Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Watch our equality and diversity film.

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb yn ein holl arferion a’n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu amgylchedd cynhwysol, cefnogol a chroesawgar sy’n parchu urddas staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall, a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Ein gwerthoedd

Wrth weithio ochr yn ochr â Chynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol, rydym wedi ymrwymo i:

  • gydnabod, parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau yn y ffyrdd rydym yn cydweithio ac yn rhyngweithio ag eraill
  • annog arferion nad ydynt yn gwahaniaethu drwy ddileu gwahaniaethu yn erbyn cydraddoldeb a chynnal gwerthoedd allweddol urddas, cwrteisi a pharch
  • galluogi’r holl fyfyrwyr a staff i gael cyfleoedd.

Rydym yn bwriadu dangos yr arferion gorau trwy gyfres o weithgareddau gan gynnwys::

We value the benefits associated with the different backgrounds, experiences, views, beliefs and cultures of staff and students in our School community and appreciate how this enhances our working environment and reputation.

Yr Athro Ian Hall Pennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd
Athro Ymchwil