifysgol yn talu trwy drosglwyddiad banc unwaith y byddant yn dechrau ar eu swyddi. Fodd bynnag, os oes angen y benthyciad ar yr adeg y telir y ffioedd mewnfudo, gellir trefnu hyn os cânt eu cymeradwyo.

Gwneud cais

Cwblhewch ac anfonwch y Ffurflen Gais am Fenthyciad Staff Rhyngwladol i'ch Rheolwr Adnoddau Dynol Lleol . Dim ond os defnyddiwyd y ffurflen y gallwn dderbyn ceisiadau.

Cynllun benthyciadau i staff rhyngwladol

Cynllun benthyciadau i staff rhyngwladol

22 Awst 2019

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio pan fydd darpar gyflogai wedi llofnodi contract cyflogaeth gyda Phrifysgol Caerdydd ac yn bwriadu gwneud cais am fenthyciad fisa staff rhyngwladol.

DownloadPDF

I gefnogi'r cais, bydd angen i chi ddarparu dadansoddiad llawn o'r costau gwirioneddol neu'r gost a ragwelir a manylion ynghylch pwy y maent yn berthnasol iddynt.

Gallwch wneud cais am fenthyciad ar gyfer y cyfan neu ran o'r ffioedd yr ydych wedi'u talu, neu ar fin eu talu, ar gyfer ffioedd sy'n gysylltiedig â Mewnfudo.

  • Os ydych eisoes wedi talu'r ffioedd, rhaid i chi atodi dogfennau ategol (derbynebau/anfonebau).
  • Os ydych am gael benthyciad cyn talu, rhaid i chi ofyn am y swm sydd ei angen arnoch chi ar gyfer y taliadau yn unig a rhaid i chi gyflwyno derbynebau/anfonebau i Adnoddau Dynol cyn gynted ag y byddant ar gael.

Byddwch yn cael e-bost gyda chanlyniad eich cais, cyn i'r benthyciad gael ei drosglwyddo i'ch cyfrif banc.

Pobl Caerdydd