Ewch i’r prif gynnwys

Hanfodion Ymchwiliadau Delweddu Diagnostig ar gyfer Atgyfeirwyr Anfeddygol (ar-lein)

Cyflwynir y cwrs ar-lein hwn gan y tîm Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (DRI) yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Nod y cwrs yw rhoi'r wybodaeth arbenigol sydd ei hangen ar weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd i atgyfeirio pobl ar gyfer ymchwiliadau delweddu diagnostig.

Mae'r cwrs hwn wedi'i addasu o'n cwrs wyneb yn wyneb poblogaidd, ac mae wedi'i drawsnewidiwyd yn ddarpariaeth ar-lein yn ystod Covid-19.

Cwrs dysgu hunan-gyfeiriedig yw hwn, sy'n cynnwys tua 7-10 awr o astudio gan ddefnyddio cynnwys ar-lein. Bydd y cynnwys ar gael trwy'r wythnos i chi weithio drwyddo yn eich amser eich hun. Bydd dydd Llun yn cynnwys elfen fyw gan y tîm DRI. Rhagwelir y dylech ymgorffori tua 5-10 awr o astudio hunan-gyfeiriedig hefyd.

Nod y cwrs hwn yw rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar atgyfeirwyr anfeddygol i allu gofyn am ddelweddu diagnostig yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd lleol.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw weithwyr Gofal Iechyd cofrestredig sydd angen gofyn am ddelweddu fel rhan o'i rôl.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth arbenigol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol atgyfeirio pobl ar gyfer archwiliadau delweddu diagnostig sy'n berthnasol i'w maes ymarfer.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Bydd gan y rhai sy'n cwblhau'r cwrs ddealltwriaeth o:

  • ffurfio delweddau
  • ansawdd delweddau
  • dulliau delweddu
  • ystyriaethau moesegol a chyfreithiol
  • archwilio a llywodraethu clinigol
  • canllawiau delweddu cenedlaethol a lleol

Pynciau dan sylw

Mae'r rhaglen ddysgu ar-lein wythnos o hyd hon yn ymwneud â dulliau delweddu, manteision gwahanol ddulliau, risgiau sy'n gysylltiedig â delweddu, defnyddio Systemau Archifo Lluniau a Chyfathrebu (PACS) a deddfwriaeth berthnasol, yn enwedig Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddiadau Meddygol) 2017, ac mae arholiad amlddewis i brofi cymhwysedd. Ar ddiwedd yr wythnos bydd arholiad amlddewis i brofi cymhwysedd.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Cwrs rhithwir yw hwn, sy'n cynnwys cyfres o ddarlithoedd a recordiwyd. Ar y diwrnod cyntaf rhoddir cyflwyniad byw i'r rhaglen. Byddwn yn cyflwyno manylion am ddisgwyliadau a fformat y cwrs, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.

Byddwch yn gallu gweithio drwy'r deunydd dysgu ar eich cyflymder a'ch hwylustod eich hun. Bydd bwrdd trafod ar gael ar gyfer cwestiynau sy'n ymwneud â chynnwys, a gaiff ei ateb yn ddyddiol gan y tîm. Mae hwn hefyd yn gyfle i gael trafodaeth rhwng cymheiriaid.

Darperir sampl o gwestiynau amlddewis ynghyd ag atebion ac esboniadau pam bod atebion penodol yn gywir a pham nad yw'r atebion eraill yn gywir. Bydd hefyd cyfle i ofyn i'r tîm am arweiniad pellach.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall (fel manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Ni fydd angen unrhyw offer arnoch oni bai am gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd da a chamera, a’r gallu i fewngofnodi i Zoom.

Cyrsiau byr i feddygon a staff gofal iechyd, wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau arwain.