Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres gweminarau GeoTalks

Bydd ein hymchwilwyr yn trafod prosesau naturiol ein planed a’i hamgylchedd, yn ogystal â phwysigrwydd gwyddorau’r ddaear i’n cymdeithasau ni.

Mae cyfres gweminarau GeoTalks yn addas i sawl cynulleidfa megis y cyhoedd, disgyblion yr ysgolion uwchradd a phroffesiynolion.

Rydym wedi gohirio’r darlithoedd hyn ar gyfer yr haf a byddwn yn ailddechrau gweddill y gyfres yn hydref 2022. Bydd y dyddiadau newydd yn cael eu cyfleu cyn gynted â phosibl.

Byddwn ni’n recordio’r rhan fwyaf o ddarlithoedd ac yn eu cynnig wedyn trwy YouTube.

DyddiadSiaradwrSeminar
27/10/2021Y Dr Ake FagerengDaeargrynfeydd distaw: Beth, ble a pham?

Dros y degawdau diwethaf hyn, mae technoleg well wedi datgelu ffenomen eang iawn, sef daeargrynfeydd ‘araf’ neu ‘ddistaw’. Maen nhw’n debyg i ddaeargrynfeydd arferol o ran faint o newid tanddaearol y gallan nhw ei achosi, er na fyddwn ni’n eu teimlo am nad oes cymaint o gyflymder nac egni gyda nhw. Bydd y ddarlith hon yn trafod natur daeargrynfeydd o’r fath, ble maen nhw’n digwydd a pham yn ôl yr hyn sy’n hysbys.
17/11/2021Y Dr Diana Contreras MojicaYmateb cyfryngau cymdeithasol, GIS, a'r gwasanaethau brys ar ôl daeargrynfeydd
 
Y ffordd arferol o asesu effeithiau daeargryn yw trwy gyflawni gwaith maes neu gynnal arolygon o’r tir. Mae cyfryngau cymdeithasol a gwefannau ariannu torfol yn ddefnyddiol bellach ar gyfer hel llawer o ddata yn y fan a’r lle ar ôl trychineb. Serch hynny, bydd angen tipyn o ymchwil o hyd ynghylch didoli gwybodaeth ddefnyddiol mewn data heb strwythur. Rwy’n dadansoddi teimladau a phynciau i asesu ymateb gwasanaethau brys i drychinebau ac asesu’r adfer wedyn. Mae ‘dadansoddi teimladau’ yn ffordd o brosesu iaith naturiol i bennu pegynedd data a’r pynciau sydd wedi’u crybwyll mewn testun.
 
26/01/2022Maximiliaan JansenO’r dyfnder y daeth! Astudio natur a hanes ein cefnforoedd mewn lle anarferol

Mae mynyddresi hwyaf y Ddaear ar waelod ein cefnforoedd: cribau canol y cefnforoedd, cadwn losgfynyddol miloedd o gilometrau o hyd. Mae’r cribau hynny wastad yn ychwanegu at waelod y cefnforoedd yn sgîl ymlediad y platiau tectonig ac yn ffurfio tua dau draean o wyneb y Ddaear o ganlyniad. Gan eu bod mor anodd eu cyrraedd, ychydig iawn sy’n hysbys am y sustemau llosgfynyddol hynny. Weithiau, daw darnau o waelod y môr i’r tir, gan ddatgelu ychydig am yr hyn sy’n digwydd yno. Yn y ddarlith hon, bydda i’n esbonio natur y darnau hynny a’r cliwiau y gallan nhw eu rhoi.
 
23/02/2022Y Dr Liz Bagshaw

Effaith toddiant llen iâ’r Ynys Las

Mae llen iâ’r Ynys Las yn toddi, ac mae’r dŵr tawdd sy’n llifo i’r cefnforoedd yn cael effaith bellgyrhaeddol. Yn ystod y cyflwyniad hwn, byddaf yn mynd i'r afael â rhai o oblygiadau biogeocemegol a ffisegol llai cyfarwydd llen iâ sy’n toddi fwy a mwy a sut y gallai’r sefyllfa ddatblygu yn y dyfodol.

 
27/04/2022Y Dr Samantha BuzzardLlynnoedd, afonydd… a rhaeadrau? Meirioli ar wyneb silffoedd iâ Antarctica

Mae silffoedd iâ arnofiol Antarctica yn hanfodol i gadw trefn ar lif yr iâ o’r cyfandir hwnnw i Gefnfor y De. Mae’n hanfodol pennu sut y gall iâ sy’n meirioli ar wyneb y silffoedd hynny effeithio ar eu cyflwr fel y gallwn ni ddeall sut y byddan nhw’n symud yn y dyfodol a faint y bydd Antarctica yn effeithio ar lefelau moroedd byd-eang.
 
25/05/2022Ana Samperiz VizcainoStraeon o’r creigresi: Effaith newid amgylcheddol ar gwrelau

Mae cwrelau, yr anifeiliaid bychain sy’n adeiladu rhai o strwythurau byw mwyaf y Ddaear, o dan fygythiad cynhesu byd-eang, gormod o asid yn y cefnforoedd, llygredd dŵr a gorbysgota. Yn y weminar hon, byddwn ni’n plymio i’r greigres i weld sut mae gwyddonwyr cwrelau yn hel cliwiau amgylcheddol o hen gwrelau a pham mae’r wybodaeth honno’n bwysig o ran deall sut y bydd creigresi cwrel yn ymateb i newid.
 
08/06/2022Y Dr David BuchsArchwilio ynysoedd llosgfynyddol o dan ddeheubarth Cefnfor Iwerydd trwy dyllu

Rhwng 6ed Rhagfyr 2021 a 5ed Chwefror 2022, bydd llong ymchwil JOIDES Resolution yn teithio ar hyd Crib y Morfil, cadwyn o losgfynyddoedd tanfor sy’n ymestyn o ddeheubarth Affrica i ganol Môr Iwerydd. Bydd tîm rhyngwladol o wyddonwyr y ddaear yn turio trwy rai o’r llosgfynyddoedd hynny i edrych ar eu gwreiddiau a deall sut maen nhw’n ymwneud â symud wyneb y Ddaear a ffurfio Môr Iwerydd. Yn y ddarlith hon, bydd David Buchs yn sôn am ei brofiad yn aelod o’r tîm hwnnw yn ddiweddar ac yn trafod canfyddiadau am losgfynyddoedd Crib y Morfil, sydd heb eu deall yn drylwyr hyd yma.
 
22/06/2022Y Dr Michael SingerAnawsterau diogelwch dŵr ar diroedd sych Corn Affrica

Mae dŵr yn hanfodol i fywydau a bywoliaethau, yn arbennig mewn gwledydd sych lle mae’r cymdeithasau wedi’u trefnu yn ôl tymhorau bwrw glaw. Yn rhan o brosiect mawr DOWN2EARTH mae Undeb Ewrop yn ei ariannu i drin a thrafod anniogelwch dŵr a bwyd ar diroedd sych Corn Affrica, bydd y ddarlith hon yn trafod cyfuniad o ddadansoddi a modelu data i ddeall yn well anawsterau cymdeithasol poblogaethau gwledig yn wyneb digwyddiadau hinsoddol eithafol megis sychder a newid hinsoddol hirdymor.
 
06/07/2022Kimberly Marshall-MillsBywyd cudd cregyn y môr: tystiolaeth mwynau byw cregyn bylchog enfawr

Mae cregyn y môr fel cylchoedd coed. Gall cylchoedd tyfiant coed ddatgelu hanes yr amgylchedd ac, yn yr un modd, mae llinellau tyfiant a strwythurau bychain cregyn yn cyfleu peth o hanes y môr. Yn y ddarlith hon, byddwn ni’n gweld pam mae cregyn bylchog enfawr yn dangos y gorffennol a sut y gall hynny ein helpu i ddeall yn well gynefinoedd creigresi cwrel a allai wrthsefyll y newid hinsoddol.
 
I'w gadarnhauY Dr Peter BrabhamPyllau glo gwag a chynhyrchu ynni o’r ddaear yn y deyrnas hon

Mae ffynonellau ynni cartrefi’r deyrnas wedi newid yn fawr dros y degawd diwethaf. Mae gorsafoedd trydan glo eu tanwydd wedi’u cau ac mae miloedd o ffermydd gwynt wedi’u codi ar yr arfordir ac yn y môr.  Mae eisiau ffyrdd eraill o gynhyrchu ynni gwyrdd yn gyson am y bydd cyfnodau heb wynt weithiau. Mae ymchwilwyr yn archwilio miloedd o dwneli a thyllau hen lofeydd y deyrnas i weld a oes modd defnyddio’r dŵr cynnes sydd ynddyn nhw ar gyfer cynhyrchu ynni. Bydd y Dr Brabham yn trafod cyflwr y glofeydd ac yn sôn am arbrofion yn neheubarth Cymru a rhannau eraill o’r deyrnas i ddefnyddio’r ynni.

Seminarau blaenorol

Mae modd gwylio darlithoedd GeoTalks 2020 trwy restr GeoTalks 2020 YouTube neu un o’r dolenni isod.

SiaradwrSeminar
Aidan Starr

Armadâu Mynyddoedd Iâ yn y Gorffennol Daearegol: Rheolaeth annhebygol ar hinsoddau rhewlifol

Oddi ar arfordir De Affrica, ceir mân ddarnau o Antarctica ynghudd mewn haenau o laid cefnforol; gweddillion mynyddoedd iâ wrth iddynt doddi yn y  gorffennol pell. Yn y weminar, byddwn yn gweld sut mae’r dystiolaeth ryfeddol hon yn helpu daearegwyr, eigionegwyr a gwyddonwyr hinsawdd i gael gwell dealltwriaeth o amodau hinsoddol yn ystod oesoedd iâ yn y gorffennol.

Dr Ake Fagereng

Archwilio ‘Daeargrynfeydd Mud’ Ymyl y Cefnfor Tawel

Yn y weminar hon, byddwn yn trafod dosbarth newydd ei ddarganfod o ‘ddaeargrynfeydd mud’: beth ydyn nhw a pham maen nhw’n gyffrous. Bydd y weminar yn tynnu’n benodol ar ddarganfyddiadau o alldaith drilio cefnforol gwyddonol ddiweddar.

Oliver Campbell

Effaith Gwrthdaro: Rôl Daeareg mewn Cadwraeth Treftadaeth

Beth sydd gan eglwys o’r 13eg ganrif yn ne Lloegr yn gyffredin ag amffitheatr Rufeinig yn Syria? A pham mae daearegwyr yn saethu at greigiau mewn labordy? Cewch yr atebion a mwy yn y weminar hon ac ar wefan treftadaeth yn y croesdân.

Oliver Francis

Daeargrynfeydd, tirlithriadau a glaw. Canlyniad daeargryn Wenchuan yn 2008

Mae llawer o’r daeargrynfeydd mwyaf yn y byd yn digwydd yn y mynyddoedd. Pan fo’r mynyddoedd hyn yn siglo, bydd pentyrrau mawr o greigiau’n cwympo oddi arnynt ac yn dinistrio adeiladau ac yn rhwystro afonydd gan achosi llifogydd. Ar ôl y ddaeargryn, bydd trefi’n dechrau ailadeiladu ac adfer; fodd bynnag, bydd llawer o’r creigiau wedi’u gadael ar lethr y mynydd a phan fydd hi’n bwrw glaw, gallan nhw symud eto. Bydd y creigiau hyn yn cymysgu â’r glaw ac yn rhuthro i lawr lethr y mynydd gan ddinistrio ffyrdd ac adeiladau sydd newydd eu hatgyweirio. Yn y sgwrs hon, byddwn yn ymchwilio i’r tirlithriadau a achoswyd gan y ddaeargryn yn Wenchuan, Tsieina yn 2008 a’r hyn a ddigwyddodd iddynt yn y blynyddoedd ar ôl hynny.

Jasmin Millar

Y Ddaear fel Pelen Eira: Creaduriaid iâ’r gorffennol pell

Cyn i’r anifeiliaid cyntaf esblygu, roedd microfywyd yn goroesi ar blaned a oedd wedi’i rhewi’n llwyr. Yn y weminar, byddwn yn archwilio sut goroesodd bywyd tua 100 miliwn o flynyddoedd o iâ ac yn dangos i chi pam mae gwyddonwyr yn teithio i’r pegynau heddiw i ddeall y gorffennol.

Yr Athro Thomas Blekinsop

Mwynau ar gyfer yr Economi Werdd

Mae trosglwyddo i economi werdd yn gofyn am newidiadau sylweddol yng nghyflenwad y mwynau i’r gymdeithas. Pa fwynau y bydd eu hangen arnom? Faint ohonynt y bydd eu hangen arnom? A oes digon gennym? Byddwn yn ymdrin â’r cwestiynau hyn yn y weminar.

Dr Aditee Mitra

Micsoblancton - arwyr di-glod ein cefnforoedd

Ymunwch â ni am stori micsoblancton. Mae’r arwyr di-glod hyn wedi cael eu camenwi gan wyddonwyr am fwy na chanrif ac weithiau mae nhw hyd yn oed wedi cael eu galw’n “freaks”! Eto i gyd, am filiynau o flynyddoedd mae’r organebau morol microsgopig hyn wedi bod yn gofalu am ein planed, gan helpu ffurfiau eraill ar fywyd i fodoli. Er enghraifft, wyddech chi fod 50% o’r ocsigen a anadlwn yn cael ei gynhyrchu gan blancton microsgopig yn ein cefnforoedd?

Dr Adam Beall

A yw’r Ddaear yn ymddwyn fel lamp lafa enfawr? Sut mae mantell y Ddaear yn darfudo, gan lunio ein planed

Mae’r weminar hon yn rhoi trosolwg byr o sut mae’r Ddaear yn ymddwyn fel lamp lafa enfawr sy’n gyrru tectoneg platiau a pha ran sydd gan haen allanol cryf y Ddaear yn hyn o beth, yn nhyb gwyddonwyr.

Dr Michael Prior-Jones

Archwilio plymwaith cudd rhewlifau

Mae rhewlifau wedi’u gwneud o iâ, ond yn aml mae dŵr hylifol yn llifo y tu mewn iddynt ac oddi danynt. Yn y sesiwn hon, byddwn yn siarad am sut mae ein chwiliedydd “Cryoegg” yn defnyddio technoleg newydd i’n helpu i archwilio’r “plymwaith” cudd o dan rewlifau yn y Swistir a’r Ynys Las.

Dr David Buchs

Sut helpodd codiad Culdir Panama i lunio’r byd modern

Bydd y weminar hon yn mynd â chi i jyngl Panama i ddod o hyd i gliwiau daearegol am ddatblygiad Panama, a bydd yn esbonio pam roedd y digwyddiad daearegol hwn wedi helpu i greu’r byd sy’n gyfarwydd i ni heddiw. Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth am ymchwil i Guldir Panama ym Mhrifysgol Caerdydd.

Niall Groome

Stori Afalonia: Sut bwriodd Cymru a Lloegr yn erbyn yr Alban

Bydd y weminar hon yn archwilio sut dechreuodd Ynysoedd Prydain ymuno â’i gilydd fwy na 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, gan adrodd y stori am sut ymwahanodd microgyfandir Afalonia (Cymru a Lloegr) rhag Gondwana ac, yn y pen draw, fwrw yn erbyn Lawrensia (Yr Alban a Gogledd America).

Dr Marc-Alban Millet

Ymchwiliad i losgfynyddoedd: sut mae daearegwyr yn dadansoddi ffrwydradau yn y gorffennol

Mae ffrwydradau llosgfynyddig yn ddigwyddiadau daearegol grymus a allai gael effeithiau dinistriol. Yn y weminar hon, byddwn yn siarad am sut mae daearegwyr yn astudio hen ffrwydradau i gael gwell dealltwriaeth o sut mae magma yn codi trwy gramen y Ddaear ac yn ffrwydro ar yr arwyneb.

Dr Jack Williams

Beth gall daeareg ddweud wrthym am ragfynegi peryglon daeargrynfeydd? Mewnwelediadau newydd o Ddyffryn Hollt Dwyrain Affrica

Yn y weminar hon, byddwn yn archwilio sut gellir cyfuno data o orsafoedd GPS yn Nyffryn Hollt Dwyrain Affrica â chliwiau cynnil yn nhirwedd a daeareg y Dyffryn Hollt i ymchwilio i leoliad a maint posibl daeargrynfeydd yno yn y dyfodol.

Yr Athro Christopher MacLeod

Ydyn ni wedi camddeall tectoneg platiau? Safbwynt newydd ynghylch ymlediad gwaelod môr ar gribau canol cefnfor sy’n ymledu’n arafach

Dyma gyfle i deithio i’r cefnforoedd dyfnaf ar y llongau ymchwil eigionegol diweddaraf gyda’r Athro Chris MacLeod o Brifysgol Caerdydd, wrth iddo ef a’i gyd-ddaearegwyr morol yn cwestiynu’r farn draddodiadol ar hanfodion tectoneg platiau: sut caiff cramen gefnfor newydd ei chreu gan ymlediad gwaelod môr ar gribau canol cefnfor. Mae’r cadwyni hyn o losgfynyddoedd dan ddŵr yn gorchuddio dau draean o’r blaned ond maen nhw wedi cael eu harolygu’n llai helaeth nag arwyneb Plwton. Dysgwch sut mae darganfyddiadau a wnaed dan amgylchiadau heriol gan yr alldeithiau gwyddonol diweddaraf wrth ffin olaf y Ddaear yn arwain at ddealltwriaeth newydd, wahanol iawn o ymlediad gwaelod môr.

Ymholiadau am y seminarau

I gyflwyno ymholiad, cysylltwch â:

Tîm Ymgysylltu Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd