Ewch i’r prif gynnwys

Dyfodol Radiograffeg

Diwrnod astudio cyffrous a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygiadau sydd ar ddod yn y proffesiwn radiograffeg, gan edrych ar feysydd gan gynnwys deallusrwydd artiffisial (DA), addysg, delweddu cludadwy ac ymarfer estynedig.

Mae'r cwrs yn cyfateb i 6 awr Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Os ydych yn fyfyriwr, mae gennych hawl i le am bris gostyngol ar y cwrs hwn. Y ffi i'w thalu yw £40. Cysylltwch â Charlotte Stephenson ar stephensoncj1@caerdydd.ac.uk cyn archebu. Manylion pellach isod.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae’r diwrnod astudio hwn wedi’i anelu’n bennaf at staff Radioleg, gan gynnwys Radiograffwyr, Radiolegwyr, Ymarferwyr Cynorthwyol, Nyrsys Radioleg a chynorthwywyr Radioleg. Fodd bynnag, rydym yn croesawu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n teimlo y bydd mynychu'r diwrnod astudio hwn o fudd i'w gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu hunain.

Gostyngiad myfyriwr

Os ydych yn fyfyriwr, mae gennych hawl i le am bris gostyngol ar y cwrs hwn. Y ffi i'w thalu yw £40. Cysylltwch â Charlotte Stephenson ar stephensoncj1@caerdydd.ac.uk cyn archebu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Prif nod y diwrnod astudio hwn yw rhoi dealltwriaeth a gwybodaeth ddyfnach i gynrychiolwyr o'r meysydd sy'n datblygu o fewn y proffesiwn Radiograffeg. Erbyn diwedd y dydd, dylech allu adnabod y newidiadau sy'n digwydd mewn addysg radiograffeg, yn enwedig mewn perthynas ag efelychu, wedi ehangu eich gwybodaeth am y defnydd o ymarfer radiograffeg cartref yn y DU, deall yn well sut mae Deallusrwydd Artiffisial yn dod yn ei flaen ym myd radiograffeg a gwerthfawrogi datblygiad rhai meysydd o ymarfer estynedig o fewn radiograffeg.

Pynciau dan sylw

Efelychu mewn Addysg Radiograffeg, Radiograffeg Cartref, DA mewn Radiograffeg ac Ymarfer Estynedig gan gynnwys rolau Colonograffi CT, Radiograffeg Adrodd a Radiograffeg Ymgynghorol.

Amlinelliad o'r Diwrnod

09:15 -09:30

Cofrestru/Te a Choffi

09:30 - 09:40Croeso
09:40 - 10:40

Efelychu mewn Radiograffeg (Louise Rainford)

10:40 - 11:00

Te a Choffi

11:00 - 12:00Radiograffeg Cartref (Deborah Henderson a Stuart Mark)
12:00 - 13:00

DA mewn Radiograffeg (Christina Malamateniou a i'w gadarnhau)

13:00 - 13:45Cinio a Chyfle i weld car diagnosteg tra-gludadwy Fuji Diagnostics
13:45 - 14:45Sgyrsiau Ymarfer Estynedig (Richard Holford, Louisa Edwards a i’w gadarnhau)
14:45 - 15:15Trafodaeth Radiograffeg Estynedig / Holi ac Ateb
15:15 - 15:30Diweddglo a Chau

Manteision

  • mae'r cwrs wedi'i gymeradwyo gan Gymdeithas Radiograffwyr
  • mae siaradwyr yn arbenigwyr clinigol yn eu maes
  • ffioedd cystadleuol o gymharu â diwrnodau astudio eraill sy'n gysylltiedig â radiograffwyr a   gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
  • cynhwysir cinio
  • ar ôl cwblhau'r diwrnod astudio, byddwch yn derbyn tystysgrif DPP y gellir ei hychwanegu at eich portffolio, gan ddangos 6 awr o amser DPP

Lleoliad

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Cyrsiau byr i feddygon a staff gofal iechyd, wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau arwain.