Ewch i’r prif gynnwys

Eich ymweliad rhithwir â'r Ysgol Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

“Mae meddygaeth yn yrfa anhygoel. Byddai heriol, cyffrous a gwobrwyol yn rhai o’r geiriau y baswn yn eu defnyddio i’w disgrifio. Rwy’n siŵr y bydd gennych eich geiriau eich hun, ac mae’r sefyllfa ar hyn o bryd yn atgyfnerthu gwerth gweithlu gofal iechyd sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Yn ogystal â’n fideos a chyflwyniadau gan ein staff academaidd, mae ein taith dywys yn eich galluogi i siarad â myfyrwyr sy’n astudio yn yr Ysgol Meddygaeth ar hyn o bryd i gael gwybod yn union pam maen nhw’n eich argymell i ddechrau eich gyrfa fel meddyg gydag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.”
Yr Athro Steve Riley Deon Addysg Feddygol
  • Rydych yn dod i gysylltiad cynnar â chleifion ac yn gweithio gyda nhw o flwyddyn gyntaf eich gradd Meddygaeth.
  • Mae 100% o'n myfyrwyr Meddygaeth a 95% o'n myfyrwyr Ffarmacoleg Feddygol mewn swyddi a/neu'n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
  • Gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral 2018 - Addysgu Sgiliau Cyfathrebu
Stock image of coronavirus

Sut rydyn ni'n addasu i COVID-19

Mae'r pandemig yn gofyn am newid cwricwlwm ar gyfer pob ysgol feddygol ond rydym wedi arfer â hynny: fel rhaglen Meddygaeth arloesol rydym wastad yn ymateb i her ac rydym yn gwneud hynny nawr.

Rydym yn optimistaidd ond yn ymarferol, felly rydym yn cynllunio ar gyfer sawl senario. Gallwn addo i chi y byddwch yn cyflawni eich deilliannau dysgu trwy gydol eich cwrs. Ym Mlynyddoedd 1-2, rydym yn disgwyl i chi fod yn dysgu yng Nghaerdydd neu ar leoliad, gyda chyfuniad o gyfleoedd dysgu wyneb yn wyneb ac e-Ddysgu. Bydd myfyrwyr yn cael eu hystyried yn weithwyr allweddol a bydd myfyrwyr ym Mlynyddoedd 3-3 yn parhau i fod ar leoliad ledled Cymru.

Mae eich diogelwch yn hollbwysig ac rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraeth Cymru a'r GIG i sicrhau hyn. Lle mae risg yn annerbyniol, byddwn yn trafod gohirio astudiaethau (seibiant dysgu) gyda chi. Rydym hefyd yn gwybod y bydd y sefyllfa hon yn newid dros amser, felly rydym yn barod i newid ein cynlluniau hefyd.

Rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni

Croeso i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni gan Sara Whittam.

Ymgeisio i'n Ysgol Meddygaeth

Dyma ein rheolwr recriwtio yn rhannu cyngor am sut i ymgeisio i'n Ysgol Meddygaeth.

Dysgu ar Sail Achosion (CBL) yn ein Hysgol Meddygaeth

Mae ein dull CBL yn sicrhau mai’r claf yw ganolbwynt eich astudiaethau.  Mae astudio Meddygaeth gyda ni yn eich paratoi chi ar gyfer gweithio, a meddwl, fel clinigwr wrth ei waith o flwyddyn gyntaf eich gradd.

Bywyd fel myfyriwr meddygaeth yng Nghaerdydd

Sut brofiad yw astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd mewn gwirionedd?  Cewch wybod beth sydd gan y myfyriwr meddygaeth Owain Williams i'w ddweud.

Sut byddaf i'n dysgu?

Dewch i gael cipolwg ar sut beth yw bod yn fyfyriwr yn yr Ysgol Meddygaeth.

Simulation Centre

Ewch ar daith rithwir o gwmpas yr Ysgol Meddygaeth

Edrychwch ar y cyfleusterau rhagorol ar gampws Parc y Mynydd Bychan yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Medical students in training

Bod yn fyfyriwr meddygol

Dewch i weld beth sy’n gwneud yr Ysgol Meddygaeth yn lle gwych i astudio ynddo.

Dysgu ar Sail Achosion (DSA)

Dewch i weld buddiannau DSA a datblygu eich dealltwriaeth o sut beth yw astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cwrs hyblyg

Mae ein rhaglen MBBCh Meddygaeth, o’r enw C21, yn cynnig hyblygrwydd a dewis i chi, nid yn unig mewn sut rydych yn cyflwyno cais, ond ble rydych yn bwriadu astudio.

Ein rhaglen Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig (CARER)

Un o’n hopsiynau tra eich bod yn astudio gyda ni yw ein rhaglen CARER, gan dreulio’r drydedd flwyddyn yn rhan o Bractis Cyffredinol yng Ngorllewin neu Ogledd Cymru.

Gadewch i un o’n myfyrwyr CARER presennol ddweud rhagor wrthych.

Meddygaeth: gogledd Cymru (MBBCh)

Gan ddibynnu ar ba lwybr a ddewiswch wrth gyflwyno cais, mae C21 yn eich galluogi i ddewis opsiwn o fod yng ngogledd Cymru am eich holl raglen neu’n rhan ohoni, gan raddio o hyd gyda gradd MBBCh uchel ei bri o Brifysgol Caerdydd.

Gweler sut mae Prifysgol Bangor yn cyflwyno rhaglen pedair blynedd mynediad at feddygaeth i raddedigion C21 yng ngogledd Cymru, ar y cyd ag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Cwrdd â'n myfyrwyr

Astudio yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Sut brofiad yw astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd mewn gwirionedd? Gadewch i rai o'n myfyrwyr presennol ddweud wrthych chi...

Pam ddewis meddygaeth fel gyrfa?

Ystyried meddygaeth fel gyrfa? Mae myfyrwyr a graddedigion meddygaeth o Brifysgol Caerdydd, ynghyd â doctoriaid, yn rhannu eu cyngor a’u profiadau.

Difaru dim!

Ein graddedigion yn rhannu eu profiadau o’u hamser yn y Brifysgol.

Introducing new blog series: My Journey Into Medicine

Awgrymiadau Myfyrwyr Meddygaeth

Dyma Ellen, myfyriwr Meddygaeth yn ei hail flwyddyn, yn rhoi cyngor i chi ar ymgeisio.

The secret life of a med student

Bywyd cyfrinachol myfyriwr meddygaeth

Mae un o'n myfyrwyr wedi lansio platfform yn rhoi cyngor ac awgrymiadau i chi ar fywyd fel myfyriwr meddygaeth.

Medic students clinical skills training

Ymunwch â ni ar Facebook

Mae gennym dudalen benodol ar gyfer myfyrwyr meddygaeth i rannu'r mathau o bethau y maent yn eu gwneud a'r cyfleoedd datblygu sydd ar gael iddynt.

Elective

Dewisol

Yn aml, astudio maes dewisol yn y flwyddyn olaf fydd uchafbwynt amser myfyriwr meddygol yn y brifysgol.

Sophie Simmonds

Gwirfoddoli ar y rheng flaen

Myfyriwr ym mlwyddyn 3 yn rhannu ei phrofiadau o hyfforddi staff y GIG mewn offer diogelwch.

Open Day campus tour

The Student Room - A100 (dechrau yn 2021)

Sylwadau sy'n benodol i'n cwrs MBBCh Meddygaeth fydd yn dechrau yn 2021.

Postgraduate social sciences students

The Student Room - A101 (dechrau yn 2020)

Sylwadau sy'n benodol i'n cwrs MBBCh (i raddedigion), fydd yn dechrau yn 2021.

Dinorwig emergency simulation SSC

Efelychiad argyfwng Dinorwig SSC

Roedd efelychiad a gafodd ei ddylunio a’i gynnal gan fyfyrwyr, yn seiliedig ar dân / ffrwydrad yn yr orsaf bŵer.

"Gan fy mod wedi gwirfoddoli i wneud fy mloc SSA yn fy mlwyddyn olaf, roedd dechrau ar wardiau COVID yma yn ysbyty Glan Clwyd ychydig yn llethol! Serch hyn, mae'n rhaid i mi ddweud bod y staff wedi bod mor groesawgar ac rwy'n teimlo'n gartrefol yn barod er fy mod i yma ers llai nag wythnos! Felly, rwyf wedi mynd o deimlo fy mod i'n dysgu nofio mewn dŵr dwfn i deimlo'n rhan o dîm o ymladdwyr COVID cryf. Rwy'n atgoffa fy hun beth bynnag wyf yn ei bryderu amdano, dyw hynny'n ddim o'i gymharu â'r pryder mae ein cleifion yn ei deimlo wrth frwydro'r clefyd yma ac mae hynny'n fy atgoffa pam y dewisais yr yrfa ryfeddol hon. Rwyf mor falch i ddechrau gyda'r GIG yn y cyfnod digynsail hwn a byddaf i'n fythol ddiolchgar i Brifysgol Caerdydd am fy nghael i yma."
Eli Wyatt, myfyriwr meddygol blwyddyn olaf

Ein rhaglen radd a'n llwybrau at Feddygaeth

Ysgol Meddygaeth Rhaglenni Gradd Israddedig - Mynediad 2021

Ysgol Meddygaeth Rhaglenni Gradd Israddedig - Mynediad 2021

Routes into Medicine

Which route into medicine is right for you and how long will it take?

Ystyried gwneud cais i astudio Meddygaeth?

Adnoddau i ddarpar fyfyrwyr.

UCAT 2020 - Important Information

This leaflet gives a summary of the key information that applicants to Medicine and Dentistry need to know about sitting the UCAT this year for entry in 2021.

Byw yma

Study bedrooms

Edrychwch ar ein llety

Mae gennym amrywiaeth o lety sy'n addas i’r hyn sydd orau gennych a’ch cyllideb.

Gwasanaethau I Fyfyrwyr

Bywyd myfyrwyr

Manteisiwch ar y cyfleoedd a phrofiadau cyffrous sydd ar gael i chi ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Caerdydd ddaeth i frig Mynegai Bywyd Myfyrwyr Natwest 2019 fel y ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU.

Cysylltwch

Derbyniadau israddedig