Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau Cymraeg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio rhan o'u cyrsiau israddedig yn Gymraeg.

Grwpiau Tiwtor Personol Cyfrwng Cymraeg

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor personol bob pythefnos mewn grŵp gyda myfyrwyr eraill Cymraeg eu hiaith.  Yn eich grŵp, byddwch yn meithrin sgiliau academaidd yn ystod blwyddyn gyntaf cwrs gradd i israddedigion. Bydd hyn yn arbennig o ddefnyddiol gan fod profiad gennych o ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (ac yn Saesneg, o bosibl). Yn semester y gwanwyn, cewch gyfle i gwrdd ag ymchwilwyr y Brifysgol sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd, a gwrando arnynt yn trafod eu gwaith yn Gymraeg. 

Yn gyffredinol, cewch eich cynorthwyo i ddysgu ar lefel israddedig a'r cyfle i drafod pynciau yn Gymraeg. Felly, bydd cysylltiad gwerthfawr gennych rhwng dysgu yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Byddwch yn parhau i gwrdd â'ch tiwtor personol yn ystod ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau.

Seminarau cyfrwng Cymraeg

Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cynnig seminarau yn Gymraeg ar gyfer dau fodiwl yn y flwyddyn gyntaf.  Dyma'r modiwlau hyn ar gyfer 2014 – 15: Addysg a Chymdeithas, a Chyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol a Chyhoeddus. Gallai'r rhain newid wrth i'r Ysgol asesu'r ble mae'r galw mwyaf.

Bydd y seminarau yn rhoi cyfle i chi drafod yn Gymraeg beth ydych wedi'i ddysgu yn eich darlithoedd. Cewch hefyd sefyll arholiadau ac ysgrifennu eich traethodau yn Gymraeg os ydych yn dymuno.

Addysg a Chymdeithas: Blwyddyn 1

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad am rôl addysg mewn cymdeithas. Mae'n ystyried effeithiau polisïau addysg diweddar ar gyfleoedd addysgol, rheoli (llywodraethu) sefydliadau addysgol, yn ogystal â lles cymdeithasol ehangach. Drwy astudio materion addysgol cyfoes, bydd myfyrwyr yn gwerthfawrogi rôl addysg mewn cymdeithas. Mae'r modiwl hwn yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio arferion addysgu a dilyn gyrfa ym maes addysg ar ôl graddio.

 Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol a Chyhoeddus: Blwyddyn 1

Bydd y modiwl hwn yn astudio anghenion a phroblemau'n ymwneud â lles, a'r trefniadau sefydliadol ar gyfer datrys y problemau hyn. Nod y modiwl yw meithrin dealltwriaeth o faterion polisi o bwys yn y wladwriaeth les. Bydd gwybodaeth yn cael ei meithrin hefyd am sut mae anghenion lles yn cael eu trin ym modernMhrydain ar hyn o bryd, ac yng nghyd-destun yr UE.

Ein nod yw cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg dros y blynyddoedd nesaf drwy gynnig mwy o seminarau a modiwlau yn Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â William Aled Jones neu Siôn Jones

Dr Sion Jones

Dr Sion Jones

Lecturer

Siarad Cymraeg
Email
jonessl26@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9679