Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol
Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol.

Mae'r Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol (MSKBRF) yn ganolfan sy'n arwain y byd ar gyfer astudio biofecaneg ac iechyd cyhyrysgerbydol.

Mae gan y cyfleuster cyfuniad unigryw o gyfarpar o’r radd flaenaf a thîm ymroddedig o academyddion, ymchwilwyr a staff cymorth.

Rydym ni'n defnyddio dulliau arloesol ar gyfer mesur a delweddu dynameg ddynol a biofecaneg cymalau unigol. Rydym yn defnyddio dull integredig ac amlddisgyblaethol ar gyfer ymchwil, cymwysiadau a throsi yn y meysydd cyhyrysgerbydol, biofecaneg a pheirianneg fiofeddygol.

Nodau

Ein nod yw cyflawni ymchwil, addysgu, arloesedd a rhagoriaeth o safon yn y maes cyhyrysgerbydol. Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • gefnogi ymchwil ac addysgu ar draws y Brifysgol
 • cynnig adnodd i glinigwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid
 • cynnig man atgyfeirio'r GIG ar gyfer gwasanaeth Dadansoddi Cerddediad Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • rhoi mynediad at dimau chwaraeon a busnesau y mae angen data biofecanyddol, clinigol neu ffisiolegol arnynt

Ein hoffer

Mae ein labordai'n cynnig:

 • dadansoddi symudiad corfforol llawn i safonau clinigol gan gynnwys dadansoddi cerddediad clinigol
 • labordy addysgu pwrpasol ar wahân
 • labordy fflwrosgopeg sy'n cyfuno ac yn syncroneiddio dadansoddi symudiad safonol gyda fflwrosgopeg ddeublanol (delweddaeth pelydr-x 3D ddynamig) Mae hwn yn un o nifer fach yn unig o gyfleusterau cyfatebol ledled y byd.
 • ystafell sganio MicroCT
 • ystafell asesu clinigol / tynnu gwaed

Hefyd mae gennym ni fynediad wedi'i reoli, man aros i ymwelwyr a chyfleusterau newid ac ymolchi penodol i gleifion.

Cymerwch olwg ar nodweddion technegol ein cyfleuster.

Ein gallu ymchwil

Mae ein canlyniadau ymchwil yn cael effaith uniongyrchol ar lesiant y boblogaeth.

Mae ein hymchwil yn:

 • gwella bywydau pobl sy'n dioddef o osteoarthritis a chlefydau a chyflyrau sy'n effeithio ar y system gyhyrysgerbydol
 • rhoi gwybodaeth am achosion, diagnosis a sut i drin clefydau cyhyrysgerbydol megis Osteoarthritis, Arthritis Gwynegol, Osteoporosis, Clefyd Huntington, anafiadau, datgyflyru yn dilyn salwch, Sarcopenia a Chlefyd Dirywiol y Disgiau
 • helpu i ddiffinio prosesau dirywiol mewn clefydau cyhyrysgerbydol
 • llywio triniaethau newydd, dulliau prognostig a diagnostig er enghraifft llawdriniaeth a monitro adsefydlu
 • optimeiddio ac yn profi therapïau a dyfeisiau meddygol adfywiol newydd
 • creu setiau data unigryw sydd ar gael drwy fynediad agored i ymchwilwyr eraill
 • meithrin cydweithio drwy greu rhwydweithiau byd-eang
 • amlygu datblygiadau a allai wella iechyd y cyhoedd
 • ymgysylltu â’r llywodraeth, ysgolion, diwydiant, y byd academaidd a'r cyhoedd yn ehangach
 • lledaenu canlyniadau ymchwil er mwyn galluogi ymchwil bellach.

Addysgu

Mae safle unigryw'r cyfleuster ym maes byd-eang ymchwil biofecaneg yn cynnig cyfleoedd dysgu gwell i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig nad ydynt ar gael yn unman arall yn y DU.

Oherwydd ein ffynonellau cyllid ymchwil amrywiol, gall myfyrwyr ymwneud â rhaglenni ymchwil niferus, a manteisio ar setiau data a delweddau helaeth i gefnogi eu dysgu a'u gwaith prosiect.

Cyfarwyddwr y Cyfleuster

Yr Athro Cathy Holt

Yr Athro Cathy Holt

Professor

Email
holt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4533

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech weld ein cyfleusterau neu drefnu i’w defnyddio.

MCyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol