Ewch i’r prif gynnwys

Gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu

Mae ein Cod Ymarfer Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a'i Lywodraethu yn helpu i sicrhau bod ein hymchwil yn cael ei gynnal yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn unol â safonau disgwyliedig.

Mae’r Cod Ymarfer yn cynnwys set o ddisgwyliadau sy’n berthnasol i’r holl staff a myfyrwyr sy’n ymwneud ag ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n cynnig fframwaith ar gyfer ymddygiad ymchwil da ac yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion moesegol a chyfreithiol, ac atal camymddygiad.

Mae'r cod ymarfer yn cynnwys y pynciau canlynol:

  • Egwyddorion mewn ymchwil; rhagoriaeth; gonestrwydd ac unplygrwydd; didwylledd; atebolrwydd a chyfrifoldeb; trylwyredd; gofal a pharch.
  • Ymrwymiadau ymchwil: arweinyddiaeth a goruchwylio; data a chofnodion ymchwil; cyhoeddiadau ac awduraeth; hyfforddiant; cydraddoldeb ac amrywiaeth; gofynion moesegol; ac ymchwil clinigol.
  • Eiddo deallusol.
  • Gwrthdaro buddiannau.
  • Gwrth-lwgrwobrwyo a gwrthlygredd.
  • Rheoliadau allforio.

Caiff y Cod Ymarfer ei adolygu'n rheolaidd i sicrhau ei fod yn addas i'r diben.  Adolygwyd y fersiwn cyfredol o'r Cod Ymarfer yn 2018/2019 a'i gymeradwyo yng Gorffennaf 2019.

Côd Ymarfer Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a'i Lywodraethu (Cymraeg)

Côd Ymarfer Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a'i Lywodraethu (Cymraeg)

9 Gorffennaf 2019

Mae'r cod yn annog ymddygiad da mewn ymchwil, yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion cyfreithiol a moesegol ac yn helpu i atal camymddygiad.

PDF

Trosolwg o onestrwydd ymchwil

Y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu yw'r uwch arweinydd academaidd ar gyfer gonestrwydd ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae'n Cadeirio Pwyllgor Gonestrwydd Ymchwil a Moeseg y Brifysgol (URIEC).

Y Pwyllgor hwn sy'n gyfrifol am adolygu a chynnal y Cod Ymarfer ac am sicrhau bod systemau priodol yn dal ar waith yn y Brifysgol i gefnogi a chryfhau gonestrwydd ymchwil. Mae'r Pwyllgor yn atebol i Bwyllgor Llywodraethu'r Brifysgol (a lle bo'n briodol, i'r Senedd a'r Cyngor).

Mae Swyddog Gonestrwydd Ymchwil a'i Lywodraethu y Brifysgol (sy'n rhan o'r Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi) yn darparu cymorth penodol i weithgaredd gonestrwydd ymchwil y Brifysgol ac mae'n helpu i roi materion a benderfynwyd gan y Pwyllgor Gonestrwydd Ymchwil a Moeseg ar waith.

Datganiad blynyddol

Mae ein Datganiad Blynyddol ar Onestrwydd Ymchwil ar gyfer 2017/2018 yn cadarnhau ein hymrwymiad i hyrwyddo a chryfhau gonestrwydd ymchwil ar draws pob gweithgaredd ymchwil.

Mae'r Concordat i Gefnogi Gonestrwydd Ymchwil yn argymell y dylai sefydliadau baratoi datganiad blynyddol ar onestrwydd ymchwil sy'n cynnwys crynodeb o'r camau gweithredu a'r gweithgareddau a gyflawnir i gefnogi a chryfhau gonestrwydd ymchwil, ynghyd â gwybodaeth polisi a data lefel uchel ar ymchwiliadau ffurfiol i gamymddygiad ymchwil.

Mae ein Datganiad Blynyddol ar Onestrwydd Ymchwil ar gyfer 2017/2018 yn mynd i'r afael â'r holl bwyntiau a argymhellir yn y Concordat ac yn crynhoi'r systemau a'r strwythurau cadarn sydd ar waith i reoli gonestrwydd ymchwil.

Ein Datganiad Blynyddol ar Onestrwydd Ymchwil 2016/2017 oedd datganiad cyntaf o’i fath y Brifysgol. Mae Datganiad Blynyddol ar Onestrwydd Ymchwil 2017/18 yn dangos cynnydd y Brifysgol o’u hagenda gonestrwydd ymchwil.

Datganiad blynyddol ynghylch Gonestrwydd Ymchwil 2018

Datganiad blynyddol ynghylch Gonestrwydd Ymchwil 2018

20 Rhagfyr 2018

Crynhoa’r Datganiad Blynyddol hwn y dulliau allweddol a ddefnyddir er mwyn cryfhau gonestrwydd ymchwil ar draws y Brifysgol.

PDF

Datganiad blynyddol ynghylch Gonestrwydd Ymchwil 2017

Datganiad blynyddol ynghylch Gonestrwydd Ymchwil 2017

21 Medi 2017

Crynhoa’r Datganiad Blynyddol hwn y dulliau allweddol a ddefnyddir er mwyn cryfhau gonestrwydd ymchwil ar draws y Brifysgol.

PDF

Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau am onestrwydd ein hymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â Gonestrwydd Ymchwil.

Gonestrwydd Ymchwil