Ewch i’r prif gynnwys

Profiad Gwaith a Lleoliadau

Rydym wedi ymrwymo i roi cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu sy'n gysylltiedig â gwaith. Gall hyn fod ar ffurf cyfnod byr o brofiad gwaith, interniaethau â thâl neu leoliad blwyddyn lawn.

Rydym bob amser yn awyddus i ymgysylltu â chyflogwyr sy'n dymuno recriwtio ein myfyrwyr, ac mae llawer yn dychwelyd i recriwtio bob blwyddyn.

Mae ein profiad gyda Thîm Profiad Gwaith Prifysgol Caerdydd wedi bod yn un hynod gadarnhaol a gwerth chweil. Nid yn unig yr ydym wedi gallu helpu myfyrwraig i ennill profiad proffesiynol gwerthfawr, ond mae ein tîm hefyd wedi elwa ar safbwyntiau newydd a brwdfrydedd y fyfyrwraig. Mae'n drefniant sy’n wirioneddol fuddiol i'r ddwy ochr, ac rydym yn edrych ymlaen at ei barhau yn y dyfodol.

Katie Lowe - Rheolwr Masnachol, Learna Ltd.

Bydd eich pwynt cyswllt dynodedig yn y tîm yn cynorthwyo gyda phob agwedd ar drefnu interniaeth neu leoliad profiad gwaith. Mae hyn yn cynnwys hysbysebu, rhestr fer, sefydlu cyfweliadau a monitro cynnydd.

Mae gennym rwydwaith o swyddogion lleoliadau'n gweithio mewn ysgolion academaidd i gefnogi myfyrwyr sydd am ymgymryd â blwyddyn mewn lleoliad gwaith yn y diwydiant. Os hoffech wybod rhagor am y cyfle yma, byddwn yn rhoi’r person priodol mewn cysylltiad â chi.

Cysylltu â ni

Myfyrwyr gyda sgiliau penodol

Mae pob Ysgol Academaidd yn trefnu eu lleoliadau eu hunain. Er enghraifft mae’r MBA a’r MSc cyrsiau Marchnata Strategol yn paru myfyrwyr â busnesau lleol a chenedlaethol i greu cynlluniau marchnata a busnes.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ysgolion unigol.

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth dair ffordd rhwng sefydliad, myfyriwr graddedig a Phrifysgol Caerdydd. Wedi'i hariannu'n rhannol gan y llywodraeth, mae’r cynllun yn rhoi sgiliau academaidd ac arbenigedd i fusnesau sy’n dymuno arloesi, ehangu neu wella eu perfformiad.

Mae'r manteision yn cynnwys:

  • cynnydd mewn proffidioldeb a pherfformiad
  • mantais cystadleuol
  • gwella prosesau
  • lleihau costau

Rhagor o wybodaeth am ein partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Hyder o ran Gyrfa: Adnabod talent, amrywiaeth a chyfrifoldeb cymdeithasol

Nod Hyder o ran Gyrfa yw lefelu'r cae chwarae ar gyfer myfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gan weithio gyda chyflogwyr, rydym yn cefnogi myfyrwyr i ennill profiad gwaith hyblyg ac wedi'i deilwra.