Ewch i’r prif gynnwys

Telerau ac amodau

Yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr sydd wedi cadw lle ar gwrs neu fodiwl.

Talu

Mae’n rhaid derbyn taliad gyda pob ymrestriad a dylech ymrestru os yn bosibl cyn y dosbarth cyntaf ond gellir ei dderbyn yn y dosbarth cyntaf os oes lleoedd ar gael o hyd.

Mae’n rhaid talu pob rhandaliad p’un a ydych wedi mynychu dosbarthiadau ai peidio.

Ad-daliadau a chanslo cyrsiau

Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu gwtogi ar gwrs. Gallai hyn ddigwydd os na fydd digon wedi cofrestru ar gyfer cwrs neu os bydd newid yn yr amgylchiadau. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn neu rannol yn dibynnu ar b’un a gynhaliwyd unrhyw ddosbarthiadau.

Myfyrwyr yn rhoi’r gorau, ad-daliadau a cheisiadau trosglwyddo

Mae rhai amgylchiadau lle y gallwn gynnig ad-daliad i chi neu newid eich cwrs.

Cadarnhad o'ch ymrestriad a lleoliad dosbarthiadau

Byddwn yn cysylltu â chi os na allwn dderbyn eich ymrestriad am unrhyw reswm.

Os nad ydych wedi derbyn eich cadarnhad o ymrestru cyn dechrau’r cwrs dylech fynychu’r cyfarfod cyntaf.

Bydd amserlenni’n cael eu harddangos yn Addysg Barhaus a Phroffesiynol ar 21-23 Ffordd Senghennydd, ac yn Adeilad John Percival. Bydd hyn yn nodi ym mha ystafelloedd y bydd dosbarthiadau’n cael eu cynnal, a dylech edrych am rif ystafell eich dosbarth ar y rhain pan fyddwch yn mynychu ar gyfer y sesiwn gyntaf.

Cyfyngiadau

Gofynnir i chi ddatgan euogfarn heb ddarfod os oes amodau ar waith a allai effeithio ar eich gallu i ymgymryd ag unrhyw elfen o’ch rhaglen astudio, ac os ydych yn bwriadu derbyn eich cynnig o le.

Os oes unrhyw gyfyngiadau arnoch sy’n eich gwahardd rhag defnyddio’r we neu offer fel ebost, mae angen i chi roi gwybod i’r Brifysgol.

Hefyd, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Brifysgol a oes unrhyw gyfyngiadau arnoch o ran cyrffyw, a/neu, eich gallu i fynd i leoliadau/ardaloedd (gan gynnwys gorchmynion atal) a fyddai’n effeithio ar eich gallu i gyflawni unrhyw elfen o’ch cwrs.