Ewch i’r prif gynnwys

Tsieinëeg mewn ysgolion

Sefydlwyd Prosiect Ysgolion Cymru Tsieina i hyrwyddo'r iaith a diwylliant Tsieineaidd mewn ysgolion ledled Cymru drwy'r rhwydwaith Dosbarthiadau Confucius.

Mae'r prosiect yn cynnwys tri Sefydliad Confucius Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda dros ddeugain o ysgolion sydd wedi ymgysylltu â ni wyneb-yn-wyneb, ar-lein neu yn y ddwy ffordd.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni Tsieinëeg i ysgolion cynradd ac uwchradd gan gynnwys:

 • Cyrsiau TGAU a Safon Uwch
 • Rhaglenni sy'n arwain at y Prawf Tsieinëeg i Bobl Ifanc (YCT) mewn ysgolion cynradd a’r Prawf Hyfedredd Tsieinëeg (HSK) mewn ysgolion uwchradd
 • Dosbarthiadau sy'n arwain at gymhwyster llwybr iaith CBAC
 • Cyrsiau iaith a diwylliant

Gall ein tiwtoriaid Tsieinëeg hefyd weithio gydag ysgolion i gynnig gweithgareddau allgyrsiol drwy glybiau ar ôl ysgol a chlybiau amser cinio, yn bersonol ac ar-lein.

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr chwarterol drwy ebost.

Ystafelloedd Dosbarth Confucius

Gall ysgolion sydd â diddordeb a hanes o gynnig Tsieinëeg wneud cais i ddod yn Ystafelloedd Dosbarth Confucius.

Fel Ystafell Ddosbarth Confucius, mae'r ysgol yn gymwys i gael arian gan y Ganolfan Addysg Iaith a Chydweithredu (CLEC) i'w roi tuag at ariannu gwersi iaith a diwylliant Tsieineaidd. Mae pob Ystafell Ddosbarth Confucius hefyd yn cael tiwtor CLEC benodol i gynnig gwersi Tsieinëeg yn yr ysgol ac ysgolion eraill yn ei rhwydwaith.

Ar hyn o bryd mae 16 o Ystafelloedd Dosbarth Confucius ledled Cymru. Mae saith ohonynt yn cael eu rheoli gan Sefydliad Confucius Caerdydd, pump ohonynt gan Sefydliad Confucius Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a phedwar ohonynt gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor. Gyda’i gilydd, mae'r Ystafelloedd Dosbarth Confucius hyn yn rhan o brosiect Ysgolion Cymru Tsieina ac yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i gael hyfforddiant a rhannu arferion gorau.
Mae ein Hystafelloedd Dosbarth wedi eu lleoli yn yr ysgolion canlynol ledled Cymru:

 • Ysgol Esgob Morgan
 • Our Lady's RC Primary School
 • Holyhead High School
 • Friars High School
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
 • Ysgol Aberconwy
 • Sully Primary School
 • St Cenydd Comprehensive
 • Millbrook Primary School
 • Lansdowne Primary School
 • Eirias High School
 • Ysgol Penglais
 • Ysgol Gyfun Bryn Tawe
 • Llandovery College
 • Dyffryn Taf School
 • Crickhowell High School

Wythnosau a diwrnodau blas ar Tsieina

Mae wythnosau a diwrnodau blas ar Tsieina yn galluogi disgyblion i gael dealltwriaeth sylfaenol o Tsieina ac iaith a diwylliant Tsieineaidd. Gellir teilwra gweithdai er mwyn diwallu anghenion y disgyblion ac ysgolion orau, a gallent gynnwys gweithgareddau fel:

 • Tai Chi
 • Coginio Tsieineaidd
 • Crefftau Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Iaith Mandarin
 • Hanes Tsieina
 • Dawnsio ac ymarferion boreol Tsieineaidd
 • Caneuon Tsieinëeg
 • Paentio wynebau a phaentio masgiau traddodiadol Tsieineaidd

Gall ysgolion hefyd ddewis i gloi'r wythnos gyda chyflwyniad neu wasanaeth lle gall y disgyblion ddangos yr hyn maent wedi'i ddysgu i weddill yr ysgol a'r rhieni. Gellir trefnu'r rhain yn bersonol neu ar-lein.

Cysylltu

Victoria Ucele

Victoria Ucele

Languages Advisor - Languages for All

Email
ucelev@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5602