Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol yn gwrs e-ddysgu, sy’n cynnig ffordd o adeiladu credyd astudio drwy gwrs tri cham, cynyddol ar-lein.

Mae ein rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae ar gyfer pob gweithiwr meddygol, deintyddol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sy'n ceisio proffesiynoli rôl y clinigwr fel athro.

Mae'r rhaglen dysgu o bell ran-amser hon yn arwain at ddyfarnu Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol. Dyma gam cyntaf cwrs blaengar, tri cham, a gall y rhai sy'n ei gwblhau'n llwyddiannus wneud cais i symud ymlaen i'r camau Diploma Ôl-raddedig ac MSc.

Mae’r rhaglen yn cydnabod cyd-destunau amrywiol, cymhleth a heriol i’r rheini sy’n newydd i rolau a chyfrifoldebau addysgwyr a’r rheini sydd â blynyddoedd lawer o brofiad. Nod cyffredinol y cwrs yw datblygu cymuned o addysgwyr sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo gwelliannau o ran ""beth"" a ""sut"" rydyn ni’n addysgu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y dyfodol.

Mae’r cwrs yn hynod ymarferol a’i nod yw modelu arferion gorau mewn dysgu ac addysgu a defnyddio ystod eang o ddulliau gweithredu arloesol er mwyn datblygu a chefnogi dysgwyr. Mae’r cwrs wedi’i drefnu’n gyfres o fodiwlau sy’n cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a gyflwynir ar-lein. Cynhelir y gweithgareddau hyn mewn grwpiau, ac mae pob un yn cael ei hwyluso gan diwtor ar-lein. Mae hyn yn rhoi cyfle i archwilio pwnc y modiwl drwy drafod a sicrhau dealltwriaeth. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle a'r amser i ddefnyddio’r hyn a ddysgir drwy'r trafodaethau ar-lein, y tasgau, y gweminarau a’r aseiniadau. Drwy wneud hyn mae digonedd o amser i fyfyrio ar eich ymarfer eich hun yn ogystal â rhannu profiadau a syniadau newydd â chydweithwyr. Mae hon yn rhaglen wirioneddol ryngweithiol.

Sylwch fod y cwrs hwn yn hynod boblogaidd. Fe'ch anogir i gyflwyno cais yn fuan.

Nodweddion unigryw

Mae 'Llwybr Cymrodoriaeth' dewisol wedi'i achredu gan Advance HE, a gellir ei ddilyn ochr yn ochr â blwyddyn astudio 1, sy'n eich galluogi i geisio statws FHEA yn ogystal â’r dyfarniad academaidd. Mae gorffen Llwybr Cymrodoriaeth y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol yn llwyddiannus yn gofyn am dystiolaeth o ymgysylltu â Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU.


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • an honours degree in a healthcare-related field, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or be working in a healthcare-related field and hold professional registration with a recognised body.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

This prgramme has been designed for teachers, trainers, educational supervisors, course coordinators, clinical, and college tutors so you will also need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in healthcare contexts via the personal statement. This should cover details of your teaching, assessment, and related educational responsibilities.In your personal statement tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:
1. What experience do you have as a health professional? You should have at least one years' post-graduation general medical experience.
2. Why do you wish to follow this course?
3. What post-qualification experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and teaching experience and if you meet the entry requirements we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig yn rhaglen sy’n para blwyddyn. Bydd gofyn i chi ddefnyddio deunyddiau dysgu ar-lein mewn grwpiau sy’n cael eu hwyluso gan diwtoriaid drwy gydol y flwyddyn academaidd (Hydref-Mehefin). Nid oes gofyn i chi fynychu, gan y bydd yr holl addysgu'n cael ei gyflwyno ar ffurf e-ddysgu.

Mae gennym fodiwl ymsefydlu tair wythnos i gyflwyno ymarfer Addysg Feddygol, ymgyfarwyddo â'r platfform dysgu ar-lein, a hwyluso cyswllt cychwynnol â'ch cyfoedion, tiwtoriaid personol a thiwtoriaid ar-lein.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r cwrs yn defnyddio ystod eang o ddulliau ar-lein i gefnogi a datblygu dysgwyr. Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cwmpasu ystod o strategaethau a thechnegau i hyrwyddo dysgu cydweithredol a phwrpasol. Mae'r addysgu'n digwydd ar-lein mewn grwpiau, sy'n cael eu hwyluso gan diwtoriaid ar-lein. Mae amrywiaeth o dasgau ym mhob modiwl lle mae cyfle i drafod, dadlau, archwilio a rhyngweithio rhwng cyfoedion ac mae’r rhain i gyd wedi'u cynllunio i wella dysgu yn ogystal ag astudio’n annibynnol a dan arweiniad. Mae tiwtoriaid ar-lein yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflwyno’r addysgu ar gyfer pob modiwl.

Mae elfennau ymarferol yn nodwedd allweddol o'r cwrs, a byddwch yn cael eich annog i roi cynnig ar ddulliau newydd o addysgu a dysgu drwy gydol y rhaglen. Bydd cyfosod eich gwybodaeth a defnyddio theori i ymarfer yn eich lleoliad addysgu clinigol eich hun yn un o ofynion canolog asesu ffurfiol a gwaith ffurfiannol.

Bydd cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm a chydweithio ar gael drwy eich tasgau a'ch gweithgareddau mewn rhestrau trafod a wicis a thrwy gymryd rhan gyffredinol mewn dadleuon ac archwilio materion â thiwtoriaid a grwpiau o gyfoedion.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd i lywio dysgu (ffurfiannol) ac i asesu dysgu (crynodol) ac mae'r holl aseiniadau yn gysylltiedig â'ch ymarfer addysgol. Er enghraifft, gall aseiniadau nodweddiadol ymwneud â dylunio a chynhyrchu rhai cyfryngau cyfarwyddiadol ar gyfer angen addysgu penodol rydych chi'n ei nodi, adolygu'n feirniadol y dull asesu rydych chi'n ei nodi, a myfyrio ar eich profiad o gymryd rhan mewn adolygiad gan gymheiriaid o addysgu.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich holl aseiniadau. Hefyd, mae llawer o gyfleoedd drwy gydol y cwrs i dderbyn adborth gan gyfoedion a thiwtoriaid. Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn cefnogi eich cynnydd ar y cwrs, gan fonitro eich cynnydd cyffredinol, trafod materion perthnasol a rhoi cyngor, arweiniad a chymorth. Bydd eich tiwtor yn cysylltu â chi ar wahanol adegau yn y cwrs. Mae amrywiaeth o dasgau a gweithgareddau ym mhob modiwl a byddwch yn trafod amrywiaeth o faterion addysgol drwy gymryd rhan yn y rhain gyda thiwtoriaid a chyfoedion ar-lein. Bydd tiwtoriaid personol yn gwneud sylwadau ar eich blog myfyriol os ydych yn dymuno, ac mae hyn yn gyfle i gael trafodaeth am eich rolau addysgol, eich cyfrifoldebau a’ch profiadau yn eich lleoliad clinigol. Gwneir hyn hefyd drwy eich mapiau datblygiad personol a'ch trafodaeth addysgol yn y fforymau trafod.

Ar ddechrau'r cwrs byddwch yn cwblhau aseiniad ymarfer, wedi'i gynllunio i'ch helpu i werthfawrogi natur gofynion y cwrs a llywio eich dysgu/datblygiad. Yn ogystal, byddwch yn derbyn adborth ffurfiannol drwy'r trafodaethau ar-lein a chyswllt â’ch tiwtor personol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Nod cyffredinol y cwrs yw eich helpu i wneud y canlynol:

 • Arfarnu eich ymarfer eich hun yn feirniadol ac ymarfer pobl eraill, fel addysgwyr clinigol ac arweinwyr addysgol, er mwyn gwella perthnasoedd dysgu ac addysgu gyda chydweithwyr/hyfforddeion.
 • Cyfosod cysyniadau er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ymhellach er mwyn cychwyn datblygiadau addysgol sy'n ymateb i anghenion a heriau addysg glinigol.
 • Datblygu'r gallu i ymgysylltu ag ymchwil, ysgolheictod ac ymarfer a delio â chymhlethdodau, anghysonderau a bylchau yn y sylfaen dystiolaeth gyfredol.
 • Datblygu'r sgiliau addysgol sydd eu hangen i roi adborth adeiladol i ddysgwyr.

Yn fwy penodol, nod y cwrs yw:

 • Datblygu a chydnabod yn ffurfiol y profiad, y sgiliau a’r arweinyddiaeth mewn addysg glinigol.
 • Darparu dealltwriaeth o theorïau, dulliau ac ymarfer addysgol ar draws y proffesiynau clinigol sy'n llywio ymarfer addysgol cyfredol.
 • Hyrwyddo hunanymwybyddiaeth feirniadol a myfyrio ar ymarfer addysgol i lywio newid addysgol.
 • Datblygu sgiliau addysgol fel addysgwr clinigol ac arweinydd addysgol.
 • Dangos eich dealltwriaeth o gysyniadau drwy ddylunio, cynllunio a chyflwyno sesiynau sy'n canolbwyntio ar y dysgwr gan ddefnyddio ystod o strategaethau/egwyddorion addysgol.
 • Sicrhau dealltwriaeth o sut i greu newid effeithiol mewn addysg gofal iechyd.
 • Darparu’r sgiliau i ddylunio, datblygu a dadansoddi cyfryngau a thechnolegau addysgol yn feirniadol er mwyn gwella'r broses ddysgu-addysgu.
 • Hyrwyddo gwerthusiad beirniadol o ddiben, dyluniad, cymhwysiad a dehongliad ystod o ddulliau asesu sydd ar gael i addysgwyr clinigol.
 • Datblygu'r sgiliau addysgol sydd eu hangen i roi adborth adeiladol i ddysgwyr.
 • Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn werthuswr addysgol mewn cyd-destunau clinigol.
 • Datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio, gweithredu a gwerthuso digwyddiad addysgol gyda chydlyniad, integreiddiad a pherthnasedd.
 • Darparu dealltwriaeth o gyfeiriadau athronyddol ymchwil addysgol ac ystod o fethodolegau ymchwil i allu dethol a defnyddio strategaethau priodol i gynllunio a chynnal ymchwil addysgol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,200 £2,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,900 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Os byddwch hefyd yn gorffen Llwybr Cymrodoriaeth dewisol y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol yn llwyddiannus i sicrhau statws FHEA yn ogystal â'r dyfarniad academaidd, mae angen talu ffi i Advance HE. Mae’r manylion ar gael ar wefan Advance HE.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen i chi allu defnyddio'r rhyngrwyd yn rheolaidd er mwyn ymgysylltu â'ch rhaglen.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol wedi ymuno â'r cwrs o bob cwr o'r byd. Mae llawer o raddedigion yn defnyddio'r wybodaeth sy’n cael ei chyflwyno ar y cwrs i newid eu dulliau addysgu mewn ffyrdd arloesol. Mae eraill yn mynd ymlaen i gael swyddi uwch a chymryd rhagor o gyfrifoldeb dros arwain a hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Dyma oedd gan gyn-fyfyrwyr Tystysgrif Ôl-raddedig i'w ddweud...

"Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn addysg feddygol ac yn ddiweddar wedi datblygu'r diddordeb hwn ymhellach drwy ymgymryd â gwaith fel tiwtor i fyfyrwyr meddygol.  Roedd dechrau ar y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol i weld yn ddilyniant naturiol. Ers dechrau'r cwrs rwy'n teimlo bod fy sgiliau addysgu wedi gwella'n sylweddol. Mae'r cwrs wedi fy nghyflwyno i ddamcaniaethau addysgol sydd wedi dyfnhau fy nealltwriaeth o'r hyn sy'n gwneud athro effeithiol ac y mae technegau addysgu yn cynnig y canlyniadau gorau ohono. Mae'r cymorth a gynigir drwy'r rhaglen ar-lein hon yn rhagorol ac yn darparu dysgu adeiladol drwy fynediad o bell. Mae cwblhau'r rhaglen hon wedi bod o fudd i mi fel athro, ac felly mae wedi gwella profiad dysgu fy myfyrwyr." 
Llinos Roberts, Partner a Hyfforddwr Meddygon Teulu

Fel clinigydd rwyf bob amser wedi mwynhau addysgu ac roedd y cyfle i gwblhau PCCE a gefnogir gan Ddeoniaeth Cymru drwy ddysgu o bell gyda Phrifysgol Caerdydd yn ffordd berffaith o gadarnhau fy ymarfer a chaniatáu i mi ddatblygu fel addysgwr. Mae'r TAR yn ysgogol ac yn heriol. Mae'n cwmpasu pob maes o ddamcaniaeth addysgol hyd at ddulliau asesu mewn 4 modiwl." 
Lewys Richmond, Hyfforddai Anaesthetig ST6

"Mae'n hawdd ei ddilyn ac mae'r cyfranogiad ar-lein yn ddefnyddiol ac yn ysgogol iawn. Mae'r gwaith wedi'i rannu'n fodiwlau ac o fewn y modiwlau mae tasgau yr ydych yn cael eich tywys drwyddynt. Mae'r drafodaeth ar-lein gydag eraill yn ddefnyddiol iawn ac yn gysurus. Mae'n helpu i allu mynd ati i drafod y gwaith a'r cysyniadau sy'n cael eu dysgu." 
Sian Elin Griffiths, Partner a Hyfforddwr Meddygon Teulu

"Rwyf wedi ystyried y cwrs yn agoriad llygad go iawn ac yn ddiddorol iawn, bydd yn bendant yn newid y ffordd rwy'n mynd at fy rôl fel tiwtor clinigol." 
Una Man, Deintydd

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Addysg , Gofal iechyd, Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.