Ewch i’r prif gynnwys

Ein gwaith

Rydym yn gweithio ar draws seiciatreg ddatblygiadol a chlinigol, geneteg, gwyddorau cymdeithasol a niwrowyddorau, i ddeall iselder a gorbryder yn well ymysg pobl ifanc.

Nod ein gwaith yw cyflawni newid trawsffurfiannol yn y ffordd rydym yn deall heriau iechyd meddwl y glasoed a'r ffordd rydym yn mynd i'r afael â hyn drwy ymyriadau sy'n cynnig cymorth ymarferol i bobl ifanc.

Ein nod yw cynnwys pobl ifanc, ysgolion, y rhai hynny sydd â risg teuluol uchel a chleifion, ym mhob cam o'n hymchwil. Ymgysylltu â phobl ifanc a rhanddeiliaid wrth lywio nodau ein hymchwil a'n hymarfer, ac wrth lunio a chynnal ymyriadau newydd i wella iechyd meddwl y glasoed mewn cyd-destunau iechyd ac ysgolion.

Ein nod yw i'n canfyddiadau gwyddonol lywio polisïau ac arferion yn gyflym, a gweithredu fel catalydd ym maes gorbryder ac iselder ymhlith pobl ifanc.

Themâu

Iechyd meddwl poblogaethol

Byddwn yn edrych ar ddata arhydol sy'n olrhain plant dros amser er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae gorbryder ac iselder yn datblygu.

Arweinydd Thema

Yr Athro Stephan Collishaw

Yr Athro Stephan Collishaw

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
collishaws@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8436

Geneteg

Mae ymchwilio i rôl ffactorau genetig ac amgylcheddol mewn achosion o orbryder ac iselder ymhlith pobl ifanc yn hanfodol i ddeall y cyflyrau hyn.

Arweinydd Thema

Yr Athro Anita Thapar

Yr Athro Anita Thapar

Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
thapar@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8478

Ymyriadau i bobl ifanc sydd â risg teuluol uchel

Rydym yn datblygu ymyriadau newydd er mwyn cefnogi pobl ifanc a theuluoedd os oes rhiant yn dioddef o iselder.

Arweinydd Thema

Yr Athro Frances Rice

Yr Athro Frances Rice

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
ricef2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8384

Ymyriadau iechyd meddwl mewn ysgolion

Rydym yn edrych ar rôl ysgolion wrth hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol ymhlith pobl ifanc.

Arweinwyr themâu

Yr Athro Graham Moore

Yr Athro Graham Moore

Research Fellow, DECIPHer

Email
mooreg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5387
Yr Athro Simon Murphy

Yr Athro Simon Murphy

Athro Gwella Iechyd Cyhoeddus, Prif Archwiliwr (PI) ar gyfer PHIRN a Chyd-Gyfarwyddwr Caerdydd ar gyfer DECIPHer

Email
murphys7@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79144

Carfan e-ddata poblogaeth a chleifion

Mae ein hymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio ar y cyd ag arbenigwyr o Brifysgol Abertawe, gan ddefnyddio gwybodaeth sydd ar gael yng Nghymru yn unig er mwyn cael gwell dealltwriaeth o ddeilliannau tymor hir y bobl ifanc sy'n cael profiad o orbryder ac iselder.

Arweinydd Thema

Yr Athro Ann John

Yr Athro Ann John

Professor, Medicine (Swansea University)

Email
a.john@swansea.ac.uk
Telephone
+44 (0)17 9260 2568

Dulliau meintiol a gwyddoniaeth agored

Thema ledled y Ganolfan drosfwaol sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod ein timau wedi'u hyfforddi'n dda mewn dulliau ymchwil ac arferion gwyddoniaeth agored.

Arweinwyr themâu

Dr Lucy Riglin

Dr Lucy Riglin

Research Associate, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
riglinl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8419
Dr Yulia Shenderovich

Dr Yulia Shenderovich

Senior Lecturer, DECIPHer

Email
shenderovichy@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0695