Ewch i’r prif gynnwys

Cyfnodau contract

Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch hwyrach yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau/lleoliadau gwaith.

Rhwng Mis Medi a mis Mehefin (40 wythnos)

 • Dydd Mercher 21 Medi 2022 tan ddydd Mercher 28 Mehefin 2023, gan gynnwys pob cyfnod o wyliau.

Rhwng Mis Medi a mis Mehefin (39 wythnos)

 • Dydd Mercher 21 Medi 2022 tan ddydd Llun 19 Mehefin 2023, gan gynnwys pob cyfnod o wyliau.

Rhwng Mis Medi a mis Gorffennaf (41 wythnos) - Tŷ Clodien

 • Dydd Mercher 21 Medi 2022 tan ddydd Mercher 5 Gorffennaf 2023, gan gynnwys pob cyfnod o wyliau.

Cyfnod contract ansafonol

 • Mae'r cyfnodau hyn yn cyd-fynd yn gyffredinol â dyddiadau semester cyrsiau unigol ac maent yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio:
  • Hylendid/Therapi Deintyddol
  • Bydwreigiaeth
  • Nyrsio
  • Radiograffeg
  • Ffisiotherapi
 • Bydd union ddyddiadau cyfnod eich contract yn cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety

Cyfnod contract blwyddyn lawn

 • Dydd Mercher 21 Medi 2022 tan ddydd Gwener 15 Medi 2023

Sylwer:

 • Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i fyfyriwr sydd â chontract blwyddyn gyfan symud o'i ystafell wely astudio i ystafell wely astudio arall sydd mor agos â phosibl yn yr un ardal breswyl. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn parhau i fyw gyda myfyrwyr eraill a bydd yn lleihau'r tarfu a achosir pan fydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd ar y safle. Disgwylir y bydd y gwaith symud hwn yn digwydd ym mis Mehefin/Gorffennaf. Bydd y Rheolwr Preswylfeydd yn rhoi gwybod ichi am y manylion a'r ystafell newydd y byddwch yn symud iddi.
 • Ni chewch aros yn eich llety ar ôl diwedd cyfnod y contract.

Cyrraedd yn gynnar o wledydd tramor

Os ydych chi'n bwriadu cyrraedd Caerdydd cyn dechrau cyfnod y contract a nodir yn eich cytundeb llety, sylwer ar y canlynol:

 • Os ydych chi'n bwriadu cyrraedd cyn dydd Llun 19 Medi, ni fydd yr ystafell a ddyrannwyd ichi ar gael a bydd yn rhaid ichi wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer llety dros dro tan ddechrau cyfnod y contract.
 • Os ydych chi'n bwriadu cyrraedd rhwng dydd Llun 19 Medi a dechrau cyfnod eich contract, efallai y bydd yr ystafell a ddyrannwyd ichi ar gael. Bydd yn rhaid ichi gysylltu â Rheolwr eich Preswylfa ymhell cyn ichi gyrraedd er mwyn gwirio hyn. Os nad yw'r ystafell a ddyrannwyd ichi ar gael tan ddechrau cyfnod y contract, bydd yn rhaid ichi wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer llety dros dro tan ddechrau cyfnod y contract.