Ewch i’r prif gynnwys

Ystyried addysgu: myfyrio ar addysg (ar-lein)

Bydd y cwrs yn rhoi ffordd strwythuredig i fyfyrwyr, yn benodol y rhai sy'n ystyried gyrfa addysgu neu gyflawni cwrs TAR, i fyfyrio ar yr addysgu safon uchel a'r profiadau dysgu sy'n gwneud athro 'da'.

Sesiynau byw gyda'r nos a chynnwys hunan-astudio hyblyg.

Emmajane Milton, Dr Alex Morgan, Dr Heather Pennington fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Dyluniwyd hwn yn bennaf fel cwrs cyflwyno i'r rhai sy'n ystyried gyrfa mewn addysgu.

Gellir ystyried y cwrs hefyd ar gyfer y rhai sydd ag elfen addysgu neu hyfforddi yn rhinwedd eu swydd.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Mae'r cwrs hwn yn mynd â chi drwy'r broses o fyfyrio ar yr addysgu o safon a'r profiadau dysgu sy'n gwneud athro 'da'. Mae’r testunau eang yn cynnwys:

 • pam mae myfyrio yn bwysig
 • creu'r diwylliant, yr hinsawdd a'r ethos cywir
 • meddwl am addysgeg gynhwysol
 • meddwl am ddylunio ar gyfer dysgu
 • pwysigrwydd asesu i gefnogi dysgu
 • meddwl am gyflawni a phwysigrwydd rhyngweithio dysgu

Pynciau dan sylw

Yn dilyn wythnos gyflwyno'r rhaglen a fydd yn paratoi'r cyfranogwyr ar gyfer y cwrs, bydd y cwrs yn cynnwys saith sesiwn wythnos, sef:

 • wythnos 1 - paratoi ar gyfer dysgu
 • wythnos 2 - pwnc 1 - cyflwyniad I fyfyrio
 • wythnos 3 - pwnc 1 - cymhwyso modelau, gan asesu ansawdd ysgrifennu myfyriol
 • wythnos 4 - pwnc 2 - diwylliant, hinsawdd ac ethos
 • wythnos 5 - pwnc 2 - addysgeg gynhwysol
 • wythnos 6 - pwnc 3 - dadleuon allweddol 1) dylunio ar gyfer dysgu
 • wythnos 7 - pwnc 3 - dadleuon allweddol 2) asesu
 • wythnos 8 - pwnc 3 - dadleuon allweddol 3) rhyngweithio cyflenwi a dysgu

Manteision

 • bydd cynnwys a chyflwyniad y cwrs yn canolbwyntio ar gymhwysedd ac effaith ar arfer yn y gweithle
 • bydd yn rhyngweithiol iawn ac yn cael ei arwain gan athrawon ac addysgwyr profiadol o gyd-destunau ysgolion, Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU)
 • bydd y sesiynau'n cael eu cynnal trwy blatfform 'Dysgu Canolog' Prifysgol Caerdydd sy'n caniatáu ar gyfer rhyngweithio a hyblygrwydd y defnyddiwr
 • bydd yn archwilio rhai o'r dadleuon allweddol sy'n siapio addysgu a dysgu

Rhesymau dros astudio gyda ni

 • bydd hyfforddiant a ddarperir gan Brifysgol Caerdydd yn defnyddio cynnwys sydd ar flaen y gad
 • cyflwynir ein cyrsiau mewn ffordd gydlynol, â ffocws ymarferol, gan ddefnyddio enghreifftiau bywyd go iawn
 • mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu
 • mae ein tîm yn derbyn adborth rhagorol yn gyson gan ddysgwyr

Gwybodaeth ddefnyddiol am y cwrs hwn

 • bydd pob sesiwn yn cynnwys oddeutu 3 awr o ddysgu craidd yr wythnos, gyda chynnwys anghydamserol trwy ddeunyddiau a gweithgareddau wedi'u recordio ymlaen llaw/wedi'u paratoi a darllen, ac addysgu byw rhyngweithiol
 • addysgu byw bob wythnos am awr yn wythnosau 2-8 (wedi'i ddysgu gyda'r nos i sicrhau'r hyblygrwydd a'r cyfranogiad mwyaf posibl)
 • byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall (fel manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Caiff y deunyddiau dysgu eu cyflwyno drwy Ddysgu Canolog a byddwch yn gallu cael gafael arnynt yn ystod y cwrs
 • ni fydd angen unrhyw offer arnoch oni bai am gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd da a chamera, a’r gallu i fewngofnodi i Zoom
Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.