Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau Addysgu Effeithiol (ar gyfer Clinigwyr)

Cwrs rhyngweithiol ac ymarferol iawn i gyflwyno egwyddorion sylfaenol mewn addysg feddygol i'r rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am addysgu mewn lleoliadau clinigol.

Adran Academaidd ar gyfer Addysg Feddygol, Yr Ysgol Meddygaeth fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Wedi’i gynllunio ar gyfer Goruchwylwyr Clinigol, Darlithwyr, Hyfforddwyr, Goruchwylwyr Addysgol ac Arweinwyr Cyrsiau sy'n ymwneud ag addysgu ym maes meddygaeth / deintyddiaeth / fferylliaeth / nyrsio neu broffesiwn iechyd arall.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sgiliau a thechnegau i'ch helpu i wella ac adfywio eich addysgu
 • Sut i nodi cyfleoedd dysgu yn y gweithle a strategaethau ar gyfer cefnogi dysgwyr
 • Egwyddorion ar gyfer llunio deunyddiau addysgol i gefnogi dysgu
 • Manteision a chyfyngiadau addysgu mewn grwpiau mawr a bach
 • Sut i asesu perfformiad eraill yn ystyrlon a chyflwyno adborth adeiladol.

Pynciau dan sylw

 • Sut rydym yn dysgu
 • Dysgu yn y gweithle
 • Addysgu sgiliau ymarferol
 • Dylunio deunyddiau addysgol
 • Rhoi a derbyn adborth adeiladol
 • Technegau addysgu ar gyfer grwpiau mawr a bach.

Manteision

 • Ymgyfarwyddo â'r egwyddorion sy'n sail i ymarfer addysgol effeithiol mewn lleoliadau clinigol
 • Cyfleoedd ymarferol i adolygu ac ehangu eich galluoedd addysgu
 • Cefnogaeth gan dîm o hwyluswyr profiadol.