Ewch i’r prif gynnwys

Helpu i Dyfu: Cwrs Rheoli

Ydych chi'n arweinydd busnes bach? Oes angen help arnoch chi gyda thwf eich busnes?

Ymunwch â 10,000 o arweinwyr busnesau bach yn y DU sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Rheoli Helpu i Dyfu.

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, sydd wedi'i hachredu gyda'r Siarter Busnesau Bach, rydym ni'n falch i gyflwyno'r rhaglen hyfforddiant rheoli ymarferol hon.

Bydd Helpu i Dyfu'n cefnogi uwch reolwyr mewn busnesau bach a chanolig eu maint i hybu perfformiad, gwydnwch a thwf hirdymor eu busnes.

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwrs rheoli help i dyfu

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i gyd-fynd â gwaith amser llawn, a bydd yn cefnogi arweinwyr busnesau bach i ddatblygu eu sgiliau strategol gyda 12 modiwl allweddol sy'n cwmpasu ystod o sgiliau a fydd yn eu helpu i ddatblygu cynllun twf busnes cynaliadwy wedi'i deilwra a fydd yn arwain eu busnes at ei botensial llawn.

"Mae’r cwrs Rheoli Help i Dyfu’n cyflwyno modelau, cysyniadau ac adnoddau newydd i’ch helpu i ddeall pam mae eich cwsmeriaid presennol yn prynu pethau gennych chi ac efallai pam nad yw cwsmeriaid posibl eraill yn gwneud hynny ar hyn o bryd. Drwy werthfawrogi safbwynt y cwsmer, rydym wedi gallu anelu gwaith datblygu busnes yn well a buddsoddi'n hyderus mewn targedu'r segmentau o gwsmeriaid mwyaf enillfawr, lle rydym yn wir yn deall ein cystadleuaeth ac yn gwybod y gallwn ennill."

Gareth Williams Cyfarwyddwr Marchnata, IP Performance Ltd

O ran costau i arweinwyr busnes, mae'r rhaglen wedi’i hariannu 90% gan Lywodraeth y DU - gan gostio dim ond £750 (neu £65 yr wythnos) i berchnogion busnes am y rhaglen lawn.

Cewch weithio gydag arbenigwyr diwydiant i ddysgu sut i wella eich galluoedd rheoli a strategol, datblygu eich cynnig gwerth, ymgorffori arloesedd yn eich ymarfer busnes, cynhyrchion a gwasanaethau, gwella ymgysylltiad gweithwyr, ac yn bwysig deall sut i adeiladu gwydnwch ar gyfer sioc economaidd yn y dyfodol trwy well cefnogaeth marchnad, ariannol a thechnolegol.

Help to Grow: Management logo

Y rhaglen

Cynhelir y rhaglen ymarferol hon dros 3 mis a bydd yn cynnwys sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb, ochr yn ochr â chefnogaeth a mentora gan gymheiriaid.

Mae'r rhaglen wedi'i llunio o amgylch cwricwlwm ymarferol sy'n cynnwys:

 • wyth sesiwn ar-lein 2 awr wedi'u hwyluso
 • pedwar gweithdy astudiaeth achos ymarferol, wyneb yn wyneb
 • cymorth un-i-un gan fentor busnes, gan roi cymorth personol i chi ddatblygu eich cynllun twf busnes
 • rhwydweithio gyda chymheiriaid, gan gynnwys galwadau grŵp cymheiriaid sy'n gyfle i chi rannu profiadau gyda grŵp bach o arweinwyr busnesau bach eraill
 • mynediad at y Rhaglen Cyn-fyfyrwyr sy'n cynnwys digwyddiadau gyda siaradwyr ysbrydoledig, clinigau busnes a digwyddiadau rhwydweithio.

Bydd y rhaglen yn ymdrin â meysydd arweinyddiaeth allweddol gan gynnwys:

 • strategaeth ac Arloesedd
 • tyfu marchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol
 • arwain ar gyfer perfformiad uchel
 • adeiladu gweledigaeth a brand
 • timau ysgogol ac ysbrydoledig
 • creu gwerth i'r cwsmer
 • mabwysiadu technoleg ddigidol
 • mabwysiadu arferion busnes cyfrifol
 • rheolaeth Ariannol.

Cymhwysedd

I ymuno â Help i Dyfu: Cwrs Rheoli, rhaid i'ch busnes chi ddiwallu'r canlynol:

 • bod yn Fenter Fach neu Ganolig (BBaCh) yn y Deyrnas Unedig
 • dod o unrhyw sector busnes, gan gyflogi rhwng 5 a 249 o bobl
 • wedi bod yn weithredol ers o leiaf un flwyddyn
 • peidio â bod yn elusen.

I ymuno â Help i Dyfu: Cwrs Rheoli, rhaid i'r ymgeisydd ddiwallu'r canlynol:

 • bod yn benderfynwr ar lefel uwch, fel Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Cyllid, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ac ati. (Nodwch mai dim ond un person o bob busnes sy'n cael mynychu'r rhaglen)
 • ymrwymo i gwblhau pob sesiwn.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch eich diddordeb neu cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Jane Lynch.

Dr Jane Lynch

Dr Jane Lynch

Reader in Procurement

Email
lynchj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6144