Ewch i’r prif gynnwys

Asesiad ymchwil cyfrifol

Rydyn ni wedi ymrwymo i asesu ansawdd ein hymchwil yn deg a thryloyw.

Datganiad San Francisco ar Asesu Ymchwil (DORA)

A ninnau wedi llofnodi Datganiad San Francisco ynghylch Asesu Ymchwil (DORA), byddwn yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r defnydd cyfrifol o ddangosyddion metrig a meintiol ymchwil.

Mae’r datganiad yn cydnabod yr angen i wella’r ffyrdd y mae ymchwil yn cael ei gwerthuso. Mae wedi dod yn fenter fyd-eang ers ei datblygiad yn 2012, sy’n cynnwys pob disgyblaeth ysgolheigaidd a’r holl randdeiliaid allweddol, gan gynnwys arianwyr, cyhoeddwyr, cymdeithasau proffesiynol, sefydliadau academaidd ac ymchwilwyr.

Ein hymrwymiad

Mae DORA yn ein hymrwymo i asesu rhagoriaeth ymchwil drwy broses o adolygu ansoddol yn hytrach na defnyddio mesurau dirprwyol, fel cyhoeddi mewn cyfnodolion â ffactor effaith uchel.

The Declaration recognises the need to improve the ways in which research is assessed. Since its development in 2012, it has become a worldwide initiative covering all scholarly disciplines and all key stakeholders including funders, publishers, professional societies, academic institutions, and researchers.

DORA commits us to assessing research in all its forms through a process of qualitative review rather than using proxy measures of quality, such as publication in journals with a high impact factor.

Drwy lofnodi Datganiad San Francisco ar Asesu Ymchwil, mae Prifysgol Caerdydd yn cadarnhau ei hymrwymiad i wneud yn siŵr bod allbynnau ymchwil yn cael eu hasesu ar sail eu teilyngdod, gan osgoi metrigau ymchwil. Mae hefyd yn cadarnhau ein hymrwymiad i gydnabod yr ystod amrywiol o allbynnau ymchwil sy’n cael eu cynhyrchu gan ein cymuned ymchwil wrth wneud penderfyniadau ynghylch cyllido, recriwtio a dyrchafu. Mae ein hymrwymiad i’r Datganiad yn adlewyrchu’r pwysigrwydd yr ydym yn ei roi ar ymchwil gynhwysol a gwyddoniaeth tîm, yn unol â’n dymuniad i gefnogi a gwella’r cyfleoedd gyrfaol i’n holl staff, ar bob cam yn eu gyrfaoedd.

Yr Athro Kim Graham College Dean for Research

Fel prifysgol

 • Ni fyddwn yn defnyddio mesurau sy’n seiliedig ar gyfnodolion (e.e. ffactorau effaith cyfnodolion) fel mesurau dirprwyol o ansawdd erthyglau ymchwil unigol wrth asesu cyfraniadau ymchwilydd unigol, gan gynnwys o ran recriwtio, hyrwyddo neu benderfyniadau am gyllid.
 • Byddwn yn eglur am y meini prawf a ddefnyddiwn i wneud penderfyniadau am recriwtio, deiliadaeth a dyrchafu, ac yn amlygu bod cyd-destun gwyddonol papur yn bwysicach na mesurau cyhoeddi neu enw da’r cyfnodolyn.
 • Ystyriwn werth ac effaith yr holl ddeilliannau ymchwil (gan gynnwys setiau data a meddalwedd) a byddwn yn talu sylw at ystod eang o fesurau effaith, gan gynnwys dangosyddion ansoddol effaith ymchwil, fel dylanwad ar bolisi ac ymarfer.

Fel ymchwilwyr unigol a phenderfynwyr

 • Byddwn yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar gynnwys gwyddonol yn hytrach na mesurau cyhoeddi (e.e. cyllid mewnol, recriwtio, deiliadaeth, neu ddyrchafu).
 • Byddwn, lle bo’n briodol, yn dyfynnu llenyddiaeth gynradd lle mae arsylwadau a chanlyniadau ymchwil yn cael eu hadrodd yn hytrach nag adolygiadau, gan roi cydnabyddiaeth lle mae’n ddyledus.
 • Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fesurau a dangosyddion erthygl ar gyfer datganiadau personol ac ategol fel tystiolaeth o effaith erthyglau unigol a gyhoeddwyd ac allbynnau ymchwil eraill.
 • Byddwn yn herio arferion asesu ymchwil sy’n dibynnu ar ffactorau effaith cyfnodolion ac yn hyrwyddo’r arferion gorau sy’n canolbwyntio ar werth a dylanwad allbynnau ymchwil penodol.

Ein cynnydd

Ym mis Ebrill 2019, sefydlodd y Brifysgol Gweithgor DORA (a gytunwyd arno gan Senedd a Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Mehefin 2018) er mwyn ymchwilio i'r broses o integreiddio egwyddorion ac ymarferion DORA i'n diwylliant ac amgylchedd ymchwil.

Yr Athro Claire Gorrara, y Deon Amgylchedd a Diwylliant Ymchwil sy’n cadeirio’r Gweithgor, ac yn gyfrifol am arwain y broses o roi cynllun gweithredu DORA ar waith ar ran Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter, Yr Athro Kim Graham, ag arwyddodd y datganiad ar ran y Brifysgol.

Mae'r cynllun gweithredu, a gymeradwywyd gan Senedd y Brifysgol ym mis Mehefin 2019, wedi'i ddylunio i wella aliniad y Brifysgol gyda DORA. Rydym eisoes wedi cymryd y camau cadarnhaol canlynol:

 • Mae ein canllawiau ar gyfer dyrchafiad academaidd wedi newid ac yn canolbwyntio ar ansawdd nifer o allbynnau ymchwil.
 • Cyfeirir at DORA mewn dogfennau mewnol sy’n llywio adolygiadau ynghylch y disgwyliadau gofynnol ar gyfer adolygiadau gan gymheiriaid yn yr REF. Mae’r ddogfen hon yn pennu’n glir na ddylai allbynnau ymchwil gael eu barnu yn seiliedig ar dybiaethau ynghylch ansawdd y cyfnodolyn lle cyhoeddwyd yr ymchwil.
 • Mae arweiniad ynghylch gweithdrefn cyfnodau prawf ar gyfer staff ar gyfnod prawf o un flwyddyn wedi’i ddiwygio ac yn dyfynnu o DORA yn uniongyrchol.
 • Erbyn hyn, mae arweiniad ar gael i staff ynghylch rheoli data, mynediad agored a phroffiliau proffesiynol ymchwilwyr mewn ffyrdd sy’n cefnogi metrigau ymchwil cyfrifol.
 • Mae ein hyfforddiant gorfodol ar onestrwydd ymchwil nawr yn cynnwys manylion ynghylch egwyddorion DORA.
 • Rydym wedi apwyntio Swyddog Asesiad Ymchwil Cyfrifol, Karen Desborough, i gefnogi'r ddarpariaeth o gynllun gweithredu DORA ac i hwyluso'r defnydd o fetrigau ymchwil cyfrifol yn y Brifysgol (wedi'u hariannu gan gyllid Wellcome Trust ISSF).

Symud ymlaen

 • Bydd pob un o’n tri Choleg yn ystyried y ffordd orau o datblygu disgwyliadau perfformiad cyson sy’n cadw at egwyddorion DORA drwy rannu’r arferion gorau.
 • Bydd cynnydd DORA yn cael ei ohebu’n gyson ym Mhwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil y Brifysgol (URIEC).
 • Byddwn ni’n adolygu ac yn diweddaru canllawiau a hyfforddiant ar gyfer cadeiryddion paneli recriwtio, rheolwyr llinell a chadeiryddion paneli dyrchafiad Ysgolion i gynnwys gwybodaeth ynghylch egwyddorion ac arferion DORA.
 • Bydd arweinwyr gonestrwydd ymchwil ym mhob un o’n ysgolion academaidd yn gyfrifol am hyrwyddo defnydd cyfrifol o fetrigau ymchwil ochr yn ochr ag arferion gorau gonestrwydd ymchwil a gwyddoniaeth agored.

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych angen fwy o wybodaeth am DORA, cysylltwch â:

Ymholiadau asesiad ymchwil cyfrifol

Responsible Research Assessment Officer