Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus

Digwyddiadau sy’n rhad ac am ddim yw ein darlithoedd cyhoeddus, ac maen nhw’n denu cynulleidfaoedd sy’n amrywio o’r cyhoedd, disgyblion ysgolion uwchradd a gweithwyr proffesiynol. Nod y gyfres yw agor cil y drws ar feysydd o ddiddordeb ym maes gwyddorau’r Ddaear a’r amgylchedd, a chyflwyno ymchwil newydd yn y maes hwn i'r cyhoedd.

Cynaliadwyedd – beth nesaf?

Pa fath o le yr hoffem i’r byd fod yn 2030, a sut mae cyflawni hyn? Yn 2015, cytunodd Aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy, sef glasbrint i fynd i’r afael â llawer o’r heriau sy’n effeithio ar gymunedau ledled y byd. I gyflawni’r nodau hyn, mae angen prosesau ymgysylltu, gan gynnwys gan y rheini sy’n ymwneud â gwyddorau’r Ddaear a’r amgylchedd. Yn rhan o’r gyfres hon, mae arbenigwyr o ystod o ddisgyblaethau’n ymchwilio i’r cysyniad o ddatblygu cynaliadwy a’i effaith ar y defnydd o adnoddau naturiol amrywiol.

Yn rhan o gyfres 2022/23, bydd darlith yn digwydd bob mis yn Narlithfa Wallace (ystafell 0.13) yn y Prif Adeilad. Mae’r darlithoedd yn dechrau am 18:30.

Nid oes angen cadw lle ar gyfer y darlithoedd.

DyddiadSiaradwr gwaddPwnc
12 Tachwedd 2023Dr Tim Young (Prifysgol Caerdydd)Clirio’r mwg: gwyddoniaeth a haearnwaith cynnar
10 Hydref 2023Dr Mélanie Roffet-Salque (Prifysgol Bryste)Hybu’r defnydd o lipidau’n rhan o waith ailadeiladu archaeolegol a phalaeoamgylcheddol
12 Medi 2023Yr Athro Martin Bell (Prifysgol Reading)Geoarchaeoleg Aber Hafren – etifeddiaeth John Allen
9 Mai 2023Dr Steve Smith (Prifysgol Rhydychen)Sero net a thu hwnt: rôl cael gwared ar CO2
18 Ebrill 2023Yr Athro Jianzhong Wu (Prifysgol Caerdydd)Seilwaith ynni integredig sy’n ysbarduno’r pontio o ran Sero Net
14 Mawrth 2023Muneta Grace Kangara (Prifysgol Nottingham)Diwallu anghenion diogelwch bwyd a maeth poblogaeth sy’n tyfu
14 Chwefror 2023Dr Caroline Wainwright (Prifysgol Caerdydd)Heriau glawiad tymhorol: Deall heriau dibynnu ar lawiad mewn hinsoddau lle na fydd yn bwrw glaw drwy gydol y flwyddyn
13 Rhagfyr 2022Dr Tracy Shimmield (Arolwg Daearegol Prydain, Caeredin) a’r Athro Chris MacLeod (Prifysgol Caerdydd)Bydd Chris yn ymchwilio i ddyddodion sylffid ar wely’r môr yn ardal Crib Canol yr Iwerydd. Yn dilyn cyflwyniad wedi'i recordio ymlaen llaw gan Tracy ar ‘fwyngloddio gwely’r môr’, bydd sesiwn holi ac ateb.
8 Tachwedd 2022Dr Eva Marquis (Ysgol Mwyngloddiau Cambourne, Prifysgol Caerwysg)Sicrhau cydbwysedd yn rhan o’r pontio gwyrdd
11 Hydref 2022Yr Athro Wolfgang Maier (Prifysgol Caerdydd)Mwynau ar gyfer y pontio ynni: adnoddau ar y tir
13 Medi 2022Dr Joel C. Gill (Prifysgol Caerdydd)Y dyfodol rydyn ni eisiau ei weld: sut rydym yn ei sicrhau?

Parcio

Mae ein rheolau ar gyfer parcio ar y campws wedi newid. Dim ond y rhai sy’n rhoi rhif cofrestru eu cerbyd fydd yn gallu parcio’n rhad ac am ddim ym maes parcio Adeilad Bute. Bydd taflen gofrestru ar gael yn ystod y darlithoedd. Rhowch eich manylion ym mhob digwyddiad.

Dim ond deiliaid y bathodyn glas a all barcio ym maes parcio’r Prif Adeilad. Mae lleoedd parcio'n brin iawn. Ceir 5 lle parcio hygyrch a dynodedig yno. Caiff ymwelwyr gadw lle parcio ymlaen llaw gan ebostio carparking@caerdydd.ac.uk.

Gallwch chi ddefnyddio’r lleoedd parcio cyhoeddus ar y stryd ym Mhlas y Parc ac ar hyd Rhodfa’r Amgueddfa. Bydd angen talu i barcio cyn 19:00.

Cysylltu â ni

Os bydd gennych chi gwestiynau ynghylch y digwyddiad hwn, cysylltwch â’r Athro Dianne Edwards gan ebostio edwardsd2@caerdydd.ac.uk.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb yn Gymraeg, ebostiwch edwardsd2@caerdydd.ac.uk o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad.