Ewch i’r prif gynnwys

Newid arferion curadurol a chanfyddiadau'r cyhoedd o filwriaeth, rhyw a chreadigedd

Mae gwaith ymchwil yr Athro Holly Furneaux ar Ryfel y Crimea wedi herio canfyddiadau presennol o filwriaeth, gan gwestiynu’r prif naratif o’r milwr anemosiynol.

Ailddiffinio'r milwr

Museum display

Ers 2015, mae Holly wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Amgueddfa Ryfel Ymerodrol, Amgueddfa’r Fyddin Genedlaethol, yr Archifau Cenedlaethol, yr Amgueddfa Meddygaeth Filwrol a swyddfeydd cofnodion lleol ar gorff o waith sy’n herio’r canfyddiad o filwyr fel pobl â gwefusau uchaf anystwyth ac nad ydynt yn gallu cyfathrebu’n emosiynol.

Wrth ddadorchuddio llawer o arteffactau nas gwelwyd o'r blaen, gan gynnwys llythyrau, dyddiaduron, teganau wedi'u gwneud â llaw a chrefftau – yn eu plith Arth Therapi Galwedigaethol prin sydd wedi goroesi o 1918 – mae Holly wedi dogfennu ochr nas gwelwyd o'r blaen i'r milwr; un sy'n ei gyflwyno fel ffigwr addfwyn sy'n darparu gofal a chefnogaeth emosiynol i gymrodyr a gelynion. Yn ogystal ag arddangos agweddau llai cydnabyddedig ar brofiadau emosiynol a chyffyrddol personél milwrol, mae gwaith ymchwil Holly yn edrych yn feirniadol ar sut y gellir defnyddio crefftau milwyr i wneud i ni deimlo'n well ac yn waeth am ryfel.

Dangosodd gwaith Holly fod milwyr yn defnyddio crefftio fel ffordd o gyfathrebu ag anwyliaid – gan greu anrhegion, er enghraifft – yn ogystal â therapiwtig, ac fel ffordd o ddianc. Roedd y deunyddiau hyn yn dogfennu profiad ymladd bywyd milwyr ac yn caniatáu i Holly gwestiynu safbwyntiau blaenorol ar Gnostigiaeth ymladd – y gred na ellir cyfleu rhyfel i'r rhai nad ydynt wedi'i brofi. Nodwyd y ddeuoliaeth rhwng y gwaith celf hardd, cain a gynhyrchwyd a'r syniad traddodiadol o wrywdod milwrol gan ymwelwyr ag arddangosfeydd lle'r oeddent yn cael eu harddangos, gan herio'r canfyddiad o grefftio fel difyrrwch benywaidd.

Mae'r gwaith ymchwil hwn hefyd wedi dilysu profiad milwyr o wrthdaro – y cyn-filwyr y cafodd eu straeon eu hadrodd trwy'r deunyddiau hyn a milwyr cyfoes yr ymgynghorwyd â nhw wrth i arddangosfeydd gael eu rhoi at ei gilydd. I rai, roedd cefnogi ac edrych ar y gwaith hwn yn eu galluogi i ddeall yn ôl-weithredol pa mor bwysig oedd cael ffynhonnell greadigol i’w galluogi i ddatgysylltu oddi wrth eu rolau gweithredol.

Partneriaeth ar waith

Mae gwaith Holly wedi llywio arfer curadurol, wedi cynyddu dealltwriaeth ddiwylliannol o brofiad ymladd ac wedi dilysu profiadau milwyr a chyn-filwyr. Gellir crynhoi effaith y gwaith a wnaed gyda phartneriaid fel a ganlyn.

Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin

Croesawodd yr amgueddfa 230,000 o ymwelwyr yn 2017 gyda The Soldier Gallery – wedi’i lywio gan waith Holly – yn arddangosfa ganolog. Dywedodd 93% o ymwelwyr y byddent yn ei argymell i eraill a nododd y Daily Telegraph ei fod yn 'fuddugoliaeth sy'n ysgogi'r meddwl'.

Amgueddfa Meddygaeth Filwrol

Helpodd gwaith Holly i lunio'r strategaeth ar gyfer adleoli ac ailgynllunio'r amgueddfa, yn ogystal â helpu i sicrhau £2M o arian Grant Libor. Yng nghasgliad yr amgueddfa y darganfu Holly yr Arth Therapi Galwedigaethol, a aeth ymlaen i fod y gwrthrych a drafodwyd fwyaf yn adborth yr arddangosfa.

Arddangosfa Created in Conflict Compton Verney

Mae’r arddangosfa ‘Created in Conflict: Soldier Art from the Crimean War to Today’, a gafodd ei chysyniadu a’i churadu ar y cyd gan Holly, wedi denu dros 10,000 o ymwelwyr ac wedi’i chrybwyll bron 270 o weithiau ar y cyfryngau. Helpodd yr arddangosfa’r oriel i ffurfio perthnasoedd newydd ag Amgueddfa’r Fyddin Genedlaethol a’r Amgueddfa Ryfel Ymerodrol a’u galluogi i feithrin cysylltiad agosach â’r gymuned filwrol leol, a bu aelodau’n helpu i ddewis gwrthrychau i’w harddangos a llywio geiriad y testunau cysylltiedig.

Mae gwaith Holly hefyd wedi llywio modelau addysgol newydd, gan gyflwyno ei gwaith ymchwil a’i chanfyddiadau i genhedlaeth newydd. Mae myfyrwyr o wahanol oedrannau wedi creu eu darnau eu hunain wedi'u dylanwadu gan y gwaith ymchwil, gan gynnwys gwaith cerddorol, darnau dawns wedi'u trefnu a chrefftau. Dywedodd y cyfranogwyr fod yr arddangosfa, ac yn enwedig deall y straeon y tu ôl i'r gwaith celf, yn gwneud eu creadigaethau'n fwy ystyrlon.

Mae dau PhD a ariennir wedi’u creu oherwydd gwaith Holly, wedi’u hysbrydoli gan ei dull o ddarllen gwrthrychau gan filwyr o fewn eu hanes o wrthdaro, rhywedd ac emosiwn.

Disgrifiodd Martha Kearney yr arddangosfa ar World at One BBC Radio 4 fel un a oedd yn tynnu sylw at y 'gwrthgyferbyniad rhyfeddol rhwng yr hyn y mae pobl yn ei feddwl am fywyd milwrol...a rhai o'r crefftau mwynach y bu milwyr yn ymwneud â nhw dros y canrifoedd.' Bu’n cyfweld â chyn-filwr D-Day, Ron Trenchard, a siaradodd am sut yr heriodd yr arddangosfa ragdybiaethau seiliedig ar rywedd am waith nodwydd a wnaeth ef a’i dad sy’n filwr, gan feddwl mai ‘gwaith benywaidd ydyw, ond nid yw hyn yn wir’.

Meet the team

Key contacts

Selected publications