Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau (tua) 30

The 30ish Awards | Gwobrau tua 30

Mae Gwobrau (tua) 30 yn dathlu'r cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi, ac yn torri tir newydd yn ogystal â thorri rheolau. Byddwn yn cydnabod rhestr o (tua) 30 o bobl sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymuned cyn eu bod yn 30 oed. Wel, (tua) 30 oed.

Enwebu neu ymgeisio

Mae'r cyfnod enwebu bellach wedi cau. Bydd y rhestr lawn o enillwyr yn cael ei chyhoeddi 20 Medi 2023.

Cymhwysedd

Rydym yn sefydliad blaenllaw ar gyfer addysg uwch. Rydyn ni’n gwrthod cael ein cyfyngu gan rifau di-ystyr. Ac yn unol â’r bobl rydyn ni’n eu dathlu, sy’n torri’r rheolau ac yn arloeswyr, rydyn ninnau'n gwneud pethau mewn ffordd ychydig yn wahanol. Felly, os ydych chi'n gynfyfyriwr o dan neu hyd yn oed dros 30 oed, a chi'n teimlo (tua) 30 oed, gwnewch gais.

Gwobr, rhestr a ddigwyddiad

Bydd y rhai sy’n cyrraedd rownd derfynol y Gwobrau (tua) 30 yn mynd ar y rhestr (tua) 30, yn cael gwobr a gwahoddiad i ymuno â ni i ddathlu yn nigwyddiad y gwobrau ddydd Iau 5 Hydref 2023.

Cynhelir y digwyddiad gan yr Llywydd ac Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd Athro Wendy Larner, a bydd Matt Barbet (BA 1997, PgDip1999) yn arwain y noson.

Ni fydd angen i chi wisgo'r tei du traddodiadol - dyma dathliad o gynfyfyrwyr dawnus Prifysgol Caerdydd. Bydd y rhai sy’n cyrraedd rownd derfynol y Gwobrau (tua) 30 oed yn cael eu hystyried ar gyfer cydnabyddiaethau arbennig hefyd ar y noson.

Bachwch ar y cyfle i gael eich gweld a chysylltu â chynfyfyrwyr arloesol eraill o Brifysgol Caerdydd. Hyd yn oed os na allwch ddod i’r digwyddiad, gallwch fod yn falch o gael eich cydnabod ar y rhestr fawreddog hon. Rydym yn gwybod bod gennym gynfyfyrwyr gwych ledled y byd a fydd yn cael eu henwebu, a bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu dewis gan y panel ar sail teilyngdod, nid eu gallu i fynd i’r digwyddiad.

Gwobrau tua30 2022

Darllenwch straeon enillwyr gwobrau (tua) 30 sy’n rhan o’n rhestr derfynol o gynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi ac yn torri tir newydd yn ogystal â rheolau.

Telerau ac amodau

 1. Mae'n rhaid i enwebeion fod yn gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.
 2. Mae ceisiadau ar gyfer gwobrau 2023 yn agor dydd Mercher 26 Ebrill am 12:00 (BST) ac yn cau dydd Llun 24 Gorffennaf am 23:59 (BST).
 3. Os ydych chi'n enwebu rhywun arall, mae'n rhaid i chi roi caniatâd i ni gysylltu â'r unigolyn i wneud yn siŵr ei fod yn hapus i gael ei ystyried ar gyfer gwobr.
 4. Drwy wneud enwebiad, rydych yn rhoi caniatâd i'r brifysgol ddefnyddio'r cynnwys rydych wedi'i ddarparu ar ein gwefan, ar gyfer deunydd cyhoeddusrwydd a marchnata.
 5. Dewisir y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol gan banel o feirniaid a benodir gan y brifysgol. Bydd penderfyniad y panel yn derfynol, ac ni fyddwn yn cymryd rhan mewn unrhyw ohebiaeth bellach ynglŷn â’r penderfyniad.
 6. Bydd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol a'r rhai a'u henwebodd, yn cael gwybod yn uniongyrchol cyn i unrhyw gyhoeddiadau gael eu gwneud. Os na fydd rhywun sydd yn y rownd derfynol yn dymuno derbyn y wobr, neu os yw wedi dewis peidio â chael gohebiaeth gan swyddfa'r cynfyfyrwyr, mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ddewis a hysbysu'r nesaf ar y rhestr.
 7. Bydd pawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Gwobrau (tua) 30 oed yng Nghaerdydd ym mis Hydref 2023. Sylwch ni fydd gallu’r enwebion i ddod i’r digwyddiad yn effeithio ar ganlyniad y cais.
 8. Nid oes rhodd ariannol yn rhan o’r wobr.
 9. Mae'r brifysgol yn cadw'r hawl i ganslo'r gystadleuaeth neu ddiwygio'r rheolau ar unrhyw adeg, heb roi rhybudd ymlaen llaw.
 10. Drwy wneud cyflwyniad, rydych yn caniatáu i'r data a ddarperir gennych gael ei ddefnyddio gan y brifysgol at ddibenion gweinyddu'r gystadleuaeth, ac yn unol â pholisi diogelu data Prifysgol Caerdydd. Bydd Tîm Cysylltiadau Cynfyfyrwyr yn cofnodi'r holl enwebiadau yn erbyn cofnod yr enwebai ar y gronfa ddata cynfyfyrwyr er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.
 11. Nid yw'r brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau a gwblhawyd yn anghywir, neu a gollwyd neu a ohiriwyd, nac am beidio â chynnwys cofnodion o ganlyniad i fethiannau technegol.