Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Digwyddiadau sydd i ddod

PARC yn darparu hyfforddiant “Cyflymu” i weithwyr DSV:

Ionawr 2023

Mae sefydliad PARC, mewn cydweithrediad â DSV, yn dylunio ac yn cyflwyno seminarau sy’n benodol i’r pwrpas, gan gynnwys meysydd fel: Darogan rhestr, optimeiddio llwybrau, economi gylchol. Y nod yw hysbysu ac addysgu staff perthnasol am y datblygiadau gwyddonol blaengar yn y meysydd pwnc a darparu hyfforddiant ar gyfer eu mabwysiadu. Mae'r seminarau wedi'u cynllunio a'u cyflwyno gan yr Athro Aris Syntetos, Emrah Demir, a Dr Dan Eyers a Thanos Goltsos, a chydweithwyr PARC eraill.

4edd Cynhadledd Cymdeithas IMA a OR ar Fathemateg Ymchwil Weithredol

27-28 Ebrill 2023, Cynhadledd Aston, Birmingham

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan digwyddiad IMA

Ysgol Haf ISIR 2023 - Galwad am Bapurau

Lliniaru ansicrwydd rhestr eiddo trwy feddwl am systemau cyfan

24-28 Gorffennaf 2023, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Cyfanswm gwerth y stocrestrau mewn gwledydd datblygedig yw tua 15% o'u GDP! Mae gan arbedion bach mewn buddsoddiad o'r fath oblygiadau economaidd enfawr. Ond gydag aflonyddwch byd-eang, gan gynnwys yn fwy diweddar Brexit, pandemig covid-19, rhyfel yn Ewrop a'r argyfwng economaidd dilynol, mae'r gallu i reoli stocrestrau o'r fath yn gofyn am wahanol ffyrdd o feddwl i wneud y gadwyn gyflenwi gyfan yn fwy gwydn rhag amhariadau.

Mae'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil i Stocrestrau (ISIR) yn gymuned o wyddonwyr sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar reoli stocrestrau; o fodelu rhestr eiddo i brisio, ac o ymchwil ariannol i faterion (macro)economaidd perthnasol, ac yn wir un o sylfaenwyr y Gymdeithas a Llywydd cyntaf y Gymdeithas oedd Kenneth Arrow.

Wedi’i threfnu a’i chynnal gan Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, ar ran yr ISIR, bydd 16eg Ysgol Haf PhD ISIR yn cael ei chynnal ym mhrifddinas Caerdydd, Cymru, y DU, rhwng 24 Gorffennaf a 28 Gorffennaf 2023.

Am ragor o wybodaeth cymerwch olwg ar yr alwad lawn am bapurau.

Digwyddiadau blaenorol

Gweithdy Technoleg GW4

Cylchloldeb a Alluogir gan Dechnoleg: Digideiddio a Chynaliadwyedd

Rhagfyr 2022

Rydym yn adeiladu cymuned newydd, gan ddod ag ysgolheigion ac ymarferwyr yn y diwydiant ynghyd sydd â diddordeb mewn digideiddio a chynaliadwyedd. Yn ystod y degawd diwethaf gwelwyd diddordeb o'r newydd mewn dulliau mwy cynaliadwy o ymdrin â thwf economaidd ac mewn cynnydd technolegol tuag at 'Ddiwydiant 4.0'. Mae cynaliadwyedd yn hanfodol bwysig o ran yr argyfwng newid hinsawdd, gyda phwyslais academaidd yn cynnwys cynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol gweithgynhyrchu, cynhyrchu bwyd a gwydnwch cenedlaethol a lleol yng nghyd-destun tarfu ar y gadwyn gyflenwi.

Yn rhan o gyfres o weithdai rhyngddisgyblaethol, rydym yn gwahodd pobl gymryd rhan yn ein trydydd gweithdy sy'n canolbwyntio ar arferion, arloesiadau a dyheadau'r diwydiant yn y maes cynyddol arwyddocaol hwn.

42ain Symposiwm Rhyngwladol ar Ddarogan

Gorffennaf 2022 - Rhydychen, Lloegr

Y Symposiwm Rhyngwladol ar Ddarogan (ISF) yw'r brif gynhadledd ragweld, sy'n denu ymchwilwyr, ymarferwyr a myfyrwyr rhagweld mwyaf blaenllaw'r byd. Trwy gyfuniad o gyflwyniadau gan siaradwyr o fri, sesiynau academaidd, gweithdai a rhaglenni cymdeithasol, mae’r gynhadledd yn cynnig sawl cyfle ardderchog ar gyfer rhwydweithio a dysgu. Cyd-noddir y gynhadledd eleni gan Ysgol Busnes Caerdydd a bydd yr Athro Aris Syntetos o PARC, Dr Thanos Goltsos, a Dr Bahman Rostami-Tabar yn bresennol.

Mae Dr Bahman Rostami-Tabar, cyfrannwr PARC a chadeirydd adran Darogan er Budd Cymdeithasol (F4SG) o'r IIF, yn trefnu gweithdy arbennig "Darogan er Budd Cymdeithasol".

21ain Symposiwm Rhyngwladol ar Restrau

Awst 2022 - Budapest, Hwngari

Mae'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Rhestr Eiddo (ISIR) yn trefnu ei 21ain Symposiwm Rhyngwladol ar Restrau, yr unig fforwm ysgolheigaidd yn y byd sy'n canolbwyntio'n uniongyrchol ar restrau eiddo. Amcan proffesiynol trefnu'r Symposiwm hwn yw darparu fforwm ar gyfer cyfnewid syniadau rhyngwladol ar wahanol agweddau ar restrau. Yr Athro Aris Syntetos sy'n cadeirio adran darogan rhestr eiddo'r gynhadledd ac eleni mae gennym restr gyffrous o gyflwyniadau. Ymunwch â ni os gallwch chi.

Mai 2022 – Fforwm Darogan Chwarterol y Sefydliad Rhyngwladol y Daroganwyr (IIF)

Roedd Sefydliad PARC a Phrifysgol Caerdydd yn fraint ac yn hapus i gynnal cyfarfod chwarterol diweddaraf cangen y DU o’r IIF, ddydd Gwener yr 20fed o Fai, 2022, ynSPARK. Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan aelodau IIF gan gynnwys Dr Thanos Goltsos o PARC ar “Ddarogan ar gyfer cyfnod amser arweiniol trwy agregu amserol: A ddylid cyfuno a sut”. Daeth nifer dda i’r digwyddiad hybrid ac fe’i dilynwyd gan ddigwyddiad cymdeithasol yr un mor boblogaidd yn nhafarn y Pen and Wig!

Ail Weithdy Rhyngwladol Darogan er Budd Cymdeithasol

24 Mehefin - 25 Mehefin 2021 (rhithwir/ar-lein)

Yn sgîl gweithdy llwyddiannus yng Nghaerdydd a rhifyn arbennig ar Ddarogan er Budd Cymdeithasol yn yr International Journal of Forecasting, hoffen ni gyflwyno’r ail Weithdy ar Ddarogan er Budd Cymdeithasol (cyfres o achlysuron chwemisol). Nod y gweithdy hwn yw gwella’r ymchwil a’r gwaith mewn materion sy’n ymwneud â darogan er budd cymdeithasol trwy hwyluso cysylltiadau rhwng ymarferwyr, ymchwilwyr a llunwyr polisïau i ddatblygu rhwydwaith cydlynol a chynaliadwy o brosiectau cydweithio rhyngwladol.

Bydd y Gweithdy Rhyngwladol ar Ddarogan er Budd Cymdeithasol ar y we rhwng 24-25 Mehefin 2021. Sefydliad Rhyngwladol y Daroganwyr (IIF) sy’n noddi’r gweithdy. Nod y gweithdy hwn yw gwella’r ymchwil a’r gwaith mewn materion sy’n ymwneud â darogan er budd cymdeithasol.

Prif gadeiryddion

Tynged Cadwyni Cyflenwi

Mawrth 2020, Y Deml Heddwch, Caerdydd

Mae Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd yn arwain ymchwil flaenllaw i’r datblygiadau diweddaraf o ran cadwyni cyflenwi. Ymunwch â ni ddydd Mawrth 24 Mawrth pan fyddwn ni’n rhannu ein harbenigedd ac yn trafod ein cynnydd ar y cyd â’r rheolwyr diwydiannol sy’n cydweithio â ni, megis DSV/Panalpina, Ocado, Accolade Wines ac Yeo Valley. Trwy’r cyfarfod hwn, bydd modd profi rheng flaen yr arloesi ym maes cadwyni cyflenwi.

Industry 4.0 Gwir ystyr y term a pham y dylai fod o ddiddordeb i chi (Blue Yonder)

10 Mehefin 2021 (ar-lein)

Cymerodd Mike Wilson, Athro Gwadd PARC, Cydgadeirydd PARC ac Is-lywydd Gweithredol Gwasanaethau Gweithgynhyrchu Logisteg a De America DSV - Global Transport and Logistics ran yng ngweminar Blue Yonder, Industry 4.0 and its impacts in supply chains: what it really means and why should you care?

Trosolwg o’r gweminar

Mynegodd arbenigwyr diwydiannol DSV, Prifysgol Cranfield ac Alcott Global eu barn ar Industry 4.0 a’i effeithiau ar y rhai sy’n rheoli cadwyni cyflenwi. Fe roeson nhw sylwadau ar dechnolegau diweddaraf y byd diwydiannol, eu rôl fwyfwy pwysig ynghylch denu a chadw cwsmeriaid ac ymaddasu yn ôl marchnadoedd cyfnewidiol ac anawsterau adnabod a rheoli’r bobl ddawnus a medrus y bydd eu hangen ar eich gweithlu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Gwylio’r gweminar

Cynhadledd Rhwydwaith Ymchwil Logisteg 2020

9-11 Medi 2020, Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Gan fod yr argyfwng ariannol yn dal i effeithio ar y byd ac yn arwain at oblygiadau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol, mae angen academyddion i ddylanwadu ar ymarfer a theori logisteg am fodeli busnes gwytnach a mwy cynaliadwy a fydd yn cyflawni ‘gwerth cyhoeddus’. Bydd LRN 2020 yn dadlau ac yn beirniadu’r holl faterion cyfoes sy’n ymwneud â ‘gwerth cyhoeddus’.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan LRN2020.

Dyfodol Cludo Nwyddau

3 Hydref 2019 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Symudedd di-ffrithiant yw dyfodol cludiant, lle y bydd pob modd a cherbyd (lled-) awtonomaidd yn gwbl gysylltiedig yn un rhwydwaith. Mae’r gweithdy hwn yn dilyn prosiect a noddodd CILT i ystyried technoleg carfanau o lorïau yn y deyrnas hon. Bydd y gweithdy yn trafod canlyniadau’r ymchwil honno. At hynny, bydd y gweithdy’n trafod materion eraill sy’n dod i’r amlwg ym maes cludo nwyddau megis data crynswth, cerbydau heb yrrwr a llwybreiddio cerbydau yn y modd gorau.

39ain Symposiwm Rhyngwladol ar Ddarogan

16-19 Mehefin 2019, Palas Macedonia, Salonica, Gwlad Groeg

Yr Athro Aris Syntetos, Cadeirydd Canolfan Ymchwil Panalpina (PARC) lywiodd raglen y gynhadledd ryngwladol a ddenodd ymchwilwyr, ymarferwyr a myfyrwyr gorau’r byd gan gynnwys yr Athro Mike Wilson, Cyfarwyddwr Corfforaethol PARC, a siaradodd yno. Trwy gyfuniad o gyflwyniadau gan siaradwyr o fri, sesiynau academaidd, gweithdai a rhaglenni cymdeithasol, mae’r gynhadledd yn cynnig sawl cyfle ardderchog ar gyfer rhwydweithio a dysgu.

Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan swyddogol.

Cynhadledd Deinameg Sustemau yn Ysgol Busnes Caerdydd

22 Mawrth 2019 yn Ystafell Addysgu Gweithredwyr Ysgol Busnes Caerdydd

‘Rhwydwaith Ail-weithgynhyrchu gwydn: Darogan, Gwybodeg a Holonau’ (ReRuN) a Changen Prydain Cymdeithas Deinameg Sustemau sy’n cynnal cynhadledd o’r enw ‘Sbectrwm dulliau datrys problemau trwy sustemau: peirianneg sustemau, deinameg sustemau a syniadau sustemau’.

Poster am y gynhadledd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ruini Qu drwy ebostio qur4@caerdydd.ac.uk.

3ydd gweithdy iLEGO

15 Ionawr 2019 yn Ystafell Addysgu Gweithredwyr Ysgol Busnes Caerdydd

Gweithdai ar gylchedd diwydiannol lle y bydd cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, Accenture, Ocado, WRAP Cymru a’r Ministry of Furniture yn ogystal ag araith gan Sophie Howe, Comisiynydd Cymru dros Genedlaethau’r Dyfodol.

Mae rhagor o wybodaeth yn y darn hwn.

Gweithdy ar gylchedd diwydiannol lle y bu

Diwrnod Ymarferwyr 21ain Cynhadledd QMOD

22ain Awst 2018 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd

Diwrnod i ymarferwyr lle y bydd cyfle i drafod profiad gweithwyr rheoli ansawdd megis meithrin meddylfryd cynaladwy, y gwrthdaro rhwng rheoli ansawdd ac arloesi, rheoli ansawdd yn oes ansicrwydd, cyfundrefnau effeithlon, meddwl yn ôl systemau, gweithio hyblyg a digidol, cyfuno materion amgylcheddol ac effeithlonrwydd ac ati.

I gyflwyno ymholiadau, cysylltwch â Dr Maneesh Kumar drwy ebostio kumarm8@caerdydd.ac.uk, Cyd-Gadeirydd, 21ain Cynhadledd QMOD.

Symposiwm Rhyngwladol ar Ymchwil i Restrau Stoc (ISIR) 2018

20 Awst 2018 yn Danubius Health Spa Resort, Budapest

Mike Wilson roes brif araith y gynhadledd ar dynged cadwyni cyflenwi byd-eang yn 2018.

Mae rhagor o wybodaeth at wefan ISIR 2018.

Gweithdy 3DP

27 Mehefin 2018 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd

Cynhaliodd Prifysgol Caerdydd (PARC) weithdy cydweithredol ar gyfer y byd diwydiannol a’r byd academaidd i drafod effaith gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D) ar gadwyni cyflenwi.

Mae rhagor o wybodaeth yn y darn hwn.

Gweithdy Rheoli Gweithrediadau mewn Cyd-destunau Economaidd Cylchol

17 Ebrill 2018 yn IET Birmingham, Austin Court, 80 Cambridge Street, Birmingham

Cyfle gwych i academyddion ac ymarferwyr drafod a chyfnewid syniadau am faes rheoli gweithrediadau yn yr economi gylchol. Gallwch ddisgwyl trafodaethau adeiladol a llawn gwybodaeth yn ogystal â chyfle, gyda lwc, i greu partneriaethau a phrosiectau cydweithio newydd.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y daflen neu ebostio Shixuan Wang: rerun@caerdydd.ac.uk

Ipsera 2018

25-28 Mawrth 2018 yng Neuadd Gynadledda Aegli, Athen, Gwlad Groeg

Mike Wilson roes brif araith cynhadledd Ipsera 2018 yn Athen ar dynged cadwyni cyflenwi byd-eang mewn oes sy’n llawn ansicrwydd a thuedd gynyddol i osgoi mewnforio.

I weld rhagor, darllenwch y crynodeb o’r brif araith a gwylio’r holl gyflwyniad.

Gweithdy argraffu 3D

15 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Ymchwil Panalpina, Adeilad Aberconwy, Ysgol Busnes Caerdydd

Dod â’r byd academaidd a diwydiannol ynghyd i fynd i'r afael â materion hollbwysig yn y gadwyn gyflenwi a rhannu arbenigedd ein Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth dros ddwy flynedd.

Thema: Digideiddio’r Gadwyn Gyflenwi

Sut bydd argraffu 3D yn effeithio ar gadwyni cyflenwi byd-eang? Sut gall prifysgolion helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer y newid?

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr agenda neu gysylltu â Katy Huckle: katy.huckle@panalpina.com.

BT: Digwyddiad Arwain Meddyliau

5 Mawrth 2018 yn Narlithfa Sir Alan Rudge, Parc Adastral, Ipswich

Bydd yr Athro Aris Syntetos yn cyflwyno trosolwg o’r heriau darogan a chadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â’r economi gylchol, ac yn cyflwyno awgrymiadau ymarferol i helpu cwmnïau i integreiddio llifau deunyddiau yn ôl ac ymlaen a chyflwyno modelau busnes sy’n cyd-fynd â’r gofynion perthnasol.

Cynhadledd y Byd Cysylltiedig Bosch

21-22 Chwefror 2018 yn STATION-Berlin

Bydd Stefan Karlen yn cyflwyno dull Panalpina o drin rhyngrwyd y pethau a chadwyni cyflenwi byd cysylltiedig ym mhumed Gynhadledd flynyddol y Byd Cysylltiedig Bosch.

Cynhadledd Rhagwelediad Ymarferwyr 2017

15-16 Tachwedd 2017, Raleigh, North Carolina

Traddododd yr Athro Aris Syntetos brif araith yng Nghynhadledd Rhagwelediad Ymarferwyr 2017, Athrofa Prifysgol Talaith North Carolina ar gyfer Dadansoddeg Uwch. Canolbwyntiodd y gynhadledd eleni ar Ailgysylltu Rhagweld â Rheoli Eiddo a Chynllunio Cyflenwi.

Dadansoddeg Darogan Busnes yn Panalpina: Gweithdy a hyfforddiant

12-14 Mehefin 2017 yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd, Caerdydd.

Cynhaliodd Canolfan Ymchwil Panalpina y gweithdy a’r hyfforddiant yma i nodi ble y gall dadansoddeg helpu busnes Panalpina i hyfforddi pobl ynghylch dulliau darogan, defnyddio dysg ar gyfleoedd busnes penodol a chysylltu â staff Prifysgol Caerdydd.

Mae rhagor o wybodaeth yn yr agenda hon.

Cynhadledd EURO 2015

12-15 Gorffennaf 2015, Prifysgol Ystrad Clud, Glasgow

Rhoddodd Nicole Ayiomamitou, yr Athro Aris Syntetos, ac Andrew Lahy y ddarlith ganlynol ar y cyd ar ragweld cylchred bywyd cynhyrchion yn 27ain Gynhadledd Ewrop ar Ymchwil Weithredol:

Mae esblygiad buan technoleg ynghyd â ffocws masnachol cynyddol ar atebion arloesol a chymhleth yn golygu bod cynhyrchion newydd yn cael eu cyflwyno’n gyflym iawn, a bod ganddynt gylchred bywyd byr iawn o’r herwydd. Yn ogystal, mewn rhai diwydiannau, fel y diwydiant ffasiwn er enghraifft, cynhyrchion o’r math hwn sy’n gyffredin. Cydnabyddir bod darogan gofynion galw am gynhyrchion gyda chylchredau bywyd byrion a rheoli’r eiddo perthnasol yn dasg neilltuol o anodd. Mae mapio gofynion eiddo ar hyd cylchred bywyd cynnyrch a gallu disgrifio’r camau pontio yn cynnig y gallu i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y farchnad.

Yn y gwaith hwn, rhoddwyd pwyslais ar ddarogan galw yn y diwydiant ffasiwn. Defnyddir data go iawn o sefydliad achos er mwyn asesu dilysrwydd empirig a defnyddioldeb yr atebion a gynigir a chynigir mewnwelediadau diddorol i ymarferwyr sy’n gweithio yn y maes hwn. Mae’r gwaith yn rhan o Bartneriaeth Cyfnewid Gwybodaeth (KTP) a gynhaliwyd yn y DU a’i hariannu gan Innovate UK a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC).