Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Digwyddiadau cyn bo hir

Ail Weithdy Rhyngwladol Rhagolygu Lles Cymdeithasol

24 Mehefin - 25 Mehefin 2021 (yn rhithiol / ar-lein)

Gan ddilyn gweithdy llwyddiannus yng Nghaerdydd, y DU a rhifyn arbennig ar Ragolygu Lles Cymdeithasol yn yr International Journal of Forecasting, rydym wrth ein boddau yn cyhoeddi’r ail Weithdy chwemisol ar Ragolygu Lles Cymdeithasol. Nod y gweithdy hwn yw gwella’r ymchwil a’r ymarfer parthed materion sy’n ymwneud â rhagolygu lles cymdeithasol trwy hwyluso rhyngweithio rhwng ymarferwyr, ymchwilwyr, a llunwyr polisïau i ddatblygu rhwydwaith cydlynol a chynaliadwy o gydweithrediadau rhyngwladol.

Bydd y Gweithdy Rhyngwladol Rhagilygu Lles Cymdeithasol (FSG) yn cael ei gynnal ar 24-25 Mehefin 2021, yn rhithiol. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gyd-noddi gan yr IIF. Nod y gweithdy hwn yw gwella'r ymchwil a'r arfer mewn materion sy'n ymwneud â rhagolygon er lles cymdeithasol.

Cadeiryddion cyffredinol

Dyfodol Cadwyni Cyflenwi

24 Mawrth 2020 (wedi'i ohirio - y dyddiad newydd i'w gadarnhau) Teml Heddwch, Caerdydd

Mae Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ymchwil flaenllaw i’r datblygiadau diweddaraf o ran cadwyni cyflenwi. Ymunwch â ni ddydd Mawrth 24 Mawrth, pryd byddwn yn rhannu ein harbenigedd ac yn trafod ein cynnydd, mewn partneriaeth â’r rheolwyr diwydiannol sy’n cydweithio â DSV/Panalpina, Ocado, Accolade Wines ac Yeo Valley. Bydd y diwrnod hwn yn eich galluogi i brofi rheng flaen arloesi ym maes cadwyni cyflenwi.

Cofrestrwch i fynychu Dyfodol Cadwyni Cyflenwi

Digwyddiadau’r gorffennol

Cynhadledd Rhwydwaith Ymchwil Logisteg 2020

9 - 11 Medi 2020, Ysgol Busnes Caerdydd

Gydag effeithiau’r argyfwng ariannol yn dal i atsain trwy’r byd benbaladr, gan esgor ar oblygiadau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol, mae gofyn am academyddion i ddylanwadu ar ymarfer a theori logisteg am fodeli busnes gwytnach a mwy cynaliadwy a fydd yn cyflawni ‘gwerth cyhoeddus’. Bydd LRN 2020 yn dadlau ac yn beirniadu ystod gyfan o faterion cyfoes a gysylltir â ‘gwerth cyhoeddus’.

Ewch i’r wefan LRN2020 am ragor o wybodaeth.

Dyfodol Cludo Nwyddau

3 Hydref 2019, Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion, Ysgol Busnes Caerdydd

Symudedd di-ffrithiant yw dyfodol trafnidiaeth, lle mae pob modd a cherbydau (lled-) awtonomaidd yn gwbl gysylltiedig yn un rhwydwaith. Mae’r gweithdy hwn yn adeiladu ar brosiect a gyllidwyd gan y CILT a wnaeth archwilio platwnio tryciau ar gyfer y DU. Bydd y gweithdy yn trafod canlyniadau’r ymchwil i blatwnio tryciau. Yn ychwanegol at hyn, bydd y gweithdy yn cwmpasu materion eraill sy’n dod i’r amlwg ym maes cludo nwyddau, megis data mawr, cerbydau awtonomaidd, ac optimeiddio llwybreiddio cerbydau.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim.

39ain Symposiwm Rhyngwladol ar Rhagfynegi (ISF)

16-19 Mehefin 2019 ym Mhalas Makedonia, Thessaloniki, Groeg

Bydd yr Athro Aris Syntetos, Cadeirydd y Rhaglen ar gyfer y digwyddiad, yn mynychu'r gynhadledd rhagfynegi sy'n denu ymchwilwyr, ymarferwyr a myfyrwyr rhagfynegi blaenllaw'r byd. Drwy gyfuniad o gyflwyniadau siaradwyr, sesiynau academaidd, gweithdai a rhaglenni cymdeithasol. Mae'r ISF yn darparu nifer o gyfleoedd rhagorol ar gyfer rhwydweithio a dysgu.

Cynhadledd fechan Deinameg System yn Ysgol Busnes Caerdydd

22 Mawrth 2019 yn Ystafell Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd

Mae Rhwydweithiau Ailweithgynhyrchu Gwydn: Rhagfynegi, Gwybodeg a Holonau (ReRuN) a Phennod y DU o Gymdeithas Deinameg System yn cynnal cynhadledd fechan ar y cyd o'r enw 'Y Sbectrwm o ddulliau gweithredu systemau i ddatrys problemau: o beirianneg systemau i ddeinameg system i systemau meddwl'

Darllenwch boster digwydd y gynhadledd fechan. Am ragor o wybodaeth, ebostiwch Ruini Qu.

3ydd Gweithdy iLEGO

15 Ionawr 2019 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Gweithdy yn canolbwyntio ar gylchogrwydd mewn diwydiant, gan ddod â chynrychiolwyr o lywodraeth Cymru, Accenture, Ocado, WRAP Cymru a'r Weinyddiaeth Dodrefn gydag araith gan Sophie How, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y stori newyddion.

Diwrnod Ymarferydd 21ain Cynhadledd QMOD

22 Awst 2018 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Diwrnod ymarferydd wedi'i ddylunio i fynd i'r afael â materion amserol mae ymarferwyr Rheoli Ansawdd wedi dod ar eu traws gan gynnwys adeiladu diwylliant CI cynaliadwy, y cyfyng-gyngor rhwng QM ac arloesedd, QM mewn cyfnod o ansicrwydd, di-wastraff/systemau meddwl/hyblyg a digideiddio, di-wastraff ac integreiddio gwyrdd a mwy.

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Dr Maneesh Kumar, Cyd-gadeirydd, 21ain Cynhadledd QMOD

Symposiwm Rhyngwladol ar Ymchwil Rhestrau (ISIR) 2018

20 Awst 2018 yn Danubius Health Spa Resort, Budapest

Rhoddodd Mike Wilson prif anerchiad yn nigwyddiad ISIR 2018 ar ddyfodol cadwyni cyflewni byd-eang.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan ISIR 2018.

Gweithdy 3DP

27 Mehefin 2018, yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Cynhaliodd Prifysgol Caerdydd (PARC) weithdy cydweithredol rhwng diwydiant ac academia i drafod effaith gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D) ar gadwyni cyflenwi.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y stori newyddion.

Gweithdy Rheoli Gweithrediadau mewn Cyd-destunau Economaidd Cylchol

17 Ebrill 2018 yn IET Birmingham, Austin Court, 80 Cambridge Street, Birmingham

Cyfle gwych i academyddion ac ymarferwyr drafod a chyfnewid syniadau am faes rheoli gweithrediadau yn yr economi gylchol. Gallwch ddisgwyl trafodaethau adeiladol a llawn gwybodaeth yn ogystal â chyfle, gyda lwc, i greu partneriaethau a phrosiectau cydweithio newydd.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y daflen neu ebostiwch Shixuan Wang: ReRun@caerdydd.ac.uk

Ipsera 2018

25-28 Mawrth 2018 yn Neuadd Cynhadledd Aegli, Athen, Groeg

Cyflwynodd Mike Wilson brif anerchiad i gynhadledd Ipsera 2018 yn Athen ar ddyfodol cadwyni cyflenwi byd-eang mewn oes ansicr a chynyddol diffyndollol.

Am ragor o wybodaeth darllenwch grynodeb y prif anerchiad a gweld y cyflwyniad llawn.

Gweithdy argraffu 3D

15 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Ymchwil Panalpina, Adeilad Aberconwy, Ysgol Busnes Caerdydd

Dod â’r byd academaidd a diwydiant ynghyd i fynd i'r afael â materion hollbwysig yn y gadwyn gyflenwi a rhannu arbenigedd ein Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth dwy flynedd

Thema: Digideiddio’r Gadwyn Gyflenwi

Sut bydd argraffu 3D yn effeithio ar gadwyni cyflenwi byd-eang? Sut gall prifysgolion helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer y newid?

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr agenda neu ebostiwch Katy Huckle: katy.huckle@panalpina.com.

BT: Digwyddiad Arwain Meddyliau

5 Mawrth 2018 yn Narlithfa Sir Alan Rudge, Parc Adastral, Ipswich

Bydd yr Athro Aris Syntetos yn cyflwyno trosolwg o’r heriau rhagolygon a chadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â’r economi gylchol, ac yn cyflwyno awgrymiadau ymarferol i helpu cwmnïau i integreiddio llifau deunyddiau yn ôl ac ymlaen a chyflwyno modelau busnes sy’n cyd-fynd â’r gofynion perthnasol.

Cynhadledd y Byd Cysylltiedig Bosch

21-22 Chwefror 2018 yn STATION-Berlin.

Bydd Stefan Karlen yn cyflwyno dull Panalpina o drin rhyngrwyd y pethau a chadwyni cyflenwi byd cysylltiedig ym mhumed Gynhadledd flynyddol y Byd Cysylltiedig Bosch.

Cynhadledd Rhagwelediad Ymarferyddion 2017

15-16 Tachwedd 2017, Raleigh, North Carolina

Traddododd yr Athro Aris Syntetos brif araith yng Nghynhadledd Rhagwelediad Ymarferyddion 2017, a gynhaliwyd yn Athrofa Prifysgol Talaith North Carolina ar gyfer Dadansoddeg Uwch. Bydd y gynhadledd eleni’n canolbwyntio ar Ailgyplysu Rhagweld gyda Rheoli Eiddo a Chynllunio Cyflenwi.

Dadansoddeg Busnes Rhagfynegi yn Panalpina: Gweithdy a hyfforddiant

12-14 Mehefin 2017, Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Gwnaeth Canolfan Ymchwil Panalpina gynnal y gweithdy a hyfforddiant gyda'r nod o adnabod lle gall dadansoddeg helpu busnes Panalpina, i ddarparu hyfforddiant mewn dulliau ac offer rhagfynegi, ei ddefnyddio i ddysgu ar gyfleoedd busnes a nodwyd a chysylltu gyda staff Prifysgol Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch yr agenda

Cynhadledd EURO 2015

12-15 Gorffennaf 2015, Prifysgol Ystrad Clud, Glasgow

Rhoddodd Nicole Ayiomamitou, yr Athro Aris Syntetos,ac Andrew Lahy y sgwrs ganlynol ar y cyd ar ragweld cylchred bywyd cynhyrchion yn y seithfed Gynhadledd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Weithredol ar hugain:

Mae esblygiad buan technoleg ynghyd â ffocws masnachol cynyddol ar atebion arloesol a chymhleth yn golygu bod cynhyrchion newydd yn cael eu cyflwyno’n gyflym iawn, a bod ganddynt gylchred bywyd byr iawn o’r herwydd. Yn ogystal, mewn rhai diwydiannau, fel y diwydiant fasiwn er enghraifft, cynhyrchion o’r math hwn yw’r norm. Cydnabyddir bod rhagweld gofynion galw am gynhyrchion gyda chylchredau bywyd byrion a rheoli’r eiddo perthnasol yn dasg neilltuol o anodd. Mae mapio gofynion eiddo ar hyd cylchred bywyd cynnyrch a gallu disgrifio’r camau pontio yn cynnig y gallu i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y farchnad.

Yn y gwaith hwn, rhoddwyd pwyslais ar ragweld galw yn y diwydiant ffasiwn. Defnyddir data go iawn o sefydliad achos er mwyn asesu dilysrwydd empirig a defnyddioldeb yr atebion a gynigir a chynigir mewnwelediadau diddorol i ymarferwyr sy’n gweithio yn y maes hwn. Mae’r gwaith yn rhan o Bartneriaeth Cyfnewid Gwybodaeth (KTP) a gynhaliwyd yn y DU a’i hariannu gan Innovate UK a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC).