Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Digwyddiadau blaenorol

Ail Weithdy Rhyngwladol Rhagolygu er Lles Cymdeithasol

24-25 Mehefin 2021 (rhithwir/ar-lein)

Yn sgîl gweithdy llwyddiannus yng Nghaerdydd a rhifyn arbennig ar Ragolygu er Lles Cymdeithasol yn yr International Journal of Forecasting, hoffen ni gyflwyno’r ail Weithdy ar Ragolygu er Lles Cymdeithasol (cyfres o achlysuron chwemisol). Nod y gweithdy hwn yw gwella’r ymchwil a’r gwaith mewn materion sy’n ymwneud â rhagolygu er lles cymdeithasol trwy hwyluso cysylltiadau rhwng ymarferwyr, ymchwilwyr a llunwyr polisïau i ddatblygu rhwydwaith cydlynol a chynaladwy o brosiectau cydweithio rhyngwladol.

Bydd y Gweithdy Rhyngwladol ar Ragolygu er Lles Cymdeithasol ar y we rhwng 24ain a 25ain Mehefin 2021. Yr International Institute of Forecasters (IIF) sy’n noddi’r gweithdy. Nod y gweithdy hwn yw gwella’r ymchwil a’r gwaith mewn materion sy’n ymwneud â rhagolygu er lles cymdeithasol.

Prif gadeiryddion

Tynged Cadwyni Cyflenwi

Mawrth 2020, Teml Heddwch, Caerdydd

Mae Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ymchwil flaenllaw i’r datblygiadau diweddaraf o ran cadwyni cyflenwi. Ymunwch â ni ddydd Mawrth 24ain Mawrth pan fyddwn ni’n rhannu ein harbenigedd ac yn trafod ein cynnydd ar y cyd â’r rheolwyr diwydiannol sy’n cydweithio â ni, megis DSV/Panalpina, Ocado, Accolade Wines ac Yeo Valley. Trwy’r cyfarfod hwn, bydd modd profi rheng flaen yr arloesi ym maes cadwyni cyflenwi.

Cofrestru ar gyfer Tynged Cadwyni Cyflenwi.

Industry 4.0 Gwir ystyr y term a pham y dylai fod o ddiddordeb i chi (Blue Yonder)

10 Mehefin 2021 (ar-lein)

Cymerodd Mike Wilson, Athro Gwadd PARC, Cydgadeirydd PARC ac Is-lywydd Gweithredol Gwasanaethau Gweithgynhyrchu Logisteg a De America DSV - Global Transport and Logistics ran yng ngweminar Blue Yonder, Industry 4.0 and its impacts in supply chains: what it really means and why should you care?

Trosolwg o’r gweminar

Mynegodd arbenigwyr diwydiannol DSV, Prifysgol Cranfield ac Alcott Global eu barn ar Industry 4.0 a’i effeithiau ar y rhai sy’n rheoli cadwyni cyflenwi. Fe roeson nhw sylwadau ar dechnolegau diweddaraf y byd diwydiannol, eu rôl fwyfwy pwysig ynghylch denu a chadw cwsmeriaid ac ymaddasu yn ôl marchnadoedd cyfnewidiol ac anawsterau adnabod a rheoli’r bobl ddawnus a medrus y bydd eu hangen ar eich gweithlu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Gwylio’r gweminar

Cynhadledd Rhwydwaith Ymchwil Logisteg 2020

9-11 Medi 2020, Ysgol Busnes Caerdydd

Gan fod yr argyfwng ariannol yn dal i effeithio ar y byd ac yn arwain at oblygiadau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol, mae angen academyddion i ddylanwadu ar ymarfer a theori logisteg am fodeli busnes gwytnach a mwy cynaliadwy a fydd yn cyflawni ‘gwerth cyhoeddus’. Bydd LRN 2020 yn dadlau ac yn beirniadu’r holl faterion cyfoes sy’n ymwneud â ‘gwerth cyhoeddus’.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan LRN2020.

Dyfodol Cludo Nwyddau

3 Hydref 2020 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd

Symudedd di-ffrithiant yw dyfodol cludiant, lle y bydd pob modd a cherbyd (lled-) awtonomaidd yn gwbl gysylltiedig yn un rhwydwaith. Mae’r gweithdy hwn yn dilyn prosiect a noddodd CILT i ystyried technoleg carfanau o lorïau yn y deyrnas hon. Bydd y gweithdy yn trafod canlyniadau’r ymchwil honno. At hynny, bydd y gweithdy’n trafod materion eraill sy’n dod i’r amlwg ym maes cludo nwyddau megis data crynswth, cerbydau heb yrrwr a llwybreiddio cerbydau yn y modd gorau.

39ain Sumposiwm Rhyngwladol ar Ragolygu

16-19 Mehefin 2019, Palas Macedonia, Salonica, Gwlad Groeg

Yr Athro Aris Syntetos, Cadeirydd Canolfan Ymchwil Panalpina (PARC) lywiodd raglen y gynhadledd ryngwladol a ddenodd ymchwilwyr, ymarferwyr a myfyrwyr gorau’r byd gan gynnwys yr Athro Mike Wilson, Cyfarwyddwr Corfforaethol PARC, a siaradodd yno. Trwy gyfuniad o gyflwyniadau gan siaradwyr o fri, sesiynau academaidd, gweithdai a rhaglenni cymdeithasol, mae’r gynhadledd yn cynnig sawl cyfle ardderchog ar gyfer rhwydweithio a dysgu.

Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan swyddogol.

Cynhadledd Deinameg Sustemau yn Ysgol Busnes Caerdydd

22 Mawrth 2019 yn Ystafell Addysgu Gweithredwyr Ysgol Busnes Caerdydd

‘Rhwydwaith Ail-weithgynhyrchu gwydn: Rhagolygu, Gwybodeg a Holonau’ (ReRuN) a Changen Prydain Cymdeithas Deinameg Sustemau sy’n cynnal cynhadledd o’r enw ‘Sbectrwm dulliau datrys problemau trwy sustemau: peirianneg sustemau, deinameg sustemau a syniadau sustemau’.

Poster am y gynhadledd. I ddysgu rhagor, cysylltwch â Ruini Qu.

3ydd gweithdy iLEGO

15 Ionawr 2019 yn Ystafell Addysgu Gweithredwyr Ysgol Busnes Caerdydd

Gweithdai ar gylchedd diwydiannol lle y bydd cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, Accenture, Ocado, WRAP Cymru a’r Ministry of Furniture yn ogystal ag araith gan Sophie Howe, Comisiynydd Cymru dros Genedlaethau’r Dyfodol.

Mae rhagor o wybodaeth yn y darn hwn.

Gweithdy ar gylchedd diwydiannol lle y bu

Diwrnod Ymarferwyr 21ain Cynhadledd QMOD

22 Awst 2018 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd

Diwrnod i ymarferwyr lle y bydd cyfle i drafod profiad gweithwyr rheoli ansawdd megis meithrin meddylfryd cynaladwy, y gwrthdaro rhwng rheoli ansawdd ac arloesi, rheoli ansawdd yn oes ansicrwydd, cyfundrefnau effeithlon, meddwl yn ôl sustemau, gweithio hyblyg a digidol, cyfuno materion amgylcheddol ac effeithlonrwydd ac ati.

I gyflwyno ymholiadau, cysylltwch â’r Dr Maneesh Kumar, Cydgadeirydd 21ain Gynhadledd QMOD.

Sumposiwm Rhyngwladol ar Ymchwil i Restrau Stoc (ISIR) 2018

20 Awst 2018 yn Danubius Health Spa Resort, Budapest

Mike Wilson roes brif araith y gynhadledd ar dynged cadwyni cyflenwi byd-eang yn 2018.

Mae rhagor o wybodaeth at wefan ISIR 2018.

Gweithdy 3DP

27 Mehefin 2018 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd

Cynhaliodd Prifysgol Caerdydd (PARC) weithdy cydweithredol ar gyfer y byd diwydiannol a’r byd academaidd i drafod effaith gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D) ar gadwyni cyflenwi.

Mae rhagor o wybodaeth yn y darn hwn.

Gweithdy Rheoli Gweithrediadau mewn Cyd-destunau Economaidd Cylchol

17 Ebrill 2018 yn IET Birmingham, Austin Court, 80 Cambridge Street, Birmingham

Cyfle gwych i academyddion ac ymarferwyr drafod a chyfnewid syniadau am faes rheoli gweithrediadau yn yr economi gylchol. Gallwch ddisgwyl trafodaethau adeiladol a llawn gwybodaeth yn ogystal â chyfle, gyda lwc, i greu partneriaethau a phrosiectau cydweithio newydd.

I ddysgu rhagor, darllenwch y daflen neu gysylltu â Shixuan Wang: ReRun@caerdydd.ac.uk

Ipsera 2018

25-28 Mawrth 2018 yng Neuadd Gynadledda Aegli, Athen, Gwlad Groeg

Mike Wilson roes brif araith cynhadledd Ipsera 2018 yn Athen ar dynged cadwyni cyflenwi byd-eang mewn oes sy’n llawn ansicrwydd a thuedd gynyddol i osgoi mewnforio.

I weld rhagor, darllenwch y crynodeb o’r brif araith a gwylio’r holl gyflwyniad.

Gweithdy argraffu 3D

15 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Ymchwil Panalpina, Adeilad Aberconwy, Ysgol Busnes Caerdydd

Dod â’r byd academaidd a diwydiannol ynghyd i fynd i'r afael â materion hollbwysig yn y gadwyn gyflenwi a rhannu arbenigedd ein Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth dros ddwy flynedd.

Thema: Digideiddio’r Gadwyn Gyflenwi

Sut bydd argraffu 3D yn effeithio ar gadwyni cyflenwi byd-eang? Sut gall prifysgolion helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer y newid?

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr agenda neu gysylltu â Katy Huckle: katy.huckle@panalpina.com.

BT: Digwyddiad Arwain Meddyliau

5 Mawrth 2018 yn Narlithfa Sir Alan Rudge, Parc Adastral, Ipswich

Bydd yr Athro Aris Syntetos yn cyflwyno trosolwg o’r heriau rhagolygon a chadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â’r economi gylchol, ac yn cyflwyno awgrymiadau ymarferol i helpu cwmnïau i integreiddio llifau deunyddiau yn ôl ac ymlaen a chyflwyno modelau busnes sy’n cyd-fynd â’r gofynion perthnasol.

Cynhadledd y Byd Cysylltiedig Bosch

21-22 Chwefror 2018 yn STATION-Berlin

Bydd Stefan Karlen yn cyflwyno dull Panalpina o drin rhyngrwyd y pethau a chadwyni cyflenwi byd cysylltiedig ym mhumed Gynhadledd flynyddol y Byd Cysylltiedig Bosch.

Cynhadledd Rhagwelediad Ymarferwyr 2017

15-16 Tachwedd 2017, Raleigh, North Carolina

Traddododd yr Athro Aris Syntetos brif araith yng Nghynhadledd Rhagwelediad Ymarferwyr 2017, Athrofa Prifysgol Talaith North Carolina ar gyfer Dadansoddeg Uwch. Canolbwyntiodd y gynhadledd eleni ar Ailgysylltu Rhagweld â Rheoli Eiddo a Chynllunio Cyflenwi.

Dadansoddeg Darogan Busnes yn Panalpina: Gweithdy a hyfforddiant

12-14 Mehefin 2017 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd

Cynhaliodd Canolfan Ymchwil Panalpina y gweithdy a’r hyfforddiant yma i nodi ble y gall dadansoddeg helpu busnes Panalpina i hyfforddi pobl ynghylch dulliau darogan, defnyddio dysg ar gyfleoedd busnes penodol a chysylltu â staff Prifysgol Caerdydd.

Mae rhagor o wybodaeth yn y darn hwn.

Cynhadledd EURO 2015

12-15 Gorffennaf 2015, Prifysgol Ystrad Clud, Glasgow

Rhoddodd Nicole Ayiomamitou, yr Athro Aris Syntetos, ac Andrew Lahy y ddarlith ganlynol ar y cyd ar ragweld cylchred bywyd cynhyrchion yn 27ain Gynhadledd Ewrop ar Ymchwil Weithredol:

Mae esblygiad buan technoleg ynghyd â ffocws masnachol cynyddol ar atebion arloesol a chymhleth yn golygu bod cynhyrchion newydd yn cael eu cyflwyno’n gyflym iawn, a bod ganddynt gylchred bywyd byr iawn o’r herwydd. Yn ogystal, mewn rhai diwydiannau, fel y diwydiant fasiwn er enghraifft, cynhyrchion o’r math hwn yw’r norm. Cydnabyddir bod rhagweld gofynion galw am gynhyrchion gyda chylchredau bywyd byrion a rheoli’r eiddo perthnasol yn dasg neilltuol o anodd. Mae mapio gofynion eiddo ar hyd cylchred bywyd cynnyrch a gallu disgrifio’r camau pontio yn cynnig y gallu i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y farchnad.

Yn y gwaith hwn, rhoddwyd pwyslais ar ragweld galw yn y diwydiant ffasiwn. Defnyddir data go iawn o sefydliad achos er mwyn asesu dilysrwydd empirig a defnyddioldeb yr atebion a gynigir a chynigir mewnwelediadau diddorol i ymarferwyr sy’n gweithio yn y maes hwn. Mae’r gwaith yn rhan o Bartneriaeth Cyfnewid Gwybodaeth (KTP) a gynhaliwyd yn y DU a’i hariannu gan Innovate UK a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC).