Ewch i’r prif gynnwys

Geriatreg Glinigol (MSc)

 • Hyd: 2 years
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Find out more about the MSc Clinical Geriatrics programme from Cardiff University.

Nod y radd MSc Geriatreg Glinigol yw rhoi gwybodaeth glinigol ddatblygedig o heneiddio ym maes iechyd a salwch fel y maent yn ei gyflwyno'n ymarferol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb arbennig mewn rheoli ac arwain gofal mewn oedolion hŷn.

book

Datblygwyd ag ymarfer clinigol a chymhwyso mewn golwg.

Byddwch yn dysgu trwy astudiaethau achos sy'n gofyn i chi gydblethu tystiolaeth er mwyn ymarfer a gwerthuso datblygiadau arloesol clinigol, gan ddarparu cyd-destun clinigol perthnasol i'r deunyddiau dysgu.

scroll

Cwricwlwm newydd a gwell

Mae’n cyd-fynd â'r heriau presennol a wynebir gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gofalu am y person hŷn, yn ogystal â strategaethau ar gyfer delio â datblygiadau ym meysydd therapi a rheoli yn y dyfodol.

people

Grŵp myfyrwyr amlddisgyblaethol sy'n cynnig dysgu rhyngbroffesiynol a rhwydweithio.

Byddwch yn dysgu ochr yn ochr â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, drwy drafod a dadlau a dysgu ar-lein mewn modd arloesol a hyblyg.

academic-school

Byddwch yn myfyrio ar eich ymarfer wrth wella eich gyrfa

Mae lleoliad proffesiynol yn eich galluogi i dreulio amser yn ystyried sut mae'ch ymarfer yn cymharu â'r themâu ym mhob modiwl, yn ogystal â gwella eich dilyniant gyrfaol sy’n cyd-fynd â’ch ymrwymiadau presennol.

Nod y radd MSc Geriatreg Glinigol yw rhoi gwybodaeth glinigol ddatblygedig o heneiddio ym maes iechyd a salwch fel y maent yn ei gyflwyno'n ymarferol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb arbennig mewn rheoli ac arwain gofal mewn oedolion hŷn.  Nod y rhaglen yw cefnogi clinigwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i gyflwyno dulliau newydd, trawsnewidiol i wella ansawdd gofal ar gyfer pobl hŷn o ofal damcaniaethol a gofal seiliedig ar y claf i ofal sy’n seiliedig ar y boblogaeth.   Drwy astudio ar y cwrs hwn, byddwch yn cael eich galluogi i gefnogi timau iechyd i greu newid ar draws y system gyda gwelliannau enfawr yng nghanlyniadau cleifion. Mae'n darparu profiad addysgol cyfoes sy'n diwallu anghenion gwasanaethau gofal iechyd wrth ddatblygu gofal rhagorol ar gyfer y dyfodol ym maes geriatreg. Drwy raddio o'r rhaglen hon, byddwch yn rhan o newidiadau trawsnewidiol ymatebol yn eich ymarfer, gan hyrwyddo gwelliannau parhaus. Mae'r cwrs yn rhyngddisgyblaethol, wedi'i alinio â meysydd ymarfer newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ym maes geriatreg, ac mae’n eich galluogi i elwa ar ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr o gefndiroedd gofal iechyd amrywiol.

Mae'r rhaglen yn hwyluso proses lle gallwch ddeall lle mae'r bylchau presennol yn y gofal a ddarperir o safbwynt systemau mewn ffordd integredig a byddwch yn cael eich cefnogi i gyrraedd y diagnosis cywir a’i rheoli, gan fynd i'r afael ag anghenion clinigol nad ydynt wedi’u diwallu.

Nod y rhaglen yw:

 • Darparu rhaglen addysg gynhwysfawr i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ym maes geriatreg, wedi'i halinio â chymwyseddau allweddol o fewn llwybrau datblygu meddygol a gofal iechyd.
 • Sefydlu amgylchedd ysgogol ar gyfer ymchwil, addysgu a dysgu am geriatreg, datblygu unigolyn sy’n meddwl yn feirniadol sy'n gallu cyfosod tystiolaeth i fyfyrio'n arloesol ac arwain ar atal, lleihau effaith, asesu a rheoli cyflyrau a brofir wrth i ni heneiddio.
 • Datblygu ymarferwyr sydd ag egwyddorion dysgu oedolion gydol oes i drawsnewid gofal iechyd, gan ymateb i anghenion oedolion hŷn a'u teuluoedd a darparu modelau rôl ar gyfer eu cyfoedion.
 • Datblygu sgiliau arwain a gwerthuso wrth ddarparu gofal.
 • Annog diwylliant ar gyfer hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol trwy ddatblygu rhwydwaith o athrawon clinigol profiadol.
 • Datblygu sgiliau cyflwyno llafar rhagorol
 • Ennill cymwyseddau uwch mewn adolygu gan gymheiriaid a chyhoeddi gwyddonol

Mae'r cwrs yn annog unigolion i feddwl yn feirniadol a'i nod yw gwella dealltwriaeth o geriatreg. Byddwch yn cael gwybodaeth ffeithiol gyfredol sy'n cyd-fynd â'r ymchwil a'r datblygiadau, diweddaraf ym maes geriatreg mewn ymarfer clinigol yn ogystal â chyfle i ddysgu am strategaethau sydd â'r nod o ystyried y ffordd orau o ddelio â datblygiadau a heriau yn y dyfodol ym meysydd therapi a rheoli. Byddwch yn rhan o raglen sy'n parhau ag enw da Prifysgol Caerdydd fel arweinydd ym maes addysg amlbroffesiynol meddygaeth geriatrig yng Nghymru a ledled y byd.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol gan gynnwys dieteg, nyrsio, therapi galwedigaethol, ffisiotherapi, seicoleg, therapi lleferydd ac iaith neu feddygaeth, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro. Os ydych yn ansicr a yw eich gradd yn bodloni'r meini prawf, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn gallu rhoi cyngor pellach.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS. 

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail profiad diweddar, presennol neu ddyfodol proffesiynol mewn maes gofal iechyd sy'n cyd-fynd â'r person hŷn. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn rhaglen lefel meistr a addysgir yn rhan-amser dros 2 flynedd:

Cam T1  

Mae'r cam hwn yn para 18 mis ac mae'n cynnwys detholiad o fodiwlau 20 a 10 credyd sy'n gyfanswm o 120 o gredydau, ar Lefel 7. Bydd gennych yr opsiwn o ddewis modiwlau sy'n cyd-fynd â'ch anghenion dysgu a chlinigol.  

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau Cam T1 yn llwyddiannus yn gymwys ar gyfer y dyfarniad Diploma Ôl-raddedig os byddant yn gadael ar y cam hwn.

Cam T2

Mae'r cam hwn yn para 6 mis ac mae'n cynnwys y modiwl traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7. Bydd myfyrwyr yn cwblhau traethawd hir mewn maes o ddiddordeb arbennig o'u dewis a drafodir gyda’r gyfadran a goruchwyliwr y rhaglen.

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau Cam T2 yn llwyddiannus yn gymwys ar gyfer y dyfarniad MSc.

Gall myfyrwyr adael y cwrs gyda Thystysgrif Ôl-raddedig, ar ôl cwblhau 60 credyd yn llwyddiannus, os yw'r rhain yn cynnwys dyfarniad credyd ar gyfer tri modiwl 'gofynnol' o gam T1 yn unig. Gellir astudio pob modiwl hefyd ar sail DPP annibynnol i roi mwy o hyblygrwydd dysgu wedi'i deilwra i ofynion dysgu unigol.  

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un, byddwch yn datblygu sylfaen yn yr heriau craidd y mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gofalu am y person hŷn yn eu hwynebu. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau gwerthuso beirniadol, cyflwyno ac adolygu gan gymheiriaid. Bydd cyfle i ddechrau gwneud eich dysgu yn bersonol trwy ddewis o fodiwlau dewisol sydd ar gael.

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn hon, gallwch ddewis o blith nifer o fodiwlau dewisol i'ch cynorthwyo i wneud eich profiad dysgu yn bersonol. Mae'r modiwlau hyn yn cyd-fynd â'r ymchwil a'r heriau diweddaraf ym maes meddygaeth a gofal geriatrig. Bydd hyn yn eich galluogi i ddewis meysydd dysgu a fydd yn eich cynorthwyo yn eich ymarfer clinigol. Bydd cyfle pellach i ddatblygu eich sgiliau gwerthuso beirniadol, cyflwyno ac adolygu gan gymheiriaid. 

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, argymhellir eich bod yn dechrau ymgysylltu â'r goruchwyliwr traethawd hir os ydych yn bwriadu ymgymryd â'r traethawd hir. Bydd hyn yn eich galluogi i gynllunio ar gyfer ail hanner y flwyddyn er mwyn eich galluogi i gwblhau'r traethawd hir yn llwyddiannus o fewn yr amserlen. Gallai'r traethawd hir hwn fod ar ffurf protocol ymchwil, adolygiad systematig neu brosiect gwerthuso gwasanaeth gydag adolygiad llenyddiaeth cysylltiedig.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Traethawd hirMET93860 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Arweinyddiaeth Glinigol a Rheoli Gwasanaeth IechydMET93020 credydau
Dementia ac iechyd meddwlMET93120 credydau
LlesgeddMET93220 credydau
AnwesuMET93320 credydau
YmataliadMET93410 credydau
DeliriwmMET93510 credydau
DodMET93610 credydau
Anhwylderau SymudMET93710 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Yn y camau a addysgir, byddwch yn cwblhau asesiadau ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth lefel 7 o ansawdd uchel, sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch ymarfer clinigol, a chewch eich annog a'ch cefnogi i ddatblygu gwybodaeth am werthuso ac ymchwil clinigol.

Cyflwynir y cwrs hwn yn gyfan gwbl drwy ddysgu o bell ac felly gallwch ei gwblhau o unrhyw le yn y gymuned gofal iechyd proffesiynol ryngwladol.  Mae hyn hefyd yn caniatáu hyblygrwydd astudio i weddu i'ch anghenion unigol a bydd cymorth yn cael ei ddarparu lle bynnag y bo modd gyda'r rhain. Cyflwynir y cwrs drwy amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog. Bydd yr addysgu yn cael ei ddarparu gan dîm addysgu amrywiol, amlbroffesiynol yng Nghanolfan Addysg Feddygol Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (C4ME).

Byddwch yn cymryd rhan weithredol yn y profiad dysgu gyda chyfres o fodiwlau e-ddysgu perthnasol a diddorol. Bydd y rhain yn cynnwys deunyddiau ysgrifenedig, dolenni gwe, darlithoedd wedi'u recordio a strategaeth asesu amrywiol o waith grŵp a thrafodaethau ar-lein wedi'u hwyluso gan glinigwyr ac addysgwyr profiadol. Bydd y defnydd o’r gwahanol ddulliau dysgu yn meithrin cymuned o ymarfer ac yn gwella eich gwaith ar y cyd â’ch cyfoedion a’r gyfadran, gan gydnabod y bydd gan unigolion arddulliau ac anghenion dysgu gwahanol. Byddwch yn cael eich addysgu i safon uchel iawn a bydd y gyfadran yn eich cefnogi drwy'r newid o fod yn feddyliwr annibynnol a dysgwr i fod yn ysgolhaig ac ymchwilydd. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, byddwch wedi caffael y wybodaeth a'r sgiliau uwch sydd eu hangen i lwyddo ym maes atal a gofal cynyddol gymhleth ar gyfer y rhai sy'n byw gyda chyflyrau sy'n gysylltiedig â heneiddio.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael adborth adeiladol rheolaidd drwy gydol y cwrs, er mwyn ysgogi brwdfrydedd a darparu cefnogaeth, gan sicrhau y bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gyflawni'r deilliannau dysgu.

Bydd pob modiwl 20 credyd yn rhedeg am 10 wythnos ac mae angen cyflwyno'r darn olaf o waith erbyn diwedd y cyfnod hwn. Bydd pob modiwl 10 credyd yn rhedeg am 5 wythnos ac mae angen cyflwyno'r darn olaf o waith erbyn diwedd y cyfnod hwn.

Cyflwynir diwrnod atgyfnerthu modiwl mewn tiwtorial ar-lein cydamserol, gyda myfyrwyr yn rhoi cyflwyniad llafar. Bydd hyn yn caniatáu i bob myfyriwr roi a derbyn adborth cyfoedion i gyfoedion a rhyngweithio personol gyda safonwr y sesiwn. Caiff y sesiwn ei recordio.

Sut y caf fy asesu?

A chithau’n fyfyriwr, byddwch yn cael eich asesu mewn modd crynodol trwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys:

 • Traethodau
 • Datblygu protocol ymchwil
 • Adroddiadau achos
 • Cynhyrchu achosion busnes
 • Cynhyrchu papur gwyddonol
 • Cynhyrchu taflen wybodaeth neu basbort i gleifion
 • Cynhyrchu dadansoddiad o achosion sylfaenol o ddigwyddiad niweidiol

 Byddwch hefyd yn cael eich asesu mewn modd ffurfiannol drwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys:

 • Cynhyrchu a chyflwyno cyflwyniadau
 • Adolygiad cymheiriaid o waith cydweithwyr
 • Cynhyrchu cwestiynau MCQ

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae tîm o staff academaidd, gweinyddol, technoleg dysgu a llyfrgell ar gael drwy gydol y flwyddyn i gefnogi myfyrwyr.  Bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol, ac mae ganddynt fynediad hefyd at diwtor arweiniol y modiwl ar gyfer cefnogaeth bellach pan fo angen.  Arweinydd y modiwl sy’n goruchwylio perfformiad academaidd y myfyriwr drwy gydol y modiwl. 

Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan yn yr amserlen ar-lein o weithgareddau a gynigir gan y cwrs a bydd hyn hefyd yn eu helpu i gwrdd â myfyrwyr eraill ar-lein.  Gall myfyrwyr drafod materion personol gyda'u Tiwtor Personol ac mae Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol hefyd.

Mae cynnwys y cwrs ar Dysgu Canolog, platfform sydd wedi'i gynllunio i ddarparu profiad gwych i fyfyrwyr ar-lein. Mae ymgysylltu ar y llwyfan dysgu yn well oherwydd nifer o edeifion trafod, o'r 'Ystafell Goffi' er mwyn i fyfyrwyr ddod i adnabod ei gilydd, i 'Eich barn chi – Ein hymateb ni' gan ganiatáu i'r myfyriwr roi sylwadau agored ac adeiladol ar sut mae'r rhaglen yn cael ei chynnal, ac edeifion sy'n caniatáu trafodaethau a dadleuon ynghylch pynciau diddorol, asesiadau ffurfiannol ac i ddarparu adborth. Mae fideo-gynadledda a thiwtorialau wyneb yn wyneb rhithwir oll yn hyrwyddo ymgysylltiad, wrth i natur y rhaglen a bod ar-lein hyrwyddo hyblygrwydd o ran astudio.

Bydd adborth ffurfiannol yn cael ei gyfleu drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig i gefnogi datblygiad a pherfformiad myfyrwyr. Darperir adborth crynodol ar asesiadau o fewn yr amserlen a nodir gan y Brifysgol.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi’n gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych. 

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon i’w gweld isod:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Cyfosod yr heriau y mae gwasanaethau gofal iechyd yn eu hwynebu wrth ofalu am boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a myfyrio ar sut y gellir ymateb i'r heriau hyn.
 • Gwerthuso rolau cyflenwol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, timau amlddisgyblaethol, ymchwilwyr, comisiynwyr iechyd a phobl â chyflyrau sy'n gysylltiedig â heneiddio, gan asesu'r rhyngberthynas rhwng gwahanol ddarparwyr gofal ac effeithiolrwydd darparu gofal geriatrig mewn lleoliadau gofal sylfaenol, canolradd ac eilaidd. 
 • Gwerthuso’r dystiolaeth sy'n ymwneud â phatholeg, ffisioleg a rheoli'r cyflyrau clinigol sylfaenol mewn geriatreg glinigol (y cewri geriatrig modern fel y'u gelwir) o safbwynt seiliedig ar dystiolaeth, gan fyfyrio ar eich ymarfer clinigol eich hun a newidiadau a allai fod yn ofynnol ar ddatblygiadau arloesol i wella’r ddarpariaeth gofal ac ymarfer.
 • Myfyrio'n feirniadol ar y rhyngweithio rhwng yr agweddau meddygol, cymdeithasol, seicolegol, economaidd, demograffig a chymdeithasol ar heneiddio er mwyn darparu gofal a rheoli oedolion hŷn mewn ystod o leoliadau gofal iechyd.
 • Dadansoddi sefyllfaoedd clinigol sy'n cynnwys pobl hŷn gyda phersbectif sy'n gyfannol, yn gytbwys ac sy'n canolbwyntio ar y claf.
 • Eirioli dros y boblogaeth sy'n heneiddio yn eu hardaloedd clinigol.
 • Myfyrio ar y strwythur rheoli systemau gofal iechyd sy'n gyson â rôl arwain uwch mewn system gofal iechyd.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Datblygu dull gwybodus o chwilio am dystiolaeth, gwerthuso a graddio cryfder y dystiolaeth, myfyrio ar gryfderau a gwendidau'r dystiolaeth a chyfosod y canlyniadau i lywio cwestiynau sy'n ystyrlon yn glinigol yn seiliedig ar sylfaen wybodaeth gadarn o ymchwil, arloesedd ac archwilio. Byddwch yn gwerthuso gwasanaethau gan ddefnyddio safbwynt damcaniaethol, gan hwyluso trafodaethau a dadleuon gyda'r gyfadran a chyfoedion.
 • Datblygu dull o arwain, gwneud newidiadau clinigol a darparu gofal clinigol gyda phersbectif beirniadol yn seiliedig ar eich gallu gwell fel ymarferydd myfyriol sy'n gallu defnyddio data, adnoddau a chanllawiau mewn modd arloesol, cynaliadwy ac adeiladol.
 • Llunio trafodaeth ddiduedd, wedi’i llywio gan ymchwil, sy'n canolbwyntio ar y claf ynghylch yr heriau o ran rheoli'r amodau byw hynny sy'n gysylltiedig â heneiddio ac atebion posibl iddynt.
 • Defnyddio ystod o offer, modelau a chylchoedd, yn seiliedig ar adolygu cryfderau a gwendidau yn feirniadol, i lywio strategaethau personol a strategaethau cysylltiedig â gwaith.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Meistroli'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn ddysgwr gydol oes sy'n dylanwadu ar ofal, gan ddefnyddio offer dilys a dibynadwy i werthuso newidiadau a wnaed.
 • Llywio Dysgu Canolog ac ymgyfarwyddo â chyfleusterau’r llyfrgell, byrddau trafod, y Ganolfan Graddau a Turnitin.
 • Myfyrio ar ofal diogel, effeithiol sy'n canolbwyntio ar y claf gyda phroffesiynoldeb priodol.
 • Cynnal adolygiad cymheiriaid o waith pobl eraill a darparu adborth craff ac adeiladol.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Cymhwyso hunanymwybyddiaeth broffesiynol a hunanfyfyrio i'ch datblygiad proffesiynol eich hun mewn ffyrdd sy'n gwella eich ymarfer ac yn gwella canlyniadau cleifion. 
 • Dangos sgiliau gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth a chrebwyll wrth ymdrin yn systematig â phroblemau cymhleth.
 • Dangos mentergarwch, ymreolaeth a chyfrifoldeb personol wrth gynllunio a gweithredu atebion ym maes meddygaeth geriatrig. 
 • Cynllunio, trefnu a rheoli gwaith cwrs yn effeithiol, gan ddangos annibyniaeth, mentergarwch a gwreiddioldeb.
 • Cyfathrebu'n gywir, yn glir ac yn gryno mewn amrywiaeth o arddulliau, gan ddefnyddio ystod o gyfryngau i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim
Blwyddyn dau £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 £2,500
Blwyddyn dau £9,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arwain. Bydd llawer o’r myfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen hon mewn cyflogaeth. Fodd bynnag, mae llawer o swyddi gofal iechyd mewn disgyblaethau amrywiol yn mynnu bod clinigwyr yn cael hyfforddiant academaidd uwch, ac felly ystyrir bod yr MSc yn gyfrwng i'w hyrwyddo i swyddi estynedig ac uwch. Mae’r modiwlau ar arweinyddiaeth yn hwyluso arloesedd a newid ym maes gofal iechyd ac yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy y gall cynfyfyrwyr eu cymhwyso mewn unrhyw leoliad gofal iechyd. Yn benodol ar gyfer ymgeiswyr sy'n gymwys fel meddygon, mae'r cwricwlwm yn gysylltiedig â'r cymwyseddau mwy cymhleth sydd eu hangen ar gyfer hyfforddiant arbenigol meddygaeth geriatrig.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Medicine


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.