Ewch i’r prif gynnwys

Gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu

Mae ein Côd Ymarfer Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a'i Lywodraethu yn helpu i sicrhau bod ein hymchwil yn cael ei gynnal yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn unol â safonau disgwyliedig.

Mae’r Côd Ymarfer yn cynnwys set o ddisgwyliadau sy’n berthnasol i’r holl staff a myfyrwyr sy’n ymwneud ag ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n cynnig fframwaith ar gyfer ymddygiad ymchwil da ac yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion moesegol a chyfreithiol, ac atal camymddygiad.

Caiff y Côd Ymarfer ei adolygu'n rheolaidd i sicrhau ei fod yn addas i'r diben. Adolygwyd y fersiwn cyfredol o'r Côd Ymarfer yn 2018/2019 a'i gymeradwyo yng Gorffennaf 2019.

Research Integrity and Governance Code of Practice (Welsh)

Mae'r cod yn annog ymddygiad da mewn ymchwil, yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion cyfreithiol a moesegol ac yn helpu i atal camymddygiad.

Cyfrifoldeb a goruchwyliaeth o gyfanrwydd ymchwil

Yr Athro Kim Graham Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter yw'r uwch arweinydd academaidd a enwir ar gyfer uniondeb ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r Athro Graham hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Uniondeb a Moeseg Ymchwil Agored y Brifysgol (ORIEC).

Y Pwyllgor hwn sy'n gyfrifol am adolygu a chynnal y Côd Ymarfer ac am sicrhau bod systemau priodol yn dal ar waith yn y Brifysgol i gefnogi a chryfhau gonestrwydd ymchwil. Mae'r Pwyllgor yn atebol i Bwyllgor Llywodraethu'r Brifysgol (a lle bo'n briodol, i'r Senedd a'r Cyngor).

Mae tim Uniondeb Ymchwil, Llywodraethu a Moeseg y Brifysgol (sy'n eistedd o fewn y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi) yn darparu cefnogaeth bwrpasol i weithgaredd uniondeb ymchwil y Brifysgol ac yn helpu i weithredu materion a ddatryswyd gan ORIEC.

Chris Shaw, Pennaeth Dros Dro Ymchwil Uniondeb, Llywodraethu a Moeseg yw'r pwynt cyswllt cyntaf a enwir ym Mhrifysgol Caerdydd i unrhyw un sydd eisiau mwy o wybodaeth am faterion gonestrwydd ymchwil.

Datganiad blynyddol

Mae'r Concordat i Gefnogi Gonestrwydd Ymchwil yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ymchwil baratoi a chyhoeddi datganiad blynyddol ar onestrwydd ymchwil sy'n cynnwys y wybodaeth a bennir yn y Concordat.

Mae ein Datganiad Blynyddol ar Onestrwydd Ymchwil ar gyfer 2019/2020 yn cadarnhau ein hymrwymiad i hyrwyddo a chryfhau gonestrwydd ymchwil ar draws pob gweithgaredd ymchwil.  Mae ein Datganiad Blynyddol 2018/2019, Datganiad Blynyddol 2017/2018 a'n Datganiad Blynyddol 2016/2017 hefyd ar gael i ddangos cynnydd Prifysgolion ar eu hagenda gonestrwydd ymchwil.

Cysylltu

Chris Shaw

Acting Head of Research Integrity, Governance and Ethics