Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Cafodd ein prosiectau gyllid gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) ac Innovate UK.

Mae ein portffolio ymchwil diweddaraf a phresennol hefyd yn cynnwys Partneriaethau Cyfnewid Gwybodaeth (KTPs).

Archwiliwch ein gweithgareddau cydweithredol

Prosiectau cyfredol

ECR

Ymateb i ddefnyddwyr yn effeithlon (ECR - ail brosiect)

Darllenwch am ail brosiect ECR PARC a fydd yn edrych ar sut y gall dysgu peirianyddol helpu i wneud penderfyniadau rheoli mwy cadarn o ran stocrestri yng nghyd-destun cofnodion stoc gwallus.

Brother International

Brother International

PARC is supporting Brother International in the creation of its own Forecasting Centre of Excellence.

Prosiectau wedi’u cwblhau

Dechrau Ailaddasu - Gweddnewid Cynnyrch a Chydweithio Cysylltiedig

Cefnogir y Prosiect Smart Expertise hwn gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Mae'r prosiect yn edrych ar y gwerth yn sgîl ailaddasu cynnyrch a chydrannau mewn cymwysiadau eilaidd drwy gydweithio â busnesau, a chyfraniad hyn â’r economi gylchol.

Nod y prosiect yw lleihau olion traed deunydd a charbon tra'n creu ffrydiau gwerth newydd ar draws cadwyni cyflenwi.

Cefndir y prosiect

Yn lle’r ffordd o feddwl traddodiadol ac unffordd o ‘greu, defnyddio a chael gwared’ ar gynnyrch, mae’r model chwyldroadol a chylchol o ‘greu, defnyddio-ailddefnyddio’ yn dechrau dod i’r golwg. Nid yw deddfwriaeth newydd bellach yn ysgogi newidiadau araf ond yn gwthio cwmnïau i leihau eu hallyriadau carbon yn sylweddol (targedau sero-net).

Strategaeth economi gylchol yw ailaddasu sy'n addasu cynnyrch diwedd oes i'w defnyddio mewn cymwysiadau a marchnadoedd gwahanol. Ei nod yw cadw neu ychwanegu gwerth (uwchgylchu) yn hytrach nag ailgylchu ar lefel y deunydd (isgylchu) yn unig. Ymhlith rhai enghreifftiau mae troi dillad yn deils carped, seddi awyrennau yn fagiau a thyrbinau gwynt yn siediau beiciau!

Beth yw'r sefyllfa?

Mae cadwyni cyflenwi yn gweithio’n annibynnol heb unrhyw brofiad na’r gallu i gyrchu marchnadoedd posibl. Nid oes llawer o ganllawiau ar sut i gysylltu a rheoli cadwyni cyflenwi rhyng-ddibynnol.

Daw'r ateb drwy fod cadwyni cyflenwi’n cydweithio ac yn defnyddio mwy byth o’r wybodaeth ddigidol sydd ar gael.

Datrys pethau drwy bartneriaeth

O'n rhwydwaith diwydiannol, rydyn ni’n creu darlun o brosiectau ailaddasu cyfoes. Yn y rhain, yr astudiaethau achos yw’r partneriaid sy’n adnabod y cyfleoedd, y problemau a’r ffactorau sy’n hollbwysig er mwyn bod yn llwyddiannus.

Mae angen gwybodaeth, data a syniadau arnon ni i ddeall paramedrau strwythurol sy'n dylanwadu ar weithrediadau dyddiol a strategaethau yn y dyfodol.

Y Partneriaid Diwydiannol

DSV Global Transport and Logistics

DSV — Un o Bartneriaid Strategol Prifysgol Caerdydd ac un o ddarparwyr logisteg mwyaf y byd. Drwyddyn nhw, mae modd cael gafael ar wybodaeth ddigidol ar draws cadwyni cyflenwi ac maen nhw’n cysylltu gweithgareddau ailaddasu.

Interface logo

Interface — Arweinydd byd-eang ym maes datblygu a gweithgynhyrchu cynnyrch lloriau cynaliadwy (megis defnyddio plastigau wedi'u hailaddasu i greu teils carped). Maen nhw’n seilio eu strategaethau ar gynaliadwyedd.

Greenstream flooring logo

Greenstream Flooring — Busnes adfer lloriau arbenigol o Gymru sy'n ymwneud â theils llawr wedi'u hailddefnyddio a'u hailaddasu.

3DGBIRE logo

3DGBire - Cwmni argraffu 3D sy'n defnyddio ffilament wedi'i ailaddasu yn eu cynnyrch argraffu 3D.

CREATE Education logo

CREATE Education — Arbenigwyr addysg gwyddoniaeth sy'n canolbwyntio ar gyflwyno dylunio’r economi gylchol a thechnolegau gweithgynhyrchu i'r ystafell ddosbarth a'r gymuned.

Rj-Alpha Advisory Services Ltd logo

Gwasanaethau Cynghori Rj-Alpha Ltd. - Cwmni ymgynghorol sy'n gweithio ym maes busnesau technoleg newydd a chwmnïau sydd wrthi’n tyfu. Mae ganddyn nhw rwydwaith sefydledig o gwmnïau sy'n ymwneud â thechnoleg ddwfn, diwydiant 4.0 a’r gadwyn gyflenwi gylchol.

Tîm y prosiect

Yr Athro Aris Syntetos, Dr Thanos Goltsos, Dr Daniel Eyers, a Dr Tim Ramjaun, rheolir y prosiect gan Dr Andy Treharne-Davies o Brifysgol Caerdydd, a’i gyd-arwain gan yr Athro Mike Wilson a Peter Tuthill o DSV.

Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572
Dr Thanos Goltsos

Dr Thanos Goltsos

Research Associate (EPSRC, Innovate UK, QIOPTIQ Ltd.)

Email
goltsosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9325
Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516
Dr Timothy Ramjaun

Dr Timothy Ramjaun

Project Officer (ASTUTE 2020)

Email
ramjaunt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8547
Dr Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Research Centre Manager (CAMSAC, the PARC Institute and ASTUTE 2020), Entrepreneurship and Innovation Services Manager

Email
daviesat4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9334
Yr Athro Mike Wilson

Yr Athro Mike Wilson

Executive Vice President Logistics Manufacturing Services, Executive Vice President Latin America DSV, Honorary Visiting Professor at Cardiff Business School

Email
mike.wilson@dsv.com

Ymunwch â ni

Os hoffech chi gymryd rhan neu drafod prosiectau economi gylchol eraill, cysylltwch â ni:

Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr PARC

Warehouse stock

Efficient Consumer Response (ECR)

Investigating inventory inaccuracies to discover whether precise stock-taking can help increase sales.

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

Prosiectau wedi'u cwblhau

an arrangement of salad items

Ocado KTP

A KTP to deliver a live vehicle routing system, an innovative first in the grocery home delivery market.

Accolade wines

Accolade Wines

Improving the forecasting and inventory control capabilities of Accolade Wines and assessing the impact.

an arrangement of salad items

Ocado Group

Understanding the generation and reduction of food waste through a simulation model.

Yeo Valley

Researching flexible and resilient operations and supply chain management strategies.

Qioptiq logo

Qioptic Ltd

Developing and applying a novel inventory control decision support system for closed loop supply chains found in the remanufacturing environment.

Panalpina, Tilburg

Panalpina World transport (service optimisation)

Developing inventory control and 3D printing techniques for service optimization in additive manufacturing.

Panalpina World Transport BV, Tilburg, Netherlands

Panalpina World Transport (inventory reductions)

Developing a demand-driven inventory forecasting model to facilitate inventory reductions.

Cysylltwch â ni

Rydym yn awyddus i ganfod cyfleoedd i weithio gyda diwydiant. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan, Yr Athro Aris Syntetos, yn y lle cyntaf i drafod eich gofynion ac adnabod arbenigwyr academaidd addas o fewn ein tîm.