Ewch i’r prif gynnwys

PhD gyda Chydran Glinigol

Beth bynnag fo'ch is-ddisgyblaeth ddeintyddol, mae'r PhD pedair blynedd hon gyda Chydran Glinigol yn gyfle delfrydol i gymryd rhan mewn ymchwil gyffrous a fydd yn meithrin eich gallu a’ch hyder i wneud ymchwil, yn ogystal â datblygu eich sgiliau clinigol ar yr un pryd.

Ar bedwar diwrnod yr wythnos byddwch yn cynnal ymchwil ac un diwrnod yr wythnos byddwch yn gwella eich sgiliau clinigol trwy: addysgu didactig, mynychu clinigau arbenigol a gofal dan oruchwyliaeth cleifion. Yma byddwch yn gweithio gyda, ac yn cael eich goruchwylio gan, mentoriaid/hyfforddwyr clinigol profiadol ac athrawon.

Mae'r themâu clinigol a amlinellir ar y dudalen hon isod ar gyfer y rhai sy'n dymuno canolbwyntio ar Ddeintyddiaeth Adferol. Fodd bynnag, os ydych am ddilyn isddisgyblaeth ddeintyddol arall, byddwn yn teilwra eich angen hyfforddiant yn unol â hynny er mwyn sicrhau eich bod yn cyflawni eich nodau personol a phroffesiynol.

Nodau'r rhaglen

Defnyddio dull gallu, i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o'ch isddisgyblaeth ddeintyddol, a'i arddangos drwy ofalu am gleifion dan oruchwyliaeth ac ymgysylltu yn y tiwtorialau.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn 4 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Mawrth, Ebrill, Gorffennaf, Medi, Hydref

Mae'r themâu clinigol a amlinellir isod ar gyfer y rhai sy'n dymuno canolbwyntio ar ddeintyddiaeth adferol. Fodd bynnag, os ydych am ddilyn isddisgyblaeth ddeintyddol arall, byddwn yn teilwra eich angen hyfforddiant yn unol â hynny. Gyda'r elfen glinigol, efallai y byddwch yn dymuno ymuno â blwyddyn un i osod eich isddisgyblaeth yn ei gyd-destun, ac yna canolbwyntio ar eich maes arbenigol yn y blynyddoedd dilynol.

Yn ystod sesiynau dan arweiniad academyddion a fydd yn rhan o'r gydran glinigol, byddwch yn ymgysylltu â'r themâu canlynol:

Blwyddyn Un: Llywodraethu clinigol, deintyddiaeth weithredol, prosthodonteg rhagarweiniol sefydlog a symudadwy, periodontoleg rhagarweiniol ac endodonteg rhagarweiniol.

Blwyddyn Dau: Prosthodonteg sefydlog, prosthodonteg llawn a rhannol y gellir eu symud, deunyddiau deintyddol cymhwysol, a thechnegau digidol deintyddol.

Blwyddyn Tri: Rhyngwynebau a mewnblaniadau deintyddol.

Blwyddyn Pedwar: Gwell prosthodonteg sefydlog a symudadwy, endodonteg, a periodontoleg.

Allwedd i'ch cais yw cwrdd â'ch goruchwylwyr PhD a chwmpasu eich pwnc ymchwil arfaethedig. Bydd eich pwnc yn cyd-fynd ag amcanion ymchwil yr ysgol a gall gynnwys cydweithwyr y tu allan i'r ysgol.

Os bydd yn llwyddiannus gyda'ch cais, bydd eich ymsefydlu yn cynnwys gwerthfawrogiad o'r dull gwyddonol gan gynnwys trin data a sgiliau labordy.

Yn ystod eich casgliad o ddata dros y rhaglen pedair blynedd, byddwch yn cael cefnogaeth lawn.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Dewch o hyd i'r ffioedd ar gyfer cyrsiau ymchwil ôl-raddedig.

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae'n rhaid eich bod wedi derbyn cymhwyster deintyddol sylfaenol.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS 7.0 gyda 6.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth, a gymerwyd o fewn y 2 flynedd ddiwethaf.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Fel rhan o'ch cais, bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

  • llythyr cais a CV
  • tystiolaeth o fod yn ymarferydd deintyddol cofrestredig
  • un geirda academaidd
  • un geirda clinigol
  • tystiolaeth eich bod yn cwrdd â'r gofynion iaith Saesneg

Os yw eich cais yn ateb y gofynion, byddwch yn:

  1. cael gwahoddiad i baratoi protocol gyda'ch goruchwyliwr ar y prosiect ymchwil
  2. dangos tystiolaeth o'ch sgiliau gweithredol
  3. dangos datrys problemau clinigol
  4. cymryd rhan mewn cyfweliad rhithwir lle byddwch yn siarad â'ch cynnig ymchwil

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Ysgol Deintyddiaeth Derbyniadau Ôl-raddedig

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig