Ewch i’r prif gynnwys

Cyflogwyr yn y cwricwlwm

Cyfoethogi profiad dysgu’r myfyrwyr a'u rhagolygon gyrfaol drwy gydweithio gyda ni i fewnosod gweithgareddau a arweinir gan gyflogwyr o fewn ein cwricwlwm.

Nodweddion y graddedigion

Rydyn ni wedi datblygu set o chwe chategori o sgiliau o’r enw Nodweddion y Graddedigion, y bydd byd diwydiant yn eu gwerthfawrogi a’u chwennych. Mae’r chwe chategori fel a ganlyn:

 • cydweithredol
 • cyfathrebu'n effeithiol
 • ymwybyddiaeth foesegol, gymdeithasol ac amgylcheddol
 • meddwl yn annibynnol ac yn feirniadol
 • arloesi, mentro a chael ymwybyddiaeth fasnachol
 • adfyfyriol a gwydn

Er mwyn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r nodweddion hyn, rydyn ni am gydweithio â chi i gynnwys enghreifftiau yn y byd go iawn, prosiectau ymchwil a chyfleoedd ar gyfer dysgu go iawn o fewn y cwricwlwm. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i gysylltu theori ag ymarfer, gan facsimeiddio’r posibilrwydd o gael eich cyflogi mewn swydd i raddedigion.

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch Nodweddion y Graddedigion drwy wylio ein fideo rhagarweiniol:

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch Nodweddion y Graddedigion drwy wylio ein fideo rhagarweiniol.

Sut gallwch chi gymryd rhan

Mae cyflogwyr yn rhoi mwyfwy o bwyslais ar flaenoriaethu amrywiaeth yn y gweithle, ac ar ddod o hyd i gyfleoedd amgen i ennyn diddordeb myfyrwyr o fewn eu sector neu sefydliad. Mae gennym ni amryw o gyfleoedd i ymgysylltu â chyflogwyr i’ch cyflwyno chi i gyflogwr delfrydol. Bydd cydweithio o’r fath o gymorth mawr i fyfyrwyr wrth iddyn nhw baratoi at bontio i’r byd gwaith.

Mae ein myfyrwyr yn awyddus i ddeall eich safbwynt ar y canlynol: llwybrau gyrfaol gwahanol, yr wybodaeth a’r sgiliau sy'n benodol i'r byd diwydiant, yn ogystal â’r tueddiadau a’r heriau sy'n dod i'r amlwg mewn gwahanol sectorau.

Ymhlith ein mentrau dichonadwy y mae:

 • dysgu seiliedig ar waith
 • interniaethau a lleoliadau gwaith
 • gweithio gyda myfyrwyr ar brosiectau busnes
 • cynnig astudiaethau achos
 • siaradwyr gwadd
 • mentoriaid
 • cyfnewid gwybodaeth
 • prosiectau ymgynghori
 • blas ar Fyd Gwaith

Cewch hyd i ragor o wybodaeth

I gael gwybod rhagor am sut y gallwch chi integreiddio gweithgareddau a arweinir gan gyflogwyr i’r cwricwlwm, cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr.

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr