Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Gwyliwch ein myfyrwyr yn egluro pam eu bod wedi dewis astudio Fferylliaeth yng Nghaerdydd.

Rydym ni’n falch o fod yn hyfforddi Fferyllwyr y dyfodol. Ein cenhadaeth yw rhoi i’n myfyrwyr yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i lwyddo yn eu dewis o yrfa.

Enw’r radd Côd UCAS
Athro mewn Fferylliaeth (MPharm) B230

Beth mae fferyllwyr heddiw yn ei wneud

Bu fferyllwyr yn arbenigwyr ym maes cyffuriau a meddyginiaeth erioed, a gallant ymwneud ag unrhyw agwedd ar baratoi a defnyddio cyffuriau. Mae hynny’n cynnwys darganfod meddyginiaethau, cael hyd i’r ffordd orau o weinyddu cyffuriau, eu cyflenwi i gleifion, a hyd yn oed optimeiddio therapi cyffuriau.

Mae rôl fferyllydd yn mynd ymhell y tu hwnt i gownter y fferyllfa. Ac mae hynny wedi dod yn fwyfwy gwir yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae llawer o fferyllwyr heddiw hefyd wedi cymhwyso i ragnodi meddyginiaeth yn annibynnol ar feddyg, ac maent yn rheng flaen y ddarpariaeth gofal iechyd - boed hynny mewn ysbyty neu leoliad cymunedol, gan gynnwys meddygfeydd a chanolfannau iechyd. Maent yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cleifion a gwella’u hiechyd a’u llesiant.

Gwyliwch y ffilm, gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, i gael blas o waith fferyllwyr heddiw.

Rhagor o wybodaeth am y gyrfaoedd amrywiol sydd ar agor i fferyllwyr

Rhesymau dros astudio Fferylliaeth gyda ni

Rydyn ni’n cael ein hystyried yn un o’r Ysgolion Fferylliaeth gorau yn y Deyrnas Unedig o flwyddyn i flwyddyn, ac mae 100% o’n myfyrwyr mewn cyflogaeth a/neu’n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. Felly, os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes fferylliaeth, gallen ni fod yn ddewis perffaith i chi. Dyma pam:

Myfyrwyr yn yr ystafell ymghynghori
Caiff myfyrwyr eu harfogi â nifer o'r sgiliau bydd angen arnynt ar gyfer uwch-ymarfer fferyllol.

Ein cymuned

Pan gerddwch chi drwy ddrysau Adeilad Redwood, cewch eich hun mewn amgylchedd cynnes, croesawgar, sy’n eich gwneud yn gartrefol. Mae ein Hysgol glos hefyd yn gymuned gefnogol, lle mae staff a myfyrwyr yn cydweithio’n agos.

Fel myfyriwr, gallwch chi gael arweiniad gan eich Tiwtor Personol, Mentor sy’n Fyfyriwr, a thrwy ein Panel Staff a Myfyrwyr effeithiol. Mae gennym hefyd Dîm Lles a Gofal Bugeiliol sydd wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr os oes ganddynt unrhyw bryderon yn ystod eu hamser gyda ni.

Ar ben hynny, mae cymdeithas myfyrwyr fywiog, actif a difyr ar waith yn yr Ysgol, sef WPSA, sy’n cynnal llawer o ddigwyddiadau elusennol, chwaraeon a chymdeithasol ar gyfer yr holl fyfyrwyr Fferylliaeth sydd yma.

Myfyrwyr yn astudio yn Adeilad Redwood
Myfyrwyr yn astudio yn Adeilad Redwood, sef lleoliad yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Ein harbenigedd

Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi fferyllwyr, ac yn helpu i ddylanwadu ar y proffesiwn, ers 100 mlynedd.

Gan fod rôl y fferyllydd yn cymryd camau breision ymlaen yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, mae ein rhaglen MPharm hefyd yn esblygu’n barhaus i adlewyrchu’r datblygiadau hyn. Bydd eich cyfnod gyda ni yn eich paratoi ar gyfer y cyfleoedd cyffrous sydd o’ch blaen.

Ein lleoliadau gwaith

Rydyn ni am i chi gael profiad ymarferol, bywyd go iawn, fel eich bod yn gwbl barod i ymgymryd â rôl fferyllydd.  Dyna pam mae ein lleoliadau yn rhan mor hanfodol o’n rhaglen ac yn cychwyn yn wythnos gyntaf  ein cwrs.

Bydd ein lleoliadau yn rhoi cyfle i chi ryngweithio â chleifion a’u gofalwyr, y cyhoedd, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill mewn amrywiaeth o leoliadau. Byddwch nid yn unig yn cael cyfle i arsylwi rôl y fferyllydd a dod i ddeall sut mae gofal fferyllol yn cael ei optimeiddio, byddwch hefyd yn cael chwarae rhan weithredol yn y lleoliadau hyn, gan helpu i feithrin eich sgiliau a’ch hyder wrth i chi symud ymlaen trwy’r cwrs.

Yn ystod eich pedair blynedd, cewch eich hun ym mhob un o’r prif leoliadau iechyd, gan gynnwys fferyllfa gymunedol, fferyllfa ysbyty, a gofal sylfaenol (meddygfeydd teulu). Byddwch yn cwrdd ag ystod eang o gleifion sydd â sbectrwm amrywiol o gyflyrau iechyd ac yn gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr gofal iechyd i gefnogi cleifion a mwyafu effaith eu meddyginiaethau.

A chan fod rôl fferyllydd yn esblygu, rydyn ni’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael cwblhau lleoliadau mewn mannau sy’n adlewyrchu’r newidiadau hynnny, er enghraifft mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol fel gwasanaeth gwirfoddoli’r ysbytai, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, Cartrefi Gofal, a Gweithredu Caerdydd a’r Fro ar Iechyd Meddwl. Bydd y lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i chi feithrin a datblygu eich sgiliau ymgynghori, rhywbeth sy’n hanfodol i lawer o fferyllwyr heddiw.

Mae ein lleoliadau yn nodwedd hynod boblogaidd o’n cwrs, ac rydym yn datblygu ein rhaglen lleoliadau yn barhaus er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer y cam nesaf yn yr yrfa o’u dewis.

Myfyrwyr yn sgwrsio ag arbenigwyr gofal iechyd ar leoliad gwaith
Mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith lle maent yn dysgu i weithio fel rhan o dîm gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Yn ogystal â’n rhaglen lleoliadau, mae ein myfyrwyr wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol drwy ymweld ag UDA, Uganda a Sambia er mwyn ennill profiad rhyngwladol.

Mae lleoliadau wedi bod yn rhan hollbwysig o’r cwrs ers y flwyddyn gyntaf. Yn yr ail flwyddyn y cefais fy lleoliad gorau, pan ymwelais ag uned asesu gofal yr henoed. Roedd gwerthfawrogi safbwynt y claf a gwerth tîm amlddisgyblaethol ar adeg mor gynnar yn y cwrs yn amhrisiadwy ac yn rhywbeth y bydda i’n ei gofio am byth. Mae rhoi gwybodaeth dwi wedi’i dysgu mewn darlithoedd a gweithdai ar waith ar leoliad wastad yn gyffrous ac mae cael y cyfle i rannu’r wybodaeth hon â chleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill yn golygu bod yr holl waith caled werth yr ymdrech.’

Ella Jenkins, Myfyriwr MPharm

Ein darpariaeth addysg ryngbroffesiynol

Rydym yn ffodus bod yr ystod lawn o alwedigaethau gofal iechyd yn cael eu cynrychioli yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd - gan gynnwys Meddygaeth, Deintyddiaeth, Optometreg, Seicoleg, Nyrsio, Ffisiotherapi a mwy.

Byddwch chi’n ymgymryd â sesiynau addysg rhyngbroffesiynol gyda myfyrwyr o Ysgolion eraill y Coleg er mwyn cael profiad hollbwysig o weithio mewn tîm aml-ddisgyblaeth. Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni’n falch o’i gynnig fel rhan o’n rhaglen, gan ein bod yn gwybod y bydd yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer eich gyrfa i’r dyfodol.

Myfyrwyr yn mesur pwysau gwaed
Mae ein myfyrwyr yn derbyn profiad ymarferol a hyfforddiant er mwyn eu paratoi am eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ein cyfleusterau

Mae gennym ni gyfleusterau ardderchog yn yr Ysgol sy'n cynnwys:

  • labordai modern ar gyfer arbrofion
  • ystafelloedd ymgynghori newydd sy’n union fel byddwch chi’n disgwyl mewn practis fferylliaeth go iawn
  • labordy ‘Ymarfer Fferylliaeth’ sy’n cynnwys cypyrddau dosbarthu ac argraffwyr labeli cyffuriau (er mwyn ymarfer dosbarthu)
  • ystafell GMP lle mae meddyginiaethau’n cael eu creu
  • ystafelloedd tawel ar gyfer astudio
  • ardal gymdeithasol gyda chegin hunanwasanaeth.

Ein hangerdd ynghylch gwyddoniaeth a gwaith ymchwil

Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ansawdd ein gwaith ymchwil, ac rydyn ni’n falch iawn o’r amrywiaeth o brosiectau ymchwil blaengar sydd ar waith yma ar hyn o bryd.

Fel myfyriwr israddedig yn ein Hysgol, byddwch chi’n elwa o’n hangerdd ynghylch gwyddoniaeth a gwaith ymchwil, oherwydd bod ein tîm o ymchwilwyr, sydd ymhlith y gorau yn y byd, yn llunio ac yn addysgu’r rhaglen MPharm. O fioleg folecwlaidd i gemeg feddyginiaethol, gwyddor meddygaeth sy’n greiddiol i’r hyn rydym ni’n ei addysgu, a thrwy astudio yma, byddwch yn dod i gysylltiad â’r datblygiadau diweddaraf ym maes ymchwil fferyllol.

100 years of Cardiff School of Pharmacy logo

Cymhwyso i fod yn Fferyllydd

Ar ôl cwblhau ein gradd MPharm, gallwch wneud cais am y flwyddyn cyn cofrestru. Ar ôl cwblhau’r flwyddyn honno yn llwyddiannus, a phasio asesiad cofrestru GPhC, byddwch yn gymwys i gofrestru fel fferyllydd cymwysedig. Bydd yr MPharm hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd eraill posibl ym maes iechyd, gwyddoniaeth neu addysg.

Yn 2019, pasiodd 82% o'n myfyrwyr oedd yn sefyll arholiad y Cyngor Fferyllol Cyffredinol y tro cyntaf, uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol cyffredinol, sef 72%)

Bydd yr MPharm hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd eraill posibl ym maes iechyd, gwyddoniaeth neu addysg.

Rhagor am ein rhaglen MPharm gan gynnwys trosolwg o’r cwrs, nodweddion allweddol, gofynion mynediad a rhagolygon gyrfa.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein cwrs i is-raddedigion, bydden ni wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Undergraduate admissions team