Ewch i’r prif gynnwys

Graddedigion newydd

Llongyfarchiadau i chi am raddio. Rydych bellach yn aelod o gymuned Prifysgol Caerdydd o dros 210,000 o gynfyfyrwyr ym mhob cwr o'r byd.

Fel un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, mae gennych bellach fynediad at amrywiaeth o fanteision - ym mhedwar ban y byd - i roi hwb i'ch gyrfa a'ch helpu i gadw mewn cysylltiad.

Beth nesaf?

Man cychwyn eich bywyd ar ôl Caerdydd yw cael gwybod pa gefnogaeth a chyngor sydd ar gael i chi fel cynfyfyriwr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru Prifysgol Caerdydd ar eich cyfrif ac yn ein dilyn ar LinkedIn - mae’n lle gwych i greu cysylltiadau gyda chynfyfyrwyr eraill.

International students at graduation

Bywyd ar ôl Caerdydd

Mae ystod o wasanaethau unigryw ar gael i gynfyfyrwyr.

Diweddarwyd: 29/09/2023 15:36

Byddwch yn derbyn copi caled o'ch tystysgrif o fewn deg wythnos o dderbyn y cadarnhad o e-bost rhoi.

Mae'r holl wobrau a argymhellir gan Fwrdd Arholi yn cael eu rhoi gan Bwyllgor Gwobrau a Chynnydd y Brifysgol. Mae'r pwyllgor yn cyfarfod sawl gwaith y flwyddyn - gall eich Ysgol gadarnhau pa Wobrau a Phwyllgor Cynnydd y bwriedir i chi gael eu cyflwyno iddo.

Byddwch yn ymwybodol os oes gennych unrhyw ddyled addysgol eithriadol sy'n fwy na £30 na chewch eich cynnwys yn y rhestrau cyflwyno ar gyfer y Pwyllgor Gwobrau a Chynnydd nes bod y ddyled wedi ei thalu.

Cadwch eich manylion cyswllt wedi'u diweddaru yn eich cyfrif SIMS er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn pob gohebiaeth a thystysgrif yn cael eu hanfon i'r lle cywir. Os na allwch gael mynediad i SIMS, cysylltwch â Student Connect gyda'ch newid manylion.

Cadarnhau eich dyfarniad

Yn dilyn y Pwyllgor Gwobrau a Chynnydd y Brifysgol, byddwch yn derbyn dau e-bost:

  • Bydd yr e-bost cyntaf yn cadarnhau'r dyddiad y cytunwyd ar eich gwobr a'r cyfeiriad at ble bydd eich tystysgrif yn cael ei hanfon - dyma'r cyfeiriad cartref sydd gennych ar SIMS bob amser. Sicrhau bod hyn yn gyfoes ac yn gywir.
  • Mae'r ail e-bost yn cadarnhau bod porth gwe Verify yn fyw a bydd yn dweud wrthych sut i gael mynediad at eich tystysgrif ddigidol ac, os ydych yn gymwys, eich Cofnod Addysg Uwch.

Yn dilyn y Bwrdd Arholi a chyn y Pwyllgor Gwobrau a Chynnydd a rhoi eich gwobr, byddwch wedi derbyn eich trawsgrifiad dros dro, sy'n esbonio eich canlyniadau ac yn cadarnhau a allwch dderbyn eich gwobr derfynol. Mae'r trawsgrifiad yn cynnwys canllawiau ar eich graddau a phwysigrwydd trafod eich pryderon gyda'ch tiwtor academaidd neu bersonol.

Gall myfyrwyr presennol a graddedigion diweddar sydd â mewngofnodi prifysgol weithredol gael mynediad i fewnrwyd y myfyrwyr i ddarganfod mwy am:

Copïau o'ch tystysgrif a'ch gwobrau

Ar ôl i chi dderbyn yr e-bost 'Verify is Live', byddwch yn gallu cofrestru eich cyfrif Verify a chael mynediad i'ch Tystysgrif Gradd digidol a'ch Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch. Yna gallwch weld a rhannu eich Tystysgrif Gradd digidol a'ch dogfennau Cofnod Cyflawniad Addysg Uwch drwy borth gwe Verify y Brifysgol. Mae'r porth hwn yn ffordd ddiogel o rannu eich dogfennau a chyflwyno eich cyflawniadau yn ddigidol i gyflogwyr, tiwtoriaid ôl-raddedig, ac eraill.

Bydd copi printiedig o'ch tystysgrif gradd yn cael ei bostio atoch. Gallwch ddisgwyl derbyn eich tystysgrif o fewn 10 wythnos ar ôl derbyn y cadarnhad o e-bost rhoi.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch derbyn eich tystysgrif, cysylltwch â ni:

Myfyrwyr a staff presennol:

Gweithrediadau’r Gofrestra

Graduate Outcomes logo

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Mae Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn helpu i ddarparu gwybodaeth am gyflogaeth a chanlyniadau cyrsiau addysg uwch.

Main building in autumn

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

Mae'r HEAR yn cynnig un cofnod digidol cynhwysfawr am ddim sy'n eich galluogi i gyflwyno eich llwyddiannau'n ddigidol i gyflogwyr a thiwtoriaid ôl-raddedig yn ystod eich gradd ac ar ôl iddi ddod i ben.