Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Datblygu Ysgrifennu

Mae'r Ganolfan Datblygu Ysgrifennu yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i helpu myfyrwyr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu academaidd ac iaith ysgrifenedig.

Ein nod yw eich helpu i bontio o ysgrifennu lefel uwchradd i lefel brifysgol, ac rydym yn cefnogi datblygiad eich sgiliau ysgrifennu trwy gydol eich rhaglen radd. Byddwn yn eich helpu i ddod yn ysgrifenwyr hyderus ac annibynnol.

Sesiynau datblygu ysgrifennu un i un

Mae ein tiwtoriaid profiadol yn mynd trwy'r darn o waith o'ch dewis, gan eich helpu i nodi meysydd sy’n peri problem, megis eglurder, strwythur, crynoder, a rhagor. Ein nod yw eich grymuso i ddod o hyd i atebion i chi'ch hun a magu eich hyder yn eich sgiliau ysgrifennu.

Gallwn weithio gyda chi ar unrhyw gam o’r broses ysgrifennu, o gynllun traethawd neu ddrafft cychwynnol, hyd at draethawd wedi'i farcio gydag adborth.

Roedd y tiwtorialau yn ddefnyddiol iawn - cefais 20% yn fwy ar gyfartaledd yn fy nhraethodau y tymor hwn pan ddefnyddiais y gefnogaeth.
Sam Iaith Saesneg (BA)

Gweithdai ysgrifennu

Rydym hefyd yn cynnig gweithdai ysgrifennu drwy gydol y flwyddyn academaidd, sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddyfnhau eu dealltwriaeth o wahanol agweddau ar ysgrifennu a dadansoddi a thrafod y materion hyn gydag enghreifftiau o draethodau blaenorol. Mae'r pynciau'n cynnwys ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau, strwythuro paragraffau, cydlyniant a llif, bod yn gryno, a llawer mwy.

Roedd y gefnogaeth yn ddefnyddiol iawn, rhoddodd hwb i'm graddau ac felly fy hyder wrth ysgrifennu.
Chloe Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Adnoddau ychwanegol

Rydym wedi datblygu ystod eang o fideos rhyngweithiol i gynyddu eich ymwybyddiaeth o arferion ysgrifennu academaidd, i'ch helpu chi i fagu hyder ac i wella'ch cyflogadwyedd.

Mae cynnwys y fideo yn amrywio o strwythur traethawd ac arddulliau cyfeirnodi Modern Humanities Research Association (MHRA) a Harvard i ddarllen hunanfeirniadol a golygu.

Mae’r Ganolfan Ysgrifennu wedi chwarae rhan hanfodol yn fy mhrofiad dysgu. Fe wnaeth fy helpu i wella fy ngraddau ond hefyd rhoddodd dealltwriaeth dda i mi o ysgrifennu academaidd. Bydd hyn o fudd i mi yn y dyfodol. Gan fy mod yn dod o gefndir addysgol gwahanol, roedd mynegi fy hun yn glir ac yn academaidd yn heriol iawn ar y dechrau. Ond gyda chymorth y Ganolfan Ysgrifennu, gwnes i fagu hyder yn fy mynegiant. 
Ritu Ieithyddiaeth Fforensig (MA)

Cysylltu â ni

Writing Development Centre